• Akadémia a Gaudeamus 2022 – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

      5. 11. 2022

      Dňa 5. októbra 2022 absolvovali žiaci IV. B, IV. C, III. A a IV. D tried celodennú exkurziu do Bratislavy.
      Cieľom exkurzie bola v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania návšteva výstavy Akadémia a Gaudeamus 2022 – Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.
      Na veľtrhu mali žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - SCIO testov,na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši žiaci prejavili záujem aj o štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.
      Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.
      Triedy III. A a IV. B zároveň absolvovali aj návštevu expozície Múzea holokaustu v Seredi, kde sa žiaci oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, s históriou pracovných táborov v Novákoch a vo Vyhniach, politickou situáciou na Slovensku pred a v čase II. svetovej vojny, ktorá viedla k vzniku pracovných táborov a následne transportov židovského obyvateľstva zo Slovenska do koncentračných táborov.

    • Dni Andreja Kmeťa 2022
     • Dni Andreja Kmeťa 2022

      3. 11. 2022

      Dni Andreja Kmeťa 2022  sa  uskutočnili na našej škole  25. októbra 2022.

      V tento deň – mali naši žiaci možnosť prežiť jeden školský deň iným spôsobom ako zvyčajne. Zaujímavosti, nové poznatky, množstvo nových informácií im boli sprístupňované prostredníctvom prezentácií, workshopov a  prednášok na rôzne témy odborníkmi a zaujímavými hosťami z rôznych odborných inštitúcií, vysokých škôl, predstaviteľmi z oblasti vedy, kultúry a spoločenského života.

      Dni Andreja Kmeťa sa na našej škole organizujú v jesennom termíne už niekoľko rokov. Akciu sa nepodarilo zrealizovať iba  v školskom roku 2020/21, keďže sme boli v režime dištančnej výučby. Preto nás veľmi teší, že sme opäť mali možnosť  na pôde našej školy privítať  hostí z miestnych inštitúcií, z vysokých škôl, odborných pracovísk, firiem.

                  Rádioaktivitu  v životnom prostredí nám predstavil Ing. Miroslav  Vanek, PhD.  a informácie  z témy Klimatické samity nám sprostredkovala  Ing. Andrea Zacharová PhD. obaja  z  Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

                  Zaujímavé workshopy v anglickom jazyku na témy The Power of Gratitude: Poetry Workshop on W.S. Merwin’s‘Thanks’,   Sila vďačnosti: workshop poézie s básňou W.S. Merwina‘Thanks’  a  Discovering Mindfulness with Mary Oliver’s Poem ‘The Summer Day’,

      Objavovanie vnímavosti s básňou Mary Oliver ‘The Summer Day  si pre žiakov bilingválnej formy štúdia pripravila Doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. z Filozofickej fakulty UKF  v Nitre.  

      V anglickom jazyku boli tiež  realizované aj prednášky European Parliament, its youth offer and career opportunities, ktoré prezentovala  Naďa Nováková z Kancelárie  Európskeho parlamentu na Slovensku.

      Kritické myslenie, ako odhaliť a nešíriť nepravdivé   informácie  rozvíjali u našich žiakov   Doc. Ing. Marek Potkány, PhD.  a Ing. Pavol Gejdoš, PhD. z Drevárskej  fakulty  TU vo  Zvolene.
                     Sme veľmi radi, že počas DAK sa na našu školu vracajú pravidelní  prednášatelia a bývalí absolventi školy ako  prof. RNDr. Vladimír Janiš,  CSc. z Fakulty prírodných vied UMB      v Banskej Bystrici s prednáškou o Nekonečne alebo  prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. z Katedry  ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej   fakulty  UK Bratislava, ktorý nám priblížil tému  Už čoskoro 8 miliárd. Koľko nás ešte pribudne a zvládne to planéta?

      Históriu jazykového vzdelávania na našej škole nám v prednáške 50 rokov anglického vzdelávania   priblížil PhDr. Miron Breznoščák. 

      Besedy a  prednášky dali našim žiakom  odpovede aj na otázky o našom ovzduší  v téme Ovzdušie a my od  Ing. Jany Pavlíkovej  z Odboru  informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenia LIFE, otázky o  Prínose  hlbokého učenia pre mobilnú robotiku  od  RNDr. Andreja Lúčneho, PhD. z  Katedry aplikovanej informatiky  FMFI UK, z  Oddelenia umelej inteligencie.

      Zaujímavosti o Stredovekých  hradoch  v regióne priblížil   Doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD. z  Filozofickej  fakulty UMB v  Banskej Bystrici   a o  Fantasy (nielen) v slovenskej literatúre  nás  presvedčil spisovateľ  Juraj Červenák.

      O úskaliach tlmočenia informoval  Doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej   fakulty  UMB v Banskej  Bystrici v prezentácii   Keď jazyk nie je všetko: O úskaliach prekladu a tlmočenia.

                  O svojom diele Listy Tisovi a židovské utrpenie počas holokaustu   rozprávala našim žiakom Madeline Vadkerty,  Zabudnuté Slovensko a Dokumentačné stredisko Holokaustu.

      Históriu SNP nám priblížil  PhDr. Stanislav Mičev, PhD. v prednáške  Protifašistický odboj a SNP, ktorý medzi žiakov priviedol aj najstaršieho žijúceho účastníka SNP p. Strmeňa. Ten svojimi  autentickými zážitkami, rozprávaním, hrou na akordeón  a najmä životným elánom zaujal našich žiakov.

      Veríme, že tohtoročný prednáškový deň,   bol   pre všetkých našich žiakov zaujímavý  školský deň prežitý netradične.

      Predstavil im mnohých prednášateľov z rôznych inštitúcií, priblížil rôzne témy, poskytol množstvo nových poznatkov, zaujímavostí, predstavil mnohé oblasti vedeckého poznania, našej histórie a tak  prispel aj k profesijnej orientácii žiakov.

      DAK obrazom

                                                         

                                                                                                                Miroslava Kováčová

                         

                                                                            

                                                    

    • Týždeň prevencie proti onkologickým ochoreniam  a Deň jabĺk na GAK
     • Týždeň prevencie proti onkologickým ochoreniam a Deň jabĺk na GAK

      2. 11. 2022

      V týždni od 17. do 21. októbra 2022 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Týždeň boja proti rakovine.  Štartom bola prednáška  gynekologičky MUDr. A. Mečiarovej pre dievčatá z tried III. A, IV. B, C, D, s diskusiou na tému: Kedy je správny čas na rodičovstvo? Aký je význam a potreba preventívnych gynekologických prehliadok a vakcinácie proti HPV?  V tento deň  všetkých žiakov školy čakala počas veľkej prestávky chutná jablková desiata.  Ochotní žiaci z našej školy  doniesli domáce vlastnoručne vyrobené  jablkové dobroty, ktoré ponúkli spolužiakom počas veľkej prestávky.

      Žiačky z vyšších ročníkov si pripravili pre žiakov z mladších ročníkov nasledovné prezentácie :

      Koža si všetko pamätá- Tamara Číková a Viktória Bujnová z V.B

      Riziko infekcie HPV, význam vakcinácie - Denisa Račková z V.B

      Leukémia- Michaela Blattnerová a Juliana Daubnerová z V.B

      Rakovina prsníka, riziko vzniku ochorenia, terapia- Rebeka Gažová a Karla Albíniová z V.B

      Európsky kódex proti rakovine, Desatoro proti rakovine - Laura Macegová a Petra Janigová zo IV.A

      Kolorektálny karcinóm, riziká jeho vzniku  - Nina Parillová zo IV.A

      Rakovina prostaty- Timea Tóthová zo  IV.B

      Koža- Michaela Straková zo IV. B

       Ku koncu  týždňa rozdávali na škole  žiačky zo IV. C triedy čerstvé jablká ako symbol boja a prevencie proti rakovine a inšpirácie k zdravému životnému štýlu.

      Týmto patrí naše poďakovanie všetkým zainteresovaným.

      Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “One apple a day keeps the doctor away.“

      Za PK Človek a príroda, Mgr. Ľubomíra Pažická

       

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

      2. 11. 2022

      27. OKTÓBRA 2022 sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi Študentská kvapka krvi ako súčasť celoslovenskej akcie SČK.
      Sme radi, že po dvoch koronových rokoch sme mali možnosť zorganizovať takúto akciu a naši žiaci pochopili význam darovania krvi. Sme radi, že sa dobrovoľného odberu krvi zúčastnilo 33 darcov. 17 dobrovoľní darcovia krv aj darovali, 16 boli z rôznych dôvodov pri úvodnom pohovore s lekárom vyradení. Z tých, ktorí darovali bolo 12 prvodarcov.
      Sme naozaj radi, že máme v radoch študentov takých, ktorí si uvedomujú význam darovania tejto život zachraňujúcej tekutiny. Veríme, že všetci prvodarcovia sa budú takýchto akcií zúčastňovať opakovane.
      Ďakujeme všetkým!

       

    • FGC tour 2022 „ Medici za zdravie žien“
     • FGC tour 2022 „ Medici za zdravie žien“

      27. 10. 2022

      Dňa 21. októbra 2022  sa dievčatá z tried II. A, B, C, D  mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci projektu  FGC tour – Medici za zdravie žien organizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

      Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – žiačkam stredných škôl – potrebu a dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok, problematiku gynekologických ochorení, ako  aj onkologických ochorení - rakovina krčka maternice, infekcia HPV vírusom, rakovina prsníka.  Formou voľnej diskusie sa dievčatá zoznámili s problematikou, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.

      Počas prednášok je zdôrazňovaná potreba preventívnych gynekologických prehliadok a s tým spojená včasná diagnostika ochorení čo samozrejme výrazne zvyšuje možnosť úspešnej liečby.

      Veríme, že stretnutie s uvedenou problematikou bolo pre naše dievčatá zaujímavé a predovšetkým prospešné.

      Alena Stajníková, PK Človek a príroda

    • Žiaci GAK a Škola v múzeu
     • Žiaci GAK a Škola v múzeu

      26. 10. 2022

      Koncom septembra a v októbri sme so žiakmi Umenia a kultúry využili možnosť učiť sa o pôvodných remeslách v praxi. Dve tretiacke triedy navštívili Múzeum v Kammerhofe, oboznámili sa s časťou historickej budovy a v rámci krátkeho workshopu si vyskúšali hrnčiarske remeslo a výrobu smaltovaných šperkov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s umením!

      Dana Kratochvilová

    • Padajúca hviezda? 
     • Padajúca hviezda? 

      26. 10. 2022

       Zdá sa, že niektorí naši študenti sa po skončení projektových prác nevedia nabažiť vedeckého výskumu. Jedna z týchto študentiek, Kristína Spišiaková, sa prihlásila do prestížnej súťaže s projektovou prácou o mikrometeoritoch (menších príbuzných meteoritov). Po úspešnom odprezentovaní svojej práce na regionálnej úrovni v Banskej Bystrici bude pokračovať v reprezentácii našej školy na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky v Bratislave 7. novembra. Víťazi tejto súťaže budú reprezentovať Slovensko na každoročnej Súťaži mladých vedcov EÚ (EUCYS - EU Contest for Young Scientists).

      Veľa šťastia, Kristína! 

    • Čiastočné zatmenie Slnka
     • Čiastočné zatmenie Slnka

      26. 10. 2022

      V utorok 25. októbra 2022 mali študenti a učitelia možnosť po prednáškach počas Dňa Andreja Kmeťa pozorovať čiastočné zatmenie Slnka.Žiaci mohli vyjsť von a pozrieť si zatmenie cez školské teleskopy alebo špeciálne filtre, ktoré im chránili oči. Pre mnohých to bolo prvýkrát, čo videli zatmenie naživo.Zatmenie Slnka nastáva, keď Mesiac prechádza medzi Slnkom a Zemou a blokuje slnečné svetlo. Toto bola pre študentov skvelá príležitosť dozvedieť sa viac o astronómii a o samotnom zatmení.Z ohlasov študentov vieme, že to bol pre nich úžasný zážitok pozorovať tento výnimočný astronomický úkaz. Chceli by sme preto takúto akciu znovu zorganizovať aj pri najbližšom zatmení.

      Kristína Spišiaková, Martin Číž

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

      12. 10. 2022

      V tomto období Slovenský Červený kríž  štartuje celoslovenskú akciu Študentská kvapka krvi.

      27. OKTÓBRA  2022   sa na Gymnáziu Andreja Kmeťa v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici  a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici uskutoční dobrovoľný odber  Študentská kvapka krvi.

      Pozývame všetkých zúčastniť sa tejto humanitárnej akcie! 

      Sme radi, že  po dvoch pandemických rokoch máme túto možnosť a veríme, že sa začleníte  medzi tisíce dobrovoľných darcov, ktorí si uvedomujú význam darovania tejto život zachraňujúcej tekutiny.

      KTO_MOZE_BYT_DARCOM_KRVI(2).pdf

      AKO_SA_PRIPRAVIT_NA_ODBER(2).pdf​​​​​​​

    • Dni Andreja Kmeťa
     • Dni Andreja Kmeťa

      19. 10. 2022

      Dňa 25. októbra 2022  sa v rámci Dní Andreja Kmeťa budú konať v priestoroch školy zaujímavé   prednášky, workshopy a  aktivity:

      •   Kto bol Andrej Kmeť, život a dielo

        Mgr. Marek Žilík, Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

       

      •  Stredoveké hrady v regióne

       Doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD., Katedra histórie, Filozofická  fakulta UMB, Banská   Bystrica

       

      •   Listy Tisovi a židovské utrpenie počas holokaustu

        Madeline Vadkerty, Zabudnuté Slovensko a Dokumentačné stredisko Holokaustu 

       

      •   Meč ako predmet vedeckého výskumu

        Róbert Môc

       

      •   50 rokov anglického vzdelávania

        PhDr. Miron Breznoščák 

       

      •   Krása matematiky v prírode

        Dominika  Súkeníková, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

                

      •    Nekonečno

         Prof. RNDr. Vladimír Janiš,  CSc., Katedra  matematiky, Fakulta prírodných vied UMB  Banská Bystrica

       

      •    Už čoskoro 8 miliárd. Koľko nás ešte pribudne a zvládne to planéta?

         Prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD., Katedra ekonomickej a sociálnej geografie,demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta UK        Bratislava

       

      •    Protifašistický odboj a SNP

         PhDr. Stanislav Mičev, PhD.

       

      •    Kritické myslenie, ako odhaliť a nešíriť nepravdivéinformácie 

         Doc. Ing. Marek Potkány, PhD., Ing. Pavol Gejdoš, PhD., Katedra ekonomiky, manažmentu  a podnikania, Drevárska fakulta TU Zvolen
       

      •   Prínos hlbokého učenia pre modernú robotiku

        RNDr. Andrej Lúčny, PhD., Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK, Oddelenie umelej inteligencie

       

      •   Rádioaktivita v životnom prostredí

        Ing. Miroslav  Vanek, PhD., Katedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta ekológie   a environmentalistiky, Tu Zvolen,  predseda sekcie      Rádioenvironmentalistiky SNUS

       

      •   Klimatické samity

        Ing. Andrea Zacharová, PhD., Katedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta  ekológie  a environmentalistiky, TU Zvolen

       

      •  Európsky parlament a kariérne príležitosti v EU inštitúciách

       Naďa Nováková - Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

                 

       European Parliament, its youth offer and career opportunities

       Naďa Nováková - Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

       

      • Čítačky na Sitne

      Mgr. Miron Breznoščák, Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

       

      • Ovzdušie a my

       Ing. Veronika Basta - odborný manažér, Ing. Jana Pavlíková - manažér kvality  ovzdušia,  Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE

       

      • The Power of Gratitude: Poetry Workshop on W.S. Merwin’s‘Thanks’
      • Sila vďačnosti: workshop poézie s básňou W.S. Merwina‘Thanks’

      Doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická     fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

       

      • Discovering Mindfulness with Mary Oliver’s Poem ‘The Summer Day’
      • Objavovanie vnímavosti s básňou Mary Oliver ‘The Summer Day’

      Doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

       

      • Fantasy (nielen) v slovenskej literatúre

      Juraj Červenák, spisovateľ

       

      • Chlieb, literatúra a hry: Od prekladov k hernému dizajnu“

        Mgr. Michal Gendiar,  Spoločenstvo Tolkiena 

       

      • Z Gymnázia Andreja Kmeťa cez Sciences Po do OSN

       Lucián Gontko

       

      • Keď jazyk nie je všetko: O úskaliach prekladu a tlmočenia

      Doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica

    • Prvácka šifrovačka
     • Prvácka šifrovačka

      18. 10. 2022

      Spoznávať Banskú Štiavnicu, nových spolužiakov, ale i samého seba. V tomto  duchu bola aj tohtoročná akcia - Prvácka Šifrovačka 2022. Túto aktivitu pre prvákov každoročne organizujú žiaci predmaturitných ročníkov s cieľom predstaviť im  Banskú Štiavnicu a zároveň spríjemniť nástup na novú školu.

      Štiavnickými šiframi sa tohtoroční prváci zaoberali 22. septembra 2022. Rozdelení do tímov s učiteľským dozorom navštívili spolu  desať stanovíšť s rôznorodými aktivitami – od vedomostných kvízov až po skladanie básní.

       Za každú aktivitu získali skupiny istý počet bodov, ktorý nakoniec priniesol výhru v podobe pizze a detského šampanského Červenému tímu. Hoci nachodení, no s úsmevmi na tvárach opúšťali posledné stanovište všetci- prváci, štvrtáci a dokonca aj učitelia. Preto pokladáme aj tohtoročné šifrovanie za úspešné.

      Tak zase o rok

      Šifrovaniu zdar!

      Alexandra Hozlárova, IV. D

    • Biela pastelka 2022
     • Biela pastelka 2022

      18. 10. 2022

      Aj tento rok sme sa opäť aktívne zapojili do verejnej zbierky na  podporu nevidiacich a slabozrakých – Biela pastelka 2022. Dobrovoľníci  z  našej školy   spolu vyzbierali  537, 40 eur, čo bolo  viac v porovnaní  so sumou z predošlého roku 320, 72 eur. Na zbierku prispeli žiaci našej školy, verejnosť z Banskej Štiavnice i návštevníci mesta. Touto cestou srdečne ďakujeme dobrovoľníkom  a všetkým prispievateľom.

      Mgr. Ľubomíra Pažická

    • 11. ročník súťaže v pretláčaní rukou a tlaku na lavičke
     • 11. ročník súťaže v pretláčaní rukou a tlaku na lavičke

      13. 10. 2022

      Dňa 4. 10. 2022  sa uskutočnil  11. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke, organizovaný Gymnáziom Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. O túto súťaž bol veľký záujem a zúčastnila sa ho rekordná účasť - 83 žiakov. Súťaže sa zúčastnili žiaci  zo 4 stredných škôl z Banskej Štiavnice: SOŠ lesnícka, SOŠ Samuela Mikovíniho, SOŠ služieb a lesníctva a žiaci nášho gymnázia . Súťaže sa zúčastnili aj dievčatá. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách. Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla v počte  15 bodov SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica, ktorá  zvíťazila v súťaži  a odniesla si putovný pohár v pretláčaní rukou Rada Dobroviča.  Na 2., 3., 4.  mieste sa zhodne umiestnili v počte  5 bodov  Gymnázium A. Kmeťa, SOŠ  lesnícka a SOŠ Samuela Mikovíniho. To svedčí o vyrovnanosti študentov na školách v súťaži v pretláčaní rukou.                                                                 

      Víťazi súťaže v pretláčaní rukou:

      Kategória do 70 kg: 1. miesto  Koniar Luboš S.Mikovíniho.

      Kategória od 70-80 kg: 1. miesto Jakub Suran, SOŠ služieb a lesníctva.

      Kategória od 80-90 kg: 1. miesto Šimon Pramuka, SOŠ služieb a lesníctva.                     

      Kategória nad 90 kg: 1. Jakub Švaral

      Dievčatá súťažili v pretláčaní v jednej váhovej kategórii. 1.miesto  Kristína Gronová SOŠ služieb a lesníctva.

      Najlepšie výsledky chlapcov z Gymnázia A. Kmeťa v pretláčaní rukou:

      v kategórii 70-80 kg sa umiestnil na 2. mieste Rasťo Slosík 4. C na 3. mieste Ján Ľubík,1. B

      v kategórii nad 90 kg obsadil 2. miesto Peter Páchnik 2. C .                                                                                                                 

       Víťazi v tlaku na lavičke:

      Kategória  do 70 kg: 1. miesto Mykola Konotop Gymnázium A. Kmeťa

      Kategória 70- 80 kg 1. miesto Richard Kališek SOŠ služieb a lesníctva

      Kategória 80-90 kg:1. miesto Dušan Reis SOŠ  lesnícka. 

      Kategória nad 90 kg: 1. miesto Matej Široký SOŠ S.Mikovíniho.

      Dievčatá súťažili  v tlaku na lavičke v jednej  kategórii: 1.miesto Katarína Dikaszová, Gymnázium A. Kmeťa 5. B ,  2. miesto Sofia Valnerová,SOŠ služieb a lesníctva , 3. miesto Rebeka Gažová Gymnázium A. Kmeťa 5. B.

      Najlepšie výsledky chlapcov z Gym. A. Kmeťa v tlaku na lavičke:

      Kategória do 70 kg: 1. miesto Mykola Konotop 3. A, 2. miesto Filip Ivanič 2. A, 3. miesto obsadil Ivan Oleg Mello 2. B.

      Kategória nad 90 kg: 2. miesto obsadil Peter Páchnik z 2. C.V súťaži v tlaku nalavičke dosiahol najlepší výkon Richard  Kališekzo SOŠ služieb a lesníctva, ktorý vytlačil na lavičke 140 kg. Rekord  v tlaku na lavičke, 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho, Banská Štiavnica.

      Najlepší  siláci na medailových umiesteniach vo svojich váhových kategóriachv pretláčaní rukou a v tlaku na lavičke boli už tradične  ocenení  diplomom, čokoládou na doplnenie energie a darčekmi našej školy.

      Poďakovanie patrí  žiakom Gymnázia . A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a žiakom v súťažiach, ktorí reprezentovali našu školu a odviedli maximálne silové výkony.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík.Foto: Alica Hornická 3. A trieda

    • Fetálny alkoholový syndróm
     • Fetálny alkoholový syndróm

      3. 10. 2022

      Dňa 27.09. 2022 sa dievčatá prvého ročníka zúčastnili pracovného seminára na tému Fetálny  alkoholový syndróm. Táto aktivita bola pre nás zorganizovaná v spolupráci s RÚVZ v Žiari nad Hronom. Bolo to veľmi poučné a teší nás, že nám škola umožnila byť na takomto pracovnom stretnutí.Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a nových vecí, taktiež nás to prenieslo do všednej reality toho, ako sa môže z maličkostí vykľuť závažný problém. Presvedčilo nás to o potrebe zodpovednosti za svoje činy a nutnosti vysporiadať sa s následkami. 

                                                                                                           Lýdia Chrastinová I.A

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      29. 9. 2022

      Dňa 26.9.2022 sme si pripomenuli Európsky Deň Jazykov, ktorý sme spolu s našimi učiteľmi a žiakmi pripravili aj pre žiakov základných škôl. V budove nášho gymnázia sme mali 9 stanovíšť, na ktorých si mohli žiaci precvičiť svoje jazykové zručnosti, ale aj naučiť sa niečo nové. Pripravili sme zaujímavé aktivity, prednášky, videohovor z Grécka, tance a piesne, ochutnávky jedál a dobrôt z iných krajín, predstavili sme žiakom kultúru a zvyky týchto krajín. Žiaci sa mohli zoznámiť aj s jazykmi, ktoré sa na našej škole neučia. Jazyky, ktoré sme žiakom predstavili, boli anglický, nemecký, ruský, ukrajinský, francúzsky, španielsky, slovenský, maďarský a holandský.

      Angelika Juhás

    • Azúrové pobrežie
     • Azúrové pobrežie

      28. 9. 2022

                  Poznávací zájazd na Azúrové pobrežie začal v utorok 6. 9. 2022. Na palube autobusu nás privítala milá a sčítaná pani sprievodkyňa, ktorá s entuziazmom rozprávala o histórii a zaujímavostiach počas celej cesty.

                  Na druhý deň nás spolu s východom slnka privítala nádherná francúzska riviéra. Prvou zastávkou bolo mesto Cannes, preslávené filmovým festivalom. Okrem samotného mesta sme navštívili ostrov, na ktorom bol väznený muž so železnou maskou a kde sa nachádzajú ikonické mestské pláže známe po celom svete.

                  Nasledujúci deň sme sa vydali na celodenný výlet na juh francúzskej riviéry. Ako prvý sme navštívili Port Grimaud, kde sme si užili relaxačnú plavbu po lagúne lemovanej prístavom s tými najexkluzívnejšími jachtami sveta. Ďalšou zastávkou bolo mestečko Saint Tropez preslávené filmom Žandár zo Saint Tropez. Neskôr sme absolvovali výstup do Ramatuelle, romantického stredovekého mestečka, kde sme okrem malebného kostolíka navštívili aj prekrásny cintorín na vrchu kopca, ktorý sa stal miestom odpočinku slávneho francúzskeho herca Gerarda Philipa. Podvečer sme sa ešte prešli po centre mesta Frejus, v ktorom sme boli aj ubytovaní.

                  Piatok sme odštartovali návštevou pevnosti na skale, dedinky Saint Paul de Vence, ktorá nás prekvapila nespočetným množstvom svojich originálnych umeleckých galérií a hradbami, z ktorých bol dychberúci výhľad na okolité vinice. Okolo obeda sme sa  presunuli do metropoly Nice. Prešli sme sa po svetoznámej anglickej triede vybudovanej popri pobreží, kde sa nachádzal aj memoriál zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., popri ktorom sme sa presunuli na vyhliadkový vláčik. Ten nás povozil po centre mesta a následne nás vyviezol na mestský hrad, odkiaľ sme obdivovali vodopád a rozprávkové výhľady.

                  Náš posledný deň sme sa vydali na celodenný výlet do Monackého kniežactva. Začali sme návštevou Oceánografického múzea, ktoré nás prekvapilo svojimi pestrými expozíciami. Odtiaľ sme sa presunuli historickým centrom ku kniežaciemu palácu, kde sme boli svedkami výmeny stráží. Cestou k ikonickému kasínu Monte Carlo sme absolvovali prechádzku po promenáde centrom Monaka. Neskôr sme navštívili japonské záhrady či miestnu pláž. Z celej návštevy Monaka sme ostali očarení množstvom drahých áut a upravenosťou chodníkov a ulíc. Večer už nastal čas rozlúčiť sa s riviérou a vydať sa na cestu domov.

                  Počas celého týždňa nás sprevádzalo príjemné slnečné počasie a sme nesmierne radi, že sa pani učiteľky s nami rozhodli absolvovať tento nezabudnuteľný zážitok. Mercí!

      Patrik Hrtánek, V. B

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

      25. 8. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční  5. septembra 2022  o 8. 30 h  v aule Gymnázia Andreja Kmeťa.  

      Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak  predkladá pri nástupe do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie predloží buď  elektronicky cez EduPage  (modul Žiadosti/ Vyhlásenia) alebo žiak tlačivo odovzdá triednemu učiteľovi -  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Žiaci si so sebou prinesú prezuvky, písacie potreby a žiaci prvého ročníka fotografiu na ISIC kartu, v prípade, že ju  ešte neodovzdali na sekretariáte školy.

      Rozdelenie žiakov 1. ročníkov do tried bude zverejnené vo vestibule školy. Po slávnostnom  otvorení školského roka bude vyučovanie pokračovať triednickými prácami do 12.00 h.

      V utorok  6. septembra 2022  budú v čase od 7.45 h do 12.00 h pokračovať triednické práce.

      V stredu  7. septembra 2022 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Vo štvrtok 8. septembra 2022 a v piatok 9. septembra 2022 z dôvodu Medzinárodnej vedeckej  konferencie, ktorá sa bude konať v priestoroch našej školy sa vyučovanie  bude realizovať dištančne podľa upraveného rozvrhu. Účastníci konferencie budú ubytovaní v priestoroch internátu, z tohto dôvodu žiaci ubytovaní na internáte musia v stredu opustiť internát.  Preto upozorňujeme žiakov, aby si v prvý školský týždeň priniesli len najnutnejšie veci. V prípade nejasností kontaktujte školský internát, t.č.0911022698.

      Kmenove_ucebne(1).pdf