• Gymnazisti vo Francúzsku v rámci projektu Erasmus plus

      15. 10. 2019

      Gymnázium Andreja Kmeťa je od školského roku 2018/2019 súčasťou medzinárodného projektu Erasmus plus, ktorého názov je „InterpersonalCommunication“. Projekt je zameraný na medziľudskú komunikáciu, jej vývoj a vplyv komunikačných technológií na vzťahy v rodinách aj v spoločnosti. Okrem našej školy sú do neho zapojené školy z Poľska, Holandska, Talianska, Turecka a Francúzska. A práve vo Francúzsku, v meste Bruz, sa od 16. septembra 2019 do 20. septembra 2019 konalo druhé medzinárodné stretnutie, ktorého sa zúčastnili 5 žiaci nášho gymnázia spolu s Mgr. Jánom Lukáčom a Mgr. Ondrejom Halanom.

                  Náš týždeň vo Francúzsku začal oficiálnym uvítaním v škole a následnou prehliadkou školy za sprievodu francúzskych žiakov. Počas prvého dňa žiaci všetkých škôl odprezentovali, akým spôsobom na ich škole prebehla výstava o komunikačných „artefaktoch“ a prezentáciu na tému „Zmeny v pop-arte“.

                  Druhý deň odštartoval kreatívnym workshopom, ktorý si pre nás pripravila hosťujúca škola. Žiaci aj učitelia si mohli zmerať sily v štyroch rôznych športových aktivitách, ktoré vychádzali z kultúry domáceho regiónu Bretónsko. Ďalej nasledoval výber loga, ktoré bude reprezentovať tento projekt. Každá škola predstavila svoje logo a následne sa hlasovalo. Najviac hlasov dostalo logo z Turecka, pričom naše logo skončilo na úspešnom druhom mieste. Poslednou aktivitou tohto dňa bola návšteva blízkeho mesta Rennes, najväčšieho a najvýznamnejšieho v tomto regióne.

                  Streda sa niesla v znamení spoznávania Bretónska. Naši francúzski hostitelia nás vzali na návštevu opátstva Mont-Saint-Michel, ktoré stále slúži ako populárne pútnické miesto. Ďalšou zastávkou bolo malebné prímorské mesto Saint-Malo. Po návrate späť do školy bola pre nás pripravená spoločná večera, kde sme mohli ochutnať tradičné bretónske jedlá a žiaci si zatancovali tradičné bretónske tance.

                  V predposledný deň našej návštevy žiaci odprezentovali svoje krátke filmy, v ktorých mali za úlohu zobraziť vzťahy a komunikáciu v rodinách v 50. – 70. rokoch minulého storočia. Potom sme sa presunuli na radnicu mesta Bruz, kde nás prijala zástupkyňa primátora, zodpovedná za rozvoj školstva, ktorá nám porozprávala o fungovaní a podpore školstva v tomto regióne. Predtým, ako sme sa naposledy rozlúčili s našimi francúzskymi hostiteľmi, sa učitelia všetkých partnerských škôl dohodli na ďalšej spolupráci a príprave tretieho stretnutia, ktoré bude hostiť škola z Turecka.

      Mgr. Ján Lukáč

                 

     • FGC tour 2019 „ Medici za zdravie žien“

      23. 10. 2019

      Dňa 14. októbra 2019  sa dievčatá z triedI. A, B, C, D- teda oboch foriem štúdia mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci projektu   FGC  tour – Medici za zdravie žienorganizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

       Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – žiačkam stredných škôl – potrebu  a dôležitosť preventívnych gynekologických prehliadok, problematiku gynekologických ochorení,  ako  aj onkologických ochorení - rakovina krčka maternice, infekcia HPV vírusom, rakovina prsníka.  Formou voľnej diskusie sa dievčatá zoznamili s problematikou, mali možnosť konzultovať prípadné problémové otázky.

      Počas prednášokje zdôrazňovaná potreba preventívnych gynekologických prehliadok a s tým spojená včasná diagnostika ochorení čo samozrejem výrazne zvyšuje možnosť úspešnej liečby.

       Veríme, že stretnutie s uvedenou problematikou bolo pre naše dievčatá zaujímavé a predovšetkým prospešné.

    • Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice GAK
     • Jubilejné Dni Andreja Kmeťa spojené s oslavou storočnice GAK

      1. 8. 2019

      9. - 11. október 2019  

      Program

      9. október 2019

      15,00h - 17,00h - Žiacka akadémia - žiaci GAK predstavujú svoje talenty (Kultúrne centrum Banská Štiavnica)

      10. október 2019

      8,00h - 12,00h - Škola netradične - semináre, workshopy, besedy so zaujímavými predstaviteľmi vedy, kultúry a spoločenského života  (priestory GAK)

      16,00h  - 18,00h - Literárno - hudobný podvečer spomienok absolventov GAK  (Hotel Grand Matej Banská Štiavnica)

      11. október 2019

      9,00h - 12,00h - Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady pri príležitosti storočnice novodobej histórie školy  (aula GAK)

      13,00h - 15,00h - Slávnostný obed

      Podujatie sa koná za podpory sponzorov a pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      15. 10. 2019

      Milí rodičia,

      dovoľte nám, aby sme sa Vám aspoň touto cestou poďakovali za pomoc pri príprave a priebehu osláv 100. výročia našej školy.

      S úctou

      vedenie Gymnázia Andreja Kmeťa

     • Akadémia a Gaudeamus 2019 – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

      4. 10. 2019

      Dňa 25. septembra 2019absolvovali žiaci IV. B, IV. C, III. A a IV. A tried celodennú exkurziu  do Bratislavy.

      Cieľom exkurzie bola  v rámci profesijnej orientácie a výberu ďalšieho vysokoškolského zamerania  a vysokoškolského štúdia  návšteva výstavy Akadémia a Gaudeamus 2019 – Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania.

      Na veľtrhu mali  žiaci možnosť priamo konzultovať s pracovníkmi jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, ústavov, inštitútov o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Ich záujem a otázky boli nasmerované na možnosti ponúkaných študijných programov pre nasledujúci akademický rok, na možnosti prijatia bez prijímacích skúšok, na iné kritériá prijatia, absolvovanie Národných porovnávacích skúšok - SCIO testov,na možnosti ubytovania, na poskytované štipendiá. Naši  žiaci prejavili záujem aj  o  štúdium v zahraničí, ktoré sprostredkúvajú rôzne agentúry – najmä o štúdium v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie aSeverného Írska, v Holandsku, Dánsku ale aj v škandinávskych krajinách.

       

      Zároveň mali možnosť získať kontakty na inštitúcie ponúkajúce jazykové pobyty v zahraničí, štúdium na stredných školách v zahraničí, na vysokoškolské štúdium a možnosti štipendií v zahraničí.

       

      Súčasťou programu exkurzie bola aj návšteva expozície Múzea holokaustu v Seredi, kde sa žiaci oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, s politickou situáciou na Slovensku pred a v čase II. svetovej vojny, ktorá viedla k vzniku pracovných táborov a následne transportov  židovského obyvateľstva do koncentračných táborov.

     • Oznam pre rodičov

      11. 9. 2019

      Milí rodičia,

      na web stránke školy, v ľavom menu Aktivity školy, Vás počas školského roka budeme informovať o organizačnom zabezpečení školských akcíí organizovaných pre žiakov našej školy.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      5. 9. 2019

      Dňa 13. septembra 2019 o 15,00 h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

      • Správa o hospodárení za školský rok 2018/19
      • Schválenie rozpočtu na školský rok 2019/20
      • Voľba zástupcu rodičov do Rady školy GAK
      • Informácia o priebehu maturitnej skúšky 2020 pre triedy IV.A, V.B,V.C
      • Rôzne

      Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20

      19. 8. 2019

      Slávnostné otvorenie  školského roka 2019/20 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok)  o 8.00 h v priestoroch auly.

      Po slávnostnom otvorení žiaci 1. ročníkov budú mať triednické práce do 12.00 h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezuvky a  písacie potreby. Zároveň žiadame, aby novoprijatí žiaci priniesli so sebou k nahliadnutiu kópiu rodného listu z dôvodu evidencie osobných údajov. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

      V utorok 3. septembra 2019 sa vyučovanie začne o 7.45 h.

    • Gymnázium sa hýbe !
     • Gymnázium sa hýbe !

      8. 7. 2019

      A o to, aby sa žiaci hýbali, išlo všetkým nám, ktorí sme sa vo štvrtok 27. júna rozhodli pre nich pripraviť už  6.ročník  Športového dňa. Hlavnými organizátormi boli vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík  a  Mgr. Marek Konečný.  Hlavný štáb sa rozložil v školskej telocvični, kde si záujemcovia mohli zahrať mix-volejbal, basketbal a stolný tenis. Keďže sme však do tohto podujatia chceli zapojiť čo najviac žiakov, ďalšie zaujímavé športové disciplíny na nich čakali   na mestskom štadióne.

              Začalo sa tak, ako sa patrí, rozcvičkou. Štadiónom znelo „ Když se podaří, co podařit se má...“ a všetci- aj žiaci, aj učitelia - si s chuťou zacvičili.

           Potom nasledovala prvá disciplína - atletický päťboj /šprint na 60m,skok do diaľky, hod granátom na presnosť, hod granátom do diaľky, beh na 800m/. Víťazom sa stal Erik Klimo zo 4.C. Po ňom prišla na rad štafeta tried, kde súťažili zmiešané družstvá, zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat/ zvíťazila 2.C trieda/ a nakoniec futbalový zápas  učitelia verzus  žiaci.                           

              Každý si našiel tú svoju disciplínu. Ak to nebola niektorá zo spomenutých, v  ponuke bola ešte streľba z luku a zo vzduchovky, bedminton, volejbal, petang, skok vo vreci...Na každom stanovišti najmenej dvaja vyučujúci dozerali na hladký priebeh  a na to, aby sa nikomu nič nestalo.

             Bol to naozaj vydarený deň. Zažili sme veľa smiechu, zábavy a odchádzali sme príjemne unavení. Žiakom, a nielen im, súdiac podľa ohlasov viacerých zúčastnených, sa podujatie páčilo,  a tak veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch.

      P.S....ani vyučujúci sa nedali zahanbiť a aktívne sa zapojili:

      p.p.Melicherčík – hl. organizátor podujatia

      p.p.Konečný – hl. organizátor aktivít v telocvični

      p.p.Lepeňová- hl. organizátor aktivít na štadióne

      p.p.Medovičová- hl. organizátor aktivít na štadióne

      mix-volejbal – p.p.Michalec

      stolný tenis –p.p.Žilík

      štafeta – p.p.Medovičová, Pažická, Košíková, Zimanová, Halan, Winter, Schmidt

      futbal – p.p.Barteková, de Haas, Breznoščák, Solivarský, Halan, Winter, Schmidt, Lukáč

         

       

       

      Video

     • Fête de la musique 21. jún – oslávili sme spolu francúzsky sviatok hudby

      4. 7. 2019

      La fête de la musique je veľmi obľúbený sviatok Francúzov, ktorý každoročne aj patrične oslávia. V tento deň sa v celom Francúzsku a vo frankofónnom svete konajú rôzne koncerty  v  uliciach miest, koncertných sálach, parkoch, kostoloch, na plážach.

      Už niekoľko rokov oslavy sviatku hudby prebiehajú aj v Banskej Bystrici, vďaka Alliance française a Literárnemu a hudobnému múzeu. Minikoncert sa konal v Štátnej vedeckej knižnici, kde sa okrem iných interpretov predstavila aj naša Ema Wieziková spolu so svojimi „dvornými“ muzikantmi Matúšom Petákom a Richardom Žemberom. Ema a spol.  vystúpili so šiestimi piesňami od rôznych mladých francúzskych interpretov ako napríklad Pomme, Aline alebo Montgomery.

      Naši študenti odviedli skvelú prácu, hlavne Ema, pretože sa musela naučiť šesť ťažkých francúzskych textov.

      Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy v umelecko-francúzskej oblasti a zároveň pripájame aj poďakovanie Ester Gašparovej, ktorá tiež výrazne prispieva svojim talentom k prezentácii francúzskej hudby.

       

                                                                                                                                                   LA

     • Projektový deň 2019

      4. 7. 2019

                  V stredu 12. júna 2019 vyvrcholila prezentáciami žiackych prác tradičná aktivita našej školy Projektový deň 2019. Žiaci tretieho ročníka oboch foriem štúdia pracovali na svojich odborných prácach od vedením konzultantov od jesene minulého roka. Kvalitu ich výskumnej práce a prezentačné zručnosti hodnotili učitelia v jedenástich odborných komisiách a taktiež žiaci ostatných ročníkov tvoriacich skvelé publikum. Tie najlepšie práce boli na záver školského roka odmenené diplomom a finančnou odmenou. Autorom víťazných prác ešte raz srdečne blahoželáme a dúfame, že našu školu s nimi budú v budúcom školskom roku reprezentovať v súťaži Stredoškolská odborná činnosť. Prehľad víťazných prác v jednotlivých sekciách si môžete pozrieť v priloženom súbore.

      Projektovy_den_2019_vitazne_prace.pdf

    • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi
     • Čo sme (ne)vedeli o Jánovi Bottovi

      13. 6. 2019

      Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia mali možnosť schovať sa pred horúčavami do príjemne chladného Evanjelického kostola v Banskej Štiavnici. Bolo to 11. júna 2019. Keď sme sa usadili v kostolných laviciach, zaznel zvuk fujary a po nej prvé verše balady Žltá ľalia. Väčšina z vás si isto spomenie na autora tejto balady. Napísal ju Ján Botto a my sme si hudobno-slovným pásmom  pripomenuli 190. výročie jeho narodenia.

      Dozvedeli sme sa, že Ján Botto bol príbuzným básnika Ivana Kraska. Najmladší štúrovský básnik Ján Botto sa zriekol tvrdého alkoholu a fajčenia už ako 16-ročný.  Vyštudoval zememeračstvo, no prácu si hľadal len ťažko. Niekoľko rokov pôsobil aj v Banskej Štiavnici. V Banskej Bystrici sa uňho stretávala štúrovská mládež. No postupne strácal kontakt s priateľmi. Päťdesiatku vraj už nemal s kým oslavovať a k tomu všetkému sa objavili problémy so srdcom. To ho zradilo, keď mal 52 rokov.

      No jeho myšlienky slobody a jánošíkovská tradícia žijú dodnes. Pripomenuli sme si ju aj záverečnou básnickou skladbou Smrť Jánošíkova. Aj keď nie všetkých žiakov speváci a rečníci dokázali zaujať, veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.

      Mgr. Marek Žilík

    • Beseda o osobnosti Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej
     • Beseda o osobnosti Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej

      11. 6. 2019

      Vo štvrtok 6. júna 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili  zaujímavej akcie, ktorú pripravilo Slovenské banské múzeum. Jej zámerom bolo pripomenúť osobnosť Alžbety Gwerkovej- Göllnerovej a jej životný príbeh.

      Po prehliadke výstavy, ktorú pripravila kurátorka výstavy Iveta Chovanová, nasledovala diskusia žiakov s historikmi zo Slovenskej akadémie vied Gabrielou Dudekovou a Dušanom Kováčom, diskusným pásmom nás viedla dokumentaristka Anna Grusková.

      Ďakujeme za príjemné strávené dopoludnie, ktoré bolo pre nás veľmi inšpiratívne.

     • 2.kolo prijímacích skúšok

      3. 6. 2019

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do päťročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko - slovenská, sekcia rusko - slovenská, pre školský rok 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2019. Prihlášky prosíme zaslať na adresu gymnázia do 12. júna 2019.

    • Poznávací zájazd do Anglicka – Po stopách Shakespeara
     • Poznávací zájazd do Anglicka – Po stopách Shakespeara

      6. 6. 2019

      V dňoch 31.5.-5.6.2019 sme navštívili Anglicko. Cestovali sme síce niekoľko hodín, ale výlet dopadol super.

      Sobotu predpoludním sme dorazili do Londýna, kde na nás čakalo Natural History Museum, ktoré sa deťom neskutočne páčilo. Po prehliadke múzea sme si prešli historickou časťou, videli sme Westminster Abbey, White Hall, Big Ben a Houses of Parliament, London Eye a  Buckingham Palace. Večer sme sa presunuli do hotela. Po raňajkách sme cestovali do Shakespearovho rodného mesta Stratford Upon Avon, navštívili sme jeho rodný dom, boli sme súčasťou divadelného predstavenia Shakespearovej hry Sen Noci Svätojánskej, do ktorej zapojili herci aj našich žiakov. Zvyšok dňa sme objavovali mesto, ktoré dýcha históriou a obdivovali sme typické tudorovské domy. Večer sme sa opäť presunuli do hotela. Ráno sme vyrazili do univerzitného mestečka Cambridge, kde sme sa plavili loďkami v sprievode anglických študentov. Mali sme možnosť precvičiť si svoju angličtinu počas celej plavby. Poobede sme navštívili úžasné historické mestečko Ely, kde sme obdivovali druhú najväčšiu katedrálu. Bolo to niečo prekrásne! Večer sme sa išli ubytovať a na ďalší deň späť do Londýna, kde sme pokračovali v prehliadke hlavného mesta. Začali sme prehliadkou The British Museum, Oxford Street, a potom sme pešo prešli cez Piccadilly Circus na Trafalgar Square smerom k Big Ben.  Tam nás čakal autobus a vyrazili sme domov.

      Vďaka tomuto výletu sa žiaci získali množstvo nových a zaujímavých informácií nielen o mestách, ktoré sme navštívili, a o Shakespearovi, ale mali možnosť precvičiť si aj svoje  jazykové zručnosti a BYŤ ČI NEBYŤ samostatní 😊

       Ďakujem ...boli ste super 😊

    • Slávnostné  odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a oceňovanie absolventov

      6. 6. 2019

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  24.  mája  2019  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v týždni od 20. mája 2019  do  22. mája 2019  absolvovali maturitnú skúšku a ukončili gymnaziálne štúdium na našej škole.

      Štúdium  v školskom roku 2018/2019 ukončilo 17 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55 žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala za účasti rodičov, priateľov a známych. Jej súčasťou bolo aj udeľovanie rôznych ocenení za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia vo vedomostných ako aj v športových súťažiach, za zapojenie sa do rôznych projektov, teda za aktívny pozitívny prínos do života školy počas  celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Linda Barborková  z V. C  triedy. Na záver poďakovala všetkým vyučujúcim a následne sa absolventom prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Maturitné vysvedčenia svojim triedam odovzdali p. profesorka A. Stajníková triede IV. A, p. profesorka Ľ. Pažická triede V. B a p. profesor A. Michalec  V. C triede.

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská kvapka krvi  a Valentínska kvapka.

       Pochvala riaditeľom školy bola udelená 10 žiakom.

      Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. Veríme, že vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a  v ďalšom štúdiu a na pôdu školy, na ktorej absolvovali  stredoškolské štúdium  sa budú s  radosťou  vracať.

      Želáme im veľa šťastia!

                                                                                                                 Miroslava Kováčová

      OCENENIA.pdf       

    • Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže
     • Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže

      29. 5. 2019

      Dňa 23. mája 2019  sa pod záštitou Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici uskutočnila Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže  zameraná na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      V súťaži sa overovali nielen pohotovosť, schopnosť reagovať na vzniknutú situáciu, praktické zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci ale aj poznatky teoretické a znalosti z dejín Červeného kríža. Súťaž sa realizovala v roku keď Slovenský Červený kríž si pripomína 100 rokov svojho pôsobenia.

      Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:

      Hanka Freigertová III. A,  Karin Fúsková III. A, Emma Mičurová III. A, Jakub Kružliak II. A, Lucka Dvoráková IV. C, Dominika Figová II. B.

      Všetky úlohy zvládli s prehľadom, preukázali zručnosti v predlekárskej prvej pomoci  i znalosti z dejín Červeného kríža a umiestnili sa  v súťaži na  1. mieste.

      Veríme, že dosiaľ získané zručnosti  zdokonalia a súťaže sa úspešne zúčastnia aj budúci rok, ale predovšetkým ich budú vedieť uplatniť v bežnom živote!

       

    • Výmenný pobyt v Holandsku
     • Výmenný pobyt v Holandsku

      29. 5. 2019

      V čase od 4. do 12. mája sme sa skupinka 22 ľudí zúčastnili výmenného pobytu v Holandsku, v malom mestečku Middelharnis. Aj keď pobyt trval len týždeň, videli sme mnoho pekných miest, naučili sa zopár nových vecí, a najmä spoznali nových, skvelých ľudí.

      Celé dobrodružstvo začalo už v sobotu, v Banskej Štiavnici, odkiaľ sme sa vydali na dlhú, nie až tak príjemnú cestu, no po 20-tich hodinách sme konečne dorazili na miesto stretnutia s našimi hostfamilies. Mnohí  z nás sa prvého stretnutia s našimi dvojicami obávali, keďže sme sa videli prvýkrát v živote, no po pár trápnych minútach nesmelého zoznamovania išlo  všetko tak, ako malo. Prvý večer každý strávil so svojou rodinou a doprial si poriadny spánok po náročnej ceste.

      Celý projekt bol zameraný na pamiatky UNESCO, a tak sme ďalší deň strávili v škole, kde sa nám predstavili holandskí učitelia a taktiež nám predstavili program, ktorý nás nasledujúce dni čakal. Celkovo sme strávili tri dni v škole, kde sme pracovali na našich projektoch, ktoré sme následne odprezentovali v posledný deň exchangu,  zúčastnili sme sa aj krátkej, no zato vtipnej hodiny holandštiny pre začiatočníkov a vypočuli si prezentáciu o tom, ako správne prezentovať a vystupovať pred ľuďmi. Zvyšné dni sme mali na spoznávanie Holandska. Prvá pamiatka, ktorú sme navštívili, bol známy Kinderdijk, ktorý patrí do kultúrneho svetového dedičstva. Taktiež sme navštívili mestá ako Dordrecht, Brielle, či známy Haag. Jednou z najzaujímavejších atrakcii bol Madurodam, kde ste mohli v jednom areáli vidieť celé Holandsko, aj keď len v jeho zmenšenej podobe. Niektorí z nás taktiež videli Rotterdam, ktorý sme navštívili počas voľného dňa s rodinami.

      Celý týždeň prešiel ako voda a v sobotu pri lúčení si nejeden z nás poplakal. Bola to zaujímavá skúsenosť a myslím, že väčšina z nás by si to pokojne zopakovala ešte raz. Teraz nám však už neostáva nič iné, ako spomínať na všetky pekné zážitky a tešiť sa na holandskú návštevu na Slovensku.                                                                            Študentka z III.C

     • Rodičovský príspevok

      24. 9. 2019

      Rodičovské združenie pri Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

      Dňa 13.9.2019 sa konalo Plenárne rodičovské združenie, na ktorom bol jednohlasne schválený

      Rodičovský príspevok na školský rok 2019/2020  v sume 25,00 €.

      V prípade, že má rodič na škole viac ako jedno dieťa, zaplatí príspevok len raz   je to príspevok rodiča.

      Za študenta, ktorý poberá sociálne štipendium bude príspevok 1,00 €.

      Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľom, alebo zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu SK24 5600 0000 0046 5167 2001 do poznámky napísať meno žiaka a triedu do 20.10.2019 .

      Ďakujeme.

                                                                                Výbor Rodičovského združenia