Navigácia

 • Darujte nám 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

  Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

  Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2010 úspešne začalo s výučbou v novom 5-ročnom študijnom odbore – anglicko-slovenské bilingválne štúdium. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

  Spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobíme všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie. Ide najmä o nákup anglických učebníc pre prírodovedné a humanitné predmety, ktoré nie sú financované ministerstvom školstva, nákup nových informačno-komunikačných technológií a príspevky na posilnenú jazykovú prípravu našich žiakov.

  Milí priatelia,

  ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

  Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

  Forma: Občianske združenie

  Sídlo:  Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

  IČO:     37948962

  Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

  Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.     

   

  S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                              riaditeľka školy

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

   

 • Cvičný test

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

  Termín:16. marec 2018 o 13,30h

  V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky.  Nahlasovanie akceptujeme do 13. 3.2018.

  Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

  Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

  Návratka

   

   

 • Olympiáda v ruskom jazyku

  Dňa 15.2.2018 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku.Našu školu reprezentovali dvaja žiaci o to veľmi úspešne.Obaja sa stali víťazmi vo svojej kategórii.Laura Považanová/ 1.B/ - 1.miesto v kategórii B1, Daniel Halaj / 5.C/ - 1.miesto v kategórii B2. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

 • Olympiáda v španielskom jazyku

  Dňa 12. 2. 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo šesť žiakov našej školy a reprezentovali ju veľmi úspešne. Umiestnili sa nasledovne:

  v kategórii B  Lenka Valachová  z III.B - 2. miesto, Julka Hudáková z III. B - 3. miesto,

  v kategórii C  Kristina Molnárová zo IV. C - 1. miesto - postupuje do celoslovenského kola olympiády, 

  v kategórii D  Karma Hasbach z II. C - 2. miesto.

  Úspešným účastníkom olympiády blahoželáme a víťazke kategórie C želáme ďalšie úspechy na celoslovenskom kole.

 • Školské kolo biologickej olympiády

  30. januára sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády.

  Výsledky  z tohto kola  sú nasledovné:

  KATEÓRIA B:

  1 .miesto: Richard Žember  z II.A

  2  .miesto: Hana Freigertová  z  II.A

  3 .miesto: Dorota Nižňanská a Lenka Valachová  z III.B

  KATEÓRIA A:

  1 .miesto:  Boris Buzalka z III.A

  2 .miesto: Ivana Kapustová z V.C

  3 .miesto:  Kristína Frimelová z IV.B

  Všetkým víťazom blahoželáme a prvým dvom z každej kategórie, ktorí postupujú  do krajského kola prajeme veľa úspechov  pri riešení všetkých   úloh.

  PK Človek a príroda –biológia.

   

 • Úspechy našich žiakov

  Žiaci Michal Sásik III. A a Veronika Kvietková IV. B sa zúčastnili 8. februára 2018, krajského kola XX. ročníku Olympiády ľudských práv a umiestnili sa spomedzi 31 súťažiacich nasledovne:  M. Sásik 3. miesto (dostal cenu výlet do GENEVY) a V. Kvietková 5. miesto. Obaja postupujú do celoštátneho kola, kde postupujú prví ôsmi z každého kraja a ktoré sa bude konať 11. - 14. apríla 2018.

 • Viete čo je FLiP vo Viedni?

                  Žiaci z tried I. A, II. A, III. A  sa dňa 7. februára  2018   zúčastnili exkurzie  do Viedne, ktorej cieľom bolo zvyšovať finančnú gramotnosť, oboznámiť sa s niektorými témami z oblasti finančného vzdelávania.

                  Projekt   FLiP - Financial  Life Park je jedinečný projekt    finančného vzdelávania materskej skupiny Erste, do ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa.  Je umiestnený  na prízemí  viedenskej centrály Erste Bank - v  Erste  Campus.  V tomto priestore  je pre návštevníkov pripravená interaktívna výstava  o rozlohe 1500 m2,  ktorá   ponúka  kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí , s ktorými sa návštevníci oboznamujú interaktívnym spôsobom s prvkami hry.

                  Naši žiaci pri prehliadke výstavy  na začiatku dostali tablet a následne sa počas dvojhodinovej prehliadky  s ním pracovali na rôznych aktivitách.  Mali možnosť sa  dozvedieť    ako sa zostavuje rozpočet, z čoho pozostáva a následne vytvárali modelové situácie rozpočtu  pre študenta  s rôznou výškou financií, ktorými disponuje. Mali možnosť oboznámiť sa  kedy je vhodné použiť hotovosť kedy platobnú kartu, aký je rozdiel v úrokových sadzbách pri hypotékach a kontokorentných účtoch a prečo je to tak.

  Pozornosť bola venovaná aj globalizácii a tomu ako ovplyvňuje našu realitu, materiálnej, emočnej a skrytej hodnote vecí, alebo tomu aký je dopad niektorých  našich ekonomických rozhodnutí.

  flip.pdf


                  Sme naozaj  radi, že projekt finančného vzdelávania vo Viedni mohli  zažiť aj naši žiaci!

                                                                                                                                Miroslava Kováčová

 • Korešpondenčný Matematický Turnaj

  V Korešpondenčnom Matematickom Turnaji 2017/18 sú zverejnené úlohy 2.kola.

 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 17. januára  2018 sa naši žiaci zúčastnili  okresného kola   Olympiády v anglickom jazyku. Naši študenti nesklamali a opäť obsadili prvé miesta, ktoré im otvorili cestu na krajské kolá. V kategórii 2A zvíťazil Richard Žember   z II. A, v kategórii 2B prvé miesto získala Hana Čížová zo IV. AEla Gatlialová z triedy IV. B zvíťazila v kategórii 2C2. Priamo do krajského kola postúpila Ivana Kapustová z triedy V. C, ktorá zvíťazila v kategórii  2C1 v školskom kole.

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

  Marťuševová

 • Rodičovské združenie

  Dňa 19.1.2018 o 15,00h sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia. Osobné konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi sú možné v čase od 14,00h - 16,30h.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Dňa 18. 1. 2018 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili štyria žiaci našej školy. V okresnom kole nás reprezentovali Sára Dolná z V.B triedy, Lenka Štichová zo IV.C triedy, Krištof Turan z II.C triedy a Jozef Štálnik z II.B triedy. Úspešní boli S. Dolná, K. Turan a J. Štálnik, ktorí postúpili do krajského kola, k čomu im srdečne blahoželáme. Veríme, že budú úspešní aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 13.2. 2018 v Banskej Bystrici. Držíme im palce!

 • Deň otvorených dverí 2017

  Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola  privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

  Počas Dňa otvorených dverí 2017, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy  žiakov spolu s rodičmi zo 45 rôznych základných škôl z blízkeho  okolia ako aj zo vzdialenejších regiónov.

  V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským  vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných hodinách alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia alebo prácou v programe Erasmus+.

  Veríme, že sa im u nás páčilo a v novom školskom roku sa s nimi stretneme ako s našimi novými žiakmi!

 • Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

  Kolektív Gymnázia Andreja Kmeťa želá všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy príjemné prežitie vianočných sviatkov, nový rok 2018 plný zdravia, úsmevu, porozumenia a splnených želaní.

   

 • Koláčik šťastia v Domove Márie

  V posledný deň školského vyučovania pred vianočným prázdninami si naši gymnazisti Vojtech Ilčík a Michal Sásik pripravili niekoľko piesní a vinšov pre klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Prvá pieseň bola o Adamovi, Eve a hadovi. Chodenie s hadom je súčasťou predvianočných tradícií.  Žiaci ako harmonikári zahrali a zaspievali aj niekoľko ľudových piesní. Zakončili sme to najznámejšou vianočnou piesňou – Tichá noc. Po nej sme rozdali koláčiky šťastia, ktoré upiekli v pekárni Anton Antol, za čo im patrí veľké poďakovanie.  Vďačnosť neskrývali ani obdarovaní. Myslím, že sa nám podarilo rozdať nielen koláčiky, ale trochu šťastia a radosti ľuďom, ktorí to veľmi potrebovali.

  Marek Žilík

 • Korešpondenčný Matematický Turnaj 2017/18

  Do ľavého menu boli pridané informácie o Korešpondenčnom Matematickom Turnaji 2017/18

 • School Fair

 • Deň otvorených dverí

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

  pozýva žiakov 8 . a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  11. december 2017

  8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

   

  Program:  

   Prezencia, privítanie hostí

   Príhovor  riaditeľky  školy

   Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

  podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

  Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

  na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 7. decembra 2017 do 12,00 hod.

   

  DOD_2017_-_Program.pdf

   

   

   

   

   

   

   

 • Zenit v programovaní – krajské kolo

  Matej Dudák z 4.B triedy sa umiestnil v krajskom kole celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní kategória A v prvom kole na 4.mieste (zo 64 súťažiacich) a v druhom kole na ôsmom mieste (z 20 súťažiacich). V rámci Slovenska je to 59. miesto z 150 súťažiacich. Súťaž sa konala 28. novembra v Školskom výpočtovom stredisku Banská Bystrica. Najbližšie sa bude konať celoštátne kolo vo februári 2018.  Výsledkové listiny nájdete TU.

 • Informatický Bobor – výsledky 2017

  V tomto školskom roku sme získali sme dohromady rekordných 61 úspešných riešiteľov a diplomov.  Na prvých troch miestach sa umiestnili Šimon Hudák (1.B - ziskal maximum 80 bodov – percentil 100), Zsolt Cirjak (1.C), Martin L. Doskočil a Matúš Garaj (1.C) v kategórii kadet, Matej Galeta (1.B), Tomáš Kocka (3.B) a Anastázia Kopyl (3.B) v kategórii junior a nakoniec Matej Dudák (4.B), Zuzana Roháčová a Viktória Hlôšková (5.B). Podrobné výsledkové listiny nájdete na nástenke školy a tiež TU. Diplomy úspešných riešiteľov nájdete TU.
  V tohtoročnej medzinárodnej súťaži Ibobor aktívne súťažilo za našu školu rekordných 239 žiakov v troch kategóriách (41 – kadeti, 134 – juniori, 64 – seniori).

  Súťaž beží v 38 krajinách Európy a v rámci Slovenska v nej súťažilo celkovo 74 216 súťažiacich z 992 škôl.

  Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať odkaz autorom v ankete. Kódy nájdu na nástenke v škole, alebo u svojho vyučujúceho informatiky.

   

 • Mladý prekladateľ

  V piatok 24. novembra 2017 sa konalo školské kolo súťaže v anglickom jazyku pod názvom  „ Mladý prekladateľ “. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka IV. C triedy Lenka Šichtová, druhé miesto získala žiačka II. C Karma Hasbach a tretie miesto patrí žiačke V. C triedy Ivane Kapustovej. Našim mladým prekladateľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria