• Integrácia žiakov a poruchy učenia 2

    • ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

     1. Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Ak škola vzdeláva deti a žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné personálne zabezpečenie poskytovania odborných činností školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

     2. Ak škola vzdeláva deti a žiakov s obmedzenou schopnosťou pohybu, resp. imobilné deti a žiakov, riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia, v závislosti na dostupných možnostiach, odstránenie stavebných bariér, ktoré znemožňujú prístup uvedeným deťom a žiakom.

     3. Odbornú a metodickú pomoc pri výchove a vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii poskytuje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré ho má v starostlivosti. Riadenie a kontrola výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežných triedach základných škôl a stredných škôl a špeciálnych triedach základných škôl a stredných škôl je v kompetencii OŠ OÚ v sídle kraja. Odbornú a metodickú pomoc poskytuje ŠPÚ.

     4. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy nevydáva.

     5. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Je možné využívať aj služby, ktoré poskytuje Detské centrum VÚDPaP, s vedomím poradenského zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak evidovaný.

     6. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník 33 z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením na základe komplexného hodnotenia žiaka pedagógom vyučujúceho konkrétny predmet.

     7. Pri vypracúvaní IVP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v bežnej triede materskej a základnej školy vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie.

     8. Pri vypracúvaní IVP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia v bežnej triede materskej školy a základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. V prístupe k žiakom s autizmom alebo niektorou z ďalších pervazívnych vývinových porúch (Aspergerov syndróm a i.), dôsledne dbať na odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

     9. Pri vypracúvaní IVP pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede materskej školy a základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, ktorý je súčasťou ŠVP. V predmetoch výchovno-estetického zamerania je možné vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Učebný plán integrovaných žiakov je rovnaký ako ostatných žiakov triedy. Žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky. Na vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa môže vytvoriť skupina žiakov z rôznych ročníkov.

     10. Pre žiakov v školskej integrácii sa nevedú samostatné triedne knihy.

     11. Žiaci so zdravotným znevýhodnením vzdelávaní v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy dostávajú rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci, žiakov s autizmom a žiakov s mentálnym postihnutím je možné hodnotiť aj vysvedčením formou slovného komentára.

     12. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia.

     13. Zriaďovatelia a riaditelia škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením v školskej integrácii, vytvárajú v rámci svojich možností podmienky na vyučovanie špecifických predmetov, napr. rozvíjanie špecifických funkcií, individuálna logopedická intervencia, priestorová orientácia a voliteľné predmety zamerané napr. na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov aj v spolupráci s príslušným poradenským zariadením. 14. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk, v menu informácie pre pedagógov.

     ———————————————————————————————————————————-

     Individuálna integrácia je formou školskej integrácie, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.
     Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, poradenským zariadením po vykonaných diagnostických vyšetreniach.

     V komplexnej starostlivosti o postihnutých jedincov je nevyhnutné určiť druh, stupeň a rozsah postihnutia žiaka, aby sa mohla určiť forma školskej integrácie so zreteľom k možnostiam výchovy a vzdelávania. Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na stredných školách sa odporúča postupovať podľa Zákona č.365/2004 Z. z. – o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).  Konkrétne sa odporúča postupovať podľa §32a, §32b a §32c tohto zákona.

     Rozhodnutie o integrovaní žiaka so zdravotným postihnutím do strednej školy vydáva riaditeľ školy:

     • na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov,
     • na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,
     • po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou žiaka,
     • po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať,
     • po prerokovaní v pedagogickej rade školy
     • po zabezpečení nevyhnutných materiálno – technických a odborno – personálnych podmienok. 

     Každý žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v strednej škole musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny výchovno – vzdelávací program, ktorý v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ. 

     Individuálny výchovno – vzdelávací program obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach vplyvu jeho diagnózy a prognózy na výchovno – vzdelávací proces, o požiadavkách na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu, učebných plánov a učebných osnov, zabezpečení kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci. Riaditeľ školy zodpovedá a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva zabezpečuje, aby u integrovaných žiakov neprichádzalo k bezdôvodnému znižovaniu požiadaviek a aby nároky kladené na žiaka boli v súlade s jeho možnosťami.

     Žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

     DOKUMENTÁCIA A EVIDENCIA INDIVIDUÁLNE INTEGROVANÝCH DETÍ.

     Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, Žiak s vývinovými poruchami učenia
     Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou a pri vývinových poruchách učenia môže byť:

     1. žiak individuálne integrovaný
     2. žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

     A) ŽIAK INDIVIDUÁLNE INTEGROVANÝ:
     Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy)
      (NOVÉ  TLAČIVO  PLATNÉ  OD 1.9.2015) je potrebné vyplniť všetky časti návrhu!

     • Správa zo psychologického vyšetrenia
     • Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia (písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k integrácii žiaka)
     • Žiadosť zákonných zástupcov o integráciu dieťaťa
     • Výchovno – vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základnej škole „ Program pre žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou“ (IVP)
     • Individuálne vzdelávacie plány na jednotlivé predmety (konzultovať so špeciálnym pedagógom)
     • Rozhodnutie riaditeľa o prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (všeobecne záväzný predpis o správnom konaní), sa vydáva len v prípade novoprijatého žiaka. Žiakovi, ktorý požiadal o integráciu v priebehu školskej dochádzky sa nové rozhodnutie nevydáva (Metodické usmernenie č. 3/2006 – R z 24.01.2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách)
     • Zápis v triednom výkaze – prerokovanie v pedagogickej rade školy, v poznámke v triednom výkaze sa uvedie„Žiak postupoval podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu a je evidovaný ako integrovaný.“
     • Do doložky vysvedčenia sa píše: „Žiak v predmetoch…..postupoval podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.“

     B) ŽIAK SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI POTREBAMI:

     • Súhlas rodiča s úľavami v hodnotení a klasifikácii,
     • Správa zo psychologického vyšetrenia,
     • Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia,
     • Do doložky vysvedčenia sa uvedie: „ Žiak bol v predmetoch………… hodnotený podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.“.

      

     SPRÁVA ZO PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA BY MALA OBSAHOVAŤ informácie o úrovni:

     • všeobecné intelektové schopnosti,
     • špeciálne intelektové schopnosti,
     • kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov (úrovni poznávacích procesov),
     • sociálno – emocionálneho vývinu a komunikačných zručností,
     • osobnostných vlastností,
     • psychomotoriky včítane grafomotoriky,
     • súvsťažné údaje o.i. rozbor nerovnomerných výkonov žiaka
     • záver vyšetrenia + odporúčania

     SPRÁVA ZO ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÉHO VYŠETRENIA BY MALA OBSAHOVAŤ informácie o
     druhu a stupni postihnutia, odporúčania:

     • konkrétnych výchovno – vzdelávacích potrebách žiaka,
     • odporúčané pedagogické postupy,
     • navrhované organizačné zmeny výchovno – vzdelávacieho procesu,
     • obsah, rozsah a spôsob poskytovania individuálnej pedagogickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti,
     • navrhované kompenzačné pomôcky,
     • návrh skúšania a hodnotenia,
     • dobe platnosti správy z diagnostiky (najdlhšie 3 roky)
     • písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k integrácii žiaka!

      

     1. Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné považovať za integrovaného žiaka výlučne na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka.
     2. Ak sa v priebehu vzdelávania žiaka na základe odborných intervencií zmení stav postihnutia alebo intelektového nadania žiaka tak, že ďalej nie je dôvod považovať ho za integrovaného žiaka, základná škola alebo stredná škola takéhoto žiaka po rediagnostickom vyšetrení a na základe písomného vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia prestane vykazovať a evidovať ako integrovaného.

     VZDELÁVANIE ŽIAKOV PODĽA INDIVIDUÁLNEHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROGRAMU A MATURITNÁ SKÚŠKA

     1. Individuálne integrovaný žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Žiakovi vzdelávanému v špeciálnej triede sa individuálny výchovno-vzdelávací program nevypracúva.
     2. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa vypracúva aj individuálne integrovanému žiakovi, ktorému nie je potrebné upraviť obsah vzdelávania podľa pedagogických dokumentov pre školu, ktorú tento žiak navštevuje. Ak sa obsah vzdelávania žiaka neupravuje, v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe žiaka sa uvedú príslušné pedagogické dokumenty, podľa ktorých je takýto žiak vzdelávaný.
     3. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami koná maturitnú skúšku podľa upravených podmienok maturitnej skúšky. Podľa týchto podmienok môže maturovať aj žiak, ktorého na príslušnej strednej škole evidujú a vykazujú ako individuálne integrovaného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     VŠEOBECNÉ ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKA S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA

     1. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s vývinovými poruchami učenia (ďalej len VPU) učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a stupeň poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.
     2. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.
     3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga.
     4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu  žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom.
     5. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ  taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí  nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.