• Základné informácie

    •  

      Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - štvorročné štúdium

      Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium, sekcia anglicko- slovenská - päťročné štúdium

      Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium,   sekcia rusko- slovenská - päťročné štúdium

      

      Štvorročné štúdium – (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

     Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 00 gymnázium – môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

     Harmonogram prijímacieho konania 

       -   riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium -  

      -   zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ -  

      -    riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium - 

     Termín prijímacích skúšok: 

       -      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok:  

       -      1. kolo  2.termín prijímacích skúšok:   

       -      2.  kolo prijímacích skúšok:                 

      

     Päťročné štúdium – (pre uchádzačov z 8. a  9. ročníka základných škôl)

     Do prvého ročníka päťročného štúdia vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium  môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

     Harmonogram prijímacieho konania 

      -    riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium - 

      -   zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ - 

      -    riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium - 

      -     Talentové skúšky  1.kolo 1. termín : 

     -     Talentové skúšky  1. kolo 2. termín:   

      -      2. kolo prijímacích skúšok:  

     Termín cvičného testu - 

     Ukážka testu na overenie špeciálnych schopností a zručností na štúdium v cudzom jazyku