• Občianske združenie pri Gymnáziu Andreja Kmeťa

    •       

     Pri Gymnáziu A. Kmeťa pôsobí od roku 2004 OZ  Priatelia Gymnázia A. Kmeťa, ktoré združuje ľudí s blízkym vzťahom ku škole a vzdelávaniu ako takému.

     Základným cieľom OZ je uplatňovanie neziskových aktivít súkromných fyzických a právnických osôb s cieľom zapojiť Gymnázium A. Kmeťa do medzinárodnej siete vysoko kvalitných stredoškolských zariadení, zameraných na výchovu v duchu medzinárodného porozumenia a tolerancie a vzdelávanie smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.

     Medzi konkrétne ciele OZ patrí získavanie sponzorských príspevkov, grantov a darov za účelom všestrannej podpory vzdelávacích a výchovných aktivít školy, financovania materiálno-technického zabezpečenia výučby, sympózií, seminárov, mimovyučovacích vzdelávacích aktivít študentov a pedagógov školy, možností medzinárodnej spolupráce a výmenných návštev študentov a pedagógov, propagácie školy a pod.

     Občianske združenie Priatelia Gymnázia A. Kmeťa nemalou mierou prispieva ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a mimoškolských aktivít žiakov. Finančne prispieva na nákup IKT, učebných pomôcok, zabezpečenie súťaží a reprezentačných aktivít študentov a to aj na medzinárodnej úrovni.

     S radosťou a vďakou privítame pomoc vo forme grantov a darov ako aj 2% dane, ktoré našej škole venujete.

       Kontaktné údaje:

      

     Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

     Forma: Občianske združenie

     Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

     IČO:     37948962

     Číslo účtu:  0411106467 / 0900 Slovenská sporiteľňa a.s.