Navigácia

Sponzori školyRebríček stredných škôl INEKO - pozícia GAK v BBSK

Rebríček stredných škôl INEKO - pozícia GAK v BBSK

Streda 5. 8. 2020

Najbližšie udalosti

Letné prázdniny

Oslavy storočnice školyOslavy storočnice školy

Storočnica vo videoukážkach

Žiacka akadémia - 9. október 2019

Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov - 10. október 2019

Pozdrav od Milky Vášáryovej

Škola netradične - 10. október 2019

Slávnostné zasadnutie Pedagogickej rady pri GAK - 11. október 2019

Storočnica vo fotografiách

Slávnostné zasadnutie Pedagogickej rady pri GAK

Žiacka akadémia

Škola netradične

Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov

Napísali o nás

https://www.minedu.sk/gymnazium-a-kmeta-v-banskej-stiavnici-oslavuje-100-rokov-od-svojho-vzniku/

Pamätnica GAK

Pri príležitosti 100. výročia novodobej histórie našej školy sme k tomuto jubileu vydali Pamätnicu GAK, v ktorej tím autorov zachytil históriu školy, ale aj jej súčasnosť. Pre záujemcov je pamätnica k dispozícii na predaj v tlačenej forme.

Ukážka Pamätnice GAK

13.9.2019 - Šifrovačka

7.11.2019 - Imatrikulácie prvákov

17.12.2019 - School fair

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Potvrdenie o návšteve školy

  Potvrdenie o návšteve školy bude škola vydávať v dňoch 24.- 28.8. 2020

 • Žiaci nastupujúci do 1. ročníka Gymnázia A. Kmeťa v školskom roku 2020/2021, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte, pošlú žiadosť o prijatie do školského internátu po doručení rozhodnutia o prijatí na školu.

  Žiadosť je možné poslať poštou na adresu Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica alebo mailom na adresu dmbs@sosbs.sk.

  - žiadosť o ubytovanie je treba zaslať do 15.06.2020

  http://dmbs.wbl.sk/ziadost_o_prijatie_do_si_1.9.2020.pdf

 • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

  Slávnostná rozlúčka s maturantmi 5. jún 2020

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 5. júna 2020 rozlúčilo s absolventmi, ktorí v tomto školskom roku neabsolvovali maturitnú skúšku v tradičnej podobe, ale administratívne – teda výpočtom priemerov známok zo skupín príbuzných predmetov.

  Štúdium v školskom roku 2019/2020 ukončilo 16 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

  Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala tentokrát v čase mimoriadnej situácie bez účasti rodičov, priateľov a známych.

 • Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia - študijný odbor 7902J gymnázium a do 1. ročníka 5- ročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia SJL/ANJ/RUJ na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2020/2021. Prijímacie skúšky sa uskutočnia administratívnou formou.

  Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu byť doručené mailom, prostredníctvom edupage, poštou alebo osobne na adresu školy do 19. 06. 2020.

 • Asociácia za život a rodinu, o.z. organizovala tento rok už 4. ročník umeleckej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl. Témou tohto ročníka bola: Rodina a základné ľudské právo na život. Našu školu reprezentovala Beáta Kalinová žiačka II. B triedy. Za svoje umelecké dielo s názvom SÚDRŽNOSŤ získala Špeciálnu cenu. Blahoželáme!

  viac info: https://zazivotarodinu.sk/propozicie-vytvarnej-a-video-sutaze/ Mgr. Zuana Horniaková

 • Po prerokovaní v predmetových komisiách Pedagogická rada pri GAK vyjadrila súhlas s koncoročnou klasifikáciou jednotlivých predmetov spôsobom, zhodným so spôsobom klasifikácie jednotlivých predmetov pred prerušením štúdia , to znamená známkou 1 -4, alebo výrazom „absolvoval“.

  Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú vyučujúci prihliadať na všetky osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu žiakov a budú dôsledne postupovať podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/20 zo dňa 06. apríla 2020.

 • Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00 h.

  Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

  Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

  Dátum podujatia:pondelok 27.4.2020 o 14:00

  Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte: https://www.facebook.com/events/331965841098147/

 • Darujte nám 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria