Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že rodičovské združenie k prvému štvrťroku sa bude konať formou konzultácií prostredníctvom edupage alebo telefonicky, prípadne osobné stretnutie s triednym učiteľom po dohovore.

 • Deň otvorených dverí

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

  pozýva žiakov 8 . a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  11. december 2017

  8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

   

  Program:  

   Prezencia, privítanie hostí

   Príhovor  riaditeľky  školy

   Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

  podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

  Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

  na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 7. decembra 2017 do 12,00 hod.

  Navratka

   

   

   

   

   

   

   

 • Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

  Dňa 23.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka, ktorého sa zúčastnilo 7 žiakov. Do okresného kola postupujú žiaci: Krištof Turan a Jozef Štálnik v kategórii 2A a Sára Dolná s Lenkou Šichtovou v kategórii 2B. Prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

 • Stretnutie generácií

  V stredu 22.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili  Stretnutia generácií. Toto  milé podujatie sa konalo v Rytierskej sále na Starom zámku, kde sme spolu s inými školami pripravili kultúrny program pre seniorov.  Našu školu  spevom, recitáciou, tancom  a hrou na hudobnom nástroji reprezentovali: Nina Marková  (I.A), Lenka Bobáľová (I.C), Vanesa Manlová (I.C), Katarína Zrebená  (I.C), Ema Olšiaková (I.C), Vojtech Ilčík (I.C), Michal Sásik (III.A), Zuzka Lasáková (III.C), Darina Adamcová (IV.B), Katarína Šálková (IV. B), Natália Turcelová  (IV.B), Sofia Hrivňáková(IV.C), Dominika Zimanová (IV.C) a Mikuláš Melicher (IV.C).  Seniori si nie len pozreli program, ale sa aj zapojili a spievali spolu so žiakmi piesne, dokonca si vyžiadali opakovanie jedného čísla. Veríme, že ich toto stretnutie generácií potešilo rovnako ako nás.

 • Predstavujeme našu školu žiakom základných škôl

               Dňa  21. novembra 2017 sa naša škola zúčastnila prezentačnej akcie Servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných  a špeciálnych škôl- Stredoškolák  v Žiari nad Hronom. V tomto roku to bol už 21. ročník akcie. Návštevníkom podujatia sme ponúkali informácie o študijných odboroch, ktoré je možné u nás študovať, o podmienkach prijatia, priebehu prijímacieho konania, o rôznych aktivitách, výmenných pobytoch, exkurziách a samozrejme o vyučovacom procese a maturitnej skúške.

               Informácie poskytovali aj naši žiaci z oboch foriem štúdia: Emma Mičurová, II. A a Karin Fúsková, II. A zo štvorročnej formy štúdia a Vika Bitušíková, III. B a DávidKaraffa, III. B z bilingválnej formy štúdia.

  A tak uchádzačom o štúdium na našej škole ako aj ostatným návštevníkom prezentačnej výstavy ponúkli  pohľad na naše gymnázium z pozície žiaka.

               Na prezentačnej akcii sme zároveň informovali o Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2017.

               5. decembra 2017 sa zúčastníme obdobnej akcie vo Zvolene.

   

                                                                                                           Miroslava  Kováčová

 • Exkurzia Banská Štiavnica

  Dňa 26.10. 2017 sa u nás na škole konali Dni Andreja Kmeťa, ktorého meno nesie naša škola. My, žiaci 4.B triedy, sme sa v rámci tohto podujatia zúčastnili exkurzie po pamiatkach Banskej Štiavnice , ktorá vyvrcholila  v štôlni Bartolomej, čo nás najviac zaujalo. Už pri vstupe nás upútal vtipný pán sprievodca, ktorý nám na začiatok pustil video o histórii baníctva a po ňom nás poslal obliecť sa do žltých plášťov, prílb a do rúk nám dal starodávnu banskú lampu. Hneď sme sa cítili ako trpaslíci. Našli sa medzi nami aj takí, ktorí sa najprv báli, ale zvedavosť im nedala, a predsa len sa pobrali za dobrodružstom, ktoré ukrýva podzemie.

  V štôlni sme chodili jeden za druhým ako húsky a preniesli sme sa do čias, keď tu tvrdo pracovali prví baníci. Pán sprievodca nám poukazoval rôzne náradia, techniku a technológiu, s ktorou sa kedysi pracovalo. O každom z nich nám niečo zaujímavé porozprával a s veľkou radosťou odpovedal na naše otázky.

  Keď sme sa po veľkej tme ocitli na svetle a čerstvom vzduchu, s úľavou, že sa nám nič nestalo, sme si spoločne zatlieskali. Teraz už vieme, aké to mali baníci ťažké a čo všetko museli robiť, nielen aby si dávali pozor, ale aby aj niečo vydolovali.

  Michaela Beňová, IV. B

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  17. novembra 2017 prebehlo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. V jednotlivých kategóriách zvíťazili nasledovní žiaci: kategória 2A –Richard Žember (II.A)kategória 2B – Hanka Čížová (IV.A)kategória 2C1 – Ivana Kapustová (V.C)kategória 2C2 – Ela Gatialová (IV.B). Víťazom gratulujeme a budeme im držať palce v obvodovom kole.

 • Deň jablka

  Jablko - symbol večného zdravia

  Bolo už pri vyhnaní Adama a Evy z raja, objavení gravitácie, ale aj rozpútaní trójskej vojny. Jablká sú jedným z najstarších, najchutnejších, ale aj najzdravších druhov ovocia.

  Toto vzácne ovocie bolo rozdávané na našej škole žiakom dňa 27.10., kedy sme si pripomenuli Deň jablka v rámci aktivít Týždňa ligy proti rakovine. Tento symbol zdravia rozdávali žiaci z III. B triedy, ktorým patrí poďakovanie za ich ochotu.

  Ľ. Pažická

 • Týždeň Ligy proti rakovine 2017

  Na našej škole sme sa zapojili do kampane Týždeň Ligy proti rakovine 2017 od 23. októbra do 27. októbra . Žiačky z tretieho a štvrtého ročníka si pripravili prezentácie s danou  problematikou a prezentovali ich žiakom prvých ročníkov.

  Prezentujúce a ich témy:

  Ela Gatialová a Alexandra Doskočilová  – Liečba nádorových ochorení

  Simona Mydliarová, Natália Nikmonová a Annamária Pšenková -Zhubné nádory prsníka  a krčka maternice

   Viktória Bitušíková a Kamila Gulášová – Obezita a riziko nádorových ochorení.

   Hlavným cieľom bolo poukázať na prevenciu  týchto ochorení a starostlivosť o svoje zdravie.  K zdravému životnému štýlu patria neodmyslene  aj športové aktivity.  Symbolickou pohybovou aktivitou bola malá súťaž : „Žabkujeme za zdravie“, do ktorej sa zapojili poslucháči.

  Ďakujeme prednášajúcim a dúfame, že poslucháči boli inšpirovaní k zdravému životnému štýlu.

                                                                                Ľ. Pažická

 • Exkurzia Banská Bystrica - SNP

  Dňa 26. októbra 2017 sa v rámci Dní Andreja Kmeťa zúčastnili žiaci triedy IV.C na exkurzii v Banskej Bystrici, ktorej hlavným bodom programu bola prehliadka expozície Múzea SNP.

  Jedným z hlavných cieľov exkurzie bolo nielen nadobudnutie ďalších vedomostí v oblasti histórie, ktoré budú mať žiaci možnosť uplatniť, keď sa budú tematike Druhej svetovej vojny venovať na hodinách dejepisu, no tak isto bližšie pochopenie situácie, aká panovala (nielen) na území dnešnej Slovenskej republiky počas existencie vojnového Slovenského štátu.

  Vďaka možnosti na vlastné oči vidieť nespočetné množstvo originálnych exponátov z tohto obdobia, ako aj veľmi zaujímavému a obsažnému výkladu lektora, mali žiaci možnosť si oveľa reálnejšie predstaviť aj ohavnosti, ktoré sa v Európe odohrali počas obdobia holokaustu, no najmä uvedomiť si, akú veľkú úlohu zohralo samotné Povstanie v boji proti hrozbám, ktoré pre ľudstvo predstavoval fašizmus.

  Nakoľko išlo o veľmi silný a emotívny zážitok, formou odľahčenia vážnej nálady bol samozrejme rozchod, ktorý neslúžil len ako možnosť nakúpiť si nové kolekcie oblečenia, ale aj ako upevnenie triedneho kolektívu pri meníčku v niektorej z miestnych reštaurácií J. Spolu so žiakmi triedy IV.C si mali možnosť užiť túto zaujímavú exkurziu aj Martin Winter a AlboMichalec ako pedagogický dozor, za čo deckám veľmi ďakujú J.

  Triedny učiteľ Albín Michalec

 • Študentská kvapka krvi 2017

              Dňa  18.  októbra 2017 sa v priestoroch našej školy v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici  uskutočnil dobrovoľný odber krvi.

              Heslom tohtoročnej kampane bolo Je jedno čo študuješ #nemaj len kecy a poď darovať krv, stačí prísť na odberové miesto a darovať krv. Tým, že sa odberovým miestom  stala práve naša škola, priblížili sme tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom.

              Dobrovoľného odberu sa zúčastnilo 41 záujemcov darovať krv, časť z nich bola z rôznych príčin  lekárom vyradená.

  Krv darovalo 26 darcov z toho bolo 21 prvodarcov.

              Veríme, že všetci tí, ktorí darovali krv prvýkrát sa budú aj  naďalej zúčastňovať ďalších odberov.

 • Exkurzia Orava

  Vo štvrtok 26.10.2017 sa žiaci tried II.A, II.B, II.C zúčastnili školskej exkurzie na Oravský hrad a do dediny Vlkolínec zapísanej v zozname UNESCO.

  Exkurzia sa konala v rámci Dní Andreja Kmeťa. Jej cieľom bolo spoznať dve unikátne pamiatky našej krajiny. Architektúru  stredovekého Oravského hradu sme mohli porovnať s ľudovou architektúrou slovenskej dediny, uloženej na hrebeni Veľkej Fatry.  Príjemné slnečné  počasie ešte znásobilo dojem výnimočnosti navštívených miest.

 • FGC tour 2017 „  Medici za zdravie žien“

  Dňa  11. októbra 2017  sa dievčatá z tried I. A, B, C   - teda oboch foriem štúdia mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci Projektu   FGC  tour – Medici za zdravie žien  organizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

   Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – žiačkam stredných škôl – potrebu  a dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok, problematiku gynekologických ochorení,  ako  aj onkologických ochorení - rakovina krčka maternice, infekcia HPV vírusom, rakovina prsníka.  Formou voľnej diskusie sa dievčatá zoznamili s problematikou, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.

  V tomto školskom roku sa podarilo pripraviť pracovný seminár aj pre chlapcov z tried I. A, II. A, I. B, I. C, III. A. Témou boli rakoviné ochorenia u mužov, teda rakovina semenníkov, rakovina prostaty ako aj prevencia pred nimi, metódy antikoncepcie a riziká pohlavných ochorení.

  Počas prednášok je pre dievčatá  zdôrazňovaná   potreba preventívnych gynekologických prehliadok a s tým spojená včasná diagnostika ochorení, čo samozrejeme výrazne zvyšuje možnosť úspešnej liečby.

   Veríme, že stretnutie s uvedenou problematikou bolo pre naše dievčatá zaujímavé a predovšetkým prospešné.

                                                            

 • Dni Andreja Kmeťa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  POZVANKA.pdf

  HARMONOGRAM_2017.pdf

 • Genius Logicus aj v tomto šk. roku

   

   

  Dovoľujeme si pripomenúť, že termín uzávierky pre všetky súťaže na portáli najobľúbenejšej medzinárodnej online logickej súťaže GENIUS LOGICUS (skúšobné zadania), GENIUS MATEMATICUS  – PRAKTICKÁ MATEMATIKA (skúšobné zadania), MASTER OF SUDOKU (skúšobné zadania) a ďalšie…je do 30. 10. 2017. Súťažíte o výhry v hodnote 2.200 €, medzinárodné alebo národné certifikáty ako aj množstvo ďalších cien (iba v kombinovanej súťaži. Ďalšie informácie a prihlasovanie u vyučujúcich informatiky (M. Číž, M. Medovičová) osobne alebo prostredníctvom Edupage.

  M. Číž

 • Zenit v programovaní - školské kolo

  V stredu 18. 10. 2017 sa v rámci celoeurópskeho týždňa programovania Code Week uskutoční školské kolo XXXIV. ročníka súťaže ZENIT v programovaní, kategória A a B. Súťaž prebehne v čase od 9:00 do 13:00. Súťažiacim držíme palce.

  M.Číž

 • Exkurzia žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa  v  Banskej  Štiavnici  do Bratislavy

  Dňa     10. októbra 2017  absolvovali  žiaci IV. B, IV. C, III. A a II. A  tried  celodennú exkurziu  do Bratislavy.

  Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  návšteva výstavy Akadémia & Vapac 2017 – veľtrhu štúdia a kariéry.

  Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický  rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Scio testov alebo testov špeciálnych študijných predpokladov, na možnosti ubytovania, štipendiá, štúdium v zahraničí.

  Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.

  Po absolvovaní  výstavy Akadémia & Vapac 2017  žiaci navštívili  expozíciu výstavy  Body the exhibition – odhaľte tajomstvo ľudského tela.  Expozícia poskytla obraz o jednotlivých orgánových sústavách, o orgánoch, ich prípadných patologických zmenách. Na záver expozície si mohli žiaci vyskúšať resuscitáciu na resuscitačných figurínach alebo spôsob samovyšetrenia, pri ktorom je možné odhaliť vznik nádorového ochorenia.

  Veríme, že program exkurzie bol pre žiakov  zaujímavý a najmä veľtrh vysokých škôl mnohým ešte nerozhodnutým pomohol  nájsť cestu na vysokú školu.

                                                                                                  Miroslava Kováčová

 • Študentská kvapka krvi v našej škole

  Je jedno čo študuješ #nemajlenkecy a poď darovať krv – Študentská kvapka krvi v našej škole

  Dňa 18. októbra 2017 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutoční dobrovoľný odber krvi Študentská kvapka krvi 2017, organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

  Slovenský Červený kríž aj na túto jeseň pripravil celoslovenskú kampaň Študentská kvapka krvi. Prijmú žiaci výzvu a prekonajú svoje obavy?

  Podľa prieskumu medzi mladými ľuďmi najčastejším dôvodom, pre ktorý nechodia darovať krv, je strach z množstva odobratej krvi. Prieskum robili študenti Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí spolu so Slovenským Červeným krížom pripravili tohtoročnú Študentskú kvapku krvi.

  Tvárami kampane sú mladí ľudia - dobrovoľníci SČK, ktorí sa pomocou hashtagov #nemajlenkecy a #nebudodveci prihovárajú svojim rovesníkom - študentom rôznych odborov.

  Heslom tohtoročnej kampane je  Je jedno čo študuješ #nemajlenkecy a poď darovať krv, stačí prísť na odberové miesto a darovať krv. Tým, že odberovým miestom sa stane práve naša škola,  sa snažíme priblížiť tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom.

  Ako prví prijali výzvu budúci zdravotníci, ktorí kampaň odštartujú v pondelok 16. októbra mobilným odberom na Strednej zdravotníckej škole na Záhradníckej ulici v Bratislave.

  Študentská kvapka krvi je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, firmy a organizácie. Cieľom  kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov a získať prvodarcov z radov študentov. Potrvá do 17. novembra 2017.

  Veríme, že kampaň Študentská kvapka krvi osloví našich žiakov ako aj zamestnancov a rozhodnú sa darovať tak vzácnu tekutinu akou je krv.

                                                                                     Mgr. Miroslava Kováčová

  .

   

   

 • Prednáška v Galérii Schemnitz

  V utorok 10. októbra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili v Galérii Schemnitz prednášky na tému Jazyk výtvarného diela a jeho čítanie. Prednášku viedol ju PhDr. Vladimír Beskid, slovenský historik umenia. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa tým ako čítajú umelecké diela odborníci, aké symboly sú v dielach skryté a pri laickom pohľade  ľahko prehliadnuteľné. Pán Beskid vo svojej prednáške nevynechal ani  najnovšie trendy v umení, ktoré často pôsobia kontroverzne. Veríme, že nešlo o poslednú prednášku tohto typu, lebo naši žiaci majú o umenie záujem a pán Beskid prisľúbil, že im rád priblíži aj ďalšie témy z oblasti umenia a architektúry.

 • Európska noc výskumníkov

      

   Dňa 29. septembra 2017   sme sa my žiaci I. A a I. B   triedy  zúčastnili na Európskej noci výskumníkov, kde bolo pre nás pripravených 24 vedeckých stánkov s rôznymi prezentáciami. Napr: Simulátor prevrátenia vozidla, Farebný 3D svet, Pozor na suveníry z dovolenky, Veda v našom tele, Vytvorené z jazyka a reči, Priblíž sa športovým hviezdam apod. Tento rok  mottom  festivalu bolo „Made by Science - Vytvorené vedou“.

              V dopoludňajších hodinách nás v sálach Cinemaxu čakala zaujímavá vedecko-popularizačná prednáška -Trendy budúcnosti. Štáty, spoločnosti a ľudia, ktorí tvoria budúcnosť. Cieľom bolo poukázať na obrovský rozvoj vedy a techniky, na rýchlosť, s ktorou sa mení svet.

  Farebný 3D svet

              Zo všetkých  vedeckých stánkov ma najviac zaujal stánok Farebný 3D svet.

  Čo je to?

  Je to zariadenie, ktoré dokáže tvoriť trojdimenzionálny objekt na základe digitálnych 3D dát. Proces sa nazýva 3D tlač. Je to spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt a zároveň pri ňom nevzniká nijaký odpad.

                                                                                                                        Samuel, Viliam

  Stanovištia, ktoré sa mi páčili

              Veda na zjedenie: Zistili sme ako sa vyrába víno a pivo. Ochutnali sme slady – plzenský, karamelový, farebný, ochutnali sme rôzne druhy medu z rozličných krajín.Súčasťou tohto stanovišťa bola aj tvorba červeného farbiva z jablkovej šupky, ktoré má pozitívny vplyv na tvorbu červených krviniek.

              Odhaľ tajomstvá magickej chémie: Pozorovali sme rôzne farebné pokusy, ktoré nám boli aj vysvetlené.

              Priblíž sa športovým hviezdam: Skúsili sme si aké je ťažké udržať rovnováhu na rôznych povrchoch.

  Patrícia, Anežka

  Najviac sa nám páčil stánok Jadrovej elektrárne Mochovce

              Mali sme možnosť dozvedieť sa, že rôzne formy žiarenia sú všade okolo nás, aká je maximálna ročná dávka žiarenia pre človeka, čo je to Sievert, aká je nebezpečná dávka žiarenia, ale aj to, že let do new Yorku a späť nám pridá 0,07 mSv.

              V prezentácii, ktorá hovorila o budúcnosti sme sa presvedčili, že úspešní ľudia ako napr. zakladateľ najväčšej sociálnej siete Mark Zuckerberg alebo majiteľ firmy, ktorá tvorí automobily Tesla – Elon Muskovplyvňujú a pretvárajú budúcnosť.

                                                                                                                                Sandra, Nina      

  Tento festival veľmi pozitívne hodnotíme. Dal nám veľmi veľa nových skúseností a poznatkov do života a pomohol nám v obohacovaní a rozvoji  našich vedomostí.

  Trieda I.A, I. B

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria