Navigácia

 • Divadlo na škole

  V rámci projektu Hlavné mesto kultúry SR 2019 sa naši študenti zapojili do mnohých aktivít. Jednou z nich boli aj workshopy o tvorbe divadelnej hry, ktorej predpremiéru mohli vidieť naši študenti 24. a 25. októbra. Scenár, ktorý tvorili aj títo študenti, sa venoval manipulácii mladých, tolerancii a nenávisti. Hru s názvom Ex-Trémisti s Jakubom Pohleom autorsky vytvorila Janka Mikitková a Ján Fakla. Klip z premiéry si môžete pozrieť na priloženom linku:

  Link

 • Výsledky šk.kola Olympiády v anglickom jazyku

  Výsledky šk.kola Olympiády v anglickom jazyku

  Milí žiaci a súťažiaci v OAJ, celkové výsledky zo školského kola  OAJ  sú nasledujúce:

   

   

  KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika.)

  1.miesto :  Samuel Balžanka (II.A)

  2.miesto: Mária Blaškovičová (II.A)

  KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

  1.miesto :  Richard Žember (IV.A)

  2.miesto: Katarína Freigertová (III.A)

  KAT 2C1 (Bilingválne štúdium)

  1.miesto :  Barbora Fričová (V.B)

  2.miesto: Jakub Navrátil (V.C)

  3.miesto: Marián  Rajnoha (II.B)

  KAT 2C2 (anglofónny)

  1.miesto : Júlia Hudáková (V.B)

   

  Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a zároveň všetkým účastníkom ďakujeme za účasť.     Do ďalšieho okresného kola OAJ postupujú len víťazi z prvého miesta v každej kategórií. Prajeme im veľa šťastia a úspechov!

  Vyučujúci ANJ

 • Sme škola, ktorá píše históriu – Oslávili sme 100-ročnicu školy

  Sme škola, ktorá píše históriu – Oslávili sme 100-ročnicu školy

  V dňoch 9. – 11. októbra 2019 sa na našej škole konali Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice Gymnázia Andreja Kmeťa.

  Oslavy sa konali pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   

  9. október 2019 – SLÁVNOSTNÁ ŽIACKA AKADÉMIA

  Slávnostná žiacka akadémia sa konala v stredu popoludní v priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici. Žiaci gymnázia prezentovali svoje talenty v hudobno-dramatickom programe za prítomnosti svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov, starých rodičov ako aj predstaviteľov rôznych inštitúcií.

  Program bol pretkávaný  vstupmi do histórie školy a  školského vyučovania v začiatkoch minulého storočia,  zároveň bolo divákom predstavené súčasné gymnázium, priestory v ktorých sa nachádza, pedagogický zbor.

   

  10. október 2019   -  ŠKOLA  NETRADIČNE -  prezentácie, workshopy a prednášky.

  V tento deň sme vyučovací proces nahradili zaujímavými prednáškami, workshopmi, seminármi, kde prednášateľmi  boli absolventi školy z rôznych odborov, vysokých škôl, inštitúcií, predstavitelia  z oblasti vedy, kultúry a spoločenského života.

  Animalia – ríša extrémov a rekordov    a   O "škaredých" a "nebezpečných" pavúkoch alebo môj skromný príspevok ako predchádzať arachnofóbii, tieto  dve témy predstavil  V. Franc z Fakulty prírodných vied UMB z Banskej Bystrice a Čo zmenila Gréta? O tom, kto je  Gréta Thunberdová a  o zmenách vo vnímaní   klimatickej  a       environmentálnej krízy spoločnosti  a   Potraviny z GMO. Treba sa ich báť? prezentovala Andrea  Zacharová  z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.  Z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave sa na pôdu školy vrátil Ján Pekár s témou Myslieť (konať)  strategicky – načo nám je teória hier v živote, z Prírodovedeckej fakulty UK Branislav Bleha Keď jedna Zem pre toľkú masu  (ne)stačí a z Fakulty prírodných vied UMB z Banskej Bystrice Karol Weis   s problematikou Moderná geografia vs. geopotenciál krajiny.

   Besedy a  prednášky dali našim žiakom  odpoveď  aj na otázky o Slnečných erupciách: ohňostroj alebo ohrozenie? od Jaroslava Dudíka z  Astronomického ústavu v Českej republike   ako   aj o tom  Za čo môžu naši rodičia – genetika  od Zuzany Bačovej  z Ústavu experimentálnej endokrinológie  SAV v Bratislave.

  Zaujímavými témami prednášok iste boli aj História, fantázia a dobrodružstvo od spisovateľa Juraja Červenáka   alebo "Odtnite mu hlavu, nech nevytŕča z davu.“ Ostrovy slobody v čase komunistickej totality  od Júlie Čížovej z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

   Na svoje študentské časy v laviciach školy si zaspomínali Nina Hricová  s témou Zuby ako perličky, Ľubica Abelovská, ktorá prezentovala  Oko - najdôležitejší ľudský  zmysel a mapa tela ako aj  Rradovan Džugas  s témou Pripojení?

  Ako je možné prejsť Zo školských lavíc ku spievaniu našim žiakom priblížila Zdenka Predná   a ako Z matfyzu do neziskovky Viktor Hirschner.     

  Žiakom 1. ročníkov štvorročného štúdia a bilingválneho štúdia bol predstavený Andrej Kmeť – historik, etnograf, botanik - jeho život a dielo.         

  Veríme, že tohtoročný prednáškový deň,  ŠKOLA  NETRADIČNE  bol   pre všetkých našich žiakov zaujímavý, predstavil im niektorých našich absolventov   a poskytol množstvo nových poznatkov a zaujímavostí.

   

  10. október  2019   -  LITERÁRNO-HUDOBNÝ PODVEČER SPOMIENOK ABSOLVENTOV

  Podvečer sa v hoteli Grand Matej  konal Literárno-hudobný podvečer spomienok absolventov Gymnázia Andreja Kmeťa, na ktorom sa predstavili významné osobnosti kultúrneho života.

  Na svoje študentské časy, kariéru spisovateľa a diplomata si zaspomínal  slovenský dramatik, prozaik a autor literatúry pre deti a mládež Anton Hykish.  Slovenský spisovateľ, autor fantasy Juraj Červenák spomínal na časy v gymnaziálnych laviciach  a cesty, ktoré ho viedli k spisovateľskej dráhe. Spomienky dopĺňala a svojím spevom prelínala speváčka Zdenka Predná.

  Na svojich profesorov na gymnáziu, na roky mladosti v Banskej Štiavnici si vo videoprojekcii zaspomínala Emília Vášáryová, ktorá takouto formou zaslala pozdrav a zaželala škole, učiteľom a žiakom školy  do ďalších  100 rokov  veľa úspechov a napredovania.

  Programom nás sprevádzali Oľga Moravčíková a Helena Chovanová, tiež absolvenky školy.

   

  11. október 2019 – SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE PEDAGOGICKEJ RADY

  Slávnostného zasadnutia pedagogickej rady pri príležitosti osláv 100-ročnice školy sa zúčastnili hostia: Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu, Jaroslav Paška, poslanec NR SR, Oľga Nachtmanová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Banskobystrického samosprávneho kraja, Nadežda Babiaková, primátorka mesta, Radovan Prokeš, predseda Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa   a mnohí ďalší predstavitelia organizácií, inštitúcií spolupracujúcich so školou, bývalí a súčasní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, absolventi školy.

  Všetkých na pôde školy v slávnostnom príhovore privítala Renata Mikulášová, riaditeľka školy. Hostia vystúpili s pozdravmi a zdravicami, v ktorých škole želali do ďalších rokov len výborných žiakov, oceňovali prácu pedagogických pracovníkov, vyjadrovali želanie, aby  škola vytvárala aj naďalej predpoklady pre  rast vynikajúcich osobností. Takmer všetci vo svojich zdraviciach zaspomínali aj na svojich pedagógov a svoje študentské roky.

  Súčasťou slávnostného zasadnutia bolo aj oceňovanie bývalých riaditeľov školy, zástupcov riaditeľa školy, bývalých pedagogických pracovníkov a predstaviteľov organizácií, inštitúcií, firiem spolupracujúcich so školou. Ocenení získali Pamätnú plaketu Gymnázia Andreja Kmeťa vydanú pri príležitosti 100. výročia založenia školy.

  Do života bola uvedená Pamätnica Gymnázia Andreja Kmeťa vydaná pri tejto príležitosti  a vedenie školy   do daru od predsedu  Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa p. Prokeša  dostalo unikátnu ručne  a v koži viazanú  Pamätnicu GAK.

  Počas podujatia bola prezentovaná projekcia zo života školy, histórii a súčasnosti.

  Hostia po skončení slávnostného zasadnutia mali možnosť  absolvovať prehliadku školy. Slávnostné zasadnutie bolo zakončené slávnostným obedom.

              Veríme, že aj ďalšia 100-ročnica bude pre Gymnázium Andreja Kmeťa bohatá na úspechy. Želáme si, aby  absolventi našej školy spomínali na roky strávené na banskoštiavnickom gymnáziu s láskou a nostalgiou. Veríme, že z radov našich žiakov vzídu významné osobnosti vedy, kultúry a spoločenského života doma i v zahraničí.

   

   

             

                            

                                                                        

                                                

 • Projektový deň 2020

  Projektový deň 2020

  Oznamujeme žiakom 3. ročníka, že sme zverejnili propozície Projektového dňa 2020. Propozície ako aj témy môžete nájsť na stránke školy v časti Aktivity školy - Projektový deň. Prihlasovanie tém bude prebiehať elektronicky do 22. novembra 2020.

 • Tom Sawyer v divadle J.G.Tajovského vo Zvolene

  Dňa 28.10.2019  sme sa zúčastnili anglického divadelného predstavenia s názvom Tom Sawyer. Predstavenie sa konalo v divadle J.G.Tajovského vo Zvolene.

  Ako každý rok, aj toto divadelné prevedenie bolo na vysokej úrovni, vďaka britskej a americkej angličtine, hrané divadelnou skupinou TNT theatre Britain and the American Drama group Europe.

  Tom Sawyer je jedno z najznámejších diel v USA napísané americkým autorom Markom Twainom. Život chlapca Toma a jeho dobrodružstvá prežité s priateľmi v  19.storočí sme zažívali spolu s hercami aj my.

 • Vzdelávanie pomocou FLIPu

  Vzdelávanie pomocou FLIPu

  Viete, čo je trvalý  a inkasný príkaz? Na čo domácnosti míňajú najviac peňazí? Ako by ste si zostavili rozpočet, keby ste boli študent vysokej školy nebývajúci s rodičmi?

  S podobnými otázkami sa stretli žiaci II.B a II.C triedy pri interaktívnom vzdelávaní v oblasti finančnej gramotnosti v školiacom centre Erste Bank vo Viedni (FinancialLife Park), ktoré navštívili vo štvrtok 24.10. 2019. Rozdelení do pracovných skupín, s tabletmi v rukách riešili úlohy  oblasti financií, zamýšľali sa nad dôsledkami globalizácie, rozpočtovali, debatovali, súťažili a vyskúšali si teamwork. Na konciprehliadky si ešte raz preverili, koľko sa počas dvoch zaujímavých hodín z danej oblasti naučili.  S potešením môžeme na záver dodať, že niektorí žiaci získali titul „finančný expert“ a napriek únavnej ceste sme všetci zažili príjemný deň plný nových vedomostí, skúseností a zážitkov.

 • FGC tour 2019 „ Medici za zdravie žien“

  Dňa 14. októbra 2019  sa dievčatá z triedI. A, B, C, D- teda oboch foriem štúdia mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci projektu   FGC  tour – Medici za zdravie žienorganizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

   Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – žiačkam stredných škôl – potrebu  a dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok, problematiku gynekologických ochorení,  ako  aj onkologických ochorení - rakovina krčka maternice, infekcia HPV vírusom, rakovina prsníka.  Formou voľnej diskusie sa dievčatá zoznamili s problematikou, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.

  Počas prednášokje zdôrazňovaná potreba preventívnych gynekologických prehliadok a s tým spojená včasná diagnostika ochorení čo samozrejem výrazne zvyšuje možnosť úspešnej liečby.

   Veríme, že stretnutie s uvedenou problematikou bolo pre naše dievčatá zaujímavé a predovšetkým prospešné.

 • Poďakovanie

  Poďakovanie

  Milí rodičia,

  dovoľte nám, aby sme sa Vám aspoň touto cestou poďakovali za pomoc pri príprave a priebehu osláv 100. výročia našej školy.

  S úctou

  vedenie Gymnázia Andreja Kmeťa

 • Rodičovský príspevok

  Rodičovské združenie pri Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

  Dňa 13.9.2019 sa konalo Plenárne rodičovské združenie, na ktorom bol jednohlasne schválený

  Rodičovský príspevok na školský rok 2019/2020  v sume 25,00 €.

  V prípade, že má rodič na škole viac ako jedno dieťa, zaplatí príspevok len raz   je to príspevok rodiča.

  Za študenta, ktorý poberá sociálne štipendium bude príspevok 1,00 €.

  Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľom, alebo zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu SK24 5600 0000 0046 5167 2001 do poznámky napísať meno žiaka a triedu do 20.10.2019 .

  Ďakujeme.

                                                                            Výbor Rodičovského združenia

   

 • Gymnazisti vo Francúzsku v rámci projektu Erasmus plus

  Gymnázium Andreja Kmeťa je od školského roku 2018/2019 súčasťou medzinárodného projektu Erasmus plus, ktorého názov je „InterpersonalCommunication“. Projekt je zameraný na medziľudskú komunikáciu, jej vývoj a vplyv komunikačných technológií na vzťahy v rodinách aj v spoločnosti. Okrem našej školy sú do neho zapojené školy z Poľska, Holandska, Talianska, Turecka a Francúzska. A práve vo Francúzsku, v meste Bruz, sa od 16. septembra 2019 do 20. septembra 2019 konalo druhé medzinárodné stretnutie, ktorého sa zúčastnili 5 žiaci nášho gymnázia spolu s Mgr. Jánom Lukáčom a Mgr. Ondrejom Halanom.

              Náš týždeň vo Francúzsku začal oficiálnym uvítaním v škole a následnou prehliadkou školy za sprievodu francúzskych žiakov. Počas prvého dňa žiaci všetkých škôl odprezentovali, akým spôsobom na ich škole prebehla výstava o komunikačných „artefaktoch“ a prezentáciu na tému „Zmeny v pop-arte“.

              Druhý deň odštartoval kreatívnym workshopom, ktorý si pre nás pripravila hosťujúca škola. Žiaci aj učitelia si mohli zmerať sily v štyroch rôznych športových aktivitách, ktoré vychádzali z kultúry domáceho regiónu Bretónsko. Ďalej nasledoval výber loga, ktoré bude reprezentovať tento projekt. Každá škola predstavila svoje logo a následne sa hlasovalo. Najviac hlasov dostalo logo z Turecka, pričom naše logo skončilo na úspešnom druhom mieste. Poslednou aktivitou tohto dňa bola návšteva blízkeho mesta Rennes, najväčšieho a najvýznamnejšieho v tomto regióne.

              Streda sa niesla v znamení spoznávania Bretónska. Naši francúzski hostitelia nás vzali na návštevu opátstva Mont-Saint-Michel, ktoré stále slúži ako populárne pútnické miesto. Ďalšou zastávkou bolo malebné prímorské mesto Saint-Malo. Po návrate späť do školy bola pre nás pripravená spoločná večera, kde sme mohli ochutnať tradičné bretónske jedlá a žiaci si zatancovali tradičné bretónske tance.

              V predposledný deň našej návštevy žiaci odprezentovali svoje krátke filmy, v ktorých mali za úlohu zobraziť vzťahy a komunikáciu v rodinách v 50. – 70. rokoch minulého storočia. Potom sme sa presunuli na radnicu mesta Bruz, kde nás prijala zástupkyňa primátora, zodpovedná za rozvoj školstva, ktorá nám porozprávala o fungovaní a podpore školstva v tomto regióne. Predtým, ako sme sa naposledy rozlúčili s našimi francúzskymi hostiteľmi, sa učitelia všetkých partnerských škôl dohodli na ďalšej spolupráci a príprave tretieho stretnutia, ktoré bude hostiť škola z Turecka.

  Mgr. Ján Lukáč

             

 • Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice GAK

  Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice GAK

  9. - 11. október 2019  

  Program

  9. október 2019

  15,00h - 17,00h - Žiacka akadémia - žiaci GAK predstavujú svoje talenty (Kultúrne centrum Banská Štiavnica)

  10. október 2019

  8,00h - 12,00h - Škola netradične - semináre, workshopy, besedy so zaujímavými predstaviteľmi vedy, kultúry a spoločenského života  (priestory GAK)

  16,00h  - 18,00h - Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov GAK  (Hotel Grand Matej Banská Štiavnica)

  11. október 2019

  9,00h - 12,00h - Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti storočnice novodobej histórie školy  (aula GAK)

  13,00h - 15,00h - Slávnostný obed

  Podujatie sa koná za podpory sponzorov a pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

   

 • Akadémia a Gaudeamus 2019 – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

  Dňa 25. septembra 2019absolvovali žiaci IV. B, IV. C, III. A a IV. A tried celodennú exkurziu  do Bratislavy.

  Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  a vysokoškolského štúdia  návšteva výstavy Akadémia a Gaudeamus 2019 – Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.

  Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - SCIO testov,na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši  žiaci prejavili záujem aj  o  štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie aSeverného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.

   

  Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.

   

  Súčasťou programu exkurzie bola aj návšteva expozície Múzea holokaustu v Seredi, kde sa žiaci oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, s politickou situáciou na Slovensku pred a v čase II. svetovej vojny, ktorá viedla k vzniku pracovných táborov a následne transportov  židovského obyvateľstva do koncentračných táborov.

 • Európsky deň jazykov

 • Oznam pre rodičov

  Milí rodičia,

  na web stránke školy, v ľavom menu Aktivity školy, Vás počas školského roka budeme informovať o organizačnom zabezpečení školských akcíí organizovaných pre žiakov našej školy.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Dňa 13. septembra 2019 o 15,00 h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  • Správa o hospodárení za školský rok 2018/19
  • Schválenie rozpočtu na školský rok 2019/20
  • Voľba zástupcu rodičov do Rady školy GAK
  • Informácia o priebehu maturitnej skúšky 2020 pre triedy IV.A, V.B,V.C
  • Rôzne

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20

  Slávnostné otvorenie  školského roka 2019/20 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok)  o 8.00 h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1. ročníkov budú mať triednické práce do 12.00 h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezuvky a  písacie potreby. Zároveň žiadame, aby novoprijatí žiaci priniesli so sebou k nahliadnutiu kópiu rodného listu z dôvodu evidencie osobných údajov. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

  V utorok 3. septembra 2019 sa vyučovanie začne o 7.45 h.

 • Gymnázium sa hýbe !

  Gymnázium sa hýbe !

  A o to, aby sa žiaci hýbali, išlo všetkým nám, ktorí sme sa vo štvrtok 27. júna rozhodli pre nich pripraviť už  6.ročník  Športového dňa. Hlavnými organizátormi boli vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík  a  Mgr. Marek Konečný.  Hlavný štáb sa rozložil v školskej telocvični, kde si záujemcovia mohli zahrať mix-volejbal, basketbal a stolný tenis. Keďže sme však do tohto podujatia chceli zapojiť čo najviac žiakov, ďalšie zaujímavé športové disciplíny na nich čakali   na mestskom štadióne.

          Začalo sa tak, ako sa patrí, rozcvičkou. Štadiónom znelo „ Když se podaří, co podařit se má...“ a všetci- aj žiaci, aj učitelia - si s chuťou zacvičili.

       Potom nasledovala prvá disciplína - atletický päťboj /šprint na 60m,skok do diaľky, hod granátom na presnosť, hod granátom do diaľky, beh na 800m/. Víťazom sa stal Erik Klimo zo 4.C. Po ňom prišla na rad štafeta tried, kde súťažili zmiešané družstvá, zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat/ zvíťazila 2.C trieda/ a nakoniec futbalový zápas  učitelia verzus  žiaci.                           

          Každý si našiel tú svoju disciplínu. Ak to nebola niektorá zo spomenutých, v  ponuke bola ešte streľba z luku a zo vzduchovky, bedminton, volejbal, petang, skok vo vreci...Na každom stanovišti najmenej dvaja vyučujúci dozerali na hladký priebeh  a na to, aby sa nikomu nič nestalo.

         Bol to naozaj vydarený deň. Zažili sme veľa smiechu, zábavy a odchádzali sme príjemne unavení. Žiakom, a nielen im, súdiac podľa ohlasov viacerých zúčastnených, sa podujatie páčilo,  a tak veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch.

  P.S....ani vyučujúci sa nedali zahanbiť a aktívne sa zapojili:

  p.p.Melicherčík – hl. organizátor podujatia

  p.p.Konečný – hl. organizátor aktivít v telocvični

  p.p.Lepeňová- hl. organizátor aktivít na štadióne

  p.p.Medovičová- hl. organizátor aktivít na štadióne

  mix-volejbal – p.p.Michalec

  stolný tenis –p.p.Žilík

  štafeta – p.p.Medovičová, Pažická, Košíková, Zimanová, Halan, Winter, Schmidt

  futbal – p.p.Barteková, de Haas, Breznoščák, Solivarský, Halan, Winter, Schmidt, Lukáč

     

   

   

  Video

 • Fête de la musique 21. jún – oslávili sme spolu francúzsky sviatok hudby

  La fête de la musique je veľmi obľúbený sviatok Francúzov, ktorý každoročne aj patrične oslávia. V tento deň sa v celom Francúzsku a vo frankofónnom svete konajú rôzne koncerty  v  uliciach miest, koncertných sálach, parkoch, kostoloch, na plážach.

  Už niekoľko rokov oslavy sviatku hudby prebiehajú aj v Banskej Bystrici, vďaka Alliance française a Literárnemu a hudobnému múzeu. Minikoncert sa konal v Štátnej vedeckej knižnici, kde sa okrem iných interpretov predstavila aj naša Ema Wieziková spolu so svojimi „dvornými“ muzikantmi Matúšom Petákom a Richardom Žemberom. Ema a spol.  vystúpili so šiestimi piesňami od rôznych mladých francúzskych interpretov ako napríklad Pomme, Aline alebo Montgomery.

  Naši študenti odviedli skvelú prácu, hlavne Ema, pretože sa musela naučiť šesť ťažkých francúzskych textov.

  Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy v umelecko-francúzskej oblasti a zároveň pripájame aj poďakovanie Ester Gašparovej, ktorá tiež výrazne prispieva svojim talentom k prezentácii francúzskej hudby.

   

                                                                                                                                               LA

 • Projektový deň 2019

              V stredu 12. júna 2019 vyvrcholila prezentáciami žiackych prác tradičná aktivita našej školy Projektový deň 2019. Žiaci tretieho ročníka oboch foriem štúdia pracovali na svojich odborných prácach od vedením konzultantov od jesene minulého roka. Kvalitu ich výskumnej práce a prezentačné zručnosti hodnotili učitelia v jedenástich odborných komisiách a taktiež žiaci ostatných ročníkov tvoriacich skvelé publikum. Tie najlepšie práce boli na záver školského roka odmenené diplomom a finančnou odmenou. Autorom víťazných prác ešte raz srdečne blahoželáme a dúfame, že našu školu s nimi budú v budúcom školskom roku reprezentovať v súťaži Stredoškolská odborná činnosť. Prehľad víťazných prác v jednotlivých sekciách si môžete pozrieť v priloženom súbore.

  Projektovy_den_2019_vitazne_prace.pdf

 • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi

  Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi

  Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia mali možnosť schovať sa pred horúčavami do príjemne chladného Evanjelického kostola v Banskej Štiavnici. Bolo to 11. júna 2019. Keď sme sa usadili v kostolných laviciach, zaznel zvuk fujary a po nej prvé verše balady Žltá ľalia. Väčšina z vás si isto spomenie na autora tejto balady. Napísal ju Ján Botto a my sme si hudobno-slovným pásmom  pripomenuli 190. výročie jeho narodenia.

  Dozvedeli sme sa, že Ján Botto bol príbuzným básnika Ivana Kraska. Najmladší štúrovský básnik Ján Botto sa zriekol tvrdého alkoholu a fajčenia už ako 16-ročný.  Vyštudoval zememeračstvo, no prácu si hľadal len ťažko. Niekoľko rokov pôsobil aj v Banskej Štiavnici. V Banskej Bystrici sa uňho stretávala štúrovská mládež. No postupne strácal kontakt s priateľmi. Päťdesiatku vraj už nemal s kým oslavovať a k tomu všetkému sa objavili problémy so srdcom. To ho zradilo, keď mal 52 rokov.

  No jeho myšlienky slobody a jánošíkovská tradícia žijú dodnes. Pripomenuli sme si ju aj záverečnou básnickou skladbou Smrť Jánošíkova. Aj keď nie všetkých žiakov speváci a rečníci dokázali zaujať, veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.

  Mgr. Marek Žilík

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria