• Študijný odbor: gymnázium 7902 J

    • Študijný odbor: gymnázium 7902 J        

     Štúdium je štvorročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí.Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu .

     Štúdium poskytuje široký základ vedomostí v širokom rozsahu  prírodovedne a humanitne zameraných predmetov. Žiak má možnosť počas štúdia získať a rozvíjať vedomosti a komunikačné zručnosti v dvoch z nasledovných cudzích jazykov anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.

     Školský vzdelávací program dáva možnosť okrem štúdia povinných predmetov získavať vedomosti a zručnosti vo voliteľných predmetoch. Pri vhodnej voľbe voliteľných predmetov dáva školský vzdelávací program možnosť žiakovi   pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a ktoromkoľvek type vysokej školy.

     Cieľom je všestranne a flexibilne vybaviť  žiaka    pre vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania, pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a prax.