• Plenárne zasadnutie rodičovského združenia
     • Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

      Dňa 23. septembra 2022 o 14.30 h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

      • Správa o hospodárení za školský rok 2021/22
      • Schválenie rozpočtu na školský rok 2022/23
      • Rôzne

      Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8. 30 h v aule Gymnázia Andreja Kmeťa.

      Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď elektronicky cez EduPage (modul Žiadosti/ Vyhlásenia) alebo žiak tlačivo odovzdá triednemu učiteľovi - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Usmernenie k organizácii školského roka 2022/2023
     • Usmernenie k organizácii školského roka 2022/2023

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

    • Júnová exkurzia do Prahy
     • Júnová exkurzia do Prahy

      Prvou inšpiráciou pre organizovanie tohoročnej trojdňovej exkurzie do Prahy bol záujem študentov tretieho ročníka o rôzne slohy a štýly európskej architektúry, tiež túžba ísť za hranice Slovenska, čo dlho kvôli pandémii nebolo možné. Hneď po príchode sme
      navštívili Botanickú záhradu, kde sme pozorovali rôznorodosti prírody a potešili všetky zmysly. Po ubytovaní na Boteli Racek, ktorý kotví priamo na Vltave, sme absolvovali oboznámenie s večernou Prahou.
      Druhý deň sme sa vydali na Pražský hrad. Po vstupe do areálu sme najskôr zhliadli výstavu Príbeh Pražského hradu, ktorá nás previedla všetkými obdobiami tejto poprednej národnej kultúrnej pamiatky v kontexte dejín. Študenti neskôr sami objavovali jednotlivé
      architektonické štýly a prvky, navštívili sme Chrám sv. Víta, Baziliku sv. Juraja i nádherný Starý Kráľovský palác. Návštevu hradného komplexu sme ukončili v legendárnej Zlatej uličke

    • Športový deň - gymnaziálna olympiáda 2022
     • Športový deň - gymnaziálna olympiáda 2022

      Už tradične od roku 2012 sa uskutočňuje na našej škole na konci školského roka gymnaziálna olympiády. Minulý rok sme mohli organizovať športové súťaže v rámci tried z dôvodu Covidu 19. V tomto roku dňa 27 6. 2022 sme sa premiestnili iba do telocvične z dôvodu rekonštrukcie atletickej dráhy na mestskom štadióne na tartanový povrch. Žiaci si sami vybrali družstvá bez rozdielu veku a pohlavia. Po prezentácii začali hrať mix-volejbal, medzitým sa hral mix-bedminton a mix-stolný tenis. Po volejbale nasledoval mix-streetbal, do ktorého sa zapojilo päť miešaných družstiev chlapcov a dievčat a na záver sa hral mix-futsal. Celkovo sa na športovom dni zúčastnilo 42 chlapcov a dievčat našej školy. Žiaci odchádzali príjemne unavení, a tak veríme, že sa bude v tejto tradícii pokračovať aj v budúcom školskom roku. Gymnaziálna olympiáda sa konala na podporu Európskeho mládežníckeho olympijského fes

    • Projektový deň 2022 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov
     • Projektový deň 2022 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

      Už niekoľko školských rokov je jeden deň v júni venovaný prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov. V tomto školskom roku to bolo 15. júna 2022.

      Projektový deň je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

    • RoboSum 2022
     • RoboSum 2022

      Keď si prezriete novinky na našej stránke, dozviete sa, že žiaci našej školy sú veľmi šikovní, zapájajú sa do širokej škály aktivít a boli v tomto školskom roku veľmi úspešní v rôznych súťažiach. Veľmi radi by sme takto na záver školského roka pochválili ešte s jedným vynikajúcim výsledkom. Nicolas Slezák a Filip Ivanič z 1.A triedy sa už niekoľko rokov venujú robotike a svoje skúsenosti a šikovnosť v oblasti robotiky zúročili v robotickej súťaži RoboSum 2022, ktorá sa konala vo Fiľakove. V tejto medzinárodnej súťaži sa zišlo spolu 17 tímov, z toho tri boli z Maďarska. Keď sme vám písali cez prostredie edu, aby ste im držali palce, lebo konkurencia je veľká, veru, vaše lajky, povzbudenia a samozrejme ich skvelá príprava zabrali dokonale. V sále, v ktorej to chvíľami vyzeralo ako v športovej aréne súperili medzi sebou vždy dvojice naprogramovaných robotov o to, kto koho skôr vytlačí z kru

    • Matematický klokan 2022
     • Matematický klokan 2022

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, do ktorej sa na Slovensku v tomto ročníku zapojilo celkom 62544 žiakov základných a stredných škôl. S potešením musíme skonštatovať, že sme spokojní nielen s početnou účasťou (79 riešiteľov), ale najmä s výsledkami, ktoré naši žiaci dosiahli. Zapojili sa všetky ročníky, súťažili sme v troch kategóriách: Kadet9, Junior G12 a Junior G34.

    • Výzva pre záujemcov gymnaziálnej olympiády 2022
     • Výzva pre záujemcov gymnaziálnej olympiády 2022

      Dňa 27. 6. 2022 sa uskutoční vo veľkej telocvični už tradične športový deň – gymnaziálna olympiáda v športových súťažiach mix- volejbal, mix- florbal, mix-streetbal, mix-futsal, mix -bedminton a mix-stolný tenis. Súťažiť môžu miešané chlapčenské a dievčenské družstvá bez rozdielu ročníkov.

      Čaká vás sladká odmena s občerstvením a na záver propagačné materiály na podporu konania Európský mládežnícky olympijský festival EYOFv Banskej Bystrici júl 2022.

  • Partneri

  • Zriaďovateľ školy

  • Prihlásenie


  •  

    

  •   

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje