• Úvodná stránka

    • Školský parlament


     Predseda: Martin Jaško(3.A)
     Podpredseda: Laura Gontková(3.D)
     Tajomník: Mike Hric(4.B)
     Nástenkárka: Natália Fekiačová(4.C)
     Alexandra Viera Hozlárová(4.D)
     Mária Mayerová(4.C)
     Elisabeth Hatiarová(3.D)
     Filip Martinec(3.B)
     Kristína Spišiaková(4.C)
     Olina Bošelová(2.D)
     Viktória Zmeková (2.B)

      

      Poriadok zasadania:

     1. Na začiatku každého zasadania predseda  alebo ním poverená osoba otvorí zasadanie  (ďalej len predsedajúci).

     2. Predsedajúci uvedie program zasadania. Ak niekto z členov  bude mať bod na prejednanie, ktorý nie je spomenutý v programe, tak po prečítaní programu si vypýta slovo a oznámi doplnenie programu o daný bod. Daný bod sa bude prejednávať ako posledný bod programu. 

     3. Počas zasadania má slovo výhradne predsedajúci, alebo osoba, ktorej predsedajúci dal slovo. 

     4. Každý člen  dostane slovo, a je povinný vyjadriť sa ku každému bodu programu v časovom limite maximálne 1 minúta pre každý bod. 

     5. Na konci každého zasadania  predsedajúci zhrnie výsledky zasadania . Ak budú členovia  v počte 5 a viac proti určitému odsúhlasenému bodu programu, platnosť daného bodu sa ruší a bude prerokovaný na najbližšom zasadaní , kde sa určí definitívne stanovisko.

     6. Predsedajúci ukončí zasadanie ŠP.

      

     Opatrenia pre nerušený priebeh zasadania ŠP:

     1. Predsedajúci nevhodne správajúceho sa člena ŠP upozorní.

     2. Predsedajúci môže vykázať nevhodne správajúceho sa člena  zo zasadania  ak bol daný člen  upozornený už po tretíkrát počas jedného zasadania (v hrubom porušení etických al. morálnych princípov ihneď), čo sa bude danému členovi  počítať ako neospravedlnená neúčasť na zasadaní ŠP.