• Zameranie a filozofia školy

    • Študijné odbory:       

       štvorročný študijný odbor 7902J 00 gymnázium

       päťročný študijný odbor 7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium - sekcia slovensko- anglická

       päťročný študijný odbor 7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium - sekcia slovensko- ruská

                                                                                           

     Kritériá pre prijatie na obe formy štúdia určuje riaditeľ školy v súlade s usmernením MŠ SR a sú zverejňované na stránke školy: www.gymbs.edupage.org

     Charakteristika školy

     Gymnázium A. Kmeťa je stredná všeobecno-vzdelávacia škola, ktorá sa nachádza v historickom banskom meste Banská Štiavnica a má skôr vidiecky charakter. Približne polovicu jej študentov tvoria žiaci, dochádzajúci z okolitých obcí a miest,  vzdialených od 10 až 50 km. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu a dobré meno školy nie sú výnimkou ani študenti zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Tieto skutočnosti zakladajú dôležité východiská pri formovaní a profilácii školy, hlavnou úlohou ktorej je vybaviť študentom čo najflexibilnejšími kompetenciami a zručnosťami tak, aby sme v žiadnom smere nelimitovali ich výber ďalšieho vysokoškolského štúdia, aby sme ich dostatočne pripravili na vzdelávanie sa v akomkoľvek odbore.

     Počet tried v oboch formách štúdia je v súčasnosti 16.

     Nadaným žiakom sa venuje dostatočná individuálna pozornosť a starostlivosť, o čom svedčia aj výsledky našich študentov v rôznych predmetových olympiádach, či súťažiach.

     01.júna 1999 Gymnázium Andreja Kmeťa na základe predloženého projektu rozvoja a smerovania získalo titul Škola UNESCO. Týmto sa škola zaradila do medzinárodnej siete edukačných zariadení smerujúcich vzdelávací proces k medzinárodnému porozumeniu a spolupráci. Rozvíjajúc princípy UNESCO je školou otvorenou, formujúcou mladú generáciu v duchu tolerancie, humanizmu a demokratických princípov.

     V súčasnosti je škola zapojená do viacerých projektov na rozvoj a skvalitňovanie výučby hlavne pri použití IKT finančne podporovaných EÚ( Modernizácia vyučovania na stredných školách, Tvorba školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT, Škola budúcnosti, Fit učiteľa)

     Filozofia školy

       „ Výchova čistá a prostá, ideálom ktorej je dobrý, múdry a šťastný človek.“

     Výchovno-vzdelávací  proces vychádza z koncepcie tvorivo – humanistickej výchovy. V centre pozornosti je žiak – jeho potreby a záujmy, požiadavky rodičov i vysokých škôl.

     Škola naplno využíva možnosť vytvárať svoj profil prostredníctvom školského vzdelávacieho programu pre obe formy štúdia, ktorý je orientovaný na prepojenie školy s celoživotným vzdelávaním a praxou. Tento program dáva možnosť študentom profilovať sa na základe vlastných záujmov a schopností.

     V záujme kvalitnej prípravy pre vysokoškolské štúdium všetkých zameraní  poskytujeme široký základ vedomostí v slovenskom jazyku a literatúre, v cudzích jazykoch, v matematike Za prvoradé považujeme u študentov rozvíjať kritické myslenie, kreativitu, schopnosť riešiť problémy, objektívne hodnotiť situáciu, prijímať riešenia , prezentovať výsledky svojej práce, nachádzať východiská.

     Materiálno-technické vybavenie školy

     K 01.9.2016 sa škola presťahovala do priestorov zrekonštruovanej budovy na Kolpašskej ulici č. 1738/9. Nové priestory v plnej miere spĺňajú podmienky priestorového zabezpečenia výučby v škole gymnaziálneho typu tak, ako ich definuje iŠVP pre ISCED 3A.

     Budova má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, vstup do budovy je bezbariérový.

     Väčšina učební a k nim prislúchajúcich kabinetov je umiestnená na 2.a 3. nadzemnom podlaží. Učebne sú dostatočne priestranné a svetlé, každá z nich môže slúžiť pre cca 32 žiakov. Spôsob ich využitia je odborno-predmetový, čo umožňuje sústrediť nielen výučbu jednotlivých predmetov ale aj ich zabezpečenie pomôckami a didaktickou technikou  s ohľadom na daný predmet. V bezprostrednej blízkosti k predmetovým učebniam sú situované kabinety vyučujúcich daných predmetov.

     V priestore 2. a 3. nadzemného podlažia sa nachádzajú aj 3 učebne informatiky vybavené osobnými počítačmi a systémom pre videokonferencie, chemicko-biologické a fyzikálne laboratórium, poslucháreň pre 60 žiakov a kabinet zástupcu riaditeľa školy. Priestory a vybavenie laboratórií plne vyhovujú potrebám gymnaziálneho štúdia. Na hodinách laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a biológie študenti pracujú v dvoch moderných laboratóriách, kde je k dispozícii okrem bežných aj trinokulárny mikroskop s možnosťou snímať prácu kamerovým systémom, dva veľké hvezdárske ďalekohľady a pod.

     Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory, vrátnica, sekretariát, riaditeľňa, kancelária ekonomického úseku, knižnica, kabinety TV, posilňovňa a menšie skladové priestory.

     1.podzemné podlažie je určené pre skladovacie priestory, gymnastickú telocvičňu, šatne a hygienické zabezpečenie pre TV. Na tomto podlaží je tiež umiestnená poslucháreň pre cca140 žiakov.

     Súčasťou školskej budovy je aj priestranná aula pre cca 220 žiakov.

     Budova nie je zateplená a potrebná je aj výmena okien.

     Vedenie školy venuje veľkú pozornosť vybavenosti priestorov určených pre výučbu najnovšími učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

     • Na hodinách laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a biológie žiaci pracujú v dvoch moderných laboratóriách, kde je k dispozícii okrem bežných aj trinokulárny mikroskop s možnosťou snímať prácu kamerovým systémom, dva veľké hvezdárske ďalekohľady a pod.
     • Súčasné vybavenie školy počítačovou technikou je na veľmi dobrej úrovni. Škola má k dispozícii 3 polyfunkčné učebne vybavené audiovizuálnou technikou, ktoré slúžia na zavádzanie nových foriem výučby. Vo väčšine plne-organizovaných učební je vybavená interaktívnou tabuľou a data-projektorom a prístupná k pripojeniu na internet..
     • Učebne informatiky sú vybavené štandardným IKT zariadením pre 16-32 žiakov.
     • Učebňa informatiky pre 32 žiakov má okrem základného vybavenia aj moderné zariadenie na videokonferencie.
     • Priestory určené na prácu žiakov (učebne, laboratóriá, knižnica, oddychové priestory) sú vybavené novým školským nábytkom.
     • V priestoroch školy je možné bezdrôtové pripojenie na internet, ako aj prístup k pevnej internetovej sieti.
     • Pedagógovia a žiaci školy majú k dispozícii pre použitie potrebný počet rádio- prehrávačov, digitálnych fotoaparátov a videokamier.
     • Fond učebníc a iných printových pomôcok sa priebežne dopĺňa podľa potreby.
     • Pedagogickí zamestnanci a zamestnanci ekonomického úseku sú vybavení osobnými notebookmi
     • V školskom roku 2011/2012 sa na škole ukončila realizácia projektu ESF s názvom „ Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT“, ktorý umožnil doplniť a renovovať IKT techniku a zároveň zabezpečil vyškolenie pedagógov na jej využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Súčasťou projektu bolo zároveň aj vybudovanie e-learningového portálu, ako novej formy a metódy výučby vo všetkých vyučovacích predmetoch. V školskom roku 2014/15 sa škola zapojila do dvoch národných projektov, podporujúcich digitálne vzdelávanie: „Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ a „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ – Digiškola.

     Mimovyučovacie aktivity

     Škola sa zapája do mnohých národných i medzinárodných projektov, súťaží, prehliadok a iných aktivít.

     Medzi medzinárodné projekty, v ktorých študenti majú možnosť uplatňovať  a rozvíjať databázu vedomostí, ale aj získavať nové zručnosti, nadviazať priateľstvá a spoluprácu so zahraničnými partnermi, majú možnosť zoznámiť sa so základmi vedeckej práce, učia sa fakty overovať a následne výsledky svojej práce prezentovať doma aj v zahraničí, patria projekty v rámci Programu celoživotného vzdelávania – COMENUIS  a   participačné projekty UNESCO.

     V nedávnom období sme realizovali finálne práce na projekte COMENIUS: Voda – zázrak života, na ktorom sme spolupracovali  s partnermi z Turecka, Írska, Talianska, Rumunska.

     Dvojročný participačný projekt UNESCO pod názvom  Zachovávaj, chráň a rozvíjaj dedičstvo svojich predkov má za úlohu zviditeľniť hmotné a nehmotné dedičstvo najmä v lokalite Banská Štiavnica a okolí  a následne urobiť porovnanie získaných vedomostí a materiálov s partnermi zo zahraničia. Práca sa realizovala v dvoch sekciách: prírodovednej a etnografickej.

     Snahou pedagógov je viesť študentov k samostatnej práci pri získavaní nových zručností čoho dôkazom je tradícia Projektového dňa, počas ktorého študenti 3. ročníkov  verejne prezentujú výsledok celoročnej práce nad témami, ktoré si sami zvolia. Prezentácie projektových prác   sa realizujú v niekoľkých odborných sekciách, pred odbornou komisiou. Našim cieľom je prácu na projektových prácach rozšíriť aj na študentov nižších ročníkov a zrealizovať verejné prezentácie pre širokú rodičovskú verejnosť.

      Veľmi dôležitou sa javí aj spolupráca s vysokými školami ako napr: s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave , ktorá realizovala smerom k stredným školám projekt ProVek – propagácia vedeckej kariéry v oblasti prírodných vied, kde formou videokonferencií predstavovala zaujímavé témy z oblasti prírodovedného poznania. U našich študentov sa táto možnosť on-line sledovať prednášky a experimenty a následne sa priamo zapojiť do diskusie stretla s veľkým záujmom.

     Škola už niekoľko rokov spolupracuje s Ligou proti rakovine SR   a pravidelne realizuje aktivity cieľom ktorých je vzbudiť a vypestovať u študentov záujem o vlastné zdravie, poukázať na zásadný význam zdravého spôsobu života ako určujúceho spôsobu prevencie, informovať študentov o rizikových faktoroch onkologických ochorení. Onkologická výchova sa nevyučuje ako samostatný predmet ale je realizovaná v rámci hodín biológie, ekológie, semináru z biológie a predovšetkým v mimoškolskej činnosti.  A tak sa pravidelne na škole realizujú Týždeň proti rakovine, Deň jabĺk, Deň zdravia a zdravej výživy, Nefajčiarsky deň,  Gymnaziálna kvapka krvi a Deň narcisov.

     Každá z uvedených aktivít umožňuje študentom profilovať sa, orientovať sa v rôznych vedných disciplínach, určovať si  smer ďalšieho vysokoškolského pôsobenia.

     Okrem práce na medzinárodných projektoch sa študenti zúčastňujú krúžkovej činnosti, v takých krúžkoch ako: astronomický, turistický, chemický, jazykové krúžky – francúzsky jazyk, španielsky jazyk,  krúžok priateľov matematiky, stolnotenisový krúžok, lyžiarsky a historický.

     Popularite sa tešia aj  všetky druhy predmetových olympiád a odborných súťaží.

     Škola poskytuje veľmi dobré podmienky pre kompenzáciu duševného zaťaženia rôznymi telovýchovnými aktivitami. Pre telovýchovnú a športovú činnosť slúžia 2 viacúčelové športové ihriská, gymnastická telocvičňa, telocvičňa pre športové hry a posilňovňa. V rámci hodín TV žiaci navštevujú aj neďalekú plaváreň. Škola organizuje lyžiarske kurzy, hodiny tel. výchovy v plavárni, turistické a cykloturistické akcie,  cez zimné a jarné prázdniny lyžiarske zájazdy, cez letné prázdniny kondično-relaxačné pobyty pri mori. Žiaci sa zapájajú do rôznych športových súťaží / cezpoľný beh, volejbal, basketbal, stolný tenis, futbal, atletika/.

     Nemalé finančné prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu  a na mimoškolskú činnosť škola získava z príspevkov rodičov, sponzorov a darcov.

     Ubytovanie -  dochádzajúci študenti sú ubytovaní v domovoch mládeže, ktorých zriaďovateľom je VÚC Banská Bystrica.

     Mesto Banská Štiavnica   ponúka študentom viacero možností kultúrneho a športového vyžitia sa. Je tu niekoľko múzeí, kino, mládežnícke kluby, diskotéky, štadión, krytá plaváreň, niekoľko ihrísk a telocviční.

      Kontakt:

     Riaditeľ školy:           PhDr. Renata Mikulášová

                                        e-mail: schranka@gymbs.sk

     Výchovný poradca:   Mgr. Miroslava  Kováčová

          

     Gymnázium Andreja Kmeťa

     Kolpašská 1738/9

     969 17 Banská Štiavnica

     tel:  +421 45 6920593

     fax: +421 45 6920592

     www.gymbs.edupage.org