Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 o 15.00hod. v priestoroch školy  s nasledovným programom:

  • Prospech, dochádzka, správanie
  • Informácia o priebehu  maturitnej skúšky 2019 pre triedy III.A, IV.B, IV.C
  • Výber voliteľných predmetov pre nasledujúci školský rok súvisiaci s predpokladaným VŠ štúdiom pre triedy I.A,II.B,II.C
 • Úspech žiakov našej školy

  11. apríla až do piatku, 13. apríla 2018, sa 62 súťažiacich postupujúcich z krajských kôl Olympiády ľudských práv (OĽP) zúčastnilo Celoštátneho kola XX. ročníka OĽP. Jubilejný ročník sa konal pod záštitou podpredsedníčky vlády a bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucie Žitňanskej a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martiny Lubyovej. Náročná súťaž trvala tri dni. Naša škola bola jedinou školou, z ktorej postúpili až dvaja študenti Veronika Kvietková IV. B a Michal Sásik III. A. Nezľakli sa silnej konkurencie. Veronika mala tretiu najlepšiu úvahu v anglickom jazyku a Michal dokonca postúpil medzi finálovú 12ku a skončil celkovo deviaty. Okrem prehliadky pracovísk  Rady OSN pre ľudské práva (HRC) sídliacej v Ženeve je pozvaný aj do prezidentského paláca na stretnutie s prezidentom SR. 

  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/celostatne-kolo-20-rocnika-olympiady-ludskych-prav-prinieslo-mnoho-vynimocnych-okamihov.alej

   

 • Darujte nám 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

  Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

  Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2010 úspešne začalo s výučbou v novom 5-ročnom študijnom odbore – anglicko-slovenské bilingválne štúdium. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

  Spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobíme všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie. Ide najmä o nákup anglických učebníc pre prírodovedné a humanitné predmety, ktoré nie sú financované ministerstvom školstva, nákup nových informačno-komunikačných technológií a príspevky na posilnenú jazykovú prípravu našich žiakov.

  Milí priatelia,

  ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

  Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

  Forma: Občianske združenie

  Sídlo:  Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

  IČO:     37948962

  Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

  Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.     

   

  S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                              riaditeľka školy

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

   

 • Poradňa zdravia

  Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 16. apríla 2018 pre žiakov školy     

                                              „Poradňu zdravia“

  Pod dohľadom lekára sa prihláseným žiakom zrealizovalo:

  • biochemické vyšetrenie krvi
  • meranie krvného tlaku
  • meranie vitálnej kapacity pľúc
  • meranie  telesného tuku a svalovej hmoty
  • individuálny odborný  pohovor s  lekárom
  • poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej výživy  a zdravého životného štýlu

  Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zdravotný stav našich žiakov je na dobrej úrovni, čo nás veľmi teší.

                                                                                                                         A. Stajníková

 • Zápis do 1.ročníka bilingválneho štúdia

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční  19.04.2018 v čase od 8,00h do 13,00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý uchádzačovi  o štúdium vydá príslušná základná škola. Účasť zákonného zástupcu žiaka na zápise je nutná.

  K zápisu je potrebné priniesť vyplnené dokumenty:

  1. Návratka - voliteľný predmet, cudzí jazyk

  2. Žiadosť  o vydanie preukazu žiaka ISIC ( poplatok a fotografiu žiaka stačí priniesť v septembri)

  Navratka_volitelny_predmet__cudzi_jazyk.pdf

  Preukaz_ziaka_ISIC-_info.pdf

  Ziadost_ISIC.pdf

  Žiakom, ktorí majú záujem o ubytovanie a stravovanie v školskom internáte pri SOŠ služieb a lesníctva, poskytnú  základné  informácie o ubytovaní a stravovaní zamestnanci  internátu .

   

 • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole

  Dňa   23. apríla 2018   teda v pondelok sa v priestoroch našej školy Gymnázia Andreja Kmeťa uskutoční dobrovoľný odber krvi - Gymnaziálna kvapka krvi, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

  Dobrovoľný odber krvi je na našej škole už tradíciou, pravidelne sa organizuje počas kampane Študentská kvapka v krvi v jesennom termíne a kampane Valentínska kvapka krvi vo februárovom termíne.  Počas týchto odberov  sa mnohí naši žiaci  stali prvodarcami, ba dokonca darovali krv opakovane.  Podľa  prieskumov medzi mladými ľuďmi najčastejším dôvodom pre ktorý  sa    obávajú  darovať krv, je strach z množstva odobratej krvi. 

   Prekonajte svoje obavy, prijmite túto výzvu a príďte darovať krv!

  Tým, že odberným miestom sa v pondelok 23. apríla stane naša škola, približujeme tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom a snažíme sa poukázať na potrebu a význam darcovstva krvi.

  KTO_MOZE_BYT_DARCOM_KRVI.pdf

  AKO_SA_PRIPRAVIT_NA_ODBER.pdf                                                    

                                                                                                                      Mgr. Miroslava Kováčová

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky prijímacích skúšok- študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium

  Vysledky_PS_pre_sk._rok_2018-2019.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 19. apríla 2018, bližšie informácie budú uvedené v rozhodnutí o prijatí a na webovej stránke školy.

 • Shakespearov deň

  Gymnázium Andreja Kmeťa Vás srdečne pozýva na II. ročník Shakespearovho dňa, ktorý sa bude konať 24.apríla 2018.

  POZVANKA.pdf

 • Zmeňme spoločne piatok 13-teho na lepší deň - Deň narcisov 2018

            Ulice miest a obcí celého Slovenska   zakvitnú žltými narcismi počas jedinej   verejno-prospešnej  finančnej  zbierky  Ligy proti  rakovine – Dňa narcisov.

  DEŇ   NARCISOV  2018  sa   bude  konať  V  PIATOK  13. APRÍLA

         V tento deň  bude možné v uliciach  slovenských miest a obcí stretnúť  dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol  prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

              Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na  organizovaní Dňa narcisov 2018  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.  

  V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich študentov budú oslovovať spolužiakov i spoluobčanov a každý rok sa stretávajú  s väčším záujmom verejnosti o danú akciu. 

  Symbolom  kampane je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na  svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

  Kvety umelého narcisu sa pripína jú  ľuďom ako vďaka za  príspevok, ktorý je dobrovoľný. Kvety narcisu sa    nepredávajú,  ako sa o tom často krát hovorí.Dobrovoľné hliadky našich žiakov  opäť vyjdú do ulíc mesta a oslovia našich spoluobčanov. Ak chcete prispieť, hľadajte dobrovoľníkov  s  pokladničkami  označenými  logom Ligy proti rakovine, tohto roku žltými s bielo modro  potlačou a uvedením registrového čísla zbierky riadne zapísanej na MV SR.

  Identifikátor  dobrovoľníka –  tyrkysovo-modré  tričko s logom  Ligy proti rakovine a žlto-zeleným identifikátorom na bielom podklade s nápisom DOBROVOĽNÍK DN 2018 a číslom dobrovoľníka.  

  Dobrovoľník  reprezentuje našu školu a LPR SR, do zbierky sa zapája nezištne, informuje prispievajúcich o účele zbierky. 

              Hliadka bude dobrovoľné finančné príspevky vyberať   do pokladničky   označenej logom Ligy proti rakovine vo farebnosti kampane tohto roka.

              Verejnosť je o uvedenej akcii informovaná aj prostredníctvom mediálnej kampane, ktorá začala 3. apríla.

             V Slovenskej republike ročne ochorie na rakovinu takmer 23 000 ľudí a tak  Deň narcisov -  je  pre nás  darovanou nádejou, že sa jedného dňa spoločnými silami dokážeme vysporiadať s najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí - s rakovinou.

  Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na stretnutie s Vami v uliciach mesta ako aj v priestoroch školy  v piatok – 13. apríla – v tento deň budeme spoločne meniť piatok 13-teho na lepší deň...

                                                                                     Mgr. Miroslava Kováčová

                                                                                    Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

   

   

 • Krajská prehliadka SOČ v Lučenci

  V 40. ročníku krajskej prehliadky SOČ v Lučenci sa zúčastnilo 5 gymnazistiek. Lenka Šichtová súťažila v odbore ekonomika a riadenie s porovnaním daňových systémov, Gabriela Garajová v odbore matematika a fyzika s výpočtami pravdepodobnosti výhier a Veronika Nemogová v odbore umeleckej tvorby prezentovala návrh slávnostných uniforiem pre našu školu. Sára Dolná získala v odbore pedadogiky a psychológie tretie miesto s prácou o dopade hrania počítačových hier na pubescentov. No a najlepšie sa umiestnila Soňa Škodová v odbore voľného času s prácou o geocachingu. Z 2. miesta postupuje na celoslovenskú prehliadku prác do Žiliny. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy všetkým účastníčkam.

 • Beseda so spisovateľkou

  Vo štvrtok 5. apríla nás navštívila žurnalistka a spisovateľka Veronika Homolová Tóthová. Pre vybrané skupiny žiakov urobila prednášku o príbehu Violy Stern Fisherovej, ktorá prežila dramatické udalosti 2. svetovej vojny v koncentračných táboroch. Známa a výborne predávaná kniha stiahla gymnazistov do napínavého deja a nepochybne im dala trochu katarzie. Chcem sa všetkým poďakovať za äčasť, ale aj otázky po besede a žiadosti o autogramy.

  Miron Breznoščák

 • Preventívna prednáška o poruchách príjmu potravy

  Dňa 14.3. 2018 sa uskutočnila preventívna prednáška o poruchách príjmu potravy pre druhé ročníky Gymnázia Andreja Kmeťa. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s príznakmi, priebehom a liečbou anorexie, bulimie ale aj novodobých porúch ako je bigorexia či ortorexia. Žiakov prednáška veľmi zaujala a ozrejmili si mýty a fakty o tejto téme. Keďže zdravý životný štýl vo forme držania najrôznejších diet a chodenia do „fitka“ je veľmi rozšírené v súčasnosti, je žiaduce sa s dnešnými mladými ľuďmi porozprávať aj o týchto témach. Prednášky realizovala Mgr. Lucia Ternényová – naša kolegyňa s aprobáciou psychológia.

 • Úspech žiaka našej školy

  Vo štvrtok , 5.apríla, sa v Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku - Puškinov pamätník. Náš žiak Matej Môc /1.C/ postúpil s úryvkom z románu Michaila Šolochova: Osud človeka do celoslovenského kola.Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

 • Úspech žiakov našej školy

  Žiaci Barbora Fričová z 3. B,  Jakub Seneši z 3. C a Šafrán Radoslav z 3. C sa umiestnili v regionálnom kole 13. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan 2018 konanej 27. marca 2018 v Banskej Bystrici na prvom mieste a postupujú do národného kola, ktoré sa uskutoční 14. júna 2018.

 • Matematický klokan u nás v škole

  Dňa 19. marca 2018   sa na našej škole uskutočnila  matematická súťaž MATEMATICKÝ  KLOKAN.

  Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii.

  Oficiálnym usporiadateľom tejto medzinárodnej súťaže je  Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc), ktorá združuje už takmer 50 krajín z Európy, Ázie, Ameriky. Matematický klokan sa  postupne stal najväčšou matematickou súťažou na svete.  Napr. v marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín.

  V tomto školskom roku, teda 19. marca  2018 sa do súťaže zapojilo 65 žiakov v troch  kategóriách.

  kategórii KADET   G12 určenej pre žiakov 1. a 2. ročníkov štvorročného štúdia a žiakov  2. a 3. ročníkov bilingválneho štúdia súťažilo    36  žiakov   a v kategórii JUNIOR G34 určenej žiakom 3. a 4. ročníkov štvorročného štúdia  a  4. a 5. ročníkov bilingválneho štúdia sa súťaže zúčastnilo 15 žiakov.  V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo aj 14 žiakov 1. Ročníka bilingválneho štúdia, ktorí súťažili v kategórii KADET 9.

  Z toho sa súťaže zúčastnilo  38 žiakov bilingválnej formy štúdia a 27 žiakov štvorročnej formy štúdia.

   Žiaci mali možnosť počas 60 minút reagovať na rôznorodé úlohy, vyskúšať si vnímanie, chápanie úloh, overiť svoje logické myslenie,  využiť poznatky nadobudnuté na hodinách matematiky.

  Vyhodnotenie bude zaslané na školy začiatkom apríla a veríme, že medzi našimi žiakmi budú mnohí, ktorí sa stanú vynikajúcimi riešiteľmi tohtoročných zadaní  súťaže Matematický klokan.

                                                                                Miroslava Kováčová

    

 • Krajské kolo biologickej olympiády

  Dňa 20. a 21. marca 2018 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo   Biologickej olympiády. V tomto akademickom roku je to už  52. ročník tejto súťaže.

  Súťaže sa z našej školy zúčastnili:

  KATEGÓRIA B:

  Hanka Freigertová II. A, ktorá sa  umiestnila na 2. mieste  a Richard Žember II. A, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Obaja výborne zvládli teoreticko-praktickú časť súťaže a Hanka Freigertová postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády.

  KATEGÓRIA A:

  Ivana Kapustová V. C, ktorá sa umiestnila na 7.  mieste a Boris Buzalka III. A na 13. mieste. Aj v tejto kategórii bolo potrebné preukázať rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti vysoko nad rámec stredoškolského učiva.

  Všetkým blahoželáme, veríme že budú naďalej rozširovať a prehlbovať svoj záujem a vedomosti v tak krásnej a zaujímavej vednej disciplíne akou biológia určite je. A do ďalšieho štúdia, ako aj ďalších súťažných zápolení želáme veľa úspechov!

                                                                                                            Miroslava Kováčová

 • Ester Gašparová vo finále súťaže „Spievam po francúzsky“!

  V jedno veľmi skoré hmlisté a čiastočne zľadovatené piatkové ráno (9. marca) sme sa vybrali na ďaleký východ do Košíc na semifinále súťaže „Spievam po francúzsky“.

  „Decká“ mali za sebou niekoľko dní príprav, nácvikov a tešili sa, že to konečne rozbalia v plnej paráde. Nálada v aute dobrá, veselá, hralo sa, spievalo a po takmer štyroch hodinách cesty autom  tréma začala trochu stúpať...

  Ale prišla ich chvíľa a oni to naozaj rozbalili a boli za to aj odmenení 1. miestom vo svojej kategórii (15 - 18 roč.). Zároveň si zaistili postup do národného a medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční na strednom Slovensku (konečne ), v neďalekej Banskej Bystrici v sobotu 12. mája 2018.

  Všetci ste srdečne vítaní, príďte povzbudiť svojich spolužiakov a zároveň, vychutnať si príjemný koncert v príjemnom prostredí – v Záhrade – Nezávislom centre kultúry, nám. SNP 16 (začiatok koncertu oznámim neskôr).

  Ďakujeme našim žiakom za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia.

  Naši muzikanti:

  Ester Gašparová – spev

  Ema Wieziková – vokál

  Richard Žember – akustická gitara

  Matúš Peták – elektrická gitara

  Dávid Váradi – cajon (žiak zo ZŠ J. Kollára)

   

   

 • Olympiáda v anglickom jazyku

   

  Dňa 14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Banskej Bystrici,ktorého sa zúčastnili štyria žiaci našej školy a traja ju reprezentovali veľmi úspešne.
  Umiestnili sa nasledovne:
  v kategórii 2B Hanka Čížová zo IV.A - 2. miesto,
  v kategórii 2C2 Ela Gatialová zo IV. B – 2. miesto,
  v kategórii 2C1 Ivka Kapustová z V. C - 1. miesto - postupuje do celoslovenského kola olympiády
  .
  Úspešným účastníkom olympiády blahoželáme a víťazke kategórie 2C1 želáme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

  PK-anglický jazyk.

 • Cvičný test

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

  Termín:16. marec 2018 o 13,30h

  V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky.  Nahlasovanie akceptujeme do 13. 3.2018.

  Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

  Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

   

   

   

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch 5.2. až 12.2. sa žiaci druhého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Hronci. I keď ubytovanie v chate Poniklec nebolo ideálne, náš kolektív si tento týždeň užil naplno. Pre pokročilých lyžiarov nebol svah najlepší, no nám, ktorí sme sa lyžovať ešte len učili,vyhovoval, a v piatok bolo vidieť výsledky celotýždennej snahy, samozrejme aj vďaka inštruktorom z lyžiarskej školy All Sports Academy, ktorí nás na záver výcviku každého odmenili diplomom. 

  Aj keď sa počas tohto týždňa objavili isté mínusy, (nie vždy chutná a sýta strava, vypnuté radiátory, či zastavujúci sa vlek,) myslím si, že večerný program, ktorý sme si sami pripravovali, zahrňujúci aktivity ako diskotéku, kvízy, karaoke a súťaže, prechádzka do neďalekého Osrblia, vláčiky a vrtuľníky na svahu, a ďalšie príjemné momenty z tohoto výletu spravili nezabudnuteľnú spomienku. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria