• Nadpis

    • SME ŠKOLA, KTORÁ MENÍ SVET!

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa od roku 2016 zapojilo do programu Inštitútu pre aktívne občianstvo. Výsledkom boli rôzne aktivity na hodinách občianskej náuky, či etickej výchovy, v mimoškolskej a krúžkovej činnosti (debatný a filmový krúžok), či pri rôznych príležitostiach (exkurzie, besedy, Dni Andreja Kmeťa, Európsky deň jazykov). Do aktivít sa okrem učiteľov zapojili aj študenti a Žiacka rada. Zoznam niektorých aktivít nájdete nižšie.

     Program „Školy, ktoré menia svet“prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu. (Podľa tlačovej správy zo 7.9. 2016)

     Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/). Sledujte nás aj na našom Facebooku (https://www.facebook.com/ipao.sk).

     Niektoré aktivity z rokov2016-2018:

     Európsky deň jazykov, aktivity s Centrom dobrovoľníctva, Deň ľudských práv a demokracie v praxi, Výstava malieb Fera Guldana – Menšiny na Slovensku, Prípadové štúdie projektových prác „Demokracia v praxi.“, Exhibičná debata Slovenskej debatnej asociácie, Beseda s iniciatívou „Nie v Našom meste“, Súťaž: Natoč video „Ako som sa stal aktívnym občanom“, Tematický deň: Rôznorodosť ako hodnota: aktivity o reklame z publikácie „Myslíme kriticky o médiách“,Živé knižnice online a diskusie, film „Vlna“ a diskusie,návšteva a analýza zasadnutí Mestského zastupiteľstva, besedy v rámci Dní Andreja Kmeťa: GrigorijMesežnikov - IVO, Marián Balogh z ÚV SR pre rómskej komunity, Jaroslav Naď - SSPI,  aktivity z metodických príručiek o občianstve na vyučovaní občianskej a etickej výchovy – “Ako chutí moc”, “Modelové morálne dilemy”,”Myslíme kriticky o médiách”, “Korupcia”,výstava kontrafaktuálnychštudentských prác: “Svet bez ľudských práv”, Debatný klub, Deň obetí holokaustu: exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi, účasť na pietnom čítaní mien obetí, Putovná panelová výstava SNP 1944 z Múzea SNP

     Inštitút pre aktívne občianstvo je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občiansku participáciu, angažovanosť a dobrovoľníctvo online aj offline, výchove a vzdelávaniu
     k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

     Mgr. Miron Breznoščák

     Koordinátor aktivít IPAO na GAK BS