• O našej škole v rámci siete UNESCO

    •  

      

      

     UNESCO ASN na Gymnáziu Andreja Kmeťa

      

     Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici je už niekoľko rokov v sieti škôl UNESCO AssociatedSchoolsNetwork. V poslednej dobe sa na pôde školy uskutočnili tieto aktivity v 4 určených oblastiach z agendy UNESCO.

     1.) Svetové problémy a OSN

     V danej téme sa v rámci vyučovanie venovali na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, umenia a kultúry, biológie, a geografie. V tomto školskom roku vo forme diskusií venovali najmä migrácii, klimatickým zmenám, nárastu nacionalizmu a populizmu a z toho vyplývajúcim zmenám v globalizovanom svete. 

     Žiaci a pedagógovia sa podieľajú aj na týchto súťažiach: Olympiáda ľudských práv. Filozofická olympiáda. Dejepisná olympiáda. Geografická olympiáda, Stredoškolská odborná činnosť. 

     Ďalej sa študenti zúčastnili modelového zasadnutia OSN. Študenti sa zapojili aj do projektu Create&Control, kde na celoslovenskej súťaži prezentovali riešenie globálnych problémov ich fiktívnej krajiny.

     Na škole boli zorganizované aj tieto aktivity v rámci krúžkov, a to riešenie svetových problémov (migrácia, klimatické zmeny, úloha BR OSN) v rámci debatného krúžku, ktorý sa aktívne zúčastňoval kôl stredoslovenského regionálneho turnaja debatnej ligy.

     Významné dni OSN boli pripomínané formou násteniek a na hodinách príslušných predmetov. V rámci tematických Dní Andreja Kmeťa sa uskutočnili besedy a aktivity s hosťami z STU v BA o migrácii a populačnom raste, ďalej z FPV UMB v BB o otázke miznúcich živočíšnych druhov a ďalšie workshopy.. Otázky migrácie spracovali študenti a pedagógovia na niekoľkých tematických dňoch venovaných ľudským právam.

     2.) Ľudské práva, demokracia a tolerancia

     Žiaci a pedagógovia sa podieľali na týchto súťažiach: Olympiáda ľudských práv. Filozofická olympiáda. Dejepisná olympiáda, Stredoškolská odborná činnosť, Eustory, Educ8ted Slovakia k roku 1918, Spýtaj sa starých rodičov na rok 1968 s FF UK BA a iných. 

     V danej téme sa v rámci vyučovanie venovali na hodinách občianskej náuky, dejepisu, etickej výchovy a umenia a kultúry. Významné dni sa rovnako pripomínali formou diskusií, exkurzií a aj na stránkach školy (web, facebook). V rámci tematických Dní Andreja Kmeťa sa uskutočnili besedy s historikmi, predstaviteľmi tretieho sektora, samotnými študentmi, ktorí pripravili rôzne aktivity na túto tému. Napríklad sa uskutočnila beseda a prednáška s Mariánom Baloghom z regionálnej kancelárie Splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity.

     Na škole boli zorganizované aj aktivity k rôznym pamätným dňom: Tematické dni o mediálnej výchove, ľudských právach a ich dostupnosti v iných krajinách, demokracii v praxi – workshopy, besedy, kvízy s cenami od Artfóra, prednášky, výstavy, návštevy a analýza zasadnutí MsZ, práca s príručkami o mediálnej výchove, či proti extrémizmu, čítačky víťazných prác zo súťaží, exhibičné debaty debatného klubu, tvorba prác a panelov, študentské aktivity s mladšími študentmi. Ich množstvo je také veľké, že sa muselo pristúpiť k ich redukcii, aby sa nenarušoval vyučovací proces a zorganizovali sme nárazové tematické dni. Niekoľko takých dní sa uskutočnilo v priebehu 2-3 vyučovacích hodín, z ktorých boli učitelia ochotní pustiť študentov, no teraz 5.12. sa uskutočnil Deň ľudských práv, ktorého formát budeme používať 2-3x v budúcom roku. Ako príklad tematických dní uvediem program tohto dňa. Zapojené boli všetky triedy a študenti. Rozdelili sa podľa blokov a postupne absolvovali kvízy k osmičkovým rokom, diskusie k online živým knižniciam so staršími študentmi, psychologické aktivity k motivácii, analýzu a diskusiu o alternatívnych médiách so staršími študentmi, hry o korupcii, hudobno-vizuálno-literárne pásmo k roku 1968, diskusiu k filmom o manipulácii a demokracii v nemeckom jazyku. Nabudúce budú aj vo francúzštine, španielčine a ruštine. Uskutočnil sa aj workshop s Milanom Šagátom z Via Iuris a Martinou Strmeňovou. Po tretej hodine sa celá škola zúčastnila projekcie dokumentu o holokauste Margarétina cesta a následnej besedy o extrémizme a aktuálnych otázkach v rámci projektu Zabudnuté Slovensko s Andrejom Bánom a jeho hosťami, napríklad s Monikou Vrzgulovou, Michalom Havranom alebo s profesorom Pavlom Traubnerom. Takéto dni plánujeme v budúcnosti aj naďalej.

     3.) Medzikultúrne vzdelávanie a svetové dedičstvo

     Projekt Erasmus plus sa postupne na škole ukončil, preto sa našiel náhradný program vo forme bilaterálnych programov. Bilaterálny projekt so školou v Middelharnis, Holandsko sa tento rok venoval téme voda, budúci rok bude na tému svetového dedičstva. Okrem výmennej bázy ide aj o praktické cvičenia a návrhy v danej problematike v zmiešaných skupinách.

     Európsky deň jazykov ako tradičná súčasť života školy je tematický deň druhých jazykov o krajinách a kultúrach z celého sveta, ktorý pripravujú študenti a učitelia vo forme prezentácií kultúry, hudby, jedla, zvykov, či pamiatok z celého sveta.

     Regionálna výchova bola zavedená ako povinný klasifikovaný predmet pre prvákov v druhom polroku. Už tradične sa zameriava na Banskú Štiavnicu a okolie v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Študenti po získaní informácií na hodinách pracujú na projektovom vyučovaní a ich výstupy potom prezentujú na exkurziách po meste. Získavajú tak kompetencie, ktoré môžu využiť počas štúdia a aj v budúcnosti, kdekoľvek vo svete.

     Z ďalších aktivít sa uskutočnilo Stretnutie škôl UNESCO, spolupráca s bardejovským gymnáziom, účasť študentov na konferencii v Krakove, Poľsko a v Bardejove, exkurzie v zahraničí: Viedeň, Praha, Budapešť, Bratislava, Francúzsko, Spojené kráľovstvo. V rámci spolupráce medzi mestami UNESCO zo strednej a východnej Európy sa v Banskej Štiavnici uskutoční májový výmenný pobyt študentov z Krakova, Viedne, Budapešti a Rigy.

     Na jar 2018 sa uskutočnilo Stretnutie zástupcov regionálnej kancelárie miesto UNESCO strednej a východnej Európy v Budapešti a v Banskej Štiavnici, kde sa naši študenti zapojili ako sprievodcovia delegátov po meste.

     Spolupráca s mestom Banská Štiavnica bola aj v rámci akcií: Svetové dedičstvo očami detí (výstava prác detí z celého sveta). Účasť a výhra v súťaži UNESCO organizovanej mestom Banská Štiavnica.

     Folklórne tradície sa upevňovali napríklad na vystúpeniach našich študentov na dňoch úcty k starším, dňoch otvorených dverí a mnohých ďalších akciách. Študenti sa zúčastnili Salamandrových dní v sprievode. Rôzne súťaže, vystúpenia, ši stužkové obohatili svojim programom.

     V rámci tematických Dní Andreja Kmeťa sa uskutočnila beseda a prednáška s Dr. MironomBreznoščákom st., bývalým asistentom primátora mesta Banská Štiavnica pre spoluprácu s UNESCO a Radou Európy. Ďalej sa uskutočnila tematická exkurzia na Sitno spojená s čítaním beletrie a literatúry faktu o dejinách, etnológii a tradíciách mesta a okolia.  Zorganizovali sa aj exkurzie do lokality UNESCO, do Vlkolínca, ďalej do Martina, Slovenského múzea dediny, na Oravský hrad, do múzeí, na národný cintorín. V rámci tematických exkurzií sa navštívili múzeá v Bratislave (SNM), Seredi (MH), Banskej Bystrici (MSNP), Košiciach (TM), Banskej Štiavnici (SBM) a iných.

     Študenti sa zapojili aj do online priameho prenosu koncertu Symfonického orchestra a Bratislavského chlapčenského zboru o dejinách hudby s názvom Príbeh hudby

     Žiacka rada zorganizovala pre prvákov Gymnaziálnu šifrovačku, v ktorej hravou a kvízovou formou ukázala novoročiakom mesto a pamiatky UNESCO.

     V roku 2019 je Banská Štiavnica v prvom ročníku projektu Hlavným mestom kultúry SR. V rámci toho sa uskutoční množstvo kultúrnych aktivít s účasťou našich študentov v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica, Ansámblom nepravidelného divadla a inými inštitúciami v podobe projektu Almázia. Okrem festivalu pouličného divadla Amplión sa študenti budú autorsky podieľať na pripravovanej inscenácii Ex-trémisti. Naposledy sa aktívne zúčastnili otváracieho ceremoniálu s názvom Rodinné striebro, kde prezentovali kultúrne dedičstvo, identitu a pamäť študentov a učiteľov. Táto téma bude ďalej spracovaná umelcami a študentmi. Súčasťou projektu HMK bude aj veľký študentský výskum života Štiavničanov v socializme s podporou Slovenského banského múzea vo forme dotazníkov a rozhovorov metódou oral history

     4.) Životné prostredie a udržateľný rozvoj

     Medzi aktivity environmentálneho a ekologického charakteru patria: Separovanie odpadu. Dni zdravej výživy. Environmentálna výchova. Deň červených stužiek, Deň narcisov, a mnohé iné.

     V rámci bilaterálneho projektu s holandskou školou sa uskutočnili aktivity na tému vody. Pre holandských študentov sa vytvorila skupinová práca na banskoštiavnických tajchoch, kde so slovenskými študentmi v skupinách pracovali na návrhoch pre udržateľnosť prostredia jazier z hľadiska zoologicko-botanického, chemicko-ekologického a geograficko-historického ako s centrami cestovného ruchu alebo prírodne prijateľného priemyselného využitia. Podobné návrhy vytvorili aj v Holandsku, kde navrhovali riešenia problémov v otázkach vody, záplav, sucha, znečistenia a podobne. Absolvovali aj exkurziu do TANAPu k vodopádu Skok, kde skúmali dopad turistického ruchu na malo a veľkoplošné chránené územia. Témou bilaterálneho projektu na tento rok bude kultúrne dedičstvo a pamiatky UNESCO.

     Pri školskej knižnici a v učebniach a kabinetoch DEJ, OBN, BIO a GEO bola zriadená knižnica s časopisom NationalGeographicMagazine.

     5.) Iné aktivity

     Mnohé aktivity a workshopy sa uskutočnili v rámci programov alebo v spolupráci s inštitúciami ako: Inštitút pre aktívne občianstvo. HumanForum, Slovenská Wikipedia, aktivity žiackej rady (ChristmasSchool Fair), Amplión, Mesto Kultúry, Dokument na kolesách, 4 živly. Veľké akcie chystáme v rámci príprav osláv storočnice gymnázia.

      

     Podľa výročnej správy vypracoval:

     Mgr. Miron Breznoščák

     Koordinátor UNESCO