• Témy projektových prác

    • NÁVRHY  TÉM NA ROČNÍKOVÉ PRÁCE – PROJEKTOVÝ DEŇ 2023

      

     CHÉMIA

     1. Chemické pochody v ľudskom tele

     2. Recyklácia odpadov

     3. Výroba piva

     4. Výroba vína

     5. Výroba octu

     6. Výroba hliníka

     7. Výroba keramiky

     8. Výroba vápna

     9. Biopalivá vo svete a na Slovensku

     10. Elektrolýza

     11. Éčka v potravinách

     12. Vodík ako zdroj energie

     13. Metalurgia v Banskej Štiavnici

     14. Kozmetika a chémia

     15. Výroba liečiv

     16. Palivá a pohonné hmoty

      

     FYZIKA

     1. Voľná téma

     2. Ľudské telo z pohľadu fyziky

     3. Fyzikálne majstrovstvo I. Newtona

     4. Fyzika v bežnom živote

     5. Fyzika v športe

     6. Fyzikálny princíp lekárskych diagnostických prístrojov

     7. Slovo má majster ultrazvuk

     8. Nevyčerpateľné zdroje energií

     9. Alternatívne zdroje energií

     10. Existencia života vo vesmíre

     11. Slnečné hodiny v Banskej Štiavnici

     12. Osobnosti vedy a techniky v Banskej Štiavnici

     13. Slovenské osobnosti vedy a techniky vo svete

     14. Nanotechnológie v praxi

     15. Revolučné objavy ktoré zmenili svet

     16. Archimedov príbeh

     17. (Ne)obyčajná voda

     18. Od stereogramov po 3D obraz

     19. Farebný svet

     20. Akumulátory elektrickej energie novej generácie

     21. Nobelove ceny za fyziku

     22. Budúcnosť jadrovej energetiky

     23. Asteroidy ako hrozba

     24. Vesmír - čo o ňom (ne)vieme

     25. Zaujímavé experimenty ako učebná pomôcka

     26. Rádioaktivita a kozmické žiarenie

     27. Žiarovka či žiarivka? Osvetľovacie telesá

     28. Červia diera ako hviezdna brána?

     29. Počítačové simulácie fyzikálnych javov

     30. Spracovanie laboratórnych cvičení z fyziky

     31. Elektronické spracovanie testov z fyziky

     32. Nikola Tesla a jeho cesta

     33. Netradičné pokusy s bežnými pomôckami

     34. Významní vedci v dejinách ľudstva

     35. Zázraky v histórii

     36. Od stereogramov k 3D a holografii

     37. Magnetické pole a terapia, magnetická rezonancia

     38. História záznamu hudby

     39. Senzory fyzikálnych veličín programovane pomocou Arduino

     Žiak môže navrhnúť vlastnú tému.

     Obsahovú časť v prípade nejasností je  však potrebné konzultovať s vyučujúcim fyziky.

      

     SLOVENSKÝ  JAZYK

     1. Priateľstvo a jeho podoby v literatúre

     2. Využitie malých foriem ústnej ľudovej slovesnosti v literatúre

     3. Banská Štiavnica – odraz jej histórie v literatúre

     4. Využitie humoru, satiry a irónie v dielach slovenských alebo svetovýchautorov

     5. Tematická rôznorodosť súčasnej slovenskej prózy

     6. Rôznorodé podoby obrazu ženy vo svetovej literatúre

     7. Biblické témy, motívy a biblická symbolika v literatúre 20.storočia

     8. Štiavnický región v slovenskej literatúre

     9. Rozprávka ako základ morálky v živote človeka

      

     GEOGRAFIA
     1. Ľudia na „konci“ sveta – najodľahlejšie obývané ostrovy na Zemi

     2. Irán – známy a neznámy

     3. Kurdistan – prelud, či novo sa formujúci štát

     4. Vietnam – jeden z ázijských tigrov

     5. Voda ako strategická surovina štátov – geografické aspekty

     6. Hraničné priechody Slovenskej republiky

     7. Slovensko – automobilový líder

     8.Dva štáty jedného národa – Kórejský polostrov

     9. Albánsko na ceste do EÚ – turistický raj?

     10. Rómske osady na Slovensku

     11. Záchrana dažďových pralesov

     12. Koniec politiky jedného dieťaťa v Číne – čo prinesie budúcnosť?

     13. Európske geografické názvy v každodennom živote (švédsky stôl...)

     14. Stereotypy o európskych národoch – sú pravdivé?

     15. Štát o ktorom nepočuť – prieskum v snahe zistiť najmenej známy štát Európy

     16.  Separatistické hnutia Európy

     17. Island – turistický magnet súčasnosti

     18. Ukrajina – história, súčasnosť, budúcnosť

     19. Zaniknuté obce na Slovensku

     20. Odkiaľ pochádza ovocie a zelenina v našich obchodoch?

     21. Ako zastaviť klimatické zmeny?

     22. Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela?

     Po dohovore s vyučujúcim možnosť písania ročníkovej práce v anglickom jazyku.

      

     MATEMATIKA

     1. História čísla π

     2. Matematika v starovekom Egypte

     3. Použitie goniometrie v praxi

     4. Využitie geometrickej postupnosti vo finančnej matematike

     5. Rôzne metódy riešenia kvadratických rovníc a nerovníc

     6. Rôzne druhy funkcií vo fyzike

     7. Kužeľosečky v praxi

     8. Zostrojovanie rôznych typov grafov potrebných v štatistike pomocou  Excel

     9. Matematické hlavolamy, krížovky a hádanky

     10. Graf a vlastnosti istej zloženej funkcie

     11. Výhra v číselných lotériách – teória a realita

     12. Zlatý rez

     13. Fraktály

     14. Kvadratúra kruhu

     15. Využitie matematických funkcií pri riešení fyzikálnych a geometrických  úloh

     17. Riešenie binomických rovníc pomocou komplexných čísel

     18. Zostavenie zbierky úloh prezentujúcich zákonitosti v téme: Pravdepodobnosť a štatistika

     19. Zostavenie zbierky úloh prezentujúcich zákonitosti a vzťahy v téme:

           Postupnosti a nekonečné rady

     20. Najvýznamnejší matematici na banskoštiavnických školách.

     21. Život a najvýznamnejšie matematické objavy rodiny Bernoulli.

     22. História vyučovania matematiky v banskoštiavnickom vysokom školstve.

     23. História matematiky vo svete.

     24. Zaujímavosti o histórii operácie násobenia prirodzených čísel.

     25. Geometrická interpretácia goniometrických funkcií v programe GeoGebra.

     26. Matematika o kocke v kocke

     27. Fuzzy množiny a ich využitie

     28. Množiny bodov s danou vlastnosťou

     Žiak si môže vybrať tému podľa vlastného výberu po konzultácii  s vyučujúcim.

      

     INFORMATIKA

     1. Voľná téma

     2. Metódy organizácie a ukladania údajov – málo miesta?

     3. Metódy ochrany a šifrovania údajov – ste v bezpečí?

     4. Mobilné operačné systémy

     5. Práca s internetom mení mozog

     6. Princípy kódovania zvuku a videa

     7. Vyhľadávanie trochu inak

     8. Lovíme v hlbokom internete

     9. Zachráňte svoje súkromie (nielen iPhone vás špehuje)

     10. Web a informácie by mali patriť všetkým

     11. Metódy tvorby webovej stránky

     12. Opensource ako alternatíva komerčného softvéru

     13. E-learning vo vyučovacom procese na škole

     14. Poznáte Linux?

     15. Ako (ne)hacknúť žiacku knižku (ochrana údajov)

     16. Sťahuj, napaľuj, kupuj

     17. Internetové rádio a televízia

     18. Sociálne siete – sme lovci informácií?

     19. World-wild-web (sme www bezpečí?)

     20. Ovládne nás umelá inteligencia?

     21. Ktorý prehliadač je najlepší

     22. Tabuľkové spracovanie laboratórnych cvičení z fyziky

     23. Modelovanie fyzikálnych javov pomocou java appletov a flash animácií

     24. Využitie vývojových programovacích systémov založených na pascale

     25. Zbierka riešených úloh v systéme Imagine

     26. Digitálny strih videa – krátke filmy zo školského prostredia

     27. Tvorba výukového materiálu pre pre e-learningový portál

     28. Moderné programovacie jazyky

     29. Animácie a modelovanie javov v školskej praxi

     30. Programovanie mobilných alikácií

     31. Dynamická grafika vo flashi

     32. Šifrovanie údajov a bezpečná komunikácia

     33. Windows 8

     34. Tablet ako brána do sveta informácií

     35. Čo je nové v internete

     36. Školské internetové rádio

     37. Modelovanie 3D objektov

     38. Gymnázium Andreja Kmeťa interaktívne (multimediálne CD)

     39. Som alebo nie som, ak nie som súčasťou sociálnej siete? (Vplyvy sociálnych sietí)

     40. Matematické cvičenia vytvorené v prostredí Lazarus

     41. Animovaná vektorová grafika

     42. Voľná téma, zameraná na tvorbu elektronického vzdelávacieho obsahu

     vyučovania informatiky

     Žiak môže navrhnúť vlastnú tému. Obsahovú časť v prípade nejasností je

     však potrebné konzultovať z vyučujúcim informatiky.

      

     OBČIANSKA NÁUKA

     1. The new  face of  Europe
     2.  SR  a jej postoj k migračnej kríze
     3. Ohrozuje islam svetový mier?
     4. Asylum policy of EU
     5. Kríza súčasnej rodiny a medziľudských vzťahov
     6. The affects of advertising on consumer’s  choice
     7. Život v židovskej komunite a židovskej rodine kedysi a dnes (kuchyňa a stravovanie, oslava sviatkov, svadba a pod.)
     8. Život v moslimskej rodine, tradícia a realita (sviatky, obrady, rodinné právo, postavenie žien)
     9. Budhizmus ako terapia chorej spoločnosti
     10. Náboženské systémy Číny (konfuciánizmus, taoizmus a pod.)
     11. Kde sa tu vzali? (Pôvod a rozšírenie rómskeho etnika v Európe)
     12. Kde sa tu vzali? (Pôvod a rozšírenie rómskeho etnika na  Slovensku)
     13. Najsilnejšie komunity Slovákov vo svete stáročia presadzujúce vlastný jazyk a kultúru
     14. Motívy euromincí jednotlivých krajín Eurozóny
     15. Stručné dejiny diskriminácie a emancipácie žien
     16. Sekta Svedkov Jehovových
     17. História vzniku ľudských práv (najvýznamnejšie konferencie a dokumenty)
     18. Sociálna nonkonformita, deviácia a patologické javy v dnešnej spoločnosti

      

     Žiak môže tému projektovej práce navrhnúť vyučujúcemu občianskej náuky a po

     konzultácii s ním téma bude/nebude schválená

      

      

     DEJEPIS

      1. Po stopách pravekých ľudí na našom území

      2. Civilizačný odkaz starovekého Egypta

      3. Orientálne štáty – z minulosti do súčasnosti

      4. Cesta k demokracii – z minulosti do súčasnosti

      5. Grécka kultúra – kolíska európskej kultúry

      6. Fenomén kresťanstva v minulosti a dnes

      7. Postavenie Banskej Štiavnice a jej význam v stredoveku a novoveku

      8. Cyrilo-metodská kresťanská tradícia a jej historické okolnosti

      9. Svätopluk – kráľ starých Slovákov ?

     10. Význam baníctva v Uhorsku

     11. Šírenie humanistických myšlienok v Európe a ich vplyv na ďalšie historické   udalosti

     12. Reformácia v európskom priestore – historické začiatky a súčasnosť

     13. Po stopách barokového umenia na dnešnom území Slovenska

     14. Osvietenské myšlienky na našom území

     15. Význam Deklarácie nezávislosti USA a jej vplyv na ďalšie historické   udalosti

     16. Vzostup a pád ctižiadosti – kontroverzná osobnosť Napoleon Bonaparte

     17. „Sloboda, rovnosť, bratstvo“ – revolučné myšlienky v novoveku a dnes

     18. Banské mestá v susedstve Turkov

     19. Priemyselná revolúcia – zmena životného štýlu

     20. Od zrodu nacizmu k neonacizmu

     21. Cesta k modernému slovenskému národu

     22. Andrej Kmeť a Muzeálna slovenská spoločnosť

     23. Začiatky rasizmu a súčasnosť

     24. Postavenie USA v prvej svetovej vojne

     25. Veľká hospodárska kríza a kríza 21. storočia

     26. Fašizmus a neofašizmus – z minulosti do súčasnosti

     27. Ohrozenie ČSR nacistickým Nemeckom

     28. Prelomové bitky druhej svetovej vojny

     29. „Nesmieme zabudnúť“ – holokaust a jeho odkaz do súčasnosti

     30. Svedkovia SNP

     31. Socializmus s ľudskou tvárou ?

     32. Svedkovia a svedectvá studenej vojny

     33. Európska integrácia a Slovensko

     34. „Nežná revolúcia“ a jej svedkovia

     PROJECT WORK TOPICS - HISTORY

     35. Comparison of European historiographies (differences, attitudes,  approaches).

     36. Most famous prehistorical and an cient mysteries.

     37. Roman heritage of Great Britain.

     38. History of English language.

     39. Heraldry in Europe and Slovakia.

     40. Life of a commoner a nobleman in Middle Ages.

     41. Life of a man and a woman in Middle Ages.

     42. Native Americans in North America in thepast and today.

     43. „Winnetou or Geronimo?“ - Image of Native Americans in Europe and  Slovakia.

     44. „Symbols of freedom and fight.“ – symbolism of countries, movements and

     ideologies in 18th – 21st century.

     45. Multi-ethnical Slovakia – history of minorities (Hungarians, Gypsies/Romas,

     Germans, Jews, Czechs, Ruthenians).

     46. Women´s rights in 19th and 20th century (comparison of world and  Slovakia).

     47. Guide-book of Banská Štiavnica and surroundings.

     48. Problems of translation and interpretation Slovak historical terminology and names.

     49. Image of socialism in western countries in 20th century.

     50. Radical Right in contemporary Europe.

     51. Slovaks abroad – history and presence of Slovak emigration.

     52. „Unknown Slovakia?“ – Slovak history in English in printed and online  sources.

     53. Foreign policy of USA in 20th-21st century.

     54. British monarchs.

     55. Presidents of the USA and history of presidential elections.

     56. European Union – history and perspectives.

     57. Topic of you own  choice after consulting with a teacher.

      

     ANGLICKÝ   JAZYK

     1. Animal rights.

     We eat them, we do experiments on them, and we keep them as pets. Do you object?

     2. Marriage for better or for worse.

     What´s the point of marriage these days? What´s wrong with divorce?

     3. The sale of human organs.

     Would you let doctors remove your organs? What about people who sell their organs?

     4. Are you happy with your body?

     Cosmetic surgery is no longer just for the rich or famous. Have you thought about it?

     5. Immigration and racism.

     How do you feel about people from other countries coming to live in yours?

     6. The right to die.

     Euthanasia – who has the right to choose?

     7. Legalising drugs.

     Is it time to change the laws on soft drugs?

     8. Death penalty.

     Are you in favour of it?

     9. Anxiety and depression.

     Do you get depressed? What can you do about it?

     10. Big Brother is watching!

     Are we losing our privacy? Have you got anything to be worried about?

      

     ŠPANIELSKY  JAZYK

         1. Španielska móda kedysi a dnes                                                                                 

         2. Porovnanie sviatkov v Španielsku a na Slovensku

         3. Španielska kultúra

         4. Španielska kuchyňa

         5. Denný režim v Španielsku a na Slovensku

      

     RUSKÝ  JAZYK

     1. Ruské a slovenské sviatky.
     2. Ruská literatúra.
     3. Rusko-slovenské literárne vzťahy.
     4. Ruské výtvarné umenie.
     5. Ruská hudba.
     6. Ruský šport.
     7. Ruská kuchyňa.

      

     FRANCÚZSKY  JAZYK

          1. Francúzska   kuchyňa

          2. Francúzski    autori v literatúre

          3. Francúzski    autori v umení

          4. Šport vo Francúzsku

      

     NEMECKÝ  JAZYK

     1. Nemecké osídľovanie územia Slovenska
     2. Nemecká kinematografia
     3.  Nemecké zvyky a tradície
     4. Vplyv nemčiny na vývoj slovenského jazyka

     BIOLÓGIA

     1. AIDS – história a perspektívy zvládnutia pandémie
     2. Slnečné žiarenie a jeho vplyv na ľudský organizmus
     3. Biotechnológie, využitie živých organizmov vo výrobných postupoch
     4. Systém rastlín - prehľad čeľadí jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín, kvetné vzorce, kvetné diagramy, druhy apod.
     5. Fotosyntéza a dýchanie - ich biologický význam
     6. Fotosyntéza – experimenty dokazujúce priebeh fotosyntézy
     7. Huby a ich využitie v biotechnológiách
     8. Naučme sa poznávať huby
     9. Voda - zázrak života
     10. Baktérie - rozšírenie, klasifikácia, význam a patogenita
     11. Procesy rastu a vývinu rastliny
     12. Geneticky modifikované organizmy
     13. Populačná genetika, jej význam
     14. Metódy genetiky človeka – odlišnosti  genetického výskumu u človeka a iných organizmov
     15. Dedičné choroby, geneticky podmienené ochorenia, genetické dispozície
     16. Mutácie, život so syndrómom 
     17. Život na Zemi v priebehu vekov
     18. Vývoj rastlín v priebehu vekov
     19. Vývoj živočíchov v priebehu vekov
     20. Vplyv dážďoviek na úrodnosť pôdy
     21. Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov

     Biológia človeka

     1. Anatomická a funkčná charakteristika jednotlivých orgánových sústav
     2. Choroby cievnej sústavy, rizikové faktory podmieňujúce tieto choroby
     3. Osteoporóza - tichý vykrádač kostí
     4. Poruchy videnia, refrakčné a iné chyby zraku
     5. Vnútromaternicový vývin – prenatálne obdobie
     6. Imunitný systém človeka a iných živočíšnych organizmov
     7. Vieme si naplánovať rodičovstvo?
     8. Nové formy vírusových ochorení
     9. Pitva oka
     10. Ľudské variety a rasizmus / variety ľudskej rasy a ich odlišnosti, vonkajšie antropol. znaky/
     11. Je neplodnosť choroba? Čo je asistovaná reprodukcia?
     12. Mením svoje telo s Pilatesom

     Zoológia a etológia

     1. Fyziológia rozmnožovania a ontogenetického vývinu v živočíšnej ríši a u človeka
     2. Vnútorné biologické hodiny – biorytmy
     3. Hady – bojíte sa hadov?
     4. Migrácie a putovania živočíchov
     5. Spôsoby komunikácie v živočíšnej ríši
     6. Dvorenie a párenie v živočíšnej ríši
     7. Únik pred predátormi - maskovanie, mimikry
     8. Získané a vrodené formy správania
     9. Máme sa báť pavúkov? Alebo  prečo sa  nebáť pavúkov?
     10. Život pod vodnou hladinou
     11. Život vodných cicavcov alebo sú delfíny   naozaj inteligentné?
     12. Budú pijavice opäť využívané v medicíne?
     13. Zdraviu prospešné mikroorganizmy v mliečnych výrobkoch

     UNESCO a Štiavnické vrchy

     1. Môj herbár z oblasti Štiavnických vrchov
     2. Návrh prírodovednej exkurzie pre žiakov  10. - 12. ročných v lokalite Štiavnické vrchy
     3. Návrh prírodovednej exkurzie pre žiakov  16. -17. ročných v lokalite Štiavnické vrchy.

            a/ trasa zameraná na kultúrno - historické zvláštnosti a technické pamiatky,

            b/ trasa zameraná na biodiverzitu flóry a fauny, zaujímavosti flóry a fauny, druhová  ochrana

     1. Zmapovanie a popísanie zaujímavých aspektov prírodnej lokality Štiavnické vrchy

           51. Charakteristika náučných chodníkov v lokalite Štiavnické  vrchy s poukázaním na  biodiverzitu

     Onkologická výchova a problematika nádorových ochorení

        52. Ako je možné predchádzať nádorovým ochoreniam ?

     1. Žena a nádorové ochorenie
     2. Kolorektálny karcinóm, skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka
     3. Význam primárnej a sekundárnej  prevencie v predchádzaní nádorovým ochoreniam
     4. Európsky kódex proti rakovine
     5. Sexuálne faktory pri vzniku nádorových ochorení
     6. Rakovina krčka maternice a spôsob ako jej predchádzať
     7. Endoskopické metódy v onkológii
     8. Terapia nádorov metódami nukleárnej medicíny
     9. Starostlivosť o onkologických pacientov

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     1. Prístup k sexuálnym obsahom na internete
     2. Komunikácia medzi rodičmi a deťmi na tému sexuality a AIDS
     3. Pohlavné ochorenia a prevencia pred nimi
     4. Novodobá pandémia Covid-19

      

     Žiak si môže vybrať tému podľa vlastného výberu po konzultácii s vyučujúcim.

     Žiaci bilingválnej formy štúdia môžu dané témy spracovávať v anglickom jazyku.

      

     UMENIE  A KULTÚRA

     1. Reflexia xenofóbie a rasizmu v umení
     2. Rodové variácie umenia
     3. Globalizácia a umenie
     4. Symbol v umení
     5. Umenie ako terapia
     6. Umelecký preklad ako špecifická forma umenia
     7. Divadlo ako krehká komunikácia
     8. Poézia a jej imaginatívny svet
     9. Kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice mojimi očami
     10. Môj komixový príbeh
     11. Návrh exkurzie po kultúrno-historických pamiatkach Banskej Štiavnice
     12. Návrh exkurzie po múzeách a galériách v Banskej Štiavnici a okolí

      

     Žiak môže navrhnúť tému podľa vlastného výberu po konzultácii s vyučujúcim.

     Žiaci bilingválnej formy štúdia môžu dané témy spracovávať v anglickom jazyku.