• Slávnostná rozlúčka s maturantmi
     • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

      5. 6. 2020

       

      Slávnostná rozlúčka s maturantmi 5. jún 2020

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  5. júna 2020  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v tomto školskom roku  neabsolvovali maturitnú skúšku v tradičnej podobe, ale administratívne – teda výpočtom priemerov známok zo skupín príbuzných predmetov.

      Štúdium  v školskom roku 2019/2020  ukončilo 16 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55  žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala tentokrát v čase mimoriadnej situácie  bez účasti rodičov, priateľov a známych.

      Jej súčasťou bolo  udeľovanie rôznych ocenení – ocenenie Vynikajúci absolvent  Gymnázia Andreja Kmeťa, zápis do kroniky školy -   za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Viktória Bitušíková z V. B  triedy. Absolventom   sa prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská a Valentínska kvapka krvi  a za aktívny  účasť na akciách prezentujúcich školu na verejnosti a šírenie pozitívneho obrazu školy.

       Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. My  vyučujúci veríme, že  široký rozsah vedomostí, zručností, postojov, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

      Všetkým želáme veľa šťastia pri vysokoškolskom štúdiu ako aj v ďalšom živote!

      OCENENIA_ZIAKOV_MATURITNYCH_ROCNIKOV.pdf

       

                                                                                                                       Miroslava Kováčová       

     • 2. kolo prijímacích skúšok

      7. 6. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  po prerokovaní v pedagogickej rade školy  rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia - študijný odbor  7902J gymnázium  a do 1. ročníka 5- ročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia SJL/ANJ/RUJ na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2020/2021. Prijímacie skúšky sa uskutočnia administratívnou formou.

      Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu byť doručené mailom, prostredníctvom edupage, poštou alebo osobne na adresu školy do 19. 06. 2020.

      Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako pre 1. kolo prijímacích skúšok.

     • Upratujeme Banskú Štiavnicu

      5. 10. 2020

      V rámci iniciatívy Svetového dňa čistenia (19. 9.) sa mesto Banská Štiavnica rozhodlo zorganizovať dňa 1. 10. 2020 akciu s názvom Upratujeme Banskú Štiavnicu. Cieľom podujatia, do ktorého sa zapojili i žiaci I.C triedy nášho gymnázia, bolo aspoň malou mierou prispieť k zníženiu množstva odpadu roztrúseného po celom katastri mesta. Vyzbrojení vrecami na separovaný odpad, ktoré nám poskytlo mesto, sa žiaci spolu s dvojicou pedagógov rozhodli pomôcť vyčistiť bezprostredné okolie našej školy, internátu a napokon vodnej nádrže Veľká Vodárenská. Až pri samotnom čistení sme zistili, koľko odpadu sa v prírode nachádza. Akcia, na konci ktorej sme mohli na správne miesta umiestniť viac ako päť plných vriec odpadu, nás donútila zamyslieť sa tiež nad dôsledkami našich vlastných činov. Ruku na srdce, kto nikdy v živote neodhodil len tak papierik od sladkosti, či plechovku obľúbeného nápoja?

      Na záver by sme chceli vysloviť vďaku mestu Banská Štiavnica za možnosť zapojiť sa do akcie, ktorá v žiakoch, ale i v pedagógoch, vzbudila ešte väčší záujem o tému starostlivosti o životné prostredie.

      Mgr. Lukáš Schmidt

    • Darujte nám 2% z dane
     • Darujte nám 2% z dane

      6. 2. 2020

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

      Toto združenie a jeho finančné prostriedky nám pomáhajú dopĺňať nedostatok zdrojov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, slúžia na podporu mimovyučovacích aktivít zameraných na rozvíjanie schopností a nadania našich žiakov v oblasti vedy, kultúry a športu.

      Škola samotná, keďže je rozpočtovou organizáciou, nemá možnosť získania takejto pomoci a príspevky štátu sú našej organizácii poskytované len v takej výške, aby pokryli základné a najnevyhnutnejšie potreby školy.

      Gymnázium Andreja Kmeťa vyvíja snahu  neustále zvyšovať úroveň školy, čoho dôkazom je aj fakt, že od 1. septembra 2019 sme otvorili novú jazykovú sekciu v  5-ročnom študijnom odbore - bilingválne štúdium. K úspešnej anglicko – slovenskej sekcii pribudla rusko – slovenská sekcia s druhým vyučovacím jazykom ruským. Touto formou štúdia chceme vrátiť Banskej Štiavnici punc jazykového školstva a prilákať aj študentov z iných regiónov Slovenska.

      Vedenie a zamestnanci školy spolu s občianskym združením Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa urobia všetko preto, aby Vami venované finančné prostriedky boli účelne vynaložené v zmysle stanov OZ a na účely slúžiace vzdelávaniu a výchove mladej generácie.


      Milí priatelia,

      ak sa rozhodnete podporiť OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, uvádzame jeho základné údaje, potrebné na poukázanie 2% dane.

      Názov: Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Forma: Občianske združenie

      Sídlo:   Göllnerovej - Gwerkovej 6, 969 01 Banská Štiavnica

      IČO:     37948962

      Číslo účtu:  SK8109000000000411106467

      Banka:  Slovenská sporiteľňa a.s.

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby(1).pdf​​​​​​​  

      S úctou a vďakou                                        Renata Mikulášová

                                                                             riaditeľka školy

    • Úspech v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni
     • Úspech v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni

      3. 3. 2020

      28.februára 2020 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo 14.ročníka  súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO, ktorú organizuje Zväz Rusov na Slovensku. Téma tohto ročníka Ďakujeme za mier! bola vyhlásená na počesť 75.výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Súťaže sa zúčastnila žiačka 1.D triedy TAMARA ĽUPTÁKOVÁ, ktorá našu školu reprezentovala naozaj výborne, keďže vo svojej kategórii/ stredné školy/ ZVÍŤAZILA!. Tamarka, blahoželáme, ďakujeme  a prajeme ešte veľa podobných úspechov!

    • Valentínska kvapka krvi 2020
     • Valentínska kvapka krvi 2020

      1. 3. 2020

      Dňa 19. februára 2020 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi Valentínska kvapka krvi  2020,  organizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice a Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici.

      Slovenský Červený kríž aj tento rok pripravil celoslovenskú kampaň Valentínska kvapka krvi, v ktorej sa už celé štvrťstoročie darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi.  “Láska lieči” je slogan 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi.

      Odberovým miestom sa stala už opakovane  naša škola, čím sme sa snažili priblížiť tento vysoko humánny čin čo najbližšie k našim žiakom. Záujem našich žiakov, ktorí opakovane už

      niekoľkokrát krv darovali,  je toho dôkazom. 

      V uvedenom termíne sa odberu zúčastnilo 40 darcov, 30 darcov krv darovalo a 10 boli z rôznych zdravotných dôvodov vyradení.  

      Teší nás   záujem našich žiakov  zúčastňovať sa dobrovoľných odberov krvi  a tento humánny čin všetci vysoko oceňujeme.

                                                                                                   Mgr. Miroslava Kováčová

       

       

    • Lyžiarsky výcvik 2020
     • Lyžiarsky výcvik 2020

      20. 2. 2020

      Ako je zvykom, keď sa snežné vločky spustia ladným kolísaním na zem a zasypú nielen hory ale aj nížiny jemnými vrstvami snehu, je na čase pripraviť žiakov druhého ročníka na zážitky, ktoré im škola neprináša len tak bežne.

      Myslím si, že nezáleží na tom, aké očakávania sme vtedy mali a aké predstavy sme si vyfantazírovali, no krása jagavých svahov, a naokolo vypínajúcich sa mohutných Donovál, nám skreslila scenériu, na ktorú bola vždy radosť sa ráno pozerať. Nezáležalo nám či hore na oblohe svieti slnko, je hmla alebo sme ošľahaní snehom a vetrom, dennodenne sme sa bavili na zjazdení (nie)malých svahov. Dokonca aj vtedy, keď už Slnko dávno zapadlo.

      Čo sa týka našej šikovnosti, neboli sme úplne stratené prípady. Boli síce medzi nami aj takí, čo ešte k lyžiam nenašli svoju cestu, no nakoniec sa to samozrejme zmenilo. Už prvý deň náš ročník brázdil kopce a zaberal lanovky, aby si tú radosť z jazdy užil znova. A to buď na spomínaných lyžiach alebo na snowboarde. Jednoducho, pokiaľ nám sily stačili radi sme trávili niekoľko hodín vonku.

      Avšak lyžovanie nebolo to jediné, čo nám celých 5 dní spríjemnilo. Niektoré večeri sme sa zúčastňovali na pripravenom programe a keď nie, tak sme sa určite zabávali na izbách, s našimi spolužiakmi, a so žiakmi iných tried. Verím, že jednou z vecí ktoré sme si z toho miesta odniesli, je lepší kolektívny duch.

      Koniec koncov, lyžiarsky výcvik v tomto roku bol úžasný a určite sa nám všetkým, ako aj pedagógom aj študentom, zapísal do pamäte ako spomienka, na ktorú bude vždy pekné spomínať. Dúfam, že aj ďalšie generácie zažijú podobne milé chvíle.

      Ema Bejticová, II.C

       

      Students of the second grade are back after the adventurous week in PARK SNOW Donovaly. Ski course lasted from 27th to 31st of January. On the first day, by the time they accomodated themselves in Hotel Vesel, they moved to snowy hillside, where their week of fun on white snow began. Beginer or advanced, skis or snowboards, all of them enjoyed the weather and company of the classmates while doing the sport. Most of our students improved their ski skills. They claimed, that they had a fantastic snowy week.

      Šimon Mikeš, II.C

    • Národný kurz - Projektu Prvej Pomoci – 3P
     • Národný kurz - Projektu Prvej Pomoci – 3P

      19. 2. 2020

      Na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici sa dňa 17. februára 2020 stretli dobrovoľníci Mládeže Slovenského Červeného kríža z celého Slovenska, aby realizovali ukážky prvej pomoci v ôsmich triedach v rámci projektu 3P - Projektu Prvej Pomoci. Bola to praktická časť skúšky pred tým, ako sa stanú títo dobrovoľníci trénermi prvej pomoci. Na základe svojich skúseností budú mládežníci šíriť osvetu na základných a stredných školách v oblasti prvej pomoci, aktivitách Slovenského Červeného kríža, rôznych kultúrnych, športových a iných podujatiach v spolupráci so SČK.   

      Táto aktivita bola pre nás, žiakov Gymnázia A. Kmeťa prínosom, predstavila nám možnosti predlekárskej prvej pomoci a jej nutnosti. Zároveň nás prinútila zamyslieť sa nad vzácnosťou života a našimi možnosťami ako prispievať  k jeho záchrane.

                                                                                                                          Emília Jányová, 1.A

    • Aj v ruskom jazyku sme úspešní....
     • Aj v ruskom jazyku sme úspešní....

      17. 2. 2020

      Pred týždňom, 10. februára, sa Tamara Ľuptáková, žiačka 1.D triedy, zúčastnila 14. ročníka krajského kola súťaže Ruské slovo s prednesom prózy v ruskom jazyku. Vo svojej kategórii zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. Tamarke ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme jej veľa úspechov v recitačných súťažiach, ako aj v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku, kde nás, ako víťazka školského kola - kategórie B1,bude reprezentovať tiež.     

               V kategórii B2 školského kola olympiády v ruskom jazyku zvíťazila Laura Považanová z 3. B triedy, v krajskom kole nás však bude reprezentovať Miriam Sásová zo 4. C triedy, ktorá obsadila 2. miesto. Dievčatám prajeme, aby sa im v krajskom kole darilo!

    • Prvenstvo opäť obhájené
     • Prvenstvo opäť obhájené

      14. 2. 2020

      Dňa 12.2. 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v  anglickom jazyku v Banskej Bystrici, ktorého sa opäť úspešne zúčastnili naši študenti.

      Rovnako,  ako pred rokom prvé miesto obhájila Barbora Fričová z V.B triedy, ktorá súťažila v kategórii 2C1- bilingválni žiaci.  Týmto víťazstvom Barbora  postupuje do celoslovenského kola. Gratulujeme!

      Ďalší úspech mala Júlia Hudáková tiež z V.B, ktorá obsadila druhé miesto  vo svojej kategórii 2C2- anglofónni žiaci, ktoré už však nie je postupové.

       Našim víťazkám srdečne blahoželáme a Barbore držíme palce pri ďalšej reprezentácii seba a zároveň aj našej školy.  : )

                                                                                                                PK, anglický jazyk

    • Valentínska kvapka krvi 2020
     • Valentínska kvapka krvi 2020

      4. 2. 2020

      Radi by sme Vám dali do pozornosti, už tradičnú VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI 2020, ktorú organizujeme v spolupráci so  Slovenským Červeným krížom v Banskej Štiavnici   a Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici.

      Odber krvi sa uskutoční dňa 19. FEBRUÁRA 2020 od 8.00 – 11.00 v priestoroch našej školy.

      Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca a tí, ktorí už  krv darovali, tak aj kartičku darcu krvi.

      Veríme, že sa zapojíte do tejto ušľachtilej akcie.

    • Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo
     • Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

      10. 2. 2020

      V pondelok 10. februára 2020 organizovalo CVČ Junior v Banskej Bystrici  krajské kolo už 30. ročníka olympiády v španielskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

      kategória A - Tamara Číková, II.B  - 3. miesto,

      kategória B- Bibiána Furáková III.B  - 2. miesto,

                           Šimon Hudák III.B - 3. miesto,

      kategória D - Karma Hasbach, IV.C - 3. miesto.

      Žiakom blahoželáme k ich úspešnej reprezentácii našej školy.

      Mgr. Zuzana Horniaková

     • Aj prehratá debata je výhra

      4. 2. 2020

      Posledný januárový víkend sa dva tímy nášho debatného krúžku zúčastnili stredoslovenského turnaja Slovenskej debatnej ligy, na ktorom ich čakali tieto tézy:

      - Demokratické krajiny by mali sankcionovať spoločnosti, ktoré sa dobrovoľne prispôsobujú pravidlám cenzúry v nedemokratických režimoch. (pripravovaná téza)

      - Politici a političky by mali byť trestaní za nepravdivé výroky. (improvizovaná téza)

      - Štát by mal garantovať pracovné miesta pre všetkých, ktorí chcú pracovať. (improvizovaná téza)

      Turnaja sa zúčastnilo 23 tímov zo stredného Slovenska, z ktorých bolo ocenených 5 najlepších. Naše tímy sa síce neumiestnili na horných priečkach, ale predsa sme si domov odniesli jeden diplom. Jakub Seneši z V.C obsadil 6. miesto v rebríčku Najlepší debatér spomedzi 69 súťažiacich. Gratulujeme!

      Debata však nie je len o vyhrávaní. Študenti si pomocou nej osvojujú kritické myslenie, porozumenie odlišným názorom, schopnosť pracovať v tíme či argumentovať (čo nie je vždy ľahké, obzvlášť, ak máte obhajovať názor, s ktorým sa vlastne osobne nestotožňujete). 

      A v neposlednom rade je to aj zábava.

      Mgr. Barbora Barteková