Navigácia

Sponzori školyPondelok 14. 10. 2019

Najbližšie udalosti

8. - 18. október 2019  - Centrálny vstupný test vzdelávania " Viac ako peniaze" v programe JA Slovensko- triedy 1.A, 2.B,2.C


23. október 2019  - Študentská kvapka krvi 2019


24. október 2019 - FLip - Financial Live Park Viedeň - exkurzia


Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa, v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka, poskytne žiakom školy dňa 11. 10. 2019 riaditeľské voľno, z dôvodu slávnostného zasadania pedagogickej rady pri príležitosti osláv storočnice GAK.

  Vyučovanie bude pokračovať 14.10.2019 (pondelok).

  PhDr. Renata Mikulášová, riaditeľka školy

 • Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice GAK

  9. - 11. október 2019

  Program

  9. október 2019

  15,00h - 17,00h - Žiacka akadémia - žiaci GAK predstavujú svoje talenty (Kultúrne centrum Banská Štiavnica)

  10. október 2019

  8,00h - 12,00h - Škola netradične - semináre, workshopy, besedy so zaujímavými predstaviteľmi vedy, kultúry a spoločenského života (priestory GAK)

  16,00h - 18,00h - Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov GAK (Hotel Grand Matej Banská Štiavnica)

  11. október 2019

  9,00h - 12,00h - Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti storočnice novodobej histórie školy (aula GAK)

 • Dňa 25. septembra 2019absolvovali žiaci IV. B, IV. C, III. A a IV. A tried celodennú exkurziu do Bratislavy.

  Cieľom exkurzie bola v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania a vysokoškolského štúdia návšteva výstavy Akadémia a Gaudeamus 2019 – Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.

  Na veľtrhu mali žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - SCIO testov,na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši žiaci prejavili záujem aj o štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie aSeverného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.

 • Rodičovské združenie pri Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

  Dňa 13.9.2019 sa konalo Plenárne rodičovské združenie, na ktorom bol jednohlasne schválený

  Rodičovský príspevok na školský rok 2019/2020 v sume 25,00 €.

  V prípade, že má rodič na škole viac ako jedno dieťa, zaplatí príspevok len raz je to príspevok rodiča.

  Za študenta, ktorý poberá sociálne štipendium bude príspevok 1,00 €.

  Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľom, alebo zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu SK24 5600 0000 0046 5167 2001 do poznámky napísať meno žiaka a triedu do 20.10.2019 .

 • Milí rodičia,

  na web stránke školy, v ľavom menu Aktivity školy, Vás počas školského roka budeme informovať o organizačnom zabezpečení školských akcíí organizovaných pre žiakov našej školy.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 13. septembra 2019 o 15,00 h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  • Správa o hospodárení za školský rok 2018/19
  • Schválenie rozpočtu na školský rok 2019/20
  • Voľba zástupcu rodičov do Rady školy GAK
  • Informácia o priebehu maturitnej skúšky 2020 pre triedy IV.A, V.B,V.C
  • Rôzne

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1. ročníkov budú mať triednické práce do 12.00 h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezuvky a písacie potreby. Zároveň žiadame, aby novoprijatí žiaci priniesli so sebou k nahliadnutiu kópiu rodného listu z dôvodu evidencie osobných údajov. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

  V utorok 3. septembra 2019 sa vyučovanie začne o 7.45 h.

 • Gymnázium sa hýbe !

  A o to, aby sa žiaci hýbali, išlo všetkým nám, ktorí sme sa vo štvrtok 27. júna rozhodli pre nich pripraviť už 6.ročník Športového dňa. Hlavnými organizátormi boli vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík a Mgr. Marek Konečný. Hlavný štáb sa rozložil v školskej telocvični, kde si záujemcovia mohli zahrať mix-volejbal, basketbal a stolný tenis. Keďže sme však do tohto podujatia chceli zapojiť čo najviac žiakov, ďalšie zaujímavé športové disciplíny na nich čakali na mestskom štadióne.

 • La fête de la musique je veľmi obľúbený sviatok Francúzov, ktorý každoročne aj patrične oslávia. V tento deň sa v celom Francúzsku a vo frankofónnom svete konajú rôzne koncerty v uliciach miest, koncertných sálach, parkoch, kostoloch, na plážach.

  Už niekoľko rokov oslavy sviatku hudby prebiehajú aj v Banskej Bystrici, vďaka Alliance française a Literárnemu a hudobnému múzeu. Minikoncert sa konal v Štátnej vedeckej knižnici, kde sa okrem iných interpretov predstavila aj naša Ema Wieziková spolu so svojimi „dvornými“ muzikantmi Matúšom Petákom a Richardom Žemberom. Ema a spol. vystúpili so šiestimi piesňami od rôznych mladých francúzskych interpretov ako napríklad Pomme, Aline alebo Montgomery.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0902344866
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria