Navigácia

 • Oznam- potvrdzovanie tlačív

  Oznam- potvrdzovanie tlačív

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že potvrdzovanie rôznych tlačív, potvrdení o návšteve školy a pod. sa bude konať v dňoch 20. - 24.augusta 2018 a 27. - 28. augusta 2018 v čase od 08.00h do 13.00h na sekretariáte škole.

  Tlačivá na stiahnutie sa nachádzajú v hornom menu, v časti Dokumenty.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční dňa 3.septembra 2018 (pondelok)  o 8.00h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12.00h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezúvky a písacie potreby. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

  V utorok 4.septembra 2018 sa vyučovanie začne o 7.45h.

 • Zoznam neupotrebiteľného majetku GAK B. Štiavnica

 • Športový deň na gymnáziu

  Pokračovaním  olympijského dňa  s Gymnáziom  L. Stöckela Bardejov  bol  športový deň, ktorý sa konal 27.6.2018  v súťažiach streetball, mix volejbal, futsal a florbal.  Väčšina žiakov sa zapojila do všetkých súťaží, čo bolo veľmi  náročné na kondíciu, ale pocit zo súperenia dodával súťažiacim  energiu  pokračovať  v ďalších súťažiach. Na záver všetkých  športových súťaží  boli všetci účastníci ocenení suvenírmi olympijského dňa.

  Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: Viktória Bitušíková

 • Olympijský deň s partnerským Gymnáziom L. Stöckela Bardejov

  Dňa 19.6.2018  sa na našej škole konal Olympijský deň, ktoréha sa okrem našich žiakov zúčastnili aj  žiaci bardejovského  gymnázia. Súťažili s našimi žiakmi v mix- volejbale  v ktorom naši žiaci zvíťazili 2:1 na sety, vo futsale  zvíťazili chlapci našho gymnázia 10:6. Na záver boli najlepší športovci dekorovaní  medailami olympijského dňa. Športové nasadenie  na obidvoch stranách v súťažiach prispelo  k výbornej nálade a spokojnosti  športovcov a divákov. Všetci zúčastnení si odniesli pekné spomienky  s nádejou na pokračovanie v budúcom školskom roku.

  Mgr. Bohuslav Melicherčík Foto: NatalyNikmonová

 • Projektový deň 2018 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

              Už niekoľko školských rokov  je jeden deň v júni venovaný  prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

  Projektový deň 2018  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

  Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

  Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia.  Trvá od novembra daného školského roka až do konca mája. Potom nasleduje súťažná prehliadka – teda prezentácia a obhajoba pred odbornými komisiami   a spolužiakmi. V tomto školskom roku sa súťažná prehliadka ročníkových prác uskutočnila  21. júna  2018.

  Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: Trójske kone vo svete mikroorganizmov, viaceré práce sa venovali problematike zubnej hygieny a bielenia zubov, ľudskému telu z pohľadu fyziky, antibiotikám, svetu včiel, výrobe a spracovaniu ocele ale aj odvrátenej strane internetu, či prístupu k sexuálnemu obsahu na internete.

  V sekcii spoločenskovednej sa žiaci zaoberali snívaním, problematikou zvládania stresu ako aj ľudským varietám a rasizmu.

  Žiakov zaujímajú aj problémy a postupy rekonštrukcie hradu, tradičná ľudová kultúra alebo kontroverznosť  súčasnej slovenskej maľby.

  Hodnotiace odborné komisie pozitívne hodnotili predovšetkým práce, ktorých súčasťou bola experimentálna praktická časť, zhodnotenie postojov a názorov rôznych skupín alebo tvorba vlastných modelov.

  Veríme, že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvorenie dotazníkových formulárov, ich vyhodnotenie a štatistické spracovanie, vyvodenie záverov a následného prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosné.


  Všetkým oceneným žiakom blahoželáme       

  PROJEK_DEN_VYHODNOTENIE.pdf             

                                                                                                        Miroslava Kováčová

 • Mladý Európan

  Mladý Európan

  Naši žiaci Barbora Fričová 3.B, Jakun Seneši 3.C a Radoslav Šafrán 3.C sa 14. júna 2018 sa v Novom Smokovci prebojovali do finále 13. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou Mladý Európan tento rok prevzali predseda vlády SR, Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže bol Úrad vlády Slovenskej republiky.

  Vo finále Mladého Európana sa stretli víťazi regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

   Naše družstvo sa umiestnilo na 8. mieste.

   

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici oceňovalo absolventov

  Pri príležitosti slávnostnej rozlúčky spojenej s odovzdávaním maturitných vysvedčení boli niektorí absolventi ocenení za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach a aktivitách prezentujúcich školu.

  Ocenenie Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa  a Pamätnú plaketu Ruža Andreja Kmeťa získali:

  Tomáš  Lambert

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
  • za úspešnú reprezentáciu v krajských kolách Olympiády z anglického jazyka

  Ivana  Kapustová

  • za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia,
  • za úspešnú reprezentáciu školy v krajských kolách a celoslovenskom kole Olympiády z anglického jazyka

  Ocenenia  oboch absolventov boli spojené so zápisom do kroniky školy.

  Zápis do kroniky školy:

  Hanka Čížová

  • za výborné študijné výsledky,
  • za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády z anglického jazyka

  Sára Dolná

  • za 3. miesto v krajskom kole SOČ,
  •  za 3. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku,
  • za celoslovenské ocenenie v rámci environmentálnej výchovy, za prácu v rôznych projektoch a športovú činnosť

  Daniel  Halaj

  • za úspechy v Olympiáde z ruského jazyka a Stredoškolskej odbornej činnosti

  Matúš   Štefanča

  • za prácu v Žiackej rade Gymnázia Andreja  Kmeťa,
  • za angažovanosť v aktivitách prezentujúcich školu na verejnosti

   

   

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  1. júna 2018  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 28. mája 2018  do  30. mája 2018  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

  Štúdium  v školskom roku 2017/2018 ukončilo 24 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 50 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

  S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Lucia Polyaková z IV. A  triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

  Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská a Valentínska kvapka.

   Pochvala riaditeľom školy bola udelená 12 žiakom.

  Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

  Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                             Miroslava Kováčová       

 • Vedomostný kvíz

  Banská Štiavnica si v tomto roku  pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Mestská knižnica  v tejto súvislosti  pripravila pre žiakov banskoštiavnických stredných škôl stredoškolský vedomostný kvíz, zameraný na prínos Banskej Štiavnice pre Európu v kontexte našich dejín, či už v oblasti kultúry, vzdelania a vedy alebo aj prírodných krás a  osobitostí Banskej Štiavnice. 

  Kvíz sa uskutočnil v priestoroch Mestskej knižnice  dňa 14.6.2018   a našu školu reprezentovali dve súťažné dvojice, ktoré sa umiestnili aj na prvých dvoch miestach.

  Prvé miesto: Tereza Snitková a Michal Sásik  - III.A

  Druhé miesto: Lesia Michalicová a Adam Jerguš Dzurňák - IV.C

  Obidvom dvojiciam blahoželáme k ich umiestneniu!

  Zuzana

 • 2.kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do štvorročného štúdia - študijný odbor 7902J 00 gymnázium, pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 11. júna 2018.

 • Pozvánka - Slávnostné vyraďovanie absolventov

  Pozvánka - Slávnostné vyraďovanie absolventov

  V zastúpení budúcich absolventov školy srdečne pozývame ich rodičov, priateľov a známych na slávnostné vyraďovanie absolventov, spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení.

  Pozvanka-rozlucka_s_absolventmi.pdf

   

 • 8. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

  Dňa 4. 5. 2018  sa uskutočnil vo veľkej telocvični už 8. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice. Po druhýkrát sa súťaže zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

  Víťazi súťaže v pretláčaní rukou: 

  Kategória do 70-80 kg 1. miesto Michal Mažgut SOŠ lesnícka.

  Kategória od 80-90 kg 1. miesto Jakub Trebula SOŠ lesnícka.

  Kategória od nad 90 kg 1. Miesto Radomír Ďurina SOŠ lesnícka                               

  Dievčatá súťažili v pretláčaní v  jednej kategórii. 1. Bianka Kapšová SOŠ služieb a lesníctva      2. miesto Timea Potančoková SOŠ služieb a lesníctva  3. miesto Katarína Šálková Gymnázium A. Kmeťa.

  Najlepšie výsledky chlapcov Gymnázia Andreja Kmeťa Banská Štiavnica v  súťaži v tlaku na lavičke:

  1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Ondrej Solivarský 4. A trieda

  2. miesto Radovan Perlác  5. C trieda a 3. Miesto Filip Dóczy 2. A trieda

   V kategórii od 80 - 90 kg obsadil 1. miesto Adam Dzurňák 4.C trieda

  V súťaží v tlaku na lavičke dosiahol najlepší výkon  Lukáš Mjartan zo SOŠ lesníckej, ktorý vytlačil na lavičke 120 kg.

  Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.

  Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

  Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a  súťažiacim, ktorí odviedli maximálne silové výkony.

   

  Autor článku: učiteľ telesnej a športovej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík.

   

 • Výmenný pobyt v Holandsku

  Výmenný pobyt v Holandsku

  V čase od 15.4.2018 do 22.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku. Gymnázium Andreja Kmeťa začalo spolupracovať so školou RGO v Middelharnis na začiatku školského roka 2017/ 2018, pričom hneď v apríli sa nám podarilo úspešne zrealizovať výmenu. Žiaci bývali v hosťovských rodinách, navštevovali miestnu strednú školu, pracovali na projekte „Manažment vodných systémov“, pričom si nielen zdokonalili anglický jazyk, ale mali možnosť spriateliť sa a nahliadnuť do kultúry inej krajiny. Nebol to pre nich len bežný výlet do zahraničia, ale skúsenosť na celý život. Od 2.6.2018 do 8.6.2018 hosťujeme našich holandských partnerov u nás v Banskej Štiavnici a pevne veríme, že sa nám podarí zrealizovať výmenu každý rok.

 • Sofia Andrášeková– štvrtá v EU

  Sofia Andrášeková– štvrtá v EU

  Ako víťazi celoštátneho kola medzinárodnej súťaže Genius Logicus (1. a 2. miesto) nás reprezentovali v najvyššom Majstrovskom kole víťazov naši žiaci Sofia Andrášeková (5.B) a Dorota Nižňanská (3.B).  Dosiahli sme výborné štvrté miesto pre Sofiu Andrášekovú a deviate miesto pre Dorotu Nižňanskú v medzinárodnej konkurencii európskych škôl. Viac na https://geniuslogicus.eu/sutaze-pre-skoly/1663/3554/C/

  Genius Logicus je medzinárodná logická a informatická súťaž, ktorej obsahom je riešenie náročných logických úloh, hlavolamov a rébusov. V súťaži s meraním času bojujú víťazi národných kôl na medzinárodných majstrovstvách o lukratívne finančné ceny. Všetci výhercovia národných i medzinárodných kôl získavajú certifikáty, rovnako ako i zapojená škola, ktorá je porovnávaná so školami všetkých zapojených krajín.

  GL-vysledky.pdf

  Martin Číž

 • Krajské kolo OI – tretie miesto pre Mateja Dudáka

  V krajskom kole olympiády v informatike, ktorá sa konala na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici sa po náročnom vyhodnotení teoretickej časti umiestnil v najvyššej kategórii Ana peknom treťommieste náš žiak Matej Dudák z 4.B triedy. Do celoštátneho kola postupujú len prví dvaja súťažiaci. Viac na www.oi.sk.

  OI-vysledky.pdf

  Martin Číž

 • Úspech Ester Gašparovej a jej skupiny

  V sobotu 12. mája sa konalo národné a zároveň medzinárodné finále súťaže „Spievam po francúzsky 2018“, kam Ester spolu so svojimi hudobníkmi (Matúš Peták, Richard Žember, Ema Wieziková, Dávid Váradi) postúpili z 1. miesta v semifinále v Košiciach a reprezentovali naše gymnázium aj na tomto podujatí viac ako úspešne. Sosa s piesňou „Un jour“ od Zahry Hindi a čiastočne obmenenou kapelou (Matúš Peták, Karolína Kubincová, Dávid Váradi, Emanuel Kucbel, Leo Šereš)  obsadila vynikajúce 2. miesto vo svojej kategórii od 15 do 17 rokov.

  Na koncerte bola skvelá atmosféra, program výnimočnej kvality (speváci aj z Maďarska, Poľska a Českej republiky), ktorý bol odmenený obrovským potleskom početného publika priateľov, rodičov, učiteľov a v neposlednom rade milovníkov súčasnej francúzskej piesne. Koncert poctil svojou návštevou aj francúzsky veľvyslanec v Slovenskej republike Christophe Léonzi.

  Priestory, kde sa súťaž konala, podčiarkli esprit sobotňajšieho popoludnia. V Banskej Bystrici, neďaleko námestia SNP v Záhrade – centre nezávislej kultúry. Počasie veľmi prialo, pretože scéna bola prepojená so záhradou, ktorá bola aj kaviarňou pod holým nebom, kde sa podávali vynikajúce francúzske palacinky.

  Ester a mladým muzikantom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy!

 • SHAKESPEARE´S DAY

  Dňa 24.4.2018 sa v Kultúrnom centre Banská Štiavnica uskutočnil II. ročník Shakespearovho Dňa, ktorý organizovali žiaci našej školy. Pozvané boli všetky základné a stredné školy v Banskej Štiavnici, pre ktoré pripravili žiaci bohatý program. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť žiakom ZŠ a SŠ život Shakespeara, obdobie, v ktorom žil a tvoril a, samozrejme, aj niečo o kráľovnej Alžbete I.

  Alžbeta I. a Shakespeare uvádzali celý program v anglickom jazyku. Súčasťou programu boli ukážky z diel Williama Shakespeara, ako napr. Seven Ages of Man alebo Sonnet 21. Po nich nasledovala Talent Show, do ktorej sa zapojili deti z Materskej školy sv. F. Assiského, žiaci ZŠ a SŠ spevom, tancom, recitáciou, hraním na hudobný nástroj a maľbami. Do Talent Show zavítali aj sokoliari zo ZŠ M. Hella spolu so svojim austrálskym lektorom a predstavili svoju prácu, svoj koníček. Shakespeare a kráľovná zapojili do programu aj deti z obecenstva, a to formou kvízu, ktorý bol zameraný na obdobie panovania Alžbety I., diela W. Shakespeara a na reálie anglicky hovoriacich krajín. Alžbeta I. a Shakespeare sa ocitli na Slovensku a na záver programu objavovali túto krajinu v divadelnom predstavení, v ktorom nám priblížili legendu Banskej Štiavnice, Jánošíka, Štúrovcov a Sládkovičovu Marínu. Medzi scénami zatancoval ľudový súbor slovenské tance.

  Celé podujatie malo nielen zábavný, ale aj edukačný charakter. Veríme, že aj napriek nedostatkom splnilo svoj účel a tešíme sa na všetkých, ktorí prídu aj na III. ročník Shakespearovho Dňa v apríli 2019.

  Angelika Nyékiová

 • Súťaž družstiev prvej pomoci  mladých

  Súťaž družstiev prvej pomoci  mladých

  Dňa 26. apríla 2018  sa pod záštitou Slovenského červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mladých zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

  V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža.

  Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

  Dominika Výbošťoková IV. B,  Michaela Beňová IV. B, Linda Barborková IV. C,  Michal Sásik III. A, Ela Gatialová  IV. B  a  Nika Zeleňanská III. C .

  Všetky úlohy zvládli s prehľadom, preukázali zručnosti v predlekárskej prvej pomoci  a to im prinieslo  1. miesto v súťaži.

  Veríme, že dosiaľ získané zručnosti  zdokonalia a súťaže sa úspešne zúčastnia aj budúci rok, ale predovšetkým ich budú vedieť uplatniť v bežnom živote!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria