• Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21
     • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21

      29. 6. 2021

      Všetkým  žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí  žiakov na súťaže pripravovali.

      1. A trieda

      Samuel   Mrázek - 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, práca v projekte Viac ako peniaze

      1. B  trieda

      Veronika Klajbanová - reprezentácia  školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Martina Grexová- reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      1. C  trieda

      Juraj Žúbor - reprezentácia školy spojená so získaním titulu „Školský šampión“ v súťaži Matematický klokan

      1. D trieda

      Filip Lakoštík - 1. miesto v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      Elisabeth Hatiarová - 1. miesto v  medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      2. A trieda

      Adam Dubovský - účasť  v celoslovenskom kole biologickej olympiády,  účasť na olympiáde BeSafeNet, účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021,  reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. B trieda

      Mike Hric -  4. miesto v celoslovenskom  kole SOČ v odbore č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      Michaela Straková -  účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021

      Július Jančok, Hana Pavlendová, Dorota Marková - 17. miesto v európskom kole olympiády  BeSafeNet

      2. C trieda

      Rastislav Slocík - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a ekonomickej olympiády       

      Alexandra Strižencová -  6.  miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Benjamín Gombala -  2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády                         

      Kristína Spišiaková - účasť v v celoslovenskej súťaži BARS 2021, reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. D trieda

      Tamara Ľuptáková - 2. miesto na celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku, účasť v celoslovenskom kole v súťaži Ruské slovo

      Aneta Ďubašáková -  účasť na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Lívia Hrončeková -  2. miesto na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku

      3. B trieda

      Tamara Číková -  2. miesto v krajskom kole  olympiády v španielskom jazyku

      Patrik Hrtánek - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a celoštátnom kole olympiády ľudských práv

      Viktória Bujnová  - účasť v krajskom kole biologickej olympiády

      Beáta Kalinová - účasť v krajskom kole v olympiáde v španielskom jazyku

      3. C trieda

      Ema Bejticová - účasť v krajskom kole geografickej olympiády,

      Karolína Lovčičanová - účasť v celoslovenskom kole finančnej olympiády,

      4. B trieda

      Eliška Kočická - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií   

      Sára Mesiariková - 4. miesto v celoslovenskej prehliadke SOČ  v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou

      Samuel Hloušek - 3. miesto v celoslovenskom kole finančnej olympiády

      4. C trieda

      Martin Doskočil - reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“, v krajskom kole geografickej olympiády

      Lenka Bobáľová -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií.

      Katka Andrášiková -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií a v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matúš Garaj -  reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Ema Olšiaková - účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matej Môc -  účasť  v krajskom kole olympiády ruského jazyka

      Nataša Gemzová -  účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan

    • BARS 2021
     • BARS 2021

      1. 7. 2021

      Do aktuálneho ročníka súťaže BARS, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied, sa zapojili traja žiaci nášho gymnázia – Adam Miloš Dubovský (II.A), Kristína Spišiaková (II.C) a Michaela Straková (II.B).

      BARS 2021 bola vedomostná súťaž zameraná hlavne na biológiu a ekológiu, no  aj na  iné prírodovedné a spoločenské odvetvia. Jednotlivé  úlohy sa skladali z teoretických a praktických častí. Jednou z praktických úloh bolo vysadenie neovocných stromov na poškodených územiach. Všetkým tímom sa dokopy podarilo vysadiť 1361 stromov, čo predstavuje menší les.  My sme  k tomuto výsledku prispeli výsadbou 9 stromov. 

      Hoci sa nám   po vyhodnotení súťaže nepodarilo postúpiť do ďalšieho kola medzi  5 najlepších tímov,  umiestnili sme sa na výbornom 16. mieste z 236 tímov z celého Slovenska, a tým získali štatút úspešných riešiteľov.

                                  

      Kristína Spišiaková, Michaela Straková, Miloš Adam Dubovský, Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Spomienky na olympijský deň 2012-2019
     • Spomienky na olympijský deň 2012-2019

      30. 6. 2021

      Je to spomienka  na učiteľov , ktorí organizovali olympijský deň, členov rady školy, rodičovské  združenia a sponzorov , ktorí prispeli na tento športový sviatok na našej  škole, ale tiež spomienka na bývalých žiakov nášho gymnázia. Niektorí  z nich reprezentovali školu aj na medzinárodných športových súťažiach. V roku 2012 sa organizoval olympijský deň na štadióne s úvodnou olympijskou hymnou a nechýbal symbolický beh s olympijským ohňom  a oficiálne otvorenie olympijského dňa                    ( gymnaziálnej olympiády ).Súťažilo sa v 12 netradičných športových disciplínach a pravidelnou súčasťou olympijského dňa bol vždy aktuálny  vedomostný olympijský kvíz, ktorý absolvovali všetci žiaci. Tradične sa hral na ploche štadióna malý futbal učiteľov a žiakov. Súťaže prebiehali  aj na viacúčelovom ihrisku starého gymnázia vo volejbale a basketbale. V  roku 2018  sa zúčastnili nášho olympijského dňa  aj gymnazisti z družobného Gymnázia  L. Stockela z Bardejova, ktorí súťažili s našimi žiakmi vo volejbale a futbale. V roku 2019 sa organizoval olympijský deň  pod názvom Gymnázium sa hýbe na štadióne  aj vo veľkej telocvične . Pozrite si spomienkové fotky.

      .

      Mgr. Bohuslav Melicherčík

    • Pokračovanie tradície olympijského dňa
     • Pokračovanie tradície olympijského dňa

      30. 6. 2021

      Začiatky organizovania olympijského dňa na našom gymnáziusiahajú do roku 2012, keď sa prvýkrát organizoval olympijský deň na konci školského roku. Od  roku 2012 sa organizoval olympijský deň každý rok s výnimkou minulého roku, keď boli žiaci doma na dištančnom vzdelávaní kvôli pandemickým opatreniam. Tento rok sa olympijský deň organizoval obmedzene po triedach, ako tomu bolo aj na hodinách telesnej a športovej  výchovy , keď sme mohli  využívať len vonkajšie prostredie. Preto sme si  zvolili  časovo  dostupné priestory(cvičisko pri SOŠ služieb a lesníctva  a športový areál Základnej školy J. Kollára na sídlisku Drieňová). Súťaže prebiehali formou netradičných športových disciplín, atletický trojboj člnkový beh, znožný trojskok a znožný päťskok, hod  2 kg plnou loptou a   štafetové súťaže v basketbale a frisbee.Účasť žiakov bola veľmi dobrá, konečne si mohli schuti  zašportovať. Účelom nebolo  dosiahnuť maximálne výkony, ale zúčastniť sa a súťažiť  športovo zábavným spôsobom .Nikto sa necítil porazený vzájomne sa povzbudzovali,  a to je motivácia aj pre slabších žiakov , ktorí nemajú dispozície pre šport, ale sa snažia  športovať pre seba svoje zdravie. Aj blížiace sa olympijské hry v Tokiu budú iné ako ich poznáme z minulosti. Sú  ale stále symbolom súdržnosti, solidarity, tolerancie  všetkých štátov  sveta. Veríme , že na koncibudúceho školského roka si pripomenieme olympijský deň spoločne za pomoci vyučujúcich, sponzorov a takto zachováme tuto športovú  tradíciu na našej škole. Pozrite  si  fotky  z olympijských dní  na našej škole.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík,        Mgr. Marek Konečný

    • Projektový deň 2021 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov
     • Projektový deň 2021 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

      29. 6. 2021

                  Už niekoľko školských rokov  je jeden deň v júni venovaný  prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

      Projektový deň  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

      Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

      Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia.  Trvá od novembra daného školského roka až do konca mája.

                   V tomto školskom roku nám situáciu skomplikovala dištančná forma výučby. Napriek tomu, že žiaci začali na svojich ročníkových prácach pracovať, postupne sa preukázali problémy s dostupnosťou knižničných zbierok, so zamedzením vstupu do rôznych laboratórií, inštitúcií kde žiaci mali v úmysle realizovať experimentálnu časť práce. Vzhľadom na tieto skutočnosti riaditeľka školy rozhodla, že nie všetci sú povinní ročníkovú prácu spracovať.

                   A tak pokračovali len tí, ktorých sa takéto obmedzenia nedotkli.

      Prehliadka prác sa uskutočnila 23. júna 2021 v troch sekciách.

      Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: Forenzné techniky, Poruchy videnia, refrakčné a iné chyby zraku, prácami prezentovanými v anglickom jazyku. Žiaci sa venovali biotechnológiám, láske v živočíšnej ríši, spracovali tému Som, alebo nie som, ak nie som súčasťou sociálnej siete?, zaoberali sa problematikou financovania a investovania v práci Investície alebo aj zaujímavou témou Motýlí efekt.

      Hodnotiace odborné komisie pozitívne hodnotili predovšetkým záujem a snahu žiakov spracovať a následne prezentovať ročníkovú prácu aj v takejto situácii sťaženej dištančnou výučbou a epidemiologickou situáciou.

      Veríme ale, že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvorenie dotazníkových formulárov, ich vyhodnotenie a štatistické spracovanie, vyvodenie záverov a následného prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosné.

      Niektoré práce v nasledujúcom školskom roku po prípadnom detailnejšom prepracovaní sa môžu zúčastniť súťažnej prehliadky prác v stredoškolskej odbornej činnosti.

                         

                                                                                                                      Miroslava Kováčová

      PROJEKTOVY_DEN_SEKCIE.pdf

                                                                              

     • Pozorovali sme zatmenie Slnka

      29. 6. 2021

      Dňa 10. júna sme si mohli u nás na škole cez teleskop naživo pozrieť úkaz čiastočného zatmenia Slnka. Aj keď na území Slovenska bol len malý kúsok Slnka prekrytý, pre veľa žiakov a aj učiteľov to bolo zážitkom. Tento moment sa nám aj podarilo zachytiť:

       Kristína Spišiaková, II.C

    • Olympijský deň – beh na školách
     • Olympijský deň – beh na školách

      25. 6. 2021

      Na základe výzvy odboru školstva Úradu BBSK v spolupráci s Olympijským klubom Banská Bystrica sa Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici zapojilo a zorganizovalo Olympijský deň – beh na školách. Športové podujatie bolo realizované v dopoludňajších hodinách 23.06. 2021. Pandemická situácia však v našom okrese umožnila podujatie vykonávať s triedami len individuálnou formou. 

      Po oficiálnom otvorení, ktoré bolo sprevádzané olympijskou hymnou, sa s netradičnými športovými aktivitami spojené s vedomostným olympijským kvízom popasovala trieda I.B. Študenti si zmerali sily nielen v rýchlostných a silových disciplínach, ale svoje vedomosti z olympizmu si overili v olympijskom kvíze. Súťažilo sa na dvoch stanovištiach – na futbalovom štadióne FK Sitno a „Pátračských“ schodoch. Vedomostný kvíz sa realizoval v triede, po ktorom následne prebehlo vyhodnotenie. Na treťom mieste sa umiestnil tím „No name“ s kapitánkou Zdenkou Vágnerovou. Druhé miesto si vybojoval tím „SONIC“ s kapitánkou Bibiánou Helbichovou. Prvé miesto získal tím „Hashtag 2“ (#2) s kapitánkou Sárou Falťanovou.

      Športové podujatie bolo podporené cenami, ktoré venovala Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov v Banskej Bystrici a Tidly Café. Touto cestou sa chceme sponzorom veľmi pekne poďakovať za podporu a ceny, ktoré poskytli, a víťazom srdečne gratulujeme.

      Poďakovanie patrí aj kolegyni Mgr.Jarmile Klementovej za motiváciu a fotodokumentáciu športovej akcie.

      Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

    • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády
     • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády

      24. 6. 2021

      22. 6. 2021 sa uskutočnilo v Bratislave finále 9. ročníka finančnej olympiády. Skvelé tretie miesto získala naša škola vďaka Samuelovi Hloušekovi zo 4.B a Karolíne Lovčičanovej z 3.C triedy, ktorí postúpili do prvej dvadsiatky najlepších účastníkov z celého Slovenska a úspešne tak reprezentovali Gymnázium Andreja Kmeťa v náročnej konkurencii, keďže tento rok bolo zapojených rekordných takmer 6000 študentov. Gratulujeme k úspechu.

      Organizátorom tejto vedomostnej súťaže je Nadácia Partners. Súťaž má 3 vyraďovacie kolá - prvé dve kolá sa uskutočňujú formou online testu, ktorý je zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Do 2. kola súťaže postupuje prvých 500 najlepších účastníkov súťaže. Tretie, finálové kolo sa uskutočňuje prezenčnou formou v priestoroch Nadácie Partners v Bratislave. Do 3. finálového kola súťaže postupuje 20 najlepších účastníkov súťaže, pričom náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje. Vo finále riešia študenti testové otázky, slovné a výpočtové úlohy ako aj prípadové štúdie z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.

      M. Číž, M. Kováčová

    • Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku

      16. 4. 2021

      8. a 9. apríla 2021 súťažili tí najlepší v ruskom jazyku – víťazi krajských kôl. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v online formáte a pozostávalo z písomnej aj ústnej časti. Tamara Ľuptáková, žiačka 2.D triedy, ani tentokrát nesklamala a reprezentovala  nás naozaj vynikajúco – umiestnila sa na peknom 2.mieste. Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme aj do budúcna ešte veľa úspechov s ruským jazykom

    • Skvelý úspech na krajskom kole SOČ!
     • Skvelý úspech na krajskom kole SOČ!

      30. 3. 2021

      Na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v piatok 26.3. 2021, ktoré prebehlo online formou, sa naši študenti zaskveli skvelým umiestnením. Mike Hric z II.B získal v 1. miesto v odbore č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia s prácou "Solárny dom", Natália Javorková z V.C získala tiež 1. miesto v odbore č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou "Posttraumatická stresová porucha u veteránov" a napokon Sára Mesiariková zo IV.B získala 2. miesto v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou "Preklad poézie Jána Smreka do anglického jazyka". Všetci postupujú do národného kola, za čo im gratulujeme a držíme palce na celoslovenskej prehliadke.
      Výsledková listina: https://testcvcjunior1.files.wordpress.com/2021/03/rackovavysledkova-listina.pdf
      Školský metodik SOČ
      Miron Breznoščák

     • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      25. 3. 2021

      Dňa 12.marca 2021 sa v online formáte uskutočnilo krajské kolo 50.ročníka
      Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali traja žiaci v troch
      rôznych kategóriách, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

      Lívia Hrončeková z 2.D triedy sa v kategórii B4 z druhého miesta stala úspešnou riešiteľkou
      a Tamara Ľuptáková z tej istej triedy zvíťazila v kategórii B1 a postupuje do
      ďalšieho kola. Obidvom dievčatám blahoželáme a Tamarke prajeme veľa šťastia
      a úspechov aj v celoslovenskom kole !

     • Krajské kolo Biologickej olympiády

      21. 3. 2021

      Dňa 10. a 11. marca 2021 sa online formou konali krajské kolá Biologickej olympiády v kategórii A a B.

      Našu školu reprezentovali v kat. A : Natália Felberová a Nela Kudríková z V.C triedy v kat. B : Adam Miloš Dubovský z II.A triedy a Viktória Bujnová z III. B triedy, ktorí sú aj úspešnými riešiteľmi BIO vo svojej kategórii Adam Miloš Dubovský zároveň postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom blahoželáme a Adamovi držíme palce v celoslovenskom kole.

      PK Človek a príroda

    • Školská prehliadka SOČ
     • Školská prehliadka SOČ

      5. 3. 2021

      V stredu 3. marca 2021 sa uskutočnila školská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu epidémie na platforme MS Teams. Zapojili sa traja študenti v troch odboroch.

       

       

       

      1.     Mike Hric, 2.B: Solárny dom. Odbor č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      2.     Natália Javorková, 5.C: Post-traumatická stresová porucha u veteránov. Odbor č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      3.   Sára Mesiariková, 4.B: Preklad poézie Jána Smreka do anglického jazyka. Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      Účastníci stručne predstavili svoje práce a výskum formou prezentácie, videí, či priamej online ukážky. Potom nasledovala obhajoba vo forme otázok a diskusie od hodnotiteľov a porotcov. Všetky tri práce splnili predpísané požiadavky a postupujú priamo na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční 26. marca tiež online formou. Držíme palce!

       P.S.: Práce vychádzajú z ročníkových, či projektových prác, majú rozsah 15-25 strán bez príloh a už účasť, či umiestnenie na krajskom kole sú často vstupenkou na vysoké školy, rovnako aj veľkým bonusom v životopisoch - Curriculum Vitae na univerzity v zahraničí. Neváhajte sa s vašou témou zapojiť aj vy!

      Školský metodik SOČ

      Mgr. Miron Breznoščák

       

     • Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

      8. 2. 2021

       Dňa 8. januára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku formou online. Žiaci našej školy sa zúčastnili v troch kategóriách a zaznamenali nasledujúce úspechy:

      1.       miesto : Alexandra Strižencová,  II.C – kategória A, postup do celoslovenského kola

      2.       miesto: Tamara Číková, III. B – kategória B

      3.       miesto: Karma Hasbach, V.C – kategória D.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcej žiačke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole. 

                                                                                                    Zuzana Horniaková

     • Olympiáda ľudských práv

      15. 12. 2020

      Dňa 14.12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch kôl:  vedomostného testu o ľudských právach a reakcií na dva aktuálne ľudskoprávne problémy. Všetci zúčastnení predviedli úctyhodný výkon opretý o argumenty a vedomosti, čím značne sťažili prácu odbornej komisii. Na prvom mieste sa umiestnila Natália Javorková z 5.C(ktorá týmto postúpila do krajského kola), v tesnom závese druhé miesto patrí Patrikovi Hrtánekovi z 3.B a na treťom mieste sa umiestnil Šimon Mikeš z 3.C. Zúčastneným ďakujem za dobrú prácu a postupujúcej gratulujem a želám veľa úspechov v krajskom kole.

      Mgr. o. Halan

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

      11. 12. 2020

       

       

       

       

       

       

       

       

      V tomto týždni prebehla online Olympiáda v ruskom jazyku - 8.12. kategória B 1 a  9.12. kategórie B 2 a B 4. V kategórii B 1 súťažili žiaci 1. a 2.ročníka, v kategórii B 2 žiaci štvrtého ročníka a v kategórii B 4 žiaci slovensko - ruskej sekcie 2.D triedy.                                                                                                    

                                             Výsledky :

      Kategória B 1 : 1.miesto - Tamara Ľuptáková / 2.D /

                                             Ema Melicherčíková / 1.A /

                                             s rovnakým počtom bodov

                             2.miesto - Silvia Tvarožková / 1.C /

                             3.miesto - Sofia Sarvašová  / 2.D /

      Kategória B 2 :  1.miesto - Matej Môc / 4.C /

                              2.miesto - Anna Balková / 4.C /

                              3.miesto - Matúš Garaj / 4.C /

      Kategória B 4 : 1.miesto -  Lívia Hrončeková / 2.D /

                                             Jessica Bubliaková / 2.D /

                                             Nina Slocíková / 2.D /

                                             s rovnakým počtom bodov

      K úspechu všetkým blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v krajskom kole !

                                             НИ ПУХА НИ ПЕРА !

    • Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

      6. 12. 2020

      Vo štvrtok 3. decembra 2020 sa uskutočnilo na našom gymnáziu školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa deväť žiakov v troch kategóriách. Do krajského kola postupujú nasledujúci žiaci:

      kategória A:

      1. miesto  - Alexandra Strižencová, II.C

       2. miesto - Aneta Ďubašáková, II.D

      kategória B:

      1. miesto - Tamara Číková, III.B

       2. miesto - Beáta Kalinová, III.B

      kategória D:

      1. miesto - Karma Hasbach, V.C

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, postupujúcim blahoželáme a želáme úspešnú reprezentáciu  v krajskom kole.

                                                                                           Mgr. Zuzana Horniaková

    • Vyhodnotenie Informatickej súťaže
     • Vyhodnotenie Informatickej súťaže

      1. 12. 2020

      Prvé miesto a maximálny počet bodovs percentilom 100 Mariana Rajnohu z III.B triedy, ako aj ďalších 56 úspešných riešiteľov z našej školy. To je úspešná štatistika tohtoročnej medzinárodnej súťaže iBobor 2020.V kategórii Kadet sa na prvýchštyroch miestach umiestnili Filip Lakoštík (I.D), Juraj Žúbor (I.B), Elisabeth Hatiarová (I.D) a Lea Mária Hegyiová (I.C). V kategórii Junior to boli Marian Rajnoha (III.B), Nina Slocíková (II.D), Zuzana Maruniaková (II.A) a Július Jančok (II.B) spolu s Tomášom Balážom (III.C). V najťažšej kategórii senior zabodovali tradične Matúš Garaj spolu s Martinom Ladislavom DoskočilomNatália Záhorcová spolu s Katarínou Filkornovou (všetci IV.C).
      Tu je kompletný zoznam všetkých úspešných riešiteľovs diplomom aj so štatistickým vyhodnotením. Diplomy úspešných riešiteľov na stiahnutie nájdete na tomto odkaze.
      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete.

      Úspešným riešiteľom, ale aj všetkým ostatným gratulujeme a ďakujeme za aktívnu účasť.

      Martin Číž, Martina Medovičová

       

    • Výsledok školského kola Olympiády  v anglickom jazyku
     • Výsledok školského kola Olympiády  v anglickom jazyku

      1. 12. 2020

      Dňa 26.11.2010 sa konalo školské kolo  Olympiády v anglickom  jazyku.  Výsledky sú nasledovné:

      KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika)

      1.Samuel Mrázek I.A

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

      1.Mária Blaškovičová III.A

      2. Katarína Freigertová IV.A

      KAT 2C1(bilingválni žiaci)

      1.Karma Hasbach  V.C

      2. Marián Rajnoha III.B

      3. Daniel Slovák  V.C

      Do okresného kola postupujú žiaci z prvého miesta. Touto cestou im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcej súťaži. )

      PK anglický jazyk

       

       

    • Informatický Bobor 2020
     • Informatický Bobor 2020

      10. 11. 2020

      Tento a budúci týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor, kde môžu naši žiacisúťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 97 žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky, prípadne z matematiky.

      Súťaží sa kedykoľvek v čase od 8.00 do 15:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút

      Termíny:

      Utorok 10.novembra:
      súťažia žiaci III.A, IV.A, IV.B, IV.C, V.B a V.C – kategória senior

      Štvrtok  12.novembra:
      súťažia žiaci I.A, II.A, II.B, II.C, II.D, III.B, III.C – kategória junior

      Pondelok 16.novembra:
      súťažia žiaci I.B, I.C, I.D – kategória kadet

      Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

      Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci

      Vyskúšať si môžete aj vyriešenéÚlohy z archívuz minulých kôl a iBobor je samozrejme aj na Facebooku.

      V prípade nejasností, problémom s prihlásením, alebo otázok kontaktujte prosím vyučujúcich informatiky. Prihlasovacie kódy dostanete prostredníctvom edupage, alebo ich nájdete aj tu

       

      Martin Číž

       

       

       

     • Október v znamení ruského jazyka.

      4. 11. 2020

                                

      Naši študenti mali skvelú príležitosť otestovať svoju znalosť ruštiny a schopnosť porozumenia a komunikácie v tomto jazyku a to priamo so skutočnými  nositeľmi jazyka.  Nuž a akože ináč, ak nie online.. ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               V októbri,  v rámci Európskeho dňa jazykov, Ruské centrum vedy a kultúry/ RCVK/ v Bratislave pod záštitou Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike  v spolupráci so Štátnym  inštitútom ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve a ruskými vysokými školami, ako sú Lipecká štátna technická univerzita a Surgutská štátna pedagogická univerzita, pripravilo viacero zaujímavých on-line aktivít v ruskom jazyku pre slovenských žiakov a stredoškolákov, ako aj pre pedagógov.                                                                              

               V prvý októbrový týždeň bol spustený kultúrno- vzdelávací kvíz z dejín a kultúry Ruska a Slovenska. Druhý týždeň od 12.10 do 16.10 bol vyhlásený Týždňom ruského jazyka na Slovensku. RCVK v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi a vedením Chanty- Mansijského autonómneho okruhu Jugry  pripravili zaujímavé prednášky  o pôvode  ruskej lexiky, špecifikách jej používania v rôznych oblastiach života, procesoch jej archaizácie a obnovovania, zaoberali sa vybranými stránkami ruskej literárnej klasiky. Všetci záujemcovia mali možnosť zapojiť sa do on-line hodiny ruského jazyka v réžii vyučujúcich Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity a žiakov a vyučujúcich Slovensko – ruskej základnej školy v Bratislave, pozrieť si divadelné predstavenie – dramatizáciu ruskej rozprávky, zapojiť sa do kvízu Znalci ruského jazyka / otázky boli zamerané na ruské frazeologizmy /. A to všetko pod vedením ruských pedagógov, čo bolo najväčším benefitom týchto podujatí. V ďalších dňoch prebehli semináre pre vyučujúcich ruského jazyka a diskusie odborníkov o aktuálnych problémoch vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka a možnostiach využívania inovačných technológií vo výučbe, aktivitách na Slovensku, ktoré sú zamerané na ruský jazyk / debata bola skutočne obohacujúca a na vysokej odbornej úrovni – hlavné slovo dostali zástupcovia Ruského veľvyslanectva, RCVK, Surgutskej univerzity, Katedry slovanských jazykov UMB v Banskej Bystrici, Inštitútu rusistiky a Ruského centra  pri Prešovskej univerzite a do diskusie sa zapojili aj učitelia ruštiny zo slovenských základných a stredných škôl/.

               Spolu so študentmi našej školy ďakujeme všetkým organizátorom a veríme, že aj v budúcnosti sa budeme môcť stať súčasťou podobných zaujímavých nápadov a spoločných projektov !

       

     • Aktualizovaný manuál pre školy- informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy

      17. 9. 2020

      MŠVVaŠ SR dňa  16.9.2020 aktualizovalo manuál pre školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok  2020/2021  - Manuál pre stredné školy

      Vstup do školy a komunikácia so školou 

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Povinnosti zákonného zástupcu

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Formulár na stiahnutie -  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných  Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      25. 8. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020  o 8,00 h v priestoch GAK v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu Z dôvodu šírenia koronavírusu Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných opatrení:

      Kmeňové učebne žiakov  budú zverejnené na stránke školy a zoznam bude umiestnený aj vo vestibule školy. Vo vestibule školy bude zverejnené aj rozdelenie žiakov 1. ročníkov do tried. Po slávnostnom otvorení školského roka bude vyučovanie pokračovať triednickými prácami do 12.00 h

      Vo štvrtok 3. septembra 2020  budú v čase od 7.45 h do 12.00 h pokračovať triednické práce odovzdávaním učebníc z minulého školského roka a preberaním nových učebníc.

      V piatok 4. septembra 2020 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Odporúčame pravidelne sledovať stránku školy vzhľadom na možné zmeny.


    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      25. 8. 2020

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverenilo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok  2020/2021.

      Podmienky vstupu do školy

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom - Prehlásenie o bezinfekčnosti.docx

      Povinnosti zákonného zástupcu vyplývajúce  z pokynu MŠVVaŠ SR

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe  v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

       Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).  

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

       

       

       

       

    • Slávnostná rozlúčka s maturantmi
     • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

      5. 6. 2020

       

      Slávnostná rozlúčka s maturantmi 5. jún 2020

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  5. júna 2020  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v tomto školskom roku  neabsolvovali maturitnú skúšku v tradičnej podobe, ale administratívne – teda výpočtom priemerov známok zo skupín príbuzných predmetov.

      Štúdium  v školskom roku 2019/2020  ukončilo 16 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55  žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala tentokrát v čase mimoriadnej situácie  bez účasti rodičov, priateľov a známych.

      Jej súčasťou bolo  udeľovanie rôznych ocenení – ocenenie Vynikajúci absolvent  Gymnázia Andreja Kmeťa, zápis do kroniky školy -   za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Viktória Bitušíková z V. B  triedy. Absolventom   sa prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská a Valentínska kvapka krvi  a za aktívny  účasť na akciách prezentujúcich školu na verejnosti a šírenie pozitívneho obrazu školy.

       Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. My  vyučujúci veríme, že  široký rozsah vedomostí, zručností, postojov, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

      Všetkým želáme veľa šťastia pri vysokoškolskom štúdiu ako aj v ďalšom živote!

      OCENENIA_ZIAKOV_MATURITNYCH_ROCNIKOV.pdf

       

                                                                                                                       Miroslava Kováčová       

     • 2. kolo prijímacích skúšok

      7. 6. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  po prerokovaní v pedagogickej rade školy  rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia - študijný odbor  7902J gymnázium  a do 1. ročníka 5- ročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia SJL/ANJ/RUJ na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2020/2021. Prijímacie skúšky sa uskutočnia administratívnou formou.

      Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu byť doručené mailom, prostredníctvom edupage, poštou alebo osobne na adresu školy do 19. 06. 2020.

      Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako pre 1. kolo prijímacích skúšok.

     • Upratujeme Banskú Štiavnicu

      5. 10. 2020

      V rámci iniciatívy Svetového dňa čistenia (19. 9.) sa mesto Banská Štiavnica rozhodlo zorganizovať dňa 1. 10. 2020 akciu s názvom Upratujeme Banskú Štiavnicu. Cieľom podujatia, do ktorého sa zapojili i žiaci I.C triedy nášho gymnázia, bolo aspoň malou mierou prispieť k zníženiu množstva odpadu roztrúseného po celom katastri mesta. Vyzbrojení vrecami na separovaný odpad, ktoré nám poskytlo mesto, sa žiaci spolu s dvojicou pedagógov rozhodli pomôcť vyčistiť bezprostredné okolie našej školy, internátu a napokon vodnej nádrže Veľká Vodárenská. Až pri samotnom čistení sme zistili, koľko odpadu sa v prírode nachádza. Akcia, na konci ktorej sme mohli na správne miesta umiestniť viac ako päť plných vriec odpadu, nás donútila zamyslieť sa tiež nad dôsledkami našich vlastných činov. Ruku na srdce, kto nikdy v živote neodhodil len tak papierik od sladkosti, či plechovku obľúbeného nápoja?

      Na záver by sme chceli vysloviť vďaku mestu Banská Štiavnica za možnosť zapojiť sa do akcie, ktorá v žiakoch, ale i v pedagógoch, vzbudila ešte väčší záujem o tému starostlivosti o životné prostredie.

      Mgr. Lukáš Schmidt

    • Darujte nám 2% z dane
     • Darujte nám 2% z dane

      6. 2. 2020

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

      Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

      Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2019 sme otvorili novú jazykovú sekciu v  5-ročnom študijnom odbore - bilingválne štúdium. K úspešnej anglicko – slovenskej sekcii pribudla rusko – slovenská sekcia s druhým vyučovacím jazykom ruským. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

      Vedenie a zamestnanci školy spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobia všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie.


      Milí priatelia,

      ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

      Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Forma: Občianske združenie

      Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

      IČO:     37948962

      Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

      Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby(1).pdf​​​​​​​  

      S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                             riaditeľka školy

    • Úspech v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni
     • Úspech v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni

      3. 3. 2020

      28.februára 2020 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo 14.ročníka  súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO, ktorú organizuje Zväz Rusov na Slovensku. Téma tohto ročníka Ďakujeme za mier! bola vyhlásená na počesť 75.výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Súťaže sa zúčastnila žiačka 1.D triedy TAMARA ĽUPTÁKOVÁ, ktorá našu školu reprezentovala naozaj výborne, keďže vo svojej kategórii/ stredné školy/ ZVÍŤAZILA!. Tamarka, blahoželáme, ďakujeme  a prajeme ešte veľa podobných úspechov!

    • Valentínska kvapka krvi 2020
     • Valentínska kvapka krvi 2020

      1. 3. 2020

      Dňa 19. februára 2020 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi Valentínska kvapka krvi  2020,  organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Slovenský Červený kríž aj tento rok pripravil celoslovenskú kampaň Valentínska kvapka krvi, v ktorej sa už celé štvrťstoročie darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi.  “Láska lieči” je slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi.

      Odberovým miestom sa stala už opakovane  naša škola, čím sme sa snažili priblížiť tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom. Záujem našich žiakov, ktorí opakovane už

      niekoľkokrát krv darovali,  je toho dôkazom. 

      V uvedenom termíne sa odberu zúčastnilo 40 darcov, 30 darcov krv darovalo a 10 boli z rôznych zdravotných dôvodov vyradení.  

      Teší nás   záujem našich žiakov  zúčastňovať sa dobrovoľných odberov krvi  a tento humánny čin všetci vysoko oceňujeme.

                                                                                                   Mgr. Miroslava Kováčová

       

       

    • Lyžiarsky výcvik 2020
     • Lyžiarsky výcvik 2020

      20. 2. 2020

      Ako je zvykom, keď sa snežné vločky spustia ladným kolísaním na zem a zasypú nielen hory ale aj nížiny jemnými vrstvami snehu, je na čase pripraviť žiakov druhého ročníka na zážitky, ktoré im škola neprináša len tak bežne.

      Myslím si, že nezáleží na tom, aké očakávania sme vtedy mali a aké predstavy sme si vyfantazírovali, no krása jagavých svahov, a naokolo vypínajúcich sa mohutných Donovál, nám skreslila scenériu, na ktorú bola vždy radosť sa ráno pozerať. Nezáležalo nám či hore na oblohe svieti slnko, je hmla alebo sme ošľahaní snehom a vetrom, dennodenne sme sa bavili na zjazdení (nie)malých svahov. Dokonca aj vtedy, keď už Slnko dávno zapadlo.

      Čo sa týka našej šikovnosti, neboli sme úplne stratené prípady. Boli síce medzi nami aj takí, čo ešte k lyžiam nenašli svoju cestu, no nakoniec sa to samozrejme zmenilo. Už prvý deň náš ročník brázdil kopce a zaberal lanovky, aby si tú radosť z jazdy užil znova. A to buď na spomínaných lyžiach alebo na snowboarde. Jednoducho, pokiaľ nám sily stačili radi sme trávili niekoľko hodín vonku.

      Avšak lyžovanie nebolo to jediné, čo nám celých 5 dní spríjemnilo. Niektoré večeri sme sa zúčastňovali na pripravenom programe a keď nie, tak sme sa určite zabávali na izbách, s našimi spolužiakmi, a so žiakmi iných tried. Verím, že jednou z vecí ktoré sme si z toho miesta odniesli, je lepší kolektívny duch.

      Koniec koncov, lyžiarsky výcvik v tomto roku bol úžasný a určite sa nám všetkým, ako aj pedagógom aj študentom, zapísal do pamäte ako spomienka, na ktorú bude vždy pekné spomínať. Dúfam, že aj ďalšie generácie zažijú podobne milé chvíle.

      Ema Bejticová, II.C

       

      Students of the second grade are back after the adventurous week in PARK SNOW Donovaly. Ski course lasted from 27th to 31st of January. On the first day, by the time they accomodated themselves in Hotel Vesel, they moved to snowy hillside, where their week of fun on white snow began. Beginer or advanced, skis or snowboards, all of them enjoyed the weather and company of the classmates while doing the sport. Most of our students improved their ski skills. They claimed, that they had a fantastic snowy week.

      Šimon Mikeš, II.C

    • Národný kurz - Projektu Prvej Pomoci – 3P
     • Národný kurz - Projektu Prvej Pomoci – 3P

      19. 2. 2020

      Na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 17. februára 2020 stretli dobrovoľníci Mládeže Slovenského Červeného kríža z celého Slovenska, aby realizovali ukážky prvej pomoci v ôsmich triedach v rámci projektu 3P - Projektu Prvej Pomoci. Bola to praktická časť skúšky pred tým, ako sa stanú títo dobrovoľníci trénermi prvej pomoci. Na základe svojich skúseností budú mládežníci šíriť osvetu na základných a stredných školách v oblasti prvej pomoci, aktivitách Slovenského Červeného kríža, rôznych kultúrnych, športových a iných podujatiach v spolupráci so SČK.   

      Táto aktivita bola pre nás, žiakov Gymnázia A. Kmeťa prínosom, predstavila nám možnosti predlekárskej prvej pomoci a jej nutnosti. Zároveň nás prinútila zamyslieť sa nad vzácnosťou života a našimi možnosťami ako prispievať  k jeho záchrane.

                                                                                                                          Emília Jányová, 1.A

    • Aj v ruskom jazyku sme úspešní....
     • Aj v ruskom jazyku sme úspešní....

      17. 2. 2020

      Pred týždňom, 10. februára, sa Tamara Ľuptáková, žiačka 1.D triedy, zúčastnila 14. ročníka krajského kola súťaže Ruské slovo s prednesom prózy v ruskom jazyku. Vo svojej kategórii zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. Tamarke ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme jej veľa úspechov v recitačných súťažiach, ako aj v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku, kde nás, ako víťazka školského kola - kategórie B1,bude reprezentovať tiež.     

               V kategórii B2 školského kola olympiády v ruskom jazyku zvíťazila Laura Považanová z 3. B triedy, v krajskom kole nás však bude reprezentovať Miriam Sásová zo 4. C triedy, ktorá obsadila 2. miesto. Dievčatám prajeme, aby sa im v krajskom kole darilo!

    • Prvenstvo opäť obhájené
     • Prvenstvo opäť obhájené

      14. 2. 2020

      Dňa 12.2. 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v  anglickom jazyku v Banskej Bystrici, ktorého sa opäť úspešne zúčastnili naši študenti.

      Rovnako,  ako pred rokom prvé miesto obhájila Barbora Fričová z V.B triedy, ktorá súťažila v kategórii 2C1- bilingválni žiaci.  Týmto víťazstvom Barbora  postupuje do celoslovenského kola. Gratulujeme!

      Ďalší úspech mala Júlia Hudáková tiež z V.B, ktorá obsadila druhé miesto  vo svojej kategórii 2C2- anglofónni žiaci, ktoré už však nie je postupové.

       Našim víťazkám srdečne blahoželáme a Barbore držíme palce pri ďalšej reprezentácii seba a zároveň aj našej školy.  : )

                                                                                                                PK, anglický jazyk

    • Valentínska kvapka krvi 2020
     • Valentínska kvapka krvi 2020

      4. 2. 2020

      Radi by sme Vám dali do pozornosti, už tradičnú VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI 2020, ktorú organizujeme v spolupráci so  Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici   a Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici.

      Odber krvi sa uskutoční dňa 19. FEBRUÁRA 2020 od 8.00 – 11.00 v priestoroch našej školy.

      Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca a tí, ktorí už  krv darovali, tak aj kartičku darcu krvi.

      Veríme, že sa zapojíte do tejto ušľachtilej akcie.

    • Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo
     • Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

      10. 2. 2020

      V pondelok 10. februára 2020 organizovalo CVČ Junior v Banskej Bystrici  krajské kolo už 30. ročníka olympiády v španielskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

      kategória A - Tamara Číková, II.B  - 3. miesto,

      kategória B- Bibiána Furáková III.B  - 2. miesto,

                           Šimon Hudák III.B - 3. miesto,

      kategória D - Karma Hasbach, IV.C - 3. miesto.

      Žiakom blahoželáme k ich úspešnej reprezentácii našej školy.

      Mgr. Zuzana Horniaková

     • Aj prehratá debata je výhra

      4. 2. 2020

      Posledný januárový víkend sa dva tímy nášho debatného krúžku zúčastnili stredoslovenského turnaja Slovenskej debatnej ligy, na ktorom ich čakali tieto tézy:

      - Demokratické krajiny by mali sankcionovať spoločnosti, ktoré sa dobrovoľne prispôsobujú pravidlám cenzúry v nedemokratických režimoch. (pripravovaná téza)

      - Politici a političky by mali byť trestaní za nepravdivé výroky. (improvizovaná téza)

      - Štát by mal garantovať pracovné miesta pre všetkých, ktorí chcú pracovať. (improvizovaná téza)

      Turnaja sa zúčastnilo 23 tímov zo stredného Slovenska, z ktorých bolo ocenených 5 najlepších. Naše tímy sa síce neumiestnili na horných priečkach, ale predsa sme si domov odniesli jeden diplom. Jakub Seneši z V.C obsadil 6. miesto v rebríčku Najlepší debatér spomedzi 69 súťažiacich. Gratulujeme!

      Debata však nie je len o vyhrávaní. Študenti si pomocou nej osvojujú kritické myslenie, porozumenie odlišným názorom, schopnosť pracovať v tíme či argumentovať (čo nie je vždy ľahké, obzvlášť, ak máte obhajovať názor, s ktorým sa vlastne osobne nestotožňujete). 

      A v neposlednom rade je to aj zábava.

      Mgr. Barbora Barteková

    • Prví v každej kategórii!
     • Prví v každej kategórii!

      17. 1. 2020

      Dňa 15.1.2020 sa konalo okresné kolo olympiády anglického jazyka. Našu školu reprezentovali traja  žiaci a obsadili prvé miesta v ich kategórii. Touto cestou im srdečne blahoželáme a prajeme úspech a šťastie pri reprezentácii našej školy v krajskom kole, do ktorého postúpili.

      Úspešní boli:                               

      KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika.)

      Samuel Balžanka z II.A

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

      Richard Žember zo IV.A

      KAT 2C2 (anglofónny)

               Júlia Hudáková z  V.B

                                                              PK anglický jazyk

    • Vianočný program
     • Vianočný program

      10. 1. 2020

      Dňa 20.12.2019 sme organizovali vianočný program pre celú školu, ktorým sme sa rozlúčili s rokom 2019 a potom odišli na prázdniny. Súčasťou programu bolo anglické divadielko o Mrázikovi, ktoré si v rámci krúžku Drama Club pripravili naši žiaci a spolu s inými žiakmi našej školy doplnili program hudobným vystúpením.

    • Dobrá novina v Domove Márie v Banskej Štiavnici
     • Dobrá novina v Domove Márie v Banskej Štiavnici

      19. 12. 2019

      Každý z nás by mal aspoň raz za život navštíviť domov sociálnych služieb, aby pochopil, aké má šťastie, že tam nemusí byť. To je parafráza výroku Emila Horvátha. Tým som určite nechcel naznačiť, že v domove sociálnych služieb je o klientov zle postarané. No existujú aj krajšie miesta, kde sa dá prežiť jeseň života.

      My sme sa v stredu 18. 12. 2019 preto snažili do možno nie práve najšťastnejších životných osudov vniesť trochu šťastia niekoľkými piesňami. Tentokrát nás síce bolo o niečo menej, no na zaspievanie kolied predsa stačia aj dvaja. Zaznela Dobrá novina i Pastieri, pastieri. Niektorých klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici sa nám podarilo dokonca aj rozospievať.

       Okrem vianočných vinšov klientov už tradične potešili aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol.  Účinkujúcich zase potešil punč i milý vianočný darček.  Ďakujeme. Veríme, že budúci rok sa k  Vojtechovi Ilčíkovi pridajú ešte aj ďalší folkloristi, aby bol Koláčik šťastia najmä po hudobnej stránke ešte pestrejší.

      Mgr. Marek Žilík

    • Crossfit Games
     • Crossfit Games

      20. 12. 2019

      Dňa 09.12.2019 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja v Banskej Bystrici realizovalo športové podujatie UMB Crossfit Games, na ktorom nás úspešne reprezentovali študenti našej školy Bianka Žembová a Samuel Fantura z triedy I.C. Študenti si zmerali sily nielen so študentmi banskobystrických stredných škôl ale aj s vysokoškolskými študentmi. Súťažilo sa v trojčlenných a štvorčlenných tímoch (muži, ženy), kde bol tím hodnotený za súčet časov len prvých troch členov tímu. Súťaže sa mohol zúčastniť aj jednotlivec, pretože výsledky boli vyhodnotené nielen v rámci tímu, ale aj individuálne. Ženský tím „Siláčky“, ktorého členkami bola učiteľka Mgr. Dominika Kondrátová PhD. a študentka Bianka Žembová, sa umiestnili na 3. mieste. Mužský tím, ktorého členom bol aj Študent Samuel Fantura, sa kvôli silnej konkurencie na prvých priečkach neumiestnil, ale veríme, že o rok sa dočkáme víťazstva aj v mužskej kategórii.

     • School fair

      1. 12. 2019

      Ako každý rok aj tento, Žiacka rada chystá pre žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov, bývalých žiakov aj kohokoľvek, kto má chuť na medovníky či vianočné koledy, School Fair. Tohtoročné vianočné trhy sa uskutočnia 17.12. (utorok) a začíname už o 13:30! Súčasťou budú rozličné dobrôtky, voňavé nápoje, rozmanitý program a tombola.

    • Svetový deň boja proti AIDS 2019
     • Svetový deň boja proti AIDS 2019

      17. 12. 2019

      Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky aj naši žiaci  vyjadrili  solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

      V rámci tejto kampane sa žiaci prvých ročníkov našej školy bližšie oboznámili s danou problematikou prostredníctvom odborných prednášok, ktoré realizovali pracovníčky Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.

      Súčasťou kampane bola Národná súťaž HIV/AIDS  prevencia, ktorú organizovala Mládež Slovenského Červeného kríža. Táto súťaž sa konala v Bratislave a našu školu reprezentovali žiačky Alžbeta Branická, Ester Hrnčiarová z III.B a Zuzana Štefková z III.C.  Do tohto národného kola sa dostali po absolvovaní online súťaže, kde sa umiestnili na 5.mieste.  Do národného kola bolo  pozvaných prvých desať úspešných súťažiacich v skupinkách- traja  za školu.  Hoci naše žiačky  v tomto kole neobsadili prvé tri miesta, patrí im gratulácia za úspech v prvej desiatke medzi súťažiacimi z celého Slovenska.

      Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je "Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu". Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú, či dokážu pomôcť. Aj my sme súčasťou našej gymnaziálnej komunity, a tak sme vyjadrili   svoju podporu v rámci tohto boja  piesňou Bohemian Rapsody od skupiny Queen, ktorú sme si spoločne zaspievali  cez veľkú prestávku vo vestibule školy. Táto pieseň bola zvolená účelovo, lebo nám je známe, že aj spevák skupiny Freddie Mercury chorobou AIDS trpel a bojoval s ňou, no, žiaľ  nakoniec  jej   podľahol .Táto pieseň odzrkadľuje aj jeho postoj k životu v čase, keď si bol už vedomý ochorenia.  Naším cieľom nebolo spievať ako  Mercury, ale uvedomiť si, prečo on už pre nás spievať nemôže.  Po spoločnom spievaní, ktoré bolo silne emotívne a energetické, sme  spoločne vytvorili  živú červenú stužku v červenom oblečení.

      Za Pk Človek a príroda Mgr. Ľubomíra Pažická.

    • Čaj chutí lepšie, ak si ho dáš s priateľom...
     • Čaj chutí lepšie, ak si ho dáš s priateľom...

      12. 12. 2019

                        V Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, podobne ako v tom našom, v tomto školskom roku otvorili slovensko-ruskú sekciu,  a tak  sme sa tam, v piatok, 6.decembra, vybrali, aby sme sa navzájom spoznali a aby sa študenti stretli so svojimi rovesníkmi, ktorí majú rovnaké študijné zameranie.

                          Stretnutie to bolo skutočne priateľské zo strany vedenia školy , vyučujúcich, aj študentov a pre všetkých zaujímavé. Všetko to začalo zoznámením  sa v „ruskej“ triede. Potom nasledovala prezentácia o ruských tradíciách v pití čaju, o ktorých pútavo porozprávala ruská lektorka Kristína. Zaujalo nás, ako túto tému zobrazili na svojich obrazoch ruskí umelci. Študenti sa oboznámili s faktami a zaujímavosťami, spojenými s pitím čaju, hravým spôsobom si rozšírili svoju slovnú zásobu a v závere prezentácie, pri odpovediach na otázky , si otestovali  svoju pamäť.                                                                                                          

                          O desiatej sme boli pozvaní do vyzdobenej haly za slávnostne prestreté stoly a začalo Posedenie pri samovare. Naučili sme sa, ako sa pripravuje a podáva pravý ruský čaj. Predviedli nám to tie najpovolanejšie -pani Ina V.Kuznecova. riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave/RCVK/,pani Tatiana Dronská -lektorka RCVK a Kristína, ruská lektorka tamojšieho gymnázia. Študenti zažili atmosféru „ruského čajového obradu“ v praxi. Stoly boli plné všelijakých dobrôt. Nechýbal cukor, med, citrón, sladené kondenzované mlieko, cukríky, bubliky /podobné praclíkom/, medovníky...ale najviac nám chutili ruské bliny /palacinky/.Všade znela ruština.  Vrbovskí študenti si pre nás pripravili častušky a nakoniec si všetci spolu zaspievali, naučili sa ruskú pieseň- hru  „Karavaj“ a rozdelení do dvoch tímov si aj zasúťažili.

                          Bolo to príjemne prežité dopoludnie. Popoludní nás ešte čakal výlet do Piešťan. Navštívili sme vilu-múzeum Ivana Krasku, prešli sme sa známym piešťanským mostom na Kúpeľný ostrov a mrzelo nás len to, že pre hmlisté počasie a nedostatok  času sme nevideli a nepočuli viac....možno niekedy nabudúce... Kontakty a nové priateľstvá boli nadviazané a tak veríme, že sa čoskoro opäť stretneme. Ďakujeme za pohostinnosť, Vrbové!!

       

    • A kohút (ne) zaspieval
     • A kohút (ne) zaspieval

      5. 12. 2019

                  Zaspieval, aj keď ho nebolo ani počuť, ani vidieť. Herci zo zájazdového Teatra Moliére to s tým kohútom mysleli asi obrazne. A myslím, že našich štvrtákov aj zaujali.

                  Nielen naši, ale žiaci z iných štiavnických škôl, prišli 4. 12. 2019 za kultúrnym vyžitím do Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. Divadelné predstavenie podľa literárnej predlohy Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva sa začalo zvukovou nahrávkou sugestívneho prejavu Adolfa Hitlera. To už sme vedeli, že príbeh desiatich ľudí sa bude odohrávať počas druhej svetovej vojny.  Niekto zabil nemeckého vojaka. Desiati ľudia porušili zákaz vychádzania,  preto ich zavreli do jednej pivnice. Napokon si mali spomedzi seba vybrať jedného, ktorého obetujú za život vojaka, aby tí ostatní deviati mohli žiť. Ukáže sa, že keď ide o život, každý myslí len na seba – chce prežiť. Aj keď by ostatní mali zomrieť. Dôležité je však zachovať si za každých okolností ľudskú tvár – ostať človekom.

                  „Počujete? Kohút spieva. Stalo sa, ako bolo napísané. Prv, než kohút zaspieval, zaprel si v sebe človeka.“ Tieto slová sme počuli na konci divadelného predstavenia, tesne potom, ako došlo k zabitiu jedného z desiatich ľudí.

                   Áno. Zachovať si za každých okolností ľudskú tvár. To je stále aktuálny odkaz pre dnešnú spoločnosť. Sme radi, že herci prispeli k oživeniu divadelnej hry a takýmto spôsobom sprístupnili žiakom dielo zo zoznamu povinnej literatúry zo SJL.

                  Mgr. Marek Žilík

    • Gymnazisti v Turecku v rámci projektu Erasmus plus
     • Gymnazisti v Turecku v rámci projektu Erasmus plus

      3. 12. 2019

                 V dňoch od 25. 11. 2019 do 29. 11. 2019 sa konalo už tretie mobilitné stretnutie projektu Erasmus plus „Interpersonal communication“. Tentokrát sme vycestovali do Turecka, konkrétne do Istanbulu. Naše gymnázium tam reprezentovali žiaci Viktória Bujnová, Tamara Číková, Sofia Baráthová, Patrik Hrtánek a Richard Križan spolu s Mgr. Jánom Lukáčom a Mgr. Lukášom Schmidtom.

                  Náš týždeň v Turecku začal oficiálnym otvorením tretieho stretnutia a následnou prehliadkou školy za sprievodu tureckých žiakov. Poobede si žiaci mohli vychutnať prehliadku Istanbulu loďou po Bospore.

                  Počas druhého dňa sme navštívili neďalekú mešitu, kde si žiaci mohli vyskúšať metódu „paper marbling“, čo v preklade znamená prekvitanie na papier. Naspäť v škole všetky zúčastnené školy odprezentovali prezentáciu o svojich návštevách rôznych redakcií. Naši študenti rozprávali o svojej návšteve v Štiavnických novinách, v Štiavnickom magazíne a v RTVS.

                  V stredu sme väčšinu času strávili mimo školy. V historickom centre Istanbulu sme navštívili Baziliku Cisternu, Hagiu Sofiu, Modrú mešitu a Veľký bazár.

                  V predposledný deň našej návštevy žiaci odprezentovali druhú aktivitu, ktorú si pripravili ešte pred odchodom na toto stretnutie. V rámci návštevy redakcie RTVS v Banskej Bystrici natočili interview s rozhlasovým redaktorom, ktorého vyspovedali na tému žurnalizmus, každodenná práca novinára, výhody a nevýhody tohto povolania atď. Naši tureckí hostitelia nám nakoniec pripravili malý vedomostný kvíz a deň sme ukončili záverečným ceremoniálom.

      Mgr. Ján Lukáč

                   

    • Hneď (by) tu bolo viacej pohody
     • Hneď (by) tu bolo viacej pohody

      27. 11. 2019

      To je len jeden verš známej piesne Do batôžka, ktorá sa stala hitom v období Nežnej revolúcie. Aj naši žiaci si ju vybrali, zahrali a zaspievali na tradičnej novembrovej akcii pre seniorov.

      Stretnutie generácií v priestoroch Rytierskej sály Starého zámku v Banskej Štiavnici sa konalo 27. novembra 2019 už jedenástykrát. Súčasťou kultúrneho programu gymnazistov bola aj vlastná choreografia k známej piesni Tanečnice z Lúčnice. Nechýbali ani tradičné ľudové piesne a akordeón.

      Sme radi, že talentovaní žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj tento školský rok mohli podieľať na tradičnom stretnutí mladých so staršími spoluobčanmi, ktorí si zasluhujú úctu a pozornosť nás všetkých.

      Mgr. Marek Žilík

     • Deň otvorených dverí

      23. 10. 2019

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

      pozýva žiakov 8. a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

      Deň otvorených dverí

      3. december 2019

      8:00 - 11:00 h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

      10:00 - 13:00 h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium,

      sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská

       

      Program:  

       Prezencia, privítanie hostí

       Príhovor  riaditeľky  školy

       Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

      Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

      podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

      Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

      na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

      Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 28. novembra 2019 do 12,00 hod.

       

      Program_DOD_2019.pdf

       

     • Predstavujeme našu školu žiakom základných škôl

      28. 11. 2019

                   Dňa  26. novembra 2019  sa naša škola zúčastnila prezentačnej akcie Servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných  a špeciálnych škôl  a ich rodičov - Stredoškolák  v Žiari nad Hronom.Návštevníkom podujatia sme ponúkali informácie o študijných odboroch, ktoré je možné u nás študovať, o podmienkach prijatia, priebehu prijímacieho konania, o rôznych aktivitách, výmenných pobytoch, exkurziách a samozrejme o vyučovacom procese a maturitnej skúške.

                    Na uvedenej akcii naša škola bola ocenená a organizátori jej zablahoželali k 100. výročiu založenia školy.

                   Informácie poskytovali aj naši žiaci z oboch foriem štúdia: Emma Mičurová, IV. A a Hanka Freigertová, IV. A zo štvorročnej formy štúdia a Martin Doskočil, III. C z  bilingválnej formy štúdia.

      A tak uchádzačom o štúdium na našej škole ako aj ostatným návštevníkom prezentačnej výstavy ponúkli  pohľad na naše gymnázium z pozície žiaka.

                   Na prezentačnej akcii sme zároveň informovali o Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2019.

                   Obdobnej akcie sme sa zúčastnili  12. novembra 2019 vo Zvolene.

       

       

       

    • Informatický Bobor –oficiálne výsledky 2019
     • Informatický Bobor –oficiálne výsledky 2019

      28. 11. 2019

      V tomto školskom roku sa nám podarilo získať rekordných 97 úspešných riešiteľov a diplomov.Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka, úlohy boli tento rok náročné, zvlášť v kategórii senior.Dosiahnuté výsledky nás všetkých tešia. Za Gymnázium A. Kmeťa súťažilo celkovo 201 žiakov v troch kategóriách. Na prvýchmiestach sa umiestnili v kategórii kadet Matej Balciar, Benjamín Gombala (1.C) a Hana Pavlendová s Alexandrou Spevárovou (1.B),v kategórii juniorMarek Halaj (2.C), Matúš Garaj (3.C), Martin Malovič (3.B), Marian Rajnoha (2.B), Rebeka Gažová a Karla Albíniová (2.B) a nakoniecv kategórii senior Tomáš Kocka (5.B), Veronika Masárová (5.C), Richard Žember (4.A) a Jakub Navrátil (5.C).Ďalších úspešných žiakov nájdete vpodrobných výsledkových listináchpre kadetov TU, pre juniorov TU, pre seniorov TU ako aj na nástenke školy. Diplomy úspešných riešiteľov sú k dispozícii v kabinete informatiky. Tento rok sa kvôli GDPR skomplikovala registrácia žiakov (viac ako 300) ako aj ich vyhodnotenie.

      Súťaž beží v 38 krajinách Európy a v rámci Slovenska v nej súťažilo v tomto roku celkovo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôlškôl.

      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom od 2. 12. 2019 pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať odkaz autorom v ankete. Kódy nájdu na nástenke v škole, vo výsledkovej listine, alebo u vyučujúceho informatiky.

       

      Martin Číž, Martina Medovičová

    • Filozofická olympiáda
     • Filozofická olympiáda

      27. 11. 2019

      V utorok 26. 11. 2019 sa žiaci Beáta Kalinová 2. B, Samuel Balžanka 2.A, Matej Galeta 3. B, Zuzana Lasáková V.C, Andrea Ďuricová V.C, Ružena Chlustová V.C, Martina Hrušková zúčastnili na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku národného kola Filozofickej olympiády  tradičnej  pre študentov stredných škôl. Prihlásilo sa naň rekordných 208 stredoškolákov z 38 stredných škôl z celého Slovenska. Súťaž sa uskutočňuje podľa pravidiel International Philosophy Olympiad. Tri súťažné témy boli určené nasledujúcimi citátmi, z ktorých si študenti vyberali práve jeden:

      „Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom.“ Seneca, Epistulae, 85, 30 z:Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.

      „Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“ Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.

      „Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu.“ Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti.

     • Mladý prekladateľ 2019

      27. 11. 2019

      21. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo oficiálne kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.C, III.B, III.C, ale aj V.B  triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka nielen medzi sebou ale aj so stredoškolákmi z iných vybraných slovenských škôl. Tento rok čakala súťažiacich novinka – prekladanie vo forme online verzie. Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať  žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov. Výsledky súťaže budú uverejnené vo februári na webovej stránke Juvenes translatores a naším žiakom budeme držať palce, aby sa úspešne umiestnili v tejto súťaži.

     • Divadlo na škole

      22. 11. 2019

      V rámci projektu Hlavné mesto kultúry SR 2019 sa naši študenti zapojili do mnohých aktivít. Jednou z nich boli aj workshopy o tvorbe divadelnej hry, ktorej predpremiéru mohli vidieť naši študenti 24. a 25. októbra. Scenár, ktorý tvorili aj títo študenti, sa venoval manipulácii mladých, tolerancii a nenávisti. Hru s názvom Ex-Trémisti s Jakubom Pohleom autorsky vytvorila Janka Mikitková a Ján Fakla. Klip z premiéry si môžete pozrieť na priloženom linku:

      Link

    • Výsledky šk.kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky šk.kola Olympiády v anglickom jazyku

      14. 11. 2019

      Milí žiaci a súťažiaci v OAJ, celkové výsledky zo školského kola  OAJ  sú nasledujúce:

       

       

      KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika.)

      1.miesto :  Samuel Balžanka (II.A)

      2.miesto: Mária Blaškovičová (II.A)

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

      1.miesto :  Richard Žember (IV.A)

      2.miesto: Katarína Freigertová (III.A)

      KAT 2C1 (Bilingválne štúdium)

      1.miesto :  Barbora Fričová (V.B)

      2.miesto: Jakub Navrátil (V.C)

      3.miesto: Marián  Rajnoha (II.B)

      KAT 2C2 (anglofónny)

      1.miesto : Júlia Hudáková (V.B)

       

      Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a zároveň všetkým účastníkom ďakujeme za účasť.     Do ďalšieho okresného kola OAJ postupujú len víťazi z prvého miesta v každej kategórií. Prajeme im veľa šťastia a úspechov!

      Vyučujúci ANJ

    • Sme škola, ktorá píše históriu – Oslávili sme 100-ročnicu školy
     • Sme škola, ktorá píše históriu – Oslávili sme 100-ročnicu školy

      28. 10. 2019

      V dňoch 9. – 11. októbra 2019 sa na našej škole konali Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice Gymnázia Andreja Kmeťa.

      Oslavy sa konali pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

       

      9. október 2019 – SLÁVNOSTNÁ ŽIACKA AKADÉMIA

      Slávnostná žiacka akadémia sa konala v stredu popoludní v priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. Žiaci gymnázia prezentovali svoje talenty v hudobno-dramatickom programe za prítomnosti svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov, starých rodičov ako aj predstaviteľov rôznych inštitúcií.

      Program bol pretkávaný  vstupmi do histórie školy a  školského vyučovania v začiatkoch minulého storočia,  zároveň bolo divákom predstavené súčasné gymnázium, priestory v ktorých sa nachádza, pedagogický zbor.

       

      10. október 2019   -  ŠKOLA  NETRADIČNE -  prezentácie, workshopy a prednášky.

      V tento deň sme vyučovací proces nahradili zaujímavými prednáškami, workshopmi, seminármi, kde prednášateľmi  boli absolventi školy z rôznych odborov, vysokých škôl, inštitúcií, predstavitelia  z oblasti vedy, kultúry a spoločenského života.

      Animalia – ríša extrémov a rekordov    a   O "škaredých" a "nebezpečných" pavúkoch alebo môj skromný príspevok ako predchádzať arachnofóbii, tieto  dve témy predstavil  V. Franc z Fakulty prírodných vied UMB z Banskej Bystrice a Čo zmenila Gréta? O tom, kto je  Gréta Thunberdová a  o zmenách vo vnímaní   klimatickej  a       environmentálnej krízy spoločnosti  a   Potraviny z GMO. Treba sa ich báť? prezentovala Andrea  Zacharová  z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.  Z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave sa na pôdu školy vrátil Ján Pekár s témou Myslieť (konať)  strategicky – načo nám je teória hier v živote, z Prírodovedeckej fakulty UK Branislav Bleha Keď jedna Zem pre toľkú masu  (ne)stačí a z Fakulty prírodných vied UMB z Banskej Bystrice Karol Weis   s problematikou Moderná geografia vs. geopotenciál krajiny.

       Besedy a  prednášky dali našim žiakom  odpoveď  aj na otázky o Slnečných erupciách: ohňostroj alebo ohrozenie? od Jaroslava Dudíka z  Astronomického ústavu v Českej republike   ako   aj o tom  Za čo môžu naši rodičia – genetika  od Zuzany Bačovej  z Ústavu experimentálnej endokrinológie  SAV v Bratislave.

      Zaujímavými témami prednášok iste boli aj História, fantázia a dobrodružstvo od spisovateľa Juraja Červenáka   alebo "Odtnite mu hlavu, nech nevytŕča z davu.“ Ostrovy slobody v čase komunistickej totality  od Júlie Čížovej z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

       Na svoje študentské časy v laviciach školy si zaspomínali Nina Hricová  s témou Zuby ako perličky, Ľubica Abelovská, ktorá prezentovala  Oko - najdôležitejší ľudský  zmysel a mapa tela ako aj  Rradovan Džugas  s témou Pripojení?

      Ako je možné prejsť Zo školských lavíc ku spievaniu našim žiakom priblížila Zdenka Predná   a ako Z matfyzu do neziskovky Viktor Hirschner.     

      Žiakom 1. ročníkov štvorročného štúdia a bilingválneho štúdia bol predstavený Andrej Kmeť – historik, etnograf, botanik - jeho život a dielo.         

      Veríme, že tohtoročný prednáškový deň,  ŠKOLA  NETRADIČNE  bol   pre všetkých našich žiakov zaujímavý, predstavil im niektorých našich absolventov   a poskytol množstvo nových poznatkov a zaujímavostí.

       

      10. október  2019   -  LITERÁRNO-HUDOBNÝ PODVEČER SPOMIENOK ABSOLVENTOV

      Podvečer sa v hoteli Grand Matej  konal Literárno-hudobný podvečer spomienok absolventov Gymnázia Andreja Kmeťa, na ktorom sa predstavili významné osobnosti kultúrneho života.

      Na svoje študentské časy, kariéru spisovateľa a diplomata si zaspomínal  slovenský dramatik, prozaik a autor literatúry pre deti a mládež Anton Hykish.  Slovenský spisovateľ, autor fantasy Juraj Červenák spomínal na časy v gymnaziálnych laviciach  a cesty, ktoré ho viedli k spisovateľskej dráhe. Spomienky dopĺňala a svojím spevom prelínala speváčka Zdenka Predná.

      Na svojich profesorov na gymnáziu, na roky mladosti v Banskej Štiavnici si vo videoprojekcii zaspomínala Emília Vášáryová, ktorá takouto formou zaslala pozdrav a zaželala škole, učiteľom a žiakom školy  do ďalších  100 rokov  veľa úspechov a napredovania.

      Programom nás sprevádzali Oľga Moravčíková a Helena Chovanová, tiež absolvenky školy.

       

      11. október 2019 – SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE PEDAGOGICKEJ RADY

      Slávnostného zasadnutia pedagogickej rady pri príležitosti osláv 100-ročnice školy sa zúčastnili hostia: Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu, Jaroslav Paška, poslanec NR SR, Oľga Nachtmanová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Banskobystrického samosprávneho kraja, Nadežda Babiaková, primátorka mesta, Radovan Prokeš, predseda Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa   a mnohí ďalší predstavitelia organizácií, inštitúcií spolupracujúcich so školou, bývalí a súčasní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, absolventi školy.

      Všetkých na pôde školy v slávnostnom príhovore privítala Renata Mikulášová, riaditeľka školy. Hostia vystúpili s pozdravmi a zdravicami, v ktorých škole želali do ďalších rokov len výborných žiakov, oceňovali prácu pedagogických pracovníkov, vyjadrovali želanie, aby  škola vytvárala aj naďalej predpoklady pre  rast vynikajúcich osobností. Takmer všetci vo svojich zdraviciach zaspomínali aj na svojich pedagógov a svoje študentské roky.

      Súčasťou slávnostného zasadnutia bolo aj oceňovanie bývalých riaditeľov školy, zástupcov riaditeľa školy, bývalých pedagogických pracovníkov a predstaviteľov organizácií, inštitúcií, firiem spolupracujúcich so školou. Ocenení získali Pamätnú plaketu Gymnázia Andreja Kmeťa vydanú pri príležitosti 100. výročia založenia školy.

      Do života bola uvedená Pamätnica Gymnázia Andreja Kmeťa vydaná pri tejto príležitosti  a vedenie školy   do daru od predsedu  Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa p. Prokeša  dostalo unikátnu ručne  a v koži viazanú  Pamätnicu GAK.

      Počas podujatia bola prezentovaná projekcia zo života školy, histórii a súčasnosti.

      Hostia po skončení slávnostného zasadnutia mali možnosť  absolvovať prehliadku školy. Slávnostné zasadnutie bolo zakončené slávnostným obedom.

                  Veríme, že aj ďalšia 100-ročnica bude pre Gymnázium Andreja Kmeťa bohatá na úspechy. Želáme si, aby  absolventi našej školy spomínali na roky strávené na banskoštiavnickom gymnáziu s láskou a nostalgiou. Veríme, že z radov našich žiakov vzídu významné osobnosti vedy, kultúry a spoločenského života doma i v zahraničí.

       

       

                 

                                

                                                                            

                                                    

    • Projektový deň 2020
     • Projektový deň 2020

      29. 10. 2019

      Oznamujeme žiakom 3. ročníka, že sme zverejnili propozície Projektového dňa 2020. Propozície ako aj témy môžete nájsť na stránke školy v časti Aktivity školy - Projektový deň. Prihlasovanie tém bude prebiehať elektronicky do 22. novembra 2020.

     • Tom Sawyer v divadle J.G.Tajovského vo Zvolene

      3. 11. 2019

      Dňa 28.10.2019  sme sa zúčastnili anglického divadelného predstavenia s názvom Tom Sawyer. Predstavenie sa konalo v divadle J.G.Tajovského vo Zvolene.

      Ako každý rok, aj toto divadelné prevedenie bolo na vysokej úrovni, vďaka britskej a americkej angličtine, hrané divadelnou skupinou TNT theatre Britain and the American Drama group Europe.

      Tom Sawyer je jedno z najznámejších diel v USA napísané americkým autorom Markom Twainom. Život chlapca Toma a jeho dobrodružstvá prežité s priateľmi v  19.storočí sme zažívali spolu s hercami aj my.

    • Vzdelávanie pomocou FLIPu
     • Vzdelávanie pomocou FLIPu

      25. 10. 2019

      Viete, čo je trvalý  a inkasný príkaz? Na čo domácnosti míňajú najviac peňazí? Ako by ste si zostavili rozpočet, keby ste boli študent vysokej školy nebývajúci s rodičmi?

      S podobnými otázkami sa stretli žiaci II.B a II.C triedy pri interaktívnom vzdelávaní v oblasti finančnej gramotnosti v školiacom centre Erste Bank vo Viedni (FinancialLife Park), ktoré navštívili vo štvrtok 24.10. 2019. Rozdelení do pracovných skupín, s tabletmi v rukách riešili úlohy  oblasti financií, zamýšľali sa nad dôsledkami globalizácie, rozpočtovali, debatovali, súťažili a vyskúšali si teamwork. Na konciprehliadky si ešte raz preverili, koľko sa počas dvoch zaujímavých hodín z danej oblasti naučili.  S potešením môžeme na záver dodať, že niektorí žiaci získali titul „finančný expert“ a napriek únavnej ceste sme všetci zažili príjemný deň plný nových vedomostí, skúseností a zážitkov.

     • Gymnazisti vo Francúzsku v rámci projektu Erasmus plus

      15. 10. 2019

      Gymnázium Andreja Kmeťa je od školského roku 2018/2019 súčasťou medzinárodného projektu Erasmus plus, ktorého názov je „InterpersonalCommunication“. Projekt je zameraný na medziľudskú komunikáciu, jej vývoj a vplyv komunikačných technológií na vzťahy v rodinách aj v spoločnosti. Okrem našej školy sú do neho zapojené školy z Poľska, Holandska, Talianska, Turecka a Francúzska. A práve vo Francúzsku, v meste Bruz, sa od 16. septembra 2019 do 20. septembra 2019 konalo druhé medzinárodné stretnutie, ktorého sa zúčastnili 5 žiaci nášho gymnázia spolu s Mgr. Jánom Lukáčom a Mgr. Ondrejom Halanom.

                  Náš týždeň vo Francúzsku začal oficiálnym uvítaním v škole a následnou prehliadkou školy za sprievodu francúzskych žiakov. Počas prvého dňa žiaci všetkých škôl odprezentovali, akým spôsobom na ich škole prebehla výstava o komunikačných „artefaktoch“ a prezentáciu na tému „Zmeny v pop-arte“.

                  Druhý deň odštartoval kreatívnym workshopom, ktorý si pre nás pripravila hosťujúca škola. Žiaci aj učitelia si mohli zmerať sily v štyroch rôznych športových aktivitách, ktoré vychádzali z kultúry domáceho regiónu Bretónsko. Ďalej nasledoval výber loga, ktoré bude reprezentovať tento projekt. Každá škola predstavila svoje logo a následne sa hlasovalo. Najviac hlasov dostalo logo z Turecka, pričom naše logo skončilo na úspešnom druhom mieste. Poslednou aktivitou tohto dňa bola návšteva blízkeho mesta Rennes, najväčšieho a najvýznamnejšieho v tomto regióne.

                  Streda sa niesla v znamení spoznávania Bretónska. Naši francúzski hostitelia nás vzali na návštevu opátstva Mont-Saint-Michel, ktoré stále slúži ako populárne pútnické miesto. Ďalšou zastávkou bolo malebné prímorské mesto Saint-Malo. Po návrate späť do školy bola pre nás pripravená spoločná večera, kde sme mohli ochutnať tradičné bretónske jedlá a žiaci si zatancovali tradičné bretónske tance.

                  V predposledný deň našej návštevy žiaci odprezentovali svoje krátke filmy, v ktorých mali za úlohu zobraziť vzťahy a komunikáciu v rodinách v 50. – 70. rokoch minulého storočia. Potom sme sa presunuli na radnicu mesta Bruz, kde nás prijala zástupkyňa primátora, zodpovedná za rozvoj školstva, ktorá nám porozprávala o fungovaní a podpore školstva v tomto regióne. Predtým, ako sme sa naposledy rozlúčili s našimi francúzskymi hostiteľmi, sa učitelia všetkých partnerských škôl dohodli na ďalšej spolupráci a príprave tretieho stretnutia, ktoré bude hostiť škola z Turecka.

      Mgr. Ján Lukáč

                 

     • FGC tour 2019 „ Medici za zdravie žien“

      23. 10. 2019

      Dňa 14. októbra 2019  sa dievčatá z triedI. A, B, C, D- teda oboch foriem štúdia mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci projektu   FGC  tour – Medici za zdravie žienorganizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

       Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – žiačkam stredných škôl – potrebu  a dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok, problematiku gynekologických ochorení,  ako  aj onkologických ochorení - rakovina krčka maternice, infekcia HPV vírusom, rakovina prsníka.  Formou voľnej diskusie sa dievčatá zoznamili s problematikou, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.

      Počas prednášokje zdôrazňovaná potreba preventívnych gynekologických prehliadok a s tým spojená včasná diagnostika ochorení čo samozrejem výrazne zvyšuje možnosť úspešnej liečby.

       Veríme, že stretnutie s uvedenou problematikou bolo pre naše dievčatá zaujímavé a predovšetkým prospešné.

    • Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice GAK
     • Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice GAK

      1. 8. 2019

      9. - 11. október 2019  

      Program

      9. október 2019

      15,00h - 17,00h - Žiacka akadémia - žiaci GAK predstavujú svoje talenty (Kultúrne centrum Banská Štiavnica)

      10. október 2019

      8,00h - 12,00h - Škola netradične - semináre, workshopy, besedy so zaujímavými predstaviteľmi vedy, kultúry a spoločenského života  (priestory GAK)

      16,00h  - 18,00h - Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov GAK  (Hotel Grand Matej Banská Štiavnica)

      11. október 2019

      9,00h - 12,00h - Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti storočnice novodobej histórie školy  (aula GAK)

      13,00h - 15,00h - Slávnostný obed

      Podujatie sa koná za podpory sponzorov a pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      15. 10. 2019

      Milí rodičia,

      dovoľte nám, aby sme sa Vám aspoň touto cestou poďakovali za pomoc pri príprave a priebehu osláv 100. výročia našej školy.

      S úctou

      vedenie Gymnázia Andreja Kmeťa

     • Akadémia a Gaudeamus 2019 – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

      4. 10. 2019

      Dňa 25. septembra 2019absolvovali žiaci IV. B, IV. C, III. A a IV. A tried celodennú exkurziu  do Bratislavy.

      Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  a vysokoškolského štúdia  návšteva výstavy Akadémia a Gaudeamus 2019 – Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.

      Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - SCIO testov,na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši  žiaci prejavili záujem aj  o  štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie aSeverného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.

       

      Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.

       

      Súčasťou programu exkurzie bola aj návšteva expozície Múzea holokaustu v Seredi, kde sa žiaci oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, s politickou situáciou na Slovensku pred a v čase II. svetovej vojny, ktorá viedla k vzniku pracovných táborov a následne transportov  židovského obyvateľstva do koncentračných táborov.

     • Oznam pre rodičov

      11. 9. 2019

      Milí rodičia,

      na web stránke školy, v ľavom menu Aktivity školy, Vás počas školského roka budeme informovať o organizačnom zabezpečení školských akcíí organizovaných pre žiakov našej školy.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      5. 9. 2019

      Dňa 13. septembra 2019 o 15,00 h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

      • Správa o hospodárení za školský rok 2018/19
      • Schválenie rozpočtu na školský rok 2019/20
      • Voľba zástupcu rodičov do Rady školy GAK
      • Informácia o priebehu maturitnej skúšky 2020 pre triedy IV.A, V.B,V.C
      • Rôzne

      Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20

      19. 8. 2019

      Slávnostné otvorenie  školského roka 2019/20 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok)  o 8.00 h v priestoroch auly.

      Po slávnostnom otvorení žiaci 1. ročníkov budú mať triednické práce do 12.00 h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezuvky a  písacie potreby. Zároveň žiadame, aby novoprijatí žiaci priniesli so sebou k nahliadnutiu kópiu rodného listu z dôvodu evidencie osobných údajov. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

      V utorok 3. septembra 2019 sa vyučovanie začne o 7.45 h.

    • Gymnázium sa hýbe !
     • Gymnázium sa hýbe !

      8. 7. 2019

      A o to, aby sa žiaci hýbali, išlo všetkým nám, ktorí sme sa vo štvrtok 27. júna rozhodli pre nich pripraviť už  6.ročník  Športového dňa. Hlavnými organizátormi boli vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík  a  Mgr. Marek Konečný.  Hlavný štáb sa rozložil v školskej telocvični, kde si záujemcovia mohli zahrať mix-volejbal, basketbal a stolný tenis. Keďže sme však do tohto podujatia chceli zapojiť čo najviac žiakov, ďalšie zaujímavé športové disciplíny na nich čakali   na mestskom štadióne.

              Začalo sa tak, ako sa patrí, rozcvičkou. Štadiónom znelo „ Když se podaří, co podařit se má...“ a všetci- aj žiaci, aj učitelia - si s chuťou zacvičili.

           Potom nasledovala prvá disciplína - atletický päťboj /šprint na 60m,skok do diaľky, hod granátom na presnosť, hod granátom do diaľky, beh na 800m/. Víťazom sa stal Erik Klimo zo 4.C. Po ňom prišla na rad štafeta tried, kde súťažili zmiešané družstvá, zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat/ zvíťazila 2.C trieda/ a nakoniec futbalový zápas  učitelia verzus  žiaci.                           

              Každý si našiel tú svoju disciplínu. Ak to nebola niektorá zo spomenutých, v  ponuke bola ešte streľba z luku a zo vzduchovky, bedminton, volejbal, petang, skok vo vreci...Na každom stanovišti najmenej dvaja vyučujúci dozerali na hladký priebeh  a na to, aby sa nikomu nič nestalo.

             Bol to naozaj vydarený deň. Zažili sme veľa smiechu, zábavy a odchádzali sme príjemne unavení. Žiakom, a nielen im, súdiac podľa ohlasov viacerých zúčastnených, sa podujatie páčilo,  a tak veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch.

      P.S....ani vyučujúci sa nedali zahanbiť a aktívne sa zapojili:

      p.p.Melicherčík – hl. organizátor podujatia

      p.p.Konečný – hl. organizátor aktivít v telocvični

      p.p.Lepeňová- hl. organizátor aktivít na štadióne

      p.p.Medovičová- hl. organizátor aktivít na štadióne

      mix-volejbal – p.p.Michalec

      stolný tenis –p.p.Žilík

      štafeta – p.p.Medovičová, Pažická, Košíková, Zimanová, Halan, Winter, Schmidt

      futbal – p.p.Barteková, de Haas, Breznoščák, Solivarský, Halan, Winter, Schmidt, Lukáč

         

       

       

      Video

     • Fête de la musique 21. jún – oslávili sme spolu francúzsky sviatok hudby

      4. 7. 2019

      La fête de la musique je veľmi obľúbený sviatok Francúzov, ktorý každoročne aj patrične oslávia. V tento deň sa v celom Francúzsku a vo frankofónnom svete konajú rôzne koncerty  v  uliciach miest, koncertných sálach, parkoch, kostoloch, na plážach.

      Už niekoľko rokov oslavy sviatku hudby prebiehajú aj v Banskej Bystrici, vďaka Alliance française a Literárnemu a hudobnému múzeu. Minikoncert sa konal v Štátnej vedeckej knižnici, kde sa okrem iných interpretov predstavila aj naša Ema Wieziková spolu so svojimi „dvornými“ muzikantmi Matúšom Petákom a Richardom Žemberom. Ema a spol.  vystúpili so šiestimi piesňami od rôznych mladých francúzskych interpretov ako napríklad Pomme, Aline alebo Montgomery.

      Naši študenti odviedli skvelú prácu, hlavne Ema, pretože sa musela naučiť šesť ťažkých francúzskych textov.

      Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy v umelecko-francúzskej oblasti a zároveň pripájame aj poďakovanie Ester Gašparovej, ktorá tiež výrazne prispieva svojim talentom k prezentácii francúzskej hudby.

       

                                                                                                                                                   LA

     • Projektový deň 2019

      4. 7. 2019

                  V stredu 12. júna 2019 vyvrcholila prezentáciami žiackych prác tradičná aktivita našej školy Projektový deň 2019. Žiaci tretieho ročníka oboch foriem štúdia pracovali na svojich odborných prácach od vedením konzultantov od jesene minulého roka. Kvalitu ich výskumnej práce a prezentačné zručnosti hodnotili učitelia v jedenástich odborných komisiách a taktiež žiaci ostatných ročníkov tvoriacich skvelé publikum. Tie najlepšie práce boli na záver školského roka odmenené diplomom a finančnou odmenou. Autorom víťazných prác ešte raz srdečne blahoželáme a dúfame, že našu školu s nimi budú v budúcom školskom roku reprezentovať v súťaži Stredoškolská odborná činnosť. Prehľad víťazných prác v jednotlivých sekciách si môžete pozrieť v priloženom súbore.

      Projektovy_den_2019_vitazne_prace.pdf

    • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi
     • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi

      13. 6. 2019

      Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia mali možnosť schovať sa pred horúčavami do príjemne chladného Evanjelického kostola v Banskej Štiavnici. Bolo to 11. júna 2019. Keď sme sa usadili v kostolných laviciach, zaznel zvuk fujary a po nej prvé verše balady Žltá ľalia. Väčšina z vás si isto spomenie na autora tejto balady. Napísal ju Ján Botto a my sme si hudobno-slovným pásmom  pripomenuli 190. výročie jeho narodenia.

      Dozvedeli sme sa, že Ján Botto bol príbuzným básnika Ivana Kraska. Najmladší štúrovský básnik Ján Botto sa zriekol tvrdého alkoholu a fajčenia už ako 16-ročný.  Vyštudoval zememeračstvo, no prácu si hľadal len ťažko. Niekoľko rokov pôsobil aj v Banskej Štiavnici. V Banskej Bystrici sa uňho stretávala štúrovská mládež. No postupne strácal kontakt s priateľmi. Päťdesiatku vraj už nemal s kým oslavovať a k tomu všetkému sa objavili problémy so srdcom. To ho zradilo, keď mal 52 rokov.

      No jeho myšlienky slobody a jánošíkovská tradícia žijú dodnes. Pripomenuli sme si ju aj záverečnou básnickou skladbou Smrť Jánošíkova. Aj keď nie všetkých žiakov speváci a rečníci dokázali zaujať, veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.

      Mgr. Marek Žilík

    • Beseda o osobnosti Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej
     • Beseda o osobnosti Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej

      11. 6. 2019

      Vo štvrtok 6. júna 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili  zaujímavej akcie, ktorú pripravilo Slovenské banské múzeum. Jej zámerom bolo pripomenúť osobnosť Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej a jej životný príbeh.

      Po prehliadke výstavy, ktorú pripravila kurátorka výstavy Iveta Chovanová, nasledovala diskusia žiakov s historikmi zo Slovenskej akadémie vied Gabrielou Dudekovou a Dušanom Kováčom, diskusným pásmom nás viedla dokumentaristka Anna Grusková.

      Ďakujeme za príjemné strávené dopoludnie, ktoré bolo pre nás veľmi inšpiratívne.

     • 2.kolo prijímacích skúšok

      3. 6. 2019

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do päťročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská, pre školský rok 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2019. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 12. júna 2019.

    • Poznávací zájazd do Anglicka – Po stopách Shakespeara
     • Poznávací zájazd do Anglicka – Po stopách Shakespeara

      6. 6. 2019

      V dňoch 31.5.-5.6.2019 sme navštívili Anglicko. Cestovali sme síce niekoľko hodín, ale výlet dopadol super.

      Sobotu predpoludním sme dorazili do Londýna, kde na nás čakalo Natural History Museum, ktoré sa deťom neskutočne páčilo. Po prehliadke múzea sme si prešli historickou časťou, videli sme Westminster Abbey, White Hall, Big Ben a Houses of Parliament, London Eye a  Buckingham Palace. Večer sme sa presunuli do hotela. Po raňajkách sme cestovali do Shakespearovho rodného mesta Stratford Upon Avon, navštívili sme jeho rodný dom, boli sme súčasťou divadelného predstavenia Shakespearovej hry Sen Noci Svätojánskej, do ktorej zapojili herci aj našich žiakov. Zvyšok dňa sme objavovali mesto, ktoré dýcha históriou a obdivovali sme typické tudorovské domy. Večer sme sa opäť presunuli do hotela. Ráno sme vyrazili do univerzitného mestečka Cambridge, kde sme sa plavili loďkami v sprievode anglických študentov. Mali sme možnosť precvičiť si svoju angličtinu počas celej plavby. Poobede sme navštívili úžasné historické mestečko Ely, kde sme obdivovali druhú najväčšiu katedrálu. Bolo to niečo prekrásne! Večer sme sa išli ubytovať a na ďalší deň späť do Londýna, kde sme pokračovali v prehliadke hlavného mesta. Začali sme prehliadkou The British Museum, Oxford Street, a potom sme pešo prešli cez Piccadilly Circus na Trafalgar Square smerom k Big Ben.  Tam nás čakal autobus a vyrazili sme domov.

      Vďaka tomuto výletu sa žiaci získali množstvo nových a zaujímavých informácií nielen o mestách, ktoré sme navštívili, a o Shakespearovi, ale mali možnosť precvičiť si aj svoje  jazykové zručnosti a BYŤ ČI NEBYŤ samostatní 😊

       Ďakujem ...boli ste super 😊

    • Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov

      6. 6. 2019

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  24.  mája  2019  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 20. mája 2019  do  22. mája 2019  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

      Štúdium  v školskom roku 2018/2019 ukončilo 17 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia vo vedomostných ako aj v športových súťažiach, za zapojenie sa do rôznych projektov, teda za aktívny pozitívny prínos do života školy počas  celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Linda Barborková  z V. C  triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Maturitné vysvedčenia svojim triedam odovzdali p. profesorka A. Stajníková triede IV. A, p. profesorka Ľ. Pažická triede V. B a p. profesor A. Michalec  V. C triede.

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská kvapka krvi  a Valentínska kvapka.

       Pochvala riaditeľom školy bola udelená 10 žiakom.

      Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a  v ďalšom štúdiu a na pôdu školy, na ktorej absolvovali  stredoškolské štúdium  sa budú s  radosťou  vracať.

      Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                                 Miroslava Kováčová

      OCENENIA.pdf       

    • Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže
     • Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže

      29. 5. 2019

      Dňa 23. mája 2019  sa pod záštitou Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže  zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža. Súťaž sa realizovala v roku keď Slovenský Červený kríž si pripomína 100 rokov svojho pôsobenia.

      Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

      Hanka Freigertová III. A,  Karin Fúsková III. A, Emma Mičurová III. A, Jakub Kružliak II. A, Lucka Dvoráková IV. C, Dominika Figová II. B.

      Všetky úlohy zvládli s prehľadom, preukázali zručnosti v predlekárskej prvej pomoci  i znalosti z dejín Červeného kríža a umiestnili sa  v súťaži na  1. mieste.

      Veríme, že dosiaľ získané zručnosti  zdokonalia a súťaže sa úspešne zúčastnia aj budúci rok, ale predovšetkým ich budú vedieť uplatniť v bežnom živote!

       

    • Výmenný pobyt v Holandsku
     • Výmenný pobyt v Holandsku

      29. 5. 2019

      V čase od 4. do 12. mája sme sa skupinka 22 ľudí zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku, v malom mestečku Middelharnis. Aj keď pobyt trval len týždeň, videli sme mnoho pekných miest, naučili sa zopár nových vecí, a najmä spoznali nových, skvelých ľudí.

      Celé dobrodružstvo začalo už v sobotu, v Banskej Štiavnici, odkiaľ sme sa vydali na dlhú, nie až tak príjemnú cestu, no po 20-tich hodinách sme konečne dorazili na miesto stretnutia s našimi hostfamilies. Mnohí  z nás sa prvého stretnutia s našimi dvojicami obávali, keďže sme sa videli prvýkrát v živote, no po pár trápnych minútach nesmelého zoznamovania išlo  všetko tak, ako malo. Prvý večer každý strávil so svojou rodinou a doprial si poriadny spánok po náročnej ceste.

      Celý projekt bol zameraný na pamiatky UNESCO, a tak sme ďalší deň strávili v škole, kde sa nám predstavili holandskí učitelia a taktiež nám predstavili program, ktorý nás nasledujúce dni čakal. Celkovo sme strávili tri dni v škole, kde sme pracovali na našich projektoch, ktoré sme následne odprezentovali v posledný deň exchangu,  zúčastnili sme sa aj krátkej, no zato vtipnej hodiny holandštiny pre začiatočníkov a vypočuli si prezentáciu o tom, ako správne prezentovať a vystupovať pred ľuďmi. Zvyšné dni sme mali na spoznávanie Holandska. Prvá pamiatka, ktorú sme navštívili, bol známy Kinderdijk, ktorý patrí do kultúrneho svetového dedičstva. Taktiež sme navštívili mestá ako Dordrecht, Brielle, či známy Haag. Jednou z najzaujímavejších atrakcii bol Madurodam, kde ste mohli v jednom areáli vidieť celé Holandsko, aj keď len v jeho zmenšenej podobe. Niektorí z nás taktiež videli Rotterdam, ktorý sme navštívili počas voľného dňa s rodinami.

      Celý týždeň prešiel ako voda a v sobotu pri lúčení si nejeden z nás poplakal. Bola to zaujímavá skúsenosť a myslím, že väčšina z nás by si to pokojne zopakovala ešte raz. Teraz nám však už neostáva nič iné, ako spomínať na všetky pekné zážitky a tešiť sa na holandskú návštevu na Slovensku.                                                                            Študentka z III.C

     • Rodičovský príspevok

      24. 9. 2019

      Rodičovské združenie pri Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Dňa 13.9.2019 sa konalo Plenárne rodičovské združenie, na ktorom bol jednohlasne schválený

      Rodičovský príspevok na školský rok 2019/2020  v sume 25,00 €.

      V prípade, že má rodič na škole viac ako jedno dieťa, zaplatí príspevok len raz   je to príspevok rodiča.

      Za študenta, ktorý poberá sociálne štipendium bude príspevok 1,00 €.

      Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľom, alebo zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu SK24 5600 0000 0046 5167 2001 do poznámky napísať meno žiaka a triedu do 20.10.2019 .

      Ďakujeme.

                                                                                Výbor Rodičovského združenia

       

    • Workshop Think Freedom
     • Workshop Think Freedom

      20. 5. 2019

       Veľmi príjemnej a inšpiratívnej  akcie sa dňa 13. mája 2019 zúčastnili naši bilingválni tretiaci. 

      V spolupráci s banskoštiavnickou galériou súčasného umenia Schemnitz sa podarilo zorganizovať workshop s názvom Think Freedom s renomovanou multidisciplinárnou umelkyňou Edinou Seleskovič.

      Edina je bosnianskeho pôvodu, dlhodobo však žije a pôsobí v New Yorku. Primárne sa venuje rôznym formám skulptúrneho umenia, svoje diela vystavuje a predáva najmä v USA a Bosne a Hercegovine.  V súčasnosti sa jej meno spája s unikátnym projektom s názvom Think Freedom. Ide o sériu umeleckých inštalácií vo verejnom priestore viacerých svetových miest. Inštalácia pozostáva z množstva štylizovaných zobrazení vtákov, na ktoré študenti píšu svoje myšlienky na tému slobody. Viac info vo videu.

      Vynikajúca rozprávačka Edina zaujala študentov svojím príbehom umelkyne ako aj cudzinky v novej krajine. Študenti využili príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti zo zákulisia života profesionálneho umelca. Diskutovalo sa o pojme sloboda, študenti vdýchli dušu kovovým vtákom práve prostredníctvom ich vlastných ideí o slobode, ktoré písali na ich krídla.

      Workshop bol fantastickým spestrením a pridanou hodnotou k témam preberaným na vyučovacom predmete umenie a kultúra. Projekt Think Freedom je veľmi prístupným a nenúteným príkladom symbiózy silnej myšlienky a jedinečného umeleckého vyobrazenia. Veľká vďaka patrí Silvii Herianovej a galérii Schemnitz, že naši študenti mali možnosť byť jeho súčasťou.

      Finálna inštalácia diela v centre Banskej Štiavnice prebehne v týždni od 10.-14. Júna 2019, naši študenti sú srdečne pozvaní podieľať sa na jej realizácii.

      Martin Winter

     • Medzinárodný UNESCO projekt v Štiavnici!

      17. 5. 2019

      Naša škola je súčasťou siete pridružených škôl UNESCO Associated Schools Network a v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica, ktoré je súčasťou Organizácie miest svetového kultúrneho dedičstva OWHC UNESCO, sa už druhý rok podieľa na medzinárodnom výmennom projekte pre študentov z partnerských škôl z poľského Krakova, lotyšskej Rigy a maďarskej Budapešti. Tento rok sa stretnutie uskutoční v Banskej Štiavnici a za našu školu sa ho zúčastní 5 študentov. 27. - 31. mája ich čaká bohatý program na tému života v mestách UNESCO OWHC - Nice places to visit and live. Viac informácií prinesieme neskôr.

     • Úspech na SOČ!

      17. 5. 2019

      Naši študenti sa úspešne zapojili do krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Boris Buzalka, Anastázia Kopyl, Jakub Seneši a Viktória Bitušíková obhajovali svoje práce v odboroch história a zdravotníctvo. Posledne menovaní postúpili na celoslovenskú prehliadku, kde Jakub získal 5. miesto s prácou o obnove hradu Tematín a Vika dokonca 2. mesto s prácou o "trójskych koňoch" vo svete mikroorganizmov. Gratulujeme a tešíme sa na podrobnejší článok od samotných autorov.

      Clanok_SOC.pdf

    • Shakespeare´s Day
     • Shakespeare´s Day

      10. 5. 2019

      Angličtina hrou áno..,Toto je výstižný názov pre náš divadelný krúžok Drama Club. Úspešne máme za sebou aj ďalší Shakespeare´s Day, ktorý sa konal 7.5.2019 v aule Gymnázia A.Kmeťa, a s ním sme opäť bohatší o nové skúsenosti a zážitky. Máme nových kamarátov a sme dobrý tím, ktorý si dokázal pripraviť pre ostatných žiakov ďalšie predstavenie v angličtine.

      Tento rok sme sa niečomu novému aj naučili.J Spoznali sme nielen zaujímavosti o kráľovnej Alžbete I. a Shakespearovi, ale videli sme aj, ako ľudia v 16.storočí v Anglicku žili, v akých domoch bývali, čo si obliekali, ako vyzeralo divadlo TheGlobe, ..a nazreli sme aj do budúcnosti Anglicka z pohľadu kráľovnej, a to do 21.storočia anglickej hudby a, samozrejme, sme opäť privítali mladé talenty, ktoré sa nám prezentovali hudbou, spevom, a tancom.

      Myslím, že Shakespeare´sDay splnil svoj edukačný aj zábavný účel, za čo sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí to spolu so mnou zvládli a teším sa na ďalší Shakespeare´sDayJ Ďakujem.

      Angelika Nyékiová

     • Najväčší Slovák a RTVS na GAK!

      17. 5. 2019

      Naša škola bola ako jedna z mála na Slovensku oslovená s ponukou, aby sa naši študenti zapojili do ankety RTVS pod záštitou mnohých historikov - Najväčší Slovák. Zaujímavý britský formát spája štúdium osobností a hodnotenie ich pozitívnych a negatívnych vkladov do našej histórie. Aby si to naši študenti vyskúšali na vlastnej koži, dobrovoľníci si vylosovali  osobnosti, ktorých obhajobu si museli pripraviť. 16. apríla sa uskutočnila moderovaná diskusia našich študentov s moderátorom RTVS Štefanom Chrappom a s priamym vstupom do rozhlasového vysielania. Študenti hodnotili prínos a význam osobností a publikum na konci odhlasovalo najväčšieho Slováka na základe  diskusie. Na našej škole sa stal víťazom Ľudovít Štúr a víťaz celoslovenskej ankety Milan Rastislav Štefánik skončil na druhom mieste. Účastníci si okrem drobnej odmeny a pochvaly v priamom prenose finále v televízii odniesli aj nové poznatky a vedomie potreby kritického vnímania dejín a úlohy osobností, ale aj mýtov v našich dejinách.

     • 100li+ka

      10. 5. 2019

      Rok 2019 je pre Červený kríž rokom plným významných výročí, no medzi najvýznamnejšie pre nás patrí storočnica Slovenského Červeného kríža.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 29. apríla 2019   konala na našom gymnáziu akcia pod názvom 100li+ka. Táto akcia pozostávala z moderovanej diskusie na tému fungovania Červeného kríža, ako organizácie, ale taktiež prepájania minulosti so súčasnosťou.

      Hosťami tejto diskusie boli:

       prezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža Alexandra Poliaková; predseda Mládeže Územného spolku Žiar nad Hronom Peter Čajági;

      riaditeľka Úzestiahnuť.pngmného spolku v Banskej Štiavnici Katarína Senciová,

      dlhoročná členka Červeného kríža Anna Rihová.

      Po diskusii  nasledovala prednáška o dôležitosti prvej pomoci. 

      Sprievodnými akciami boli prezentácie prvej pomoci napr. kardiopulmonálnej resuscitácie na resuscitačnej figuríne ako aj infostánok o význame darcovstva krvi, podmienkach darovania apod.

       

      Dana Hajduová, predsedníčka Mládeže Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici,

      žiačka IV. C triedy

     • Konferencia „Taste the Future”

      9. 5. 2019

      V dňoch 25. a 26. apríla sa niektorí z našich žiakov zúčastnili 2. ročníka konferencie „Taste the Future” organizovanej Gymnáziom Leonarda Stöckela v Bardejove. Ako už napovedá názov konferencie, hlavným jazykom bola angličtina, pričom cieľom bolo inšpirovať a pomôcť študentom pri rozhodovaní o ich budúcnosti z hľadiska štúdia, ale I budúcej profesie. Väčšinu rečníkov reprezentovali bývalí žiaci Gymnázia Leonarda Stöckela. Aj keď ich profesie boli rozdielne – od interiérového dizajnu, či hotelového manažmentu až po chirurgiu, hlavné myšlienky prednášok boli veľmi podobné: nebáť sa mať vysoké ciele, pracovať na sebe a využívať pri rozhovoroch cudzie jazyky.

      Okrem účasti na inšpiratívnych prednáškach sa naši žiaci zúčastnili i prehliadky historického centra Bardejova, ktorou ich previedli študenti miestneho gymnázia. Prehliadka zahŕňala aj návštevu židovského suburbia (predmestia), v ktorom v súčasnosti prebieha archeologický výskum. Historické centrum mesta, tak ako aj židovské suburbium patria do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

      Aj keď naši študenti museli podniknúť relatívne dlhú cestu do Bardejova, konferencia v ktorej sa takpovediac preniesli do budúcnosti určite stála za to!

      Autori článku: Andries Peter de Haas a Lukáš Schmidt

    • Shakespeare´s Day
     • Shakespeare´s Day

      2. 5. 2019

      Znovu prešiel rok a s ním prichádza aj ďalší Shakespeare´sDay, ktorého sa môžete zúčastniť, a čo viac, máte možnosť zapojiť sa. Tento rok sa bližšie zoznámime s kráľovnou Alžbetou I. , uvidíme niečo zo života Shakespeara a z anglickej spoločnosti 16.storočia. Uvidíme opäť mladé talenty, ktoré sa budú prezentovať tým, v čom vynikajú a na záver vám priblížime život mladých ľudí tohto storočia a ich rodičov, čo nám umožní divadielko King Lear. Tešíme sa na vás 😊

    • Jarná Gruntovačka
     • Jarná Gruntovačka

      6. 5. 2019

      Žiaci 1.A, 1.B a 1.C sa 25. 4. 2019 zapojili do ušľachtilého projektu Banskobystrického kraja – Jarná Gruntovačka, ktorého cieľom bolo vyčistenie obľúbených turistických lokalít. Spolu so študentmi Základnej školy Bakomi a Strednej odbornej lesníckej školy sa zamerali na oblasť od Trojičného námestia cez Vodárenskú Nádrž až po Červenú studňu, kde ich po dobre vykonanej práci  čakal za odmenu guláš, ale aj  beseda o triedení odpadu a Zero Waste životnom štýle. Všetci zúčastnení si zaslúžia pochvalu, že urobili náš región o kúsok krajší a radi by sme sa do podobných aktivít zapájali aj v budúcnosti.

     • 11. apríl - Deň narcisov 2019

      7. 5. 2019

                             11. apríla 2019  sa uskutočnil už  23. ročník DŇA    NARCISOV.          

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľalo  na  organizovaní Dňa narcisov 2019  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov oslovovali spolužiakov i spoluobčanov a rozdávali    malé   umelé   žlté    kvety    narcisu, ktoré sú symbolom   tohto dňa. Kvety umelého narcisu  pripínali  ľuďom ako vďaku  za  príspevok do finančnej zbierky.

      Po skončení zbierky sme na účet Ligy proti rakovine SR odviedli sumu:  1 685,75 €.

       Mottom kampane bolo: Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

       

    • How to achieve longevity
     • How to achieve longevity

      3. 5. 2019

      Students' reactions from the lecture „ How to achieve longevity” by Professor John A. . Scharffenberg, M.D., M.P.H

      When I saw the professor standing in front of us eager and full of energy I couldn't process the fact that he's in fact 95 years old, but after hearing what he had to tell us about healthy lifestyle and nutrition, I now believe that with knowledge and the right choices it's very possible to achieve such longevity and vitality.                                                           Julia, IV.B

       

      When I first saw the professor who came to give us a lecture about nutrition, I would never have guessed his age. He looked much younger and chipper than is usual for people his age, which made me believe that he knows what he's talking about. Thanks to him, I came to understand that the secret to longevity is actually very simple and that it can be achieved through right nutrition and light exercise.                                                                                                                                                                Lucia, IV.B

    • 9. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici
     • 9. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      3. 5. 2019

      Dňa 24. 4. 2019  sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 9. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice , SOŠ Žarnovica  a SOŠ Hodruša Hámre. Po tretíkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou:

      • kategória do 70 kg 1. miesto  Filip Masaryk  SOŠ Žarnovica  
      • kategória   od 70-80 kg 1. miesto Juraj Nemec SOŠ služieb a lesníctva B. Štiavnica.
      • kategória od 80-90 kg 1. miesto Samuel Debnár SOŠ lesnícka,
      • kategória od nad 90 kg 1. Miesto Radomír Ďurina SOŠ lesnícka.

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii.

      1.miesto Katarína Šálková Gym.A. Kmeťa B. Štiavnica 2. miesto Ela Gatialová Gym. A. Kmeťa B. Štiavnica 3. miesto  Emma Balogová SOŠ Lesnícka.

      Najlepšie výsledky chlapcov Gymnázia A. Kmeťa Banská Štiavnica v  súťaži v tlaku na lavičke:

      1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Leonard Zvrškovec 4. B a 2. miesto obsadil Erik Barcík 4. B trieda.

      V kategórii od 70 - 80 kg obsadil 3. miesto Radoslav Šafrán 4. C a 4. miesto obsadil Matúš Peták 4. B.

      V kategorii od 80-90 kg obsadil 3. miesto Peter Mráz 3. A.

       V kategórii nad 90 kg obsadil 4. Miesto Adam Dzurňák 5. C a na 5. mieste skončil Jakub Kružliak 2. A.

       V súťaží v tlaku nalavičke dosiahol najlepší výkon Štefan Floch Súkromná hotelová akadámie Banská Štiavnica, ktorý vytlačil na lavičke 132,5 kg. Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

      Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a  súťažiacim, ktorí odviedli maximálne silové výkony.

       

      Autor článku: učiteľ telesnej a športovej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík.

      Foto: NellaKudríková 3. C

     • Úspechy našich žiakov v ruskom jazyku

      24. 4. 2019

      V marci sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.

      Našu školu v kategórii B1 reprezentovala žiačka 2.B triedy Sofia Pračková  a v súťaži skončila na peknom treťom mieste. Minulý týždeň na našej škole prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku – Puškinov pamätník. Víťazkou sa stala Andrea Ďuricová, žiačka 4.C triedy, druhé miesto obsadil Matej Môc  z 2.C triedy a na treťom mieste skončila Laura Považanová, žiačka 2.B triedy. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

     • Úspech našich žiakov

      17. 4. 2019

      Po celoročnom úsilí sa tím GAK1 z debatného klubu nášho gymnázia, dostal medzi dvadsať najlepších slovenských tímov.

      Vďaka tomu si zaistil účasť na prestížnom finálovom turnaji Slovenskej debatnej ligy. Turnaj sa uskutoční 27.-29.4.2019 a zúčastnia sa ho žiaci: NikolettaZeleňanská (4.C), Barbora Fričová (4.B) a Jakub Seneši (4.C).

      K postupu im gratulujeme a budeme im držať palce.

     • Poradňa zdravia

      11. 4. 2019

      Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 9. apríla 2019 pre študentov školy   

                                               „Poradňu zdravia“

      Pod dohľadom lekára sa prihláseným študentom zrealizovalo:

      • biochemické vyšetrenie krvi
      • meranie krvného tlaku
      • meranie vitálnej kapacity pľúc
      • meranie  telesného tuku a svalovej hmoty
      • individuálny odborný  pohovor s  lekárom
      • poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej výživy  a zdravého životného štýlu

      Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zdravotný stav našich študentov je na dobrej úrovni, čo nás veľmi teší.

                                                                                                                             A. Stajníková

       

    • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Deň narcisov 2019
     • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Deň narcisov 2019

      9. 4. 2019

             V tento deň  bude možné v uliciach  slovenských miest a obcí stretnúť  dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol  prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

                  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na  organizovaní Dňa narcisov 2019  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.  

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov  budú oslovovať spolužiakov i spoluobčanov. 

      Symbolom  kampane je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na  svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

      Kvety umelého narcisu sa pripínajú  ľuďom ako vďaka za  príspevok, ktorý je d o b r o v o ľ n ý. Kvety narcisu sa    n e p r e d á v a j ú,  ako sa o tom často krát hovorí. Dobrovoľné hliadky našich žiakov  opäť vyjdú do ulíc mesta a oslovia našich spoluobčanov. Ak chcete prispieť, hľadajte dobrovoľníkov  s  p o k l a d n i č k a m i   o z n a č e n ý m i      l o g o m       L i g y     p r o t i    r a k o v i n e ,  tohto roku bielymi opatrenými identifikačnými znakmi zbierky. Identifikátor  dobrovoľníka –  žlté tričko s logom  Ligy proti rakovine a číselným identifikačným číslom priamo na tričku.  Dobrovoľník  reprezentuje našu školu a LPR SR, do zbierky sa zapája nezištne, informuje prispievajúcich o účele zbierky.  Hliadka bude dobrovoľné finančné príspevky vyberať   do   p o k l a d n i č k y  o z n a č e n e j    l o g o m     L i g y   p r o t i   r a k o v i n e   vo   farebnosti kampane tohto roka, ktoré prvýkrát v tomto roku obsahujú aj QR kód.

                  Verejnosť je o uvedenej akcii informovaná aj prostredníctvom mediálnej kampane, ktorá začala  1. apríla.

                V Slovenskej republike ročne ochorie na rakovinu takmer 23 000 ľudí a tak  Deň narcisov -  je  pre nás  darovanou nádejou, že sa jedného dňa spoločnými silami dokážeme vysporiadať s najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí - s rakovinou.

      Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na stretnutie s Vami v uliciach mesta ako aj v priestoroch školy  vo štvrtok  – 11. apríla – v tento deň, ktorým dávame najavo našu účasť so všetkými, ktorým sa onkologické ochorenia dotkli akýmkoľvek spôsobom.

       

     • Marec - mesiac frankofónie na našej škole

      8. 4. 2019

      Už niekoľko rokov je marec vyhlásený za mesiac frankofónie na Slovensku. V mnohých slovenských mestách sa konajú rôzne akcie, koncerty, súťaže, kvízy, spoločenské hry, umelecké výstavy, diskusie, tvorivé ateliéry, večierky.   

      My sme sa zúčastnili 3 akcií. Začiatkom mesiaca sme boli pozvaní na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Sedem našich študentiek francúzštiny sa zúčastnilo kvízu o frankofónnych krajinách a workshopov, kde si na praktických aktivitách ukázali, ako sa dá študovať francúzština ako učiteľský smer, v diplomacii, prekladateľstve a tlmočníctve, ekonómii, kultúre na rôznych fakultách UMB.

      18. marca sa Daniela Karakitsoy z III. B a Alžbeta Funiaková z I. C zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku, kde Betka získala veľmi pekné 3. miesto.

      A na záver, zúčastnili sme sa našej obľúbenej súťaže „Spievam po francúzsky“. Tentokrát sa regionálne kolo konalo v neďalekom Zvolene v Starej radnici. Súťaže sa zúčastnila Ema Wieziková z II.C a Ester Gašparová zo IV.C ako hlavné speváčky. Každá mala svoju skupinu, Ema - Matúša Petáka IV.B - cajon a Richarda Žemberu III. A - gitara. Ester mala „externú“ skupinu a našu vokalistku Dominiku Figovú z II.B.  Aj keď dievčatá nezískali pódium, boli sme z toho trochu smutní, podali skvelý výkon a  vynikajúco reprezentovali našu školu. Tento rok bola naozaj silná konkurencia. Ale ako povedal riaditeľ Alliance Française Thomas Laurent: „Štiavnica ako vždy veľmi dobre reprezentovala“. A preto boli pozvaní aj na koncert francúzskeho sviatku hudby, ktorý sa bude konať 21. júna v Banskej Bystrici v záhrade Štátnej vedeckej knižnice.,,,

      Všetkým našim študentom ďakujem za aktívnu účasť, ale predovšetkým tým, ktorí vynaložili veľkú námahu, pracovali na sebe a posunuli sa ďalej vďaka novým skúsenostiam a trošku aj vo francúzskom jazyku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    • Darujte nám 2 % z dane
     • Darujte nám 2 % z dane

      6. 2. 2019

      Vážení rodičia a priatelia školy,

       

      Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

      Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

      Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2019 otvárame novú jazykovú sekciu v  5-ročnom študijnom odbore - bilingválne štúdium. K úspešnej anglicko – slovenskej sekcii pribudne rusko – slovenská sekcia s druhým vyučovacím jazykom ruským. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

      Vážení priatelia, Gymnázium Andreja Kmeťa oslávi na jeseň tohto roku storočnicu svojho pôsobenia v oblasti vzdelávania mladej generácie. Radi by sme si toto významné výročie pripomenuli vhodným a dôstojným spôsobom za účasti tých, ktorí sa o dobré meno školy zaslúžili či už ako pedagógovia, alebo ako absolventi. Veľmi radi preto privítame akúkoľvek finančnú alebo materiálnu pomoc pri organizovaní tohto podujatia.

      Vedenie a zamestnanci školy spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobia všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie.

       

      Milí priatelia,

      ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

      Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Forma: Občianske združenie

      Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

      IČO:     37948962

      Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

      Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.

        Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf      

      S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                             riaditeľka školy

    • ERASMUS PLUS – KRAKOV 2019
     • ERASMUS PLUS – KRAKOV 2019

      8. 4. 2019

      Žiaci našej školy sa v čase od 17.3.2019 do 22. 3.2019 zúčastnili prvého mobilitného stretnutia s partnermi z Holandska, Turecka, Talianska, Francúzska  a Poľska,  ktoré sa konalo v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva v Krakove. Projekt nesie názov „ Interpersonálna komunikácia“, pričom cieľom, ako už iste tušíte, nie je nič iné ako zlepšiť komunikačné zručnosti a kompetencie žiakov a porovnať súčasný stav ovplyvnený modernou dobou plnou technológií s minulosťou. V septembri sa chystá stretnutie vo Francúzsku, tak žiaci, ktorí máte záujem vycestovať a preskúmať zrejme negatívny vplyv technológií na naše komunikačné zručnosti, sledujte webovú stránku a nepremeškajte šancu byť aktívnym nielen v  školských laviciach, ale aj mimo nich.

       

     • Úspech našich žiakov

      28. 3. 2019

      V stredu 27. marca 2019 sa sa žiaci našej škole zúčastnili krajského kola XXVIII. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.Trojčlenné družstvo v zložení Adam Jerguš Dzurňák (V.C), Jakub Seneši (IV.C) a Radoslav Šafrán (IV.C) sa umiestnilo na šiestom mieste. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

       

    • Supporting the forest
     • Supporting the forest

      25. 3. 2019

      On the 21st of March, the International Day of Forests, a small group of our students attended a workshop organised by the National Forest Centre. In close cooperation with students of three other secondary schools from BS ten tasks connected to this year’s theme “Lear to love forests” were completed. As you can see the workshop succeeded in making our students even stronger supporters of the idea that forests are important to us and that we need to conserve them for the next generations.

    • JAPONSKO očami MAKI OKUSA – pútavé rozprávanie o krajine vychádzajúceho Slnka
     • JAPONSKO očami MAKI OKUSA – pútavé rozprávanie o krajine vychádzajúceho Slnka

      17. 3. 2019

                  Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch malej auly Gymnázia Andreja v Banskej Štiavnici uskutočnila prednáška o Japonsku. Vďaka nadviazaniu úspešnej spolupráce s Veľvyslanectvom Japonska v SR sa študenti 1. a 2. ročníka mali možnosť zoznámiť s pani Maki Okusa, 2. tajomníčkou veľvyslanectva zodpovednou za agendu kultúry, vzdelávania, PR a protokolu, ktorá spolu s pani Zuzanou Ondrejkovou Želinskou poctili naše mesto svojou návštevou.

                  Prednáška v anglickom jazyku priblížila žiakom život a kultúru japonskej spoločnosti. Študenti tak mali v rámci diskusie možnosť overiť si svoje vedomosti z angličtiny a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o tejto pre nás nie veľmi známej, ale o to viac atraktívnej krajine.

                  Nadviazanie spolupráce s japonskou ambasádou  nám zároveň otvára nové obzory a možnosti pre študentov, ktorých slová pani Okusa inšpirovali k ďalšiemu spoznávaniu tejto zaujímavej krajiny. Študenti, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tejto prednášky, s veľkým záujmom prijímali informácie, ktoré im boli prezentované. Za príjemný, spoločne strávený čas sa odvďačili na konci prednášky potleskom.

                  Na záver sa treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii tohto projektu, predovšetkým Renate Mikulášovej, Martine Medovičovej, Mironovi Breznoščákovi, Dušanovi Antoniakovi a Milošovi Viglašskému.

                  Jedno japonské príslovie hovorí: „Aj cestu dlhú 1000 míľ musíme začať prvým krokom.” Verím, že tak ako v našich študentoch zanechala hlboký dojem pani Maki Okusa z ďalekého Japonska, aj našej vzácnej návšteve sa u nás páčilo a toto stretnutie bude mať pokračovanie v podobe ďalšej úspešnej spolupráce.

                                                                                                                PaedDr. Miloš Viglašský 


       
       

    • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch
     • Lyžiarsky kurz 2. ročníka na Donovaloch

      20. 2. 2019

      Lyžiarsky výcvik čaká na všetkých žiakov druhých ročníkov, tento rok sme nimi boli my.

      Dvoma autobusmi sme v nedeľu 27.1. dorazili na Donovaly, konkrétne do hotela Vesel. Vracali sme sa vo štvrtok 31.1. Pedagogický dozor (rešpekt im) nám robili naši učitelia -  p. Zimanová, p.Šajbanová, p. Halan, p.Konečný a p.Melicherčík.

      Na svahu sme sa rozdelili do skupín medzi našich učiteľov –p. Melicherčíka a p.Konečného a inštruktorov - Terku a Michala. A nemôžem zabudnúť ani na pána učiteľa Halana, ktorý síce neviedol žiadnu skupinu, ale lyžoval spolu s nami ako o dušu.

      Až na pondelok, keď celý deň snežilo, nám počasie prialo a boli vynikajúce podmienky na lyžovanie. Všetci, ktorí stáli  prvý raz na lyžiach, sa naučili základy a už v stredu boli s nami na veľkom svahu. My,  pokročilejší lyžiari, sme si počas týždňa zdokonaľovali techniku a užívali si pekné počasie.

      Lyžiarsky nie je iba o lyžovaní, večer sme si chystali program, tancovali sme spolu s pánom učiteľom Melicherčíkom a nadväzovali medzinárodné vzťahy s Maďarmi. Taktiež sme sa boli korčuľovať spolu s pánom učiteľom Halanom.

      Bol to naozaj pekný týždeň plný zážitkov, na ktorý tak skoro nezabudneme.

       Nataša Gemzová

     • Biologická olympiáda

      18. 2. 2019

      Na základe výsledkov školského kola BIO postupujú do krajského kola nasledovní žiaci:
      Kategória A : Boris Buzalka 4. A, Barbora Sombathyová 4.A
      Kategória B : Jakub Kružliak 2. A, Anežka Hubačová 2. A
      Krajské kolo sa uskutoční 26. a 27. marca v Banskej Bystrici.
      Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže.

     • Úspech našich žiakov

      15. 2. 2019

      Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naším žiačkam Ele Gatialovej z V.B a Barbore Fričovej z IV.B sa podarilo získať 1. miesto vo svojich kategóriách 2C2 a 2C1. K tomuto úspechu im gratulujeme a budeme im držať palce pri reprezentovaní našej školy v celoslovenskom kole, ktoré sa  bude konať 26.-27. marca v Bratislave.

       

    • English idioms
     • English idioms

      29. 1. 2019

      Dňa 30.1.2019 sa na našej škole uskutočnila  súťaž zameraná na anglické idiomy, frázy a slang. Študenti si vyskúšali použitie idiomov a slangu v písanej a ústnej forme.

      Výsledky súťaže English Idiom and Slang Competition: 1.miesto Šimon Mikeš I.C, 2.miesto Katarína Šálková V.B a 3.miesto Jakub Navrátil IV.C. Gratulujeme :)

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      20. 1. 2019

      16. 1. 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Aj tento rok sa naším žiakom podarilo obsadiť prvé miesta v nasledujúcich kategóriách:

       Kristián Samuel Slezák z II.A zvíťazil v kategórii 2A, Richard Žember z III.A získal 1. miesto v v kategórii 2B a Ela Gatialová z V. B obsadila 1. miesto v kategórii 2C2.

      Všetkým víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 13.2.2019 v Banskej Bystrici. 

    • Koláčik šťastia
     • Koláčik šťastia

      20. 12. 2018

      Nie každý má to šťastie tráviť adventný čas v kruhu rodiny. Sú ľudia, ktorí sa neponáhľajú nakupovať vianočné darčeky do nákupných centier, aj keď by veľmi chceli. Prečo? Lebo ich zdravotný stav im to neumožňuje. Ide o klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Ani tento rok sme na nich nezabudli. Boli nám vďační za vianočné piesne i báseň. Potešili ich aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol. Veľké poďakovanie patrí nielen spomínanej pekárni, ale aj  našim gymnazistom Vojtechovi Ilčíkovi z II. C a Michalovi Sásikovi zo IV.A

      Mgr. Marek Žilík

     • Deň otvorených dverí 2018 a Gymnaziálna tombola

      19. 12. 2018

      Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola  privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

      Počas Dňa otvorených dverí 2018, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy  žiakov spolu s rodičmi z   52 rôznych základných škôl z blízkeho  okolia ale aj zo vzdialenejších regiónov.

      V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským  vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých otvorených vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných predmetoch   alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia, prácou v programe Erasmus+ ako aj výmennými pobytmi.

      Počas  DOD 2018 sa účastníci mali možnosť zapojiť do Gymnaziálnej tomboly a tú sú 3 vyžrebovaní, ktorí v prípade záujmu získavajú možnosť bezplatne sa zúčastniť cvičného testu do bilingválneho štúdia.

      1. Alžbeta Lietavová, ZŠ a MŠ Juraja Slávika Neresnického, DOBRÁ NIVA

      2. Simona Šimková,  ZŠ  J. C. Hronského KRUPINA

      3. Tamara Ľuptáková, ZŠ M. R. Štefánika, ŽIAR NAD HRONOM

      Veríme, že sa im u nás páčilo a v novom školskom roku sa s nimi stretneme ako s našimi novými žiakmi!

     • Putovanie odpadov

      6. 12. 2018

      Dňa 27. 11. 2018 sa naše žiačky Klára Snitková z II.B, Natália Javorková z III.C a  Zuzana Lasáková z IV.C zúčastnili semináru Putovanie odpadov, ktoré organizoval  úrad Banskobystrického  samosprávneho kraja pre žiakov stredných škôl. Na seminári žiačky získali predstavu o tom koľko a aký typ odpadu stredoškoláci denne vyprodukujú, oboznámili sa so súčasnými možnosťami nakladania s odpadmi, ako aj s možnosťami eliminácie odpadov v dennej praxi a boli upozornené na  globálne súvislosti a problémy, ktoré sa odpadov týkajú. Následne si zúčastnené žiačky pripravili prezentáciu vo svojich triedach, aby sa so svojimi novonadobudnutými poznatkami zo semináru mohli podeliť aj so svojimi spolužiakmi. Na seminári sme obdržali aj rôzne materiály a plagáty s touto tematikou, ktoré sme rozmiestnili po škole ku nádobám na recyklovanie, aby všetci žiaci našej školy mali lepší prehľad  o tom, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob, čím chceme prispieť k dôkladnejšej separácií a recyklovaniu odpadov na našej škole.  

       

    • Olympiáda v Španielskom jazyku
     • Olympiáda v Španielskom jazyku

      4. 12. 2018

      V piatok 30. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku.  Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií a súťažilo štrnásť žiakov. 

      V kategórii A sa umiestnili na postupových miestach: Bibiána Furáková II.B - 1. miesto, Alžbeta Branická - 2. miesto.

      V kategórii B sa umiestnili na postupových miestach: Martin Matej III.B - 1. miesto, Natália Spodniaková III.C  - 2. miesto.

      V kategórii C sa umiestnili na postupových miestach: Lenka Valachová IV.B - 1. miesto, Júlia Hudáková IV.B - 2. miesto.

      V kategórii D postupuje Karma Hasbach III.C.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

     • Mladý prekladateľ 2018

      30. 11. 2018

      26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.B, II.C., III.B a III.C triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka.  Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať  žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov.

      Napriek mnohým frazeologizmom, sa naši žiaci popasovali s náročným prekladom veľmi dobre a rozdiely medzi nimi boli minimálne. Víťazný preklad a teda 1.miesto patrí A. Mátéffyovej z III.B, 2. miesto L. Bobáľovej z II.C a napokon 3.miesto K.Hasbach z III.C. Autorka víťazného prekladu získava možnosť zúčastniť sa prekladateľského semináru, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici, 29. januára 2019 od 13.00 – 16.30 v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Tento rok sme sa rozhodli udeliť aj Diplom s čestným uznaním za kreatívny preklad, ktorý získava N. Čardášová z II.B. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a dúfame, že sa do súťaže zapojíte aj budúci rok.

    • Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku
     • Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku

      29. 11. 2018

      Viete, koľko rokov sa dožil Matuzalem? 969. Ak máte 6 tabletiek a máte užiť  jednu tabletku každých 30 minút, ako dlho bude trvať, kým si zoberiete tú poslednú? Tieto a podobné otázky sme položili v rámci vedomostného kvízu našim seniorom.

      Kvíz bol súčasťou bohatého kultúrneho programu. Ten si pripravili  viaceré generácie pre seniorov na  Starom zámku v Banskej Štiavnici. Na tomto podujatí  sa podieľali nielen škôlkari či žiaci základnej školy, ale aj žiaci a priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Ponúkli sme zmes hovoreného slova, spevu i tanca. Videli sme kroje, počuli ľudové piesne, slovenskú poéziu, jedna žiačka dokonca zarecitovala aj niečo z vlastnej tvorby. Jej verše o padajúcom snehu naozaj odrážali realitu, ktorú sme vtedy videli z okna. Nič nezvyčajné, bol 27. november.

      No aj keď bola von zima, verím, že sa nám všetkým podarilo seniorov potešiť.  Veď tešiť sa treba v každom veku. A starobu treba chápať ako prirodzenú etapu ľudského života.  Ako zaznelo v básni od Jána Kostru: „Včera sme s Mišom striehli na motýle a dnes beláskavejú vlasy Mišovi. Vravel som čosi, ale celkom inšie. Človek je taký.“

      Mgr. Marek Žilík

     • Deň otvorených dverí

      24. 10. 2018

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

      pozýva žiakov 8 . a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

      Deň otvorených dverí

      27. november 2018

      8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

      10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium


      Program:  

       Prezencia, privítanie hostí

       Príhovor  riaditeľky  školy

       Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

      Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

      podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

      Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

      na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

      Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 22. novembra 2018 do 12,00 hod.

      Harmonogram_DOD_2018.pdf


    • Týždeň boja proti rakovine
     • Týždeň boja proti rakovine

      22. 11. 2018

      V týždni od 12. do 16. októbra 2018 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Týždeň boja proti rakovine. Odštartovali sme ho chutnou jablkovou desiatou. V pondelok naši žiaci doniesli domáce vlastnoručne vyrobené  jablkové dobroty, ktoré ponúkli spolužiakom počas veľkej prestávky.

      Žiaci z tried  III.B, III.C a II.A  si pripravili pre žiakov mladších ročníkov prezentácie na Témy: Prevencia proti rakovine, Rakovina pľúc, Rakovina krčka maternice, Sarkóm. Spolužiakom tak bližšie objasnili podstatu ochorenia a vyzdvihli formy jej prevencie.

      Nakoniec týždňa rozdávali žiačky II.B triedy čerstvé lokálne bio jablká na škole ako symbol boja proti rakovine a inšpirácie zdravého životného štýlu.

      Týmto patrí naše poďakovanie všetkým zainteresovaným.

      Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “An apple a day keeps the doctor away.“

    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka

      16. 11. 2018

      V pondelok, 12. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórií 2A zvíťazil Kristián Samuel Slezák z II.A triedy, v kategórií 2B patrí prvé miesto Richardovi Žemberovi z III. A triedy. V kategórií 2C1 postupuje do krajského kola Barbora Fričová z IV.B triedy a napokon v kategórií 2C2 zvíťazila Ela Gatialová z V.B triedy. Všetkým výhercom blahoželáme a budeme im držať palce pri postupe do ďalších kôl tejto súťaže.

    • Francúzski lektori na našej škole
     • Francúzski lektori na našej škole

      15. 11. 2018

      V mesiaci október prišli na našu školu dvaja francúzski lektori, manželia Geneviève  a Jacques Rennerovci z Lyonu, z asociácie GREF. Je to dobrovoľnícka asociácia učiteľov bez hraníc, ktorí chodia na tzv. misie francúzskeho jazyka skoro do celého sveta (Afrika, Ázia, Východná Európa). Francúzski lektori k nám zavítali aj pred niekoľkými rokmi, ale na istý čas bola spolupráca so slovenskými školami prerušená.

      Jacques a Geneviève sa zúčastňovali vyučovania jeden celý mesiac dvakrát do týždňa. Chodili na hodiny do všetkých ročníkov, od prvákov - začiatočníkov až po piatakov – pokročilých. Študenti mali možnosť sa započúvať do krásneho jazyka rodených Francúzov, viac komunikovať, hrať sa a spievať po francúzsky. Vyučovanie bolo obohacujúce, zaujímavé, motivujúce, aj keď náročné.

      Dva razy sme sa stretli aj na pondelkových soirée v kaviarňach Banskej Štiavnice a rozprávali sme sa na rôzne témy, samozrejme po francúzsky.

      Ak sa nám opäť naskytne príležitosť a v budúcnosti nám bude ponúknutá spolupráca, určite je neodmietneme.

      Tu sú vyjadrenia našich dvoch študentiek:

      Pre mňa osobne to bolo zaujímavé počúvať človeka, ktorý rozpráva tou rečou od narodenia. Aj keď som začiatočník a francúzštinu sa učím 3 mesiace, niečo mi to dalo. Pre tých, ktorí sa po francúzsky učia dlhšie to bolo určite jednoduchšie. Snažila som rozumieť mu a na moje prekvapenie, nebolo to až také ťažké. Hodiny boli robené celkom zábavnou formou a všetko bolo stavané na tom, že sme sa rozprávali. Teda skôr on a pani profesorka prekladala. Na jednej z hodín sme hrali aj bingo, aby sme si precvičili číslovky.

      Viktória Marková I. B

      Je pense que les lecteurs nous ont beaucoup aidés, en grammaire et en prononciation. Ils nous ont aussi appris des chansons françaises et et nous avons goûté des bonbons typiquement français. En général, j'ai trouvé ces leçons avec les lecteurs très agréables et utiles.               

                                                                                                                Daniela Krakitsoy III. B

      Preklad:

      Myslím si, že lektori nám veľmi pomohli, v gramatike a vo výslovnosti. Naučili nás francúzske piesne a ochutnávali sme typické francúzske cukríky. Vo všeobecnosti si myslím, že hodiny s lektormi boli príjemné a pre nás veľmi užitočné.

                                                                                                               

     • Roadshow 2018

      7. 11. 2018

      Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže O2 Roadshow Moja story, tvoja story a na základe toho sa 7.11.2018 na pôde Gymnázia Andreja Kmeťa uskutočnila beseda so zaujímavými ľuďmi. Ambasádori Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka porozprávali svoje silné príbehy o tom, ako sa nenechali dobiť predsudkami a ako prekonávali prekážky. Rozprávali o živote, ako to v ňom skutočne chodí ako treba ísť za svojím cieľom. V závere diskusie sa mohli žiaci otvorene pýtať na témy, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú pre ne aktuálne. Beseda bola skutočne zaujímavá žiaci mali možnosť získať nové informácie aj takýmto netradičným spôsobom.

    • Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh
     • Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh

      7. 11. 2018

      Nech zvíťazí lepší! 💪 Od 13. až do 27. novembra 2018 budeme hľadať superhrdinov v online prírodovednej súťaži pre stredoškolákov Junior Freshhh. 👍 Škola s najväčším počtom tímov vyhráva 1000€. Zatiaľ máme registrovaných 5. Tímov. Registrácia 3-členných tímov je ešte možná do 11.11., tak zbytočne nečakajte, hrá sa totiž o skutočne hodnotné ceny! 💻🎧📱.

      Registrácia a viac o súťaži na http://www.junior.freshhh.sk/

      Súťaž Junior Freshhh prebieha formou online hry, ktorá účastníkom umožní zábavným a praktickým spôsobom zopakovať si už nadobudnuté vedomosti, v niektorých prípadoch taktiež získať nové. Úlohy v súťaži sú zamerané na oblasť matematiky, fyziky, chémie, logiky, biológie a geografie.

       Cieľom súťaže je, aby si študenti precvičili praktickú aplikáciu a využiteľnosť vedomostí z prírodných vied v rôznych oblastiach života, ako aj podporiť u študentov ich zvedavosť, prácu s informačnými zdrojmi, či uvažovanie v súvislostiach. Zároveň poskytne výbornú príležitosť reprezentovať svoju školu a vyhrať zaujímavé ceny.

      Škola s najvyšším počtom tímov, ktoré hru dokončia v súlade so štatútom súťaže, získa finančnú

      odmenu 1.000 €. Rovnaká cena vo výške 1.000 € je pripravená aj pre strednú odbornú, resp. strednú priemyselnú školu s najvyšším počtom aktívne hrajúcich tímov.

       O hre…

      • Pozostáva zo 7 online kôl.

      • 5 najlepších tímov z online časti súťaže sa stretne vo finále v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v Bratislave.

      • Organizované bude aj finále pre 5 najlepších tímov SOŠ a SPŠ, ktoré sa nedostanú do hlavného finále.

       Ako sa do hry prihlásiť...

      • Od 19.10. do 11.11. 2018 na www.junior.freshhh.sk.

      • Študenti vytvoria 3-členné tímy, ktorých členovia nemusia byť z tej istej triedy ani ročníka.

      • Hra potrvá od 13. do 27. novembra 2018.

      • Obe prezenčné finálové kolá sa uskutočnia v decembri 2018. O presných termínoch budú študenti aj škola včas informovaní organizačným tímom.

      • Viac informácií nájdete na www.junior.freshhh.sk

       

    • Čítačky na Sitne v rámci Dní Andreja Kmeťa
     • Čítačky na Sitne v rámci Dní Andreja Kmeťa

      5. 11. 2018

      17. októbra sa 20 študentov s učiteľmi vybralo z Ilije na vrch Sitno.Okrem edukatívnej zložky pokrývajúcej dejiny a prírodné pomery územia, ktorým sme prechádzali, boli špeciálnou aktivitou čítačky študentov na vybraných zastávkach smerom k vrcholu Sitna. Študenti čítali zaujímavé úryvky z kníh (povesti, legendy) týkajúcich sa práve Sitna (Jozef Horák, Juraj Červenák). Kolega Breznoščák ako posledný čítal ukážku z diela Veleba Sitna od samotného Andreja Kmeťa o bizarnom archeologickom náleze lebky so zámkami na čeľusti priamo na sitnianskych bralách. Na chate Andreja Kmeťa sme odovzdali pamätné ďakovné fotografie z gymnaziálnych výstupov chatárovi Braňovi Cengelovi. Krásny zážitok nám umocnil druhák Vojto Iľčík hraním na akordeóne. Zostup sme ukončili na jazere Počúvadlo.

      Martin Winter

    • Naša cesta do Štátnej vedeckej knižnice a Múzea SNP
     • Naša cesta do Štátnej vedeckej knižnice a Múzea SNP

      22. 10. 2018

      Dňa 17. októbra 2018 sme  my žiaci IV. B a III. A triedy tak ako všetci žiaci našej školy počas Dní Andreja Kmeťa 2018 vycestovali na exkurzie. Naša cesta viedla do Banskej Bystrice.

      Cieľom exkurzie bola návšteva a prehliadka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a prehliadka expozície Múzea  SNP.  

      V Štátnej vedeckej knižnici nás oboznámili s možnosťami prezenčných a absenčných výpožičiek, so spôsobom ako si zrealizovať vypožičanie rôznych titulov, s možnosťami štúdia tlače, časopisov, novín vychádzajúcich teraz ale aj starších.

      Pracovníci knižnice nám predstavili oddelenia britskej literatúry, americkej, nemeckej,  slovanskej  ako aj hispánskej literatúry.  Zároveň  nám predstavili možnosti štúdia a vypožičiavania si rôznych hudobných nosičov v hudobnom átriu.

      Následne sme mali možnosť  veľmi zaujímavo a detailne  sa oboznámiť   s predvojnovým obdobím, spoločenskou a politickou situáciou, ktoré viedli ku vzniku 2. svetovej vojny. S jej priebehom a zapojením sa slovenského národa do odboja, ktorý vyvrcholil v SNP. Výklad lektora dopĺňali autentické dobové dokumenty a materiály.

      Exkurzia bola bohatá na množstvo nových informácií a podnetov.

    • EXKURZIA DO BANSKEJ  BYSTRICE
     • EXKURZIA DO BANSKEJ  BYSTRICE

      21. 10. 2018

      Počas prvého z Dní Andreja Kmeťa  17. októbra 2018 mali žiaci tried III.B, III.C a IV. C možnosť zúčastniť sa zaujímavej exkurzie do Banskej Bystrice.  Naším prvým cieľom bola historická budova  Tihányiovského kaštieľa s expozíciou  zameranou na prírodu stredného Slovenska. Vypočuli sme si odbornú prednášku na tému Obojživelníky ukončenú výstavou s názvom Kamufláž.

      Ďalším zaujímavým miestom, ktoré sme navštívili, bola dominanta mesta  - múzeum SNP.  Dojem z unikátnej expozícii znásobil aj veľmi  zaujímavý  výklad  sprievodcu.

      Za krátky čas sme sa veľa dozvedeli a pre tých, čo ich témy zaujali, sa navštívené miesta stali dobrou inšpiráciou na opätovnú návštevu.

     • Študentská kvapka krvi 2018

      21. 10. 2018

      Dňa 15. októbra 2018  odštartovala celoslovenská kampaň  Študentská kvapka krvi, ktorá potrvá do 16. novembra 2018.

      A práve v prvý deň tejto kampane   sa  v priestoroch Gymnázia  Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil  dobrovoľný odber krvi Študentská kvapka krvi 2018, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Študentská kvapka krvi je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, firmy a organizácie  a cieľom  kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov a získať prvodarcov z radov študentov.

      V tento deň sa rozhodlo darovať krv 29 darcov, z ktorých bol odber zrealizovaný u 14. Ostatní, z rôznych dôvodov boli vyradení. Z tých, ktorí túto vzácnu tekutinu darovali bolo 8 prvodarcov.

      Veríme, že našich žiakov osloví aj nasledujúca kampaň, ktorá sa bude realizovať na našej škole – a to Valentínska kvapka krvi už vo februári 2019.

    • Akadémia 2018 – veľtrh štúdia a kariéry
     • Akadémia 2018 – veľtrh štúdia a kariéry

      21. 10. 2018

      Dňa  10. októbra 2018  absolvovali  žiaci IV. B, IV. C  tried  z bilingválneho štúdia celodennú exkurziu  do Bratislavy.

      Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  a vysokoškolského štúdia  návšteva výstavy Akadémia & Vapac 2018 – veľtrhu štúdia a kariéry.

      Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický  rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - Scio testov, na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši  žiaci prejavili záujem aj  o  štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.

      Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.

                                                                                                      Miroslava Kováčová

    • Prvá gynekologická prehliadka (First Gynaecological Consultation)
     • Prvá gynekologická prehliadka (First Gynaecological Consultation)

      17. 10. 2018

      Dňa 10. októbra 2018 zavítali na našu školu študenti Jesseniovej lekárskej fakulty z Martina, ktorí sú členmi Slovenskej asociácie študentov medicíny, aby v spolupráci s Ligou proti rakovine zrealizovali na našej škole projekt FGC tour 2018 „Medici za zdravie žien“ .

      Projekt bol určený pre dievčatá 1. ročníkov, realizovaný bol metódou PEER TO PEER, čiže rovný s rovným. Táto metóda využíva interaktívne techniky odovzdávania informácií a rozvoj schopností, motiváciu, techniky team-buildingu a divadelné techniky.

      Cieľom projektu bolo priblížiť dievčatám problematiku prvej gynekologickej prehliadky, pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré pomáhajú odhaliť gynekologické ochorenia u žien.

      Realizácia tohto projektu má už niekoľkoročnú tradíciu a tak ako po minulé roky aj tento rok  ho hodnotili dievčatá veľmi pozitívne .      

       

                                                                                              A. Stajníková

       

    • Európska noc výskumníkov 2018
     • Európska noc výskumníkov 2018

      3. 10. 2018

            Posledný septembrový piatok, 28.9.2018, bol pre nás, prvákov, úplne iný ako bežný vyučovací deň. Ako jedna veľká študentská rodina sme sa spoločne vybrali do Banskej Bystrice na exkurziu vedy a inovácií s názvom „Európska noc výskumníkov“.

            V priestoroch nákupného obchodného centra Europa SC nás už od rána čakali vedecké stánky a prezentácie viacerých škôl a inštitúcií ako napríklad: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, (ďalej UMB BB) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky... Úlohou každého študenta bolo zúčastniť sa jednej ľubovoľnej prezentácie (v našom prípade to bola prezentácia s témou potravinárstva:  Káva – kamarát alebo nepriateľ?, prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ing. Eva Ivanišová, PhD.) a následne navštíviť minimálne desať vedeckých stánkov ako boli napríklad: Máme radi ekonómiu (prezentujúci: Ekonomická fakulta/Výskumné a inovačné centrum UMB BB), Moje srdce bije pre geografiu (prezentujúci: Fakulta prírodných vied/Katedra geografie a geológie UMB BB), Čo sa deje v tlmočníckej kabíne? (prezentujúci: Filozofická fakulta/Katedra germanistiky UMB BB), Simulátor prevrátenia vozidla (prezentujúci: SPŠ dopravná Zvolen), Ice Age 2 v Tatrách (prezentujúci: Ústav vied o Zemi/Slovenská akadémia vied), Inovujeme.sk (prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra).

            Návštevou tohto festivalu sme sa na chvíľu všetci prítomní stali malými výskumníkmi a vedátormi, ktorí objavujú a inovujú. Program bol mimoriadne pestrý a zaujímavý, preto nepochybne oslovil všetky vekové kategórie. Organizátori tohto vedeckého podujatia sa snažili návštevníkom ukázať, že veda a technika je neprestajné bádanie, objavovanie a inovácie, ktoré sú výsledkom tejto práce, nám následne uľahčujú množstvo činností v bežnom živote. Všetci sme prežili príjemný a zaujímavý deň, a domov sme si odniesli množstvo nových informácií a  skúseností zo sveta vedy a techniky. Týmto by sme sa chceli poďakovať škole, že nám bolo umožnené zúčastniť sa tohto prestížneho festivalu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

      Laura Guláková, I. C

    • Škola – základ života
     • Škola – základ života

      2. 10. 2018

      Šťastie? Čo je šťastie? Muška iba zlatá! Kto by nepoznal túto známu filmovú hlášku? Naši žiaci i pedagógovia si ju vypočuli v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

       Aj keď komédia Škola-základ života  znela v slovenskom jazyku, tí starší pamätníci (väčšinou učitelia) si určite všimli nápadnú podobnosť tohto divadelného predstavenia s  kultovými českými filmami o večnom boji medzi žiakmi a učiteľmi. Divadelné javisko sa zmenilo na triedu neposlušných sextánov, neskôr na zborovňu, na chvíľu aj na tenisové ihrisko. Príjemným oživením známeho príbehu boli piesne od rôznych slovenských interpretov. Najemotívnejšou piesňou bola jednoznačne tá posledná.

      Záver celého divadelného príbehu sa s tým filmovým vôbec nezhodoval. Úsmevné scény vystriedal tragický pohľad do života jedného z hlavných hrdinov – žiaka Benetku. Rok 1939 bol nielen koncom jeho príbehu, ale aj koncom demokracie v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Druhá svetová vojna si zobrala mnohé mladé životy. Po spoločnej záverečnej piesni s názvom Šiel, šiel, ktorú spievali všetci herci, vyhasol aj život vojaka Benetku.

      Napriek tomu, že dej tejto divadelnej hry sa odohrával v dávnej minulosti, podstatné rozdiely v myslení žiakov a učiteľov v porovnaní so súčasnosťou by sme našli len ťažko. Netreba zabúdať, že  učitelia i žiaci sú len ľudia. Aj vďaka tejto vydarenej akcii, ktorá sa zrodila v mysli pani profesorky Medovičovej, sa nám podarilo dokázať, že žiaci aj učitelia sa dokážu spolu stretnúť aj mimo vyučovania a dokážu sa spoločne zabaviť i zamyslieť na skvelom divadelnom predstavení.

      Mgr. Marek Žilík            

    • Opäť sme boli vo FLiP-e vo Viedni
     • Opäť sme boli vo FLiP-e vo Viedni

      27. 9. 2018

                Dňa  25. septembra 2018  sme opäť tak ako v minulom školskom roku   navštívili  FLiP vo Viedni.   Tohto jedinečného projektu finančného vzdelávania mali možnosť sa zúčastniť žiaci z III. C, II. B a III. B triedy.

              Projekt   FLiP - Financial  Life Park je jedinečný projekt    finančného vzdelávania materskej skupiny Erste, do ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa.  Je umiestnený  na prízemí  viedenskej centrály Erste Bank - v  Erste  Campus.  V tomto priestore  je pre návštevníkov pripravená interaktívna výstava  o rozlohe 1500 m2,  ktorá   ponúka  kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí , s ktorými sa návštevníci oboznamujú interaktívnym spôsobom s prvkami hry.

                      Naši žiaci pri vstupe na interaktívnu výstavu  dostali tablet  a následne  počas dvojhodinovej prehliadky  s ním pracovali na rôznych aktivitách.  Mali možnosť sa  dozvedieť    ako sa zostavuje rozpočet, z čoho pozostáva.  Následne vytvárali modelové situácie rozpočtu  pre študenta  s rôznou výškou financií, ktorými disponuje. Mali možnosť oboznámiť sa  kedy je vhodné použiť hotovosť kedy platobnú kartu, aké typy kariet existujú, aké sú ich výhody resp.  nevýhody.  Ďalej riešili aký je rozdiel v úrokových sadzbách pri hypotékach a kontokorentných účtoch a prečo je to tak.

      Pozornosť bola venovaná aj globalizácii a tomu ako ovplyvňuje našu realitu, materiálnej, emočnej a skrytej hodnote vecí, alebo tomu aký je dopad niektorých  našich ekonomických rozhodnutí na našu budúcnosť.

      Okrem   priestorov  Campusu  ERSTE BANK  si žiaci prezreli aj vonkajšie parkové priestory zámočku Belveder, ktorý sa nachádza neďaleko Campusu.

       

      Na exkurzii vo Viedni sa mi páčila interaktívnosť a zapájanie žiakov do aktivít, ktoré si pre nás pripravili v ERSTE. Takisto park okolo Belvederu bo veľmi pekný. Celkovo hodnotím exkurziu pozitívne.

                                                                                                                                                            Veronika

      Veľmi sa mi páčila pokrokovosť celého projektu FLiP a zároveň aj forma jeho prezentácie. Exkurzia na mňa urobila veľký dojem a dúfam, že takýchto akcií bude v budúcnosti len viac.

                                                                                                                                                              Paula

      Páčila sa mi hravá forma akou nám boli informácie z finančnej oblasti prezentované. Tiež sme si mohli porovnať naše vedomosti pred a po prezentácii.

                                                                                                                                                               Tinka

      Vo Viedni sme navštívili projekt FLiP, zameraný na finančnú gramotnosť. Počas exkurzie sme pracovali s tabletmi, spolupracovali so školenými lektormi a naučili sa veľa nového.

                                                                                                                                                                Slávka

                       Sme naozaj  radi, že projekt finančného vzdelávania vo Viedni mohli   opätovne  zažiť  naši žiaci!

                                                                                                                                        Miroslava Kováčová                   

           

      FLiP.pdf

                                                                                                                                  

     • Ako sme spoznávali Francúzsko

      26. 9. 2018

       Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu so svojimi pedagógmi rozhodli na týždeň opustiť tradičné školské lavice a dať prednosť zážitkovému vyučovaniu. A zážitkov bolo naozaj dosť.

                  V pondelok 10. septembra náš autobus vyrazil z Banskej Štiavnice a v utorok sme už boli v Paríži v Notre-Dame. Ide o nádhernú gotickú katedrálu, kde bol korunovaný Napoleon I. za cisára.  Je známe, že Napoleon si sám vyložil na hlavu korunu, ktorú si zobral z rúk pápeža Pia VII.  Do tejto katedrály umiestnil známy francúzsky spisovateľ Victor Hugo dej románu Chrám Matky Božej v Paríži o krásnej Esmeralde a hrbáčovi Quasimodovi. Údajne tak urobil aj preto, aby dal podnet na rekonštrukciu katedrály, ktorá bola v 19. storočí veľmi potrebná. 

                  Ďalší deň náš autobus zaparkoval neďaleko francúzskeho žulového ostrova (resp. polostrova) Le Mont-Saint-Michel na pobreží Normandie. Išlo o  „plávajúce“ opátstvo. Na ostrov vedie iba jediná cesta – po hrádzi. Je obklopený tekutými pieskami a zradným bahnom. Ostrov poznali už Kelti, v ich mytológii sa píše aj o akomsi morskom hrobe, kam odchádzali duše ich mŕtvych.  Podľa stredovekej legendy sa biskupovi Aubertovi zjavil archanjel Michal a prikázal mu, aby na ostrove postavil kaplnku. Neskôr tu vzniklo benediktínske opátstvo a v súčasnosti je tento kláštor významným pútnickým centrom.    Ubytovanie a raňajky sme mali zabezpečené v hlavnom meste korzárov – v Saint-Malo. Ako sme sa dozvedeli od našej sprievodkyne, korzári boli námorní lúpežníci, ktorí však, na rozdiel od pirátov, mali na lúpeže oficiálne povolenie od vlády.

                  Nasledujúce ráno bola v pláne návšteva Fort-la-Latte, asi najznámejšieho hradu v Bretónsku.  Z tejto stredovekej pevnosti bol nádherný výhľad na La Manche a útesy Smaragdového pobrežia. Keďže priveľa vysedávania v autobuse nášmu zdraviu určite neprospievalo, bolo treba svoje nohy rozhýbať na poriadnej turistike. Od tej slovenskej sa táto líšila najmä tým, že sme išli popri skalných útesoch s jedinečnými výhľadmi.  Tí odvážnejší si aj zaplávali, tí menej odvážni si aspoň namočili nohy v Atlantickom oceáne. Ochutnali sme aj ustrice a iné francúzske špeciality.

                   Posledný deň sme strávili opäť v Paríži.  V pláne sme mali navštíviť Louvre. Obrazy v tomto múzeu boli zaujímavé, aj keď obraz Mony Lízy sa mi zdal až veľmi malý v porovnaní s ostatnými. Svietiaca Eiffelova veža vo večernom Paríži a plavba loďou po Seine boli tou najkrajšou bodkou za našou výpravou do čarovného Francúzska. Cesta autobusom bola síce únavná, no šoféri sa nám ju snažili spríjemniť rôznymi filmami. Od Asterixa cez Nedotknuteľných až po Nekonečný príbeh. Ten sa však nakoniec skončil, ako aj celý poznávací zájazd. Ostali len nezabudnuteľné spomienky a krásne fotografie, ktoré si môžete pozrieť v našej galérii.

      Mgr. Marek Žilík

     • Rodičovské združenie

      12. 9. 2018

      Dňa 21.septembra 2018 o 15,00h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

      • Správa o hospodárení za školský rok 2017/18
      • Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
      • Rôzne

      Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

     • Festival divadla Amplión

      19. 9. 2018

      V piatok 28.9. sa v našom meste začne festival pouličného divadla Amplión. Naši žiaci sa zapoja ako dobrovoľníci, no aj ako diváci. Kremnické divadlo v podzemí pre nich pripravilo zážitkovú exkurziu retro kabrioautobusom po Štiavnici s názvom Exkurzia do neSlobody.O 10:00 ich herci humornou formou prevedú dobou minulou. O 14:00 je rovnaká akcia pripravená aj pre pedagógov. Záujemcovia z iných škôl nás môžu kontaktovať. Ste vítaní!

     • Fetálny alkoholový syndróm

      17. 9. 2018

      Dňa 13.9.2018 sa žiaci tried III.A,B,C a IV.B,C zúčastnili zdravotno–výchovnej aktivity zameranej na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva, konkrétne o fetálnom alkoholovom syndróme ako aj  o účinkoch a nástrahách alkoholu vo všeobecnosti. Podnetom pre túto aktivitu bol „Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme“, ktorý sme si pripomenuli 9. septembra. Aktivita bola garantovaná RÚVZ v Žiari nad Hronom.

      Zuzana Lasáková, IV.C

     • Športový deň na gymnáziu

      6. 7. 2018

      Pokračovaním  olympijského dňa  s Gymnáziom  L. Stöckela Bardejov  bol  športový deň, ktorý sa konal 27.6.2018  v súťažiach streetball, mix volejbal, futsal a florbal.  Väčšina žiakov sa zapojila do všetkých súťaží, čo bolo veľmi  náročné na kondíciu, ale pocit zo súperenia dodával súťažiacim  energiu  pokračovať  v ďalších súťažiach. Na záver všetkých  športových súťaží  boli všetci účastníci ocenení suvenírmi olympijského dňa.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: Viktória Bitušíková

     • Olympijský deň s partnerským Gymnáziom L. Stöckela Bardejov

      6. 7. 2018

      Dňa 19.6.2018  sa na našej škole konal Olympijský deň, ktoréha sa okrem našich žiakov zúčastnili aj  žiaci bardejovského  gymnázia. Súťažili s našimi žiakmi v mix- volejbale  v ktorom naši žiaci zvíťazili 2:1 na sety, vo futsale  zvíťazili chlapci našho gymnázia 10:6. Na záver boli najlepší športovci dekorovaní  medailami olympijského dňa. Športové nasadenie  na obidvoch stranách v súťažiach prispelo  k výbornej nálade a spokojnosti  športovcov a divákov. Všetci zúčastnení si odniesli pekné spomienky  s nádejou na pokračovanie v budúcom školskom roku.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: NatalyNikmonová

     • Projektový deň 2018 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

      26. 6. 2018

                  Už niekoľko školských rokov  je jeden deň v júni venovaný  prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

      Projektový deň 2018  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

      Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

      Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia.  Trvá od novembra daného školského roka až do konca mája. Potom nasleduje súťažná prehliadka – teda prezentácia a obhajoba pred odbornými komisiami   a spolužiakmi. V tomto školskom roku sa súťažná prehliadka ročníkových prác uskutočnila  21. júna  2018.

      Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: Trójske kone vo svete mikroorganizmov, viaceré práce sa venovali problematike zubnej hygieny a bielenia zubov, ľudskému telu z pohľadu fyziky, antibiotikám, svetu včiel, výrobe a spracovaniu ocele ale aj odvrátenej strane internetu, či prístupu k sexuálnemu obsahu na internete.

      V sekcii spoločenskovednej sa žiaci zaoberali snívaním, problematikou zvládania stresu ako aj ľudským varietám a rasizmu.

      Žiakov zaujímajú aj problémy a postupy rekonštrukcie hradu, tradičná ľudová kultúra alebo kontroverznosť  súčasnej slovenskej maľby.

      Hodnotiace odborné komisie pozitívne hodnotili predovšetkým práce, ktorých súčasťou bola experimentálna praktická časť, zhodnotenie postojov a názorov rôznych skupín alebo tvorba vlastných modelov.

      Veríme, že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvorenie dotazníkových formulárov, ich vyhodnotenie a štatistické spracovanie, vyvodenie záverov a následného prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosné.


      Všetkým oceneným žiakom blahoželáme       

      PROJEK_DEN_VYHODNOTENIE.pdf             

                                                                                                            Miroslava Kováčová

    • Mladý Európan
     • Mladý Európan

      25. 6. 2018

      Naši žiaci Barbora Fričová 3.B, Jakun Seneši 3.C a Radoslav Šafrán 3.C sa 14. júna 2018 sa v Novom Smokovci prebojovali do finále 13. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou Mladý Európan tento rok prevzali predseda vlády SR, Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky.

      Vo finále Mladého Európana sa stretli víťazi regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

       Naše družstvo sa umiestnilo na 8. mieste.

       

    • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov
     • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

      19. 6. 2018

      Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

      Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa  a Pamätnú plaketu Ruža Andreja Kmeťa získali:

      Tomáš  Lambert

      • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
      • za úspešnú reprezentáciu v krajských kolách Olympiády z anglického jazyka

      Ivana  Kapustová

      • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
      • za úspešnú reprezentáciu školy v krajských kolách a celoslovenskom kole Olympiády z anglického jazyka

      Ocenenia  oboch absolventov boli spojené so zápisom do kroniky školy.

      Zápis do kroniky školy:

      Hanka Čížová

      • za výborné študijné výsledky,
      • za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády z anglického jazyka

      Sára Dolná

      • za 3. miesto v krajskom kole SOČ,
      •  za 3. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku,
      • za celoslovenské ocenenie v rámci environmentálnej výchovy, za prácu v rôznych projektoch a športovú činnosť

      Daniel  Halaj

      • za úspechy v Olympiáde z ruského jazyka a Stredoškolskej odbornej činnosti

      Matúš   Štefanča

      • za prácu v Žiackej rade Gymnázia Andreja  Kmeťa,
      • za angažovanosť v aktivitách prezentujúcich školu na verejnosti

       

       

    • Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      18. 6. 2018

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  1. júna 2018  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 28. mája 2018  do  30. mája 2018  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

      Štúdium  v školskom roku 2017/2018 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 50 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Lucia Polyaková z IV. A  triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská a Valentínska kvapka.

       Pochvala riaditeľom školy bola udelená 12 žiakom.

      Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

      Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                                 Miroslava Kováčová       

     • Vedomostný kvíz

      15. 6. 2018

      Banská Štiavnica si v tomto roku  pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Mestská knižnica  v tejto súvislosti  pripravila pre žiakov banskoštiavnických stredných škôl stredoškolský vedomostný kvíz, zameraný na prínos Banskej Štiavnice pre Európu v kontexte našich dejín, či už v oblasti kultúry, vzdelania a vedy alebo aj prírodných krás a  osobitostí Banskej Štiavnice. 

      Kvíz sa uskutočnil v priestoroch Mestskej knižnice  dňa 14.6.2018   a našu školu reprezentovali dve súťažné dvojice, ktoré sa umiestnili aj na prvých dvoch miestach.

      Prvé miesto: Tereza Snitková a Michal Sásik  - III.A

      Druhé miesto: Lesia Michalicová a Adam Jerguš Dzurňák - IV.C

      Obidvom dvojiciam blahoželáme k ich umiestneniu!

      Zuzana

     • 2.kolo prijímacích skúšok

      1. 6. 2018

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročného štúdia - študijný odbor 7902J 00 gymnázium, pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 11. júna 2018.

     • 8. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      22. 5. 2018

      Dňa 4. 5. 2018  sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 8. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice. Po druhýkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou: 

      Kategória do 70-80 kg 1. miesto Michal Mažgut SOŠ lesnícka.

      Kategória od 80-90 kg 1. miesto Jakub Trebula SOŠ lesnícka.

      Kategória od nad 90 kg 1. Miesto Radomír Ďurina SOŠ lesnícka                               

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii. 1. Bianka Kapšová SOŠ služieb a lesníctva      2. miesto Timea Potančoková SOŠ služieb a lesníctva  3. miesto Katarína Šálková Gymnázium A. Kmeťa.

      Najlepšie výsledky chlapcov Gymnázia Andreja Kmeťa Banská Štiavnica v  súťaži v tlaku na lavičke:

      1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Ondrej Solivarský 4. A trieda

      2. miesto Radovan Perlác  5. C trieda a 3. Miesto Filip Dóczy 2. A trieda

       V kategórii od 80 - 90 kg obsadil 1. miesto Adam Dzurňák 4.C trieda

      V súťaží v tlaku na lavičke dosiahol najlepší výkon  Lukáš Mjartan zo SOŠ lesníckej, ktorý vytlačil na lavičke 120 kg.

      Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

      Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a  súťažiacim, ktorí odviedli maximálne silové výkony.

       

      Autor článku: učiteľ telesnej a športovej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík.

       

    • Výmenný pobyt v Holandsku
     • Výmenný pobyt v Holandsku

      17. 5. 2018

      V čase od 15.4.2018 do 22.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku. Gymnázium Andreja Kmeťa začalo spolupracovať so školou RGO v Middelharnis na začiatku školského roka 2017/ 2018, pričom hneď v apríli sa nám podarilo úspešne zrealizovať výmenu. Žiaci bývali v hosťovských rodinách, navštevovali miestnu strednú školu, pracovali na projekte „Manažment vodných systémov“, pričom si nielen zdokonalili anglický jazyk, ale mali možnosť spriateliť sa a nahliadnuť do kultúry inej krajiny. Nebol to pre nich len bežný výlet do zahraničia, ale skúsenosť na celý život. Od 2.6.2018 do 8.6.2018 hosťujeme našich holandských partnerov u nás v Banskej Štiavnici a pevne veríme, že sa nám podarí zrealizovať výmenu každý rok.

    • Sofia Andrášeková– štvrtá v EU
     • Sofia Andrášeková– štvrtá v EU

      16. 5. 2018

      Ako víťazi celoštátneho kola medzinárodnej súťaže Genius Logicus (1. a 2. miesto) nás reprezentovali v najvyššom Majstrovskom kole víťazov naši žiaci Sofia Andrášeková (5.B) a Dorota Nižňanská (3.B).  Dosiahli sme výborné štvrté miesto pre Sofiu Andrášekovú a deviate miesto pre Dorotu Nižňanskú v medzinárodnej konkurencii európskych škôl. Viac na https://geniuslogicus.eu/sutaze-pre-skoly/1663/3554/C/

      Genius Logicus je medzinárodná logická a informatická súťaž, ktorej obsahom je riešenie náročných logických úloh, hlavolamov a rébusov. V súťaži s meraním času bojujú víťazi národných kôl na medzinárodných majstrovstvách o lukratívne finančné ceny. Všetci výhercovia národných i medzinárodných kôl získavajú certifikáty, rovnako ako i zapojená škola, ktorá je porovnávaná so školami všetkých zapojených krajín.

      GL-vysledky.pdf

      Martin Číž

     • Úspech Ester Gašparovej a jej skupiny

      15. 5. 2018

      V sobotu 12. mája sa konalo národné a zároveň medzinárodné finále súťaže „Spievam po francúzsky 2018“, kam Ester spolu so svojimi hudobníkmi (Matúš Peták, Richard Žember, Ema Wieziková, Dávid Váradi) postúpili z 1. miesta v semifinále v Košiciach a reprezentovali naše gymnázium aj na tomto podujatí viac ako úspešne. Sosa s piesňou „Un jour“ od Zahry Hindi a čiastočne obmenenou kapelou (Matúš Peták, Karolína Kubincová, Dávid Váradi, Emanuel Kucbel, Leo Šereš)  obsadila vynikajúce 2. miesto vo svojej kategórii od 15 do 17 rokov.

      Na koncerte bola skvelá atmosféra, program výnimočnej kvality (speváci aj z Maďarska, Poľska a Českej republiky), ktorý bol odmenený obrovským potleskom početného publika priateľov, rodičov, učiteľov a v neposlednom rade milovníkov súčasnej francúzskej piesne. Koncert poctil svojou návštevou aj francúzsky veľvyslanec v Slovenskej republike Christophe Léonzi.

      Priestory, kde sa súťaž konala, podčiarkli esprit sobotňajšieho popoludnia. V Banskej Bystrici, neďaleko námestia SNP v Záhrade – centre nezávislej kultúry. Počasie veľmi prialo, pretože scéna bola prepojená so záhradou, ktorá bola aj kaviarňou pod holým nebom, kde sa podávali vynikajúce francúzske palacinky.

      Ester a mladým muzikantom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy!

     • SHAKESPEARE´S DAY

      16. 5. 2018

      Dňa 24.4.2018 sa v Kultúrnom centre Banská Štiavnica uskutočnil II. ročník Shakespearovho Dňa, ktorý organizovali žiaci našej školy. Pozvané boli všetky základné a stredné školy v Banskej Štiavnici, pre ktoré pripravili žiaci bohatý program. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť žiakom ZŠ a SŠ život Shakespeara, obdobie, v ktorom žil a tvoril a, samozrejme, aj niečo o kráľovnej Alžbete I.

      Alžbeta I. a Shakespeare uvádzali celý program v anglickom jazyku. Súčasťou programu boli ukážky z diel Williama Shakespeara, ako napr. Seven Ages of Man alebo Sonnet 21. Po nich nasledovala Talent Show, do ktorej sa zapojili deti z Materskej školy sv. F. Assiského, žiaci ZŠ a SŠ spevom, tancom, recitáciou, hraním na hudobný nástroj a maľbami. Do Talent Show zavítali aj sokoliari zo ZŠ M. Hella spolu so svojim austrálskym lektorom a predstavili svoju prácu, svoj koníček. Shakespeare a kráľovná zapojili do programu aj deti z obecenstva, a to formou kvízu, ktorý bol zameraný na obdobie panovania Alžbety I., diela W. Shakespeara a na reálie anglicky hovoriacich krajín. Alžbeta I. a Shakespeare sa ocitli na Slovensku a na záver programu objavovali túto krajinu v divadelnom predstavení, v ktorom nám priblížili legendu Banskej Štiavnice, Jánošíka, Štúrovcov a Sládkovičovu Marínu. Medzi scénami zatancoval ľudový súbor slovenské tance.

      Celé podujatie malo nielen zábavný, ale aj edukačný charakter. Veríme, že aj napriek nedostatkom splnilo svoj účel a tešíme sa na všetkých, ktorí prídu aj na III. ročník Shakespearovho Dňa v apríli 2019.

      Angelika Nyékiová

    • Súťaž družstiev prvej pomoci  mladých
     • Súťaž družstiev prvej pomoci  mladých

      2. 5. 2018

      Dňa 26. apríla 2018  sa pod záštitou Slovenského červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mladých zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža.

      Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

      Dominika Výbošťoková IV. B,  Michaela Beňová IV. B, Linda Barborková IV. C,  Michal Sásik III. A, Ela Gatialová  IV. B  a  Nika Zeleňanská III. C .

      Všetky úlohy zvládli s prehľadom, preukázali zručnosti v predlekárskej prvej pomoci  a to im prinieslo  1. miesto v súťaži.

      Veríme, že dosiaľ získané zručnosti  zdokonalia a súťaže sa úspešne zúčastnia aj budúci rok, ale predovšetkým ich budú vedieť uplatniť v bežnom živote!

    • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole
     • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole

      2. 5. 2018

      Dňa   23. apríla 2018    sa v priestoroch našej školy Gymnázia Andreja Kmeťa uskutočnil dobrovoľný odber krvi - Gymnaziálna kvapka krvi, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Dobrovoľného odberu krvi sa zúčastnilo 43 darcov, z toho krv darovalo 27, teda 16 bolo vyradených.  Z celkového počtu darcov boli  10 prvodarcovia.

       

      Dobrovoľný odber krvi je na našej škole už tradíciou, pravidelne sa organizuje počas kampane Študentská kvapka v krvi v jesennom termíne a kampane Valentínska kvapka krvi vo februárovom termíne.  Počas týchto odberov  sa mnohí naši žiaci  stávajú prvodarcami, a následne darujú krv opakovane. 

      Všetkým, ktorí prekonali  svoje obavy, prijali našu výzvu a príšli darovať krv - ďakujeme!

       

                                                                                                                          Mgr. Miroslava Kováčová

      .

       

    • 13. apríl  -  Deň narcisov 2018
     • 13. apríl  -  Deň narcisov 2018

      2. 5. 2018

                   13. apríla 2018  sa uskutočnil už  22. ročník DŇA NARCISOV.          

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľalo  na  organizovaní Dňa narcisov 2018  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich žiakov oslovovali spolužiakov i spoluobčanov a rozdávali    malé   umelé   žlté    kvety    narcisu, ktoré sú symbolom   tohto dňa. Kvety umelého narcisu  pripínali  ľuďom ako vďaku  za  príspevok do finančnej zbierky.

      Po skončení zbierky sme na účet Ligy proti rakovine SR odviedli sumu: 1 348,11 €.

                 Mottom kampane bolo Zmeňme piatok 13 na lepší deň. Nám sa to iste podarilo. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      13. 4. 2018

      Vážení rodičia, pozývame Vás na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 o 15.00hod. v priestoroch školy  s nasledovným programom:

      • Prospech, dochádzka, správanie
      • Informácia o priebehu  maturitnej skúšky 2019 pre triedy III.A, IV.B, IV.C
      • Výber voliteľných predmetov pre nasledujúci školský rok súvisiaci s predpokladaným VŠ štúdiom pre triedy I.A,II.B,II.C
     • Úspech žiakov našej školy

      23. 4. 2018

      11. apríla až do piatku, 13. apríla 2018, sa 62 súťažiacich postupujúcich z krajských kôl Olympiády ľudských práv (OĽP) zúčastnilo Celoštátneho kola XX. ročníka OĽP. Jubilejný ročník sa konal pod záštitou podpredsedníčky vlády a bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucie Žitňanskej a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martiny Lubyovej. Náročná súťaž trvala tri dni. Naša škola bola jedinou školou, z ktorej postúpili až dvaja študenti Veronika Kvietková IV. B a Michal Sásik III. A. Nezľakli sa silnej konkurencie. Veronika mala tretiu najlepšiu úvahu v anglickom jazyku a Michal dokonca postúpil medzi finálovú 12ku a skončil celkovo deviaty. Okrem prehliadky pracovísk  Rady OSN pre ľudské práva (HRC) sídliacej v Ženeve je pozvaný aj do prezidentského paláca na stretnutie s prezidentom SR. 

      https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/celostatne-kolo-20-rocnika-olympiady-ludskych-prav-prinieslo-mnoho-vynimocnych-okamihov.alej

       

     • Poradňa zdravia

      19. 4. 2018

      Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 16. apríla 2018 pre žiakov školy     

                                                  „Poradňu zdravia“

      Pod dohľadom lekára sa prihláseným žiakom zrealizovalo:

      • biochemické vyšetrenie krvi
      • meranie krvného tlaku
      • meranie vitálnej kapacity pľúc
      • meranie  telesného tuku a svalovej hmoty
      • individuálny odborný  pohovor s  lekárom
      • poradenstvo v oblasti zdravia, zdravej výživy  a zdravého životného štýlu

      Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zdravotný stav našich žiakov je na dobrej úrovni, čo nás veľmi teší.

                                                                                                                             A. Stajníková

    • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole
     • Gymnaziálna kvapka krvi v našej škole

      18. 4. 2018

      Dňa   23. apríla 2018   teda v pondelok sa v priestoroch našej školy Gymnázia Andreja Kmeťa uskutoční dobrovoľný odber krvi - Gymnaziálna kvapka krvi, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Dobrovoľný odber krvi je na našej škole už tradíciou, pravidelne sa organizuje počas kampane Študentská kvapka v krvi v jesennom termíne a kampane Valentínska kvapka krvi vo februárovom termíne.  Počas týchto odberov  sa mnohí naši žiaci  stali prvodarcami, ba dokonca darovali krv opakovane.  Podľa  prieskumov medzi mladými ľuďmi najčastejším dôvodom pre ktorý  sa    obávajú  darovať krv, je strach z množstva odobratej krvi. 

       Prekonajte svoje obavy, prijmite túto výzvu a príďte darovať krv!

      Tým, že odberným miestom sa v pondelok 23. apríla stane naša škola, približujeme tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom a snažíme sa poukázať na potrebu a význam darcovstva krvi.

      KTO_MOZE_BYT_DARCOM_KRVI.pdf

      AKO_SA_PRIPRAVIT_NA_ODBER.pdf                                                    

                                                                                                                          Mgr. Miroslava Kováčová

    • Zmeňme spoločne piatok 13-teho na lepší deň - Deň narcisov 2018
     • Zmeňme spoločne piatok 13-teho na lepší deň - Deň narcisov 2018

      9. 4. 2018

                Ulice miest a obcí celého Slovenska   zakvitnú žltými narcismi počas jedinej   verejno-prospešnej  finančnej  zbierky  Ligy proti  rakovine – Dňa narcisov.

      DEŇ   NARCISOV  2018  sa   bude  konať  V  PIATOK  13. APRÍLA

             V tento deň  bude možné v uliciach  slovenských miest a obcí stretnúť  dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol  prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou.

                  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na  organizovaní Dňa narcisov 2018  ako  spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, čím my žiaci a pedagógovia školy dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.  

      V priestoroch našej školy ako aj v uliciach mesta dobrovoľné hliadky našich študentov budú oslovovať spolužiakov i spoluobčanov a každý rok sa stretávajú  s väčším záujmom verejnosti o danú akciu. 

      Symbolom  kampane je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na  svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

      Kvety umelého narcisu sa pripína jú  ľuďom ako vďaka za  príspevok, ktorý je dobrovoľný. Kvety narcisu sa    nepredávajú,  ako sa o tom často krát hovorí.Dobrovoľné hliadky našich žiakov  opäť vyjdú do ulíc mesta a oslovia našich spoluobčanov. Ak chcete prispieť, hľadajte dobrovoľníkov  s  pokladničkami  označenými  logom Ligy proti rakovine, tohto roku žltými s bielo modro  potlačou a uvedením registrového čísla zbierky riadne zapísanej na MV SR.

      Identifikátor  dobrovoľníka –  tyrkysovo-modré  tričko s logom  Ligy proti rakovine a žlto-zeleným identifikátorom na bielom podklade s nápisom DOBROVOĽNÍK DN 2018 a číslom dobrovoľníka.  

      Dobrovoľník  reprezentuje našu školu a LPR SR, do zbierky sa zapája nezištne, informuje prispievajúcich o účele zbierky. 

                  Hliadka bude dobrovoľné finančné príspevky vyberať   do pokladničky   označenej logom Ligy proti rakovine vo farebnosti kampane tohto roka.

                  Verejnosť je o uvedenej akcii informovaná aj prostredníctvom mediálnej kampane, ktorá začala 3. apríla.

                 V Slovenskej republike ročne ochorie na rakovinu takmer 23 000 ľudí a tak  Deň narcisov -  je  pre nás  darovanou nádejou, že sa jedného dňa spoločnými silami dokážeme vysporiadať s najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí - s rakovinou.

      Žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na stretnutie s Vami v uliciach mesta ako aj v priestoroch školy  v piatok – 13. apríla – v tento deň budeme spoločne meniť piatok 13-teho na lepší deň...

                                                                                         Mgr. Miroslava Kováčová

                                                                                        Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

       

       

     • Krajská prehliadka SOČ v Lučenci

      9. 4. 2018

      V 40. ročníku krajskej prehliadky SOČ v Lučenci sa zúčastnilo 5 gymnazistiek. Lenka Šichtová súťažila v odbore ekonomika a riadenie s porovnaním daňových systémov, Gabriela Garajová v odbore matematika a fyzika s výpočtami pravdepodobnosti výhier a Veronika Nemogová v odbore umeleckej tvorby prezentovala návrh slávnostných uniforiem pre našu školu. Sára Dolná získala v odbore pedadogiky a psychológie tretie miesto s prácou o dopade hrania počítačových hier na pubescentov. No a najlepšie sa umiestnila Soňa Škodová v odbore voľného času s prácou o geocachingu. Z 2. miesta postupuje na celoslovenskú prehliadku prác do Žiliny. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy všetkým účastníčkam.

     • Beseda so spisovateľkou

      9. 4. 2018

      Vo štvrtok 5. apríla nás navštívila žurnalistka a spisovateľka Veronika Homolová Tóthová. Pre vybrané skupiny žiakov urobila prednášku o príbehu Violy Stern Fisherovej, ktorá prežila dramatické udalosti 2. svetovej vojny v koncentračných táboroch. Známa a výborne predávaná kniha stiahla gymnazistov do napínavého deja a nepochybne im dala trochu katarzie. Chcem sa všetkým poďakovať za äčasť, ale aj otázky po besede a žiadosti o autogramy.

      Miron Breznoščák

     • Preventívna prednáška o poruchách príjmu potravy

      8. 4. 2018

      Dňa 14.3. 2018 sa uskutočnila preventívna prednáška o poruchách príjmu potravy pre druhé ročníky Gymnázia Andreja Kmeťa. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s príznakmi, priebehom a liečbou anorexie, bulimie ale aj novodobých porúch ako je bigorexia či ortorexia. Žiakov prednáška veľmi zaujala a ozrejmili si mýty a fakty o tejto téme. Keďže zdravý životný štýl vo forme držania najrôznejších diet a chodenia do „fitka“ je veľmi rozšírené v súčasnosti, je žiaduce sa s dnešnými mladými ľuďmi porozprávať aj o týchto témach. Prednášky realizovala Mgr. Lucia Ternényová – naša kolegyňa s aprobáciou psychológia.

     • Úspech žiaka našej školy

      8. 4. 2018

      Vo štvrtok , 5.apríla, sa v Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku - Puškinov pamätník. Náš žiak Matej Môc /1.C/ postúpil s úryvkom z románu Michaila Šolochova: Osud človeka do celoslovenského kola.Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu, blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

     • Úspech žiakov našej školy

      5. 4. 2018

      Žiaci Barbora Fričová z 3. B,  Jakub Seneši z 3. C a Šafrán Radoslav z 3. C sa umiestnili v regionálnom kole 13. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý Európan 2018 konanej 27. marca 2018 v Banskej Bystrici na prvom mieste a postupujú do národného kola, ktoré sa uskutoční 14. júna 2018.

    • Matematický klokan u nás v škole
     • Matematický klokan u nás v škole

      27. 3. 2018

      Dňa 19. marca 2018   sa na našej škole uskutočnila  matematická súťaž MATEMATICKÝ  KLOKAN.

      Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou,