• AG samotesty
     • AG samotesty

      27. 8. 2021

      Vážení rodičia a žiaci,

      ešte stále máte  možnosť prejaviť záujem o AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie. Tí z vás, ktorí sa ešte nevyjadrili, môžete tak urobiť formou hlasovania cez EduPage.

      Rodičom žiakov  1. ročníka boli na email zaslané prihlasovacie údaje do systému EduPage. V prípade, že ste  nedostali  mail, pozrite si spam, prípadne kontaktujte školu.

    • Očkovanie v škole
     • Očkovanie v škole

      27. 8. 2021

      Milí  rodičia a žiaci,

                  BBSK Vám ponúka očkovanie  vakcínou Pfizer  (pre neplnoletých žiakov)  a vakcínou Pfizer a Janssen (pre plnoletých žiakov a rodičov) priamo v budove školy. Každý očkovaný neplnoletý žiak musí byť pri očkovaní v sprievode zákonného zástupcu.

                  Je možné očkovať  aj ostatných rodinných príslušníkov,  či známych. Pri vakcíne Pfizer bude aj 2. dávka podaná v škole.                 

      Hlavná registrácia na očkovanie bude prebiehať v systéme  https://bbsk.nahradnici.sk/ 

      v čase od 2. septembra do 10. septembra 2021. Samozrejme, dá sa zaregistrovať aj v deň očkovania priamo na mieste.

      Samotné očkovanie bude zabezpečené mobilným očkovacím centrom  a bude prebiehať od 13. septembra do októbra 2021, konkrétny dátum  pre našu škole určí ÚBBSK.

      Bližšie informácie zverejníme v najbližších dňoch.

      Úctivo Vás prosíme o  vyjadrenie záujmu prostredníctvom EduPage.

    • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21
     • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2020/21

      29. 6. 2021

      Všetkým  žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí  žiakov na súťaže pripravovali.

      1. A trieda

      Samuel   Mrázek - 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, práca v projekte Viac ako peniaze

      1. B  trieda

      Veronika Klajbanová - reprezentácia  školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Martina Grexová- reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      1. C  trieda

      Juraj Žúbor - reprezentácia školy spojená so získaním titulu „Školský šampión“ v súťaži Matematický klokan

      1. D trieda

      Filip Lakoštík - 1. miesto v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      Elisabeth Hatiarová - 1. miesto v  medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“ v kategórii Kadet

      2. A trieda

      Adam Dubovský - účasť  v celoslovenskom kole biologickej olympiády,  účasť na olympiáde BeSafeNet, účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021,  reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. B trieda

      Mike Hric -  4. miesto v celoslovenskom  kole SOČ v odbore č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      Michaela Straková -  účasť v celoslovenskej súťaži BARS 2021

      Július Jančok, Hana Pavlendová, Dorota Marková - 17. miesto v európskom kole olympiády  BeSafeNet

      2. C trieda

      Rastislav Slocík - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a ekonomickej olympiády       

      Alexandra Strižencová -  6.  miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Benjamín Gombala -  2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády                         

      Kristína Spišiaková - účasť v v celoslovenskej súťaži BARS 2021, reprezentácia školy v celoslovenskom korešpondenčnom astronomickom seminári

      2. D trieda

      Tamara Ľuptáková - 2. miesto na celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku, účasť v celoslovenskom kole v súťaži Ruské slovo

      Aneta Ďubašáková -  účasť na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku

      Lívia Hrončeková -  2. miesto na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku

      3. B trieda

      Tamara Číková -  2. miesto v krajskom kole  olympiády v španielskom jazyku

      Patrik Hrtánek - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a celoštátnom kole olympiády ľudských práv

      Viktória Bujnová  - účasť v krajskom kole biologickej olympiády

      Beáta Kalinová - účasť v krajskom kole v olympiáde v španielskom jazyku

      3. C trieda

      Ema Bejticová - účasť v krajskom kole geografickej olympiády,

      Karolína Lovčičanová - účasť v celoslovenskom kole finančnej olympiády,

      4. B trieda

      Eliška Kočická - účasť v krajskom kole geografickej olympiády a krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií   

      Sára Mesiariková - 4. miesto v celoslovenskej prehliadke SOČ  v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou

      Samuel Hloušek - 3. miesto v celoslovenskom kole finančnej olympiády

      4. C trieda

      Martin Doskočil - reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“, v krajskom kole geografickej olympiády

      Lenka Bobáľová -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií.

      Katka Andrášiková -  účasť v krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže gymnázií a v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matúš Garaj -  reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži „Informatický Bobor“

      Ema Olšiaková - účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan.

      Matej Môc -  účasť  v krajskom kole olympiády ruského jazyka

      Nataša Gemzová -  účasť  v krajskom kole súťaže Mladý Európan

    • BARS 2021
     • BARS 2021

      1. 7. 2021

      Do aktuálneho ročníka súťaže BARS, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied, sa zapojili traja žiaci nášho gymnázia – Adam Miloš Dubovský (II.A), Kristína Spišiaková (II.C) a Michaela Straková (II.B).

      BARS 2021 bola vedomostná súťaž zameraná hlavne na biológiu a ekológiu, no  aj na  iné prírodovedné a spoločenské odvetvia. Jednotlivé  úlohy sa skladali z teoretických a praktických častí. Jednou z praktických úloh bolo vysadenie neovocných stromov na poškodených územiach. Všetkým tímom sa dokopy podarilo vysadiť 1361 stromov, čo predstavuje menší les.  My sme  k tomuto výsledku prispeli výsadbou 9 stromov. 

      Hoci sa nám   po vyhodnotení súťaže nepodarilo postúpiť do ďalšieho kola medzi  5 najlepších tímov,  umiestnili sme sa na výbornom 16. mieste z 236 tímov z celého Slovenska, a tým získali štatút úspešných riešiteľov.

                                  

      Kristína Spišiaková, Michaela Straková, Miloš Adam Dubovský, Mgr. Ľubomíra Pažická

    • Spomienky na olympijský deň 2012-2019
     • Spomienky na olympijský deň 2012-2019

      30. 6. 2021

      Je to spomienka  na učiteľov , ktorí organizovali olympijský deň, členov rady školy, rodičovské  združenia a sponzorov , ktorí prispeli na tento športový sviatok na našej  škole, ale tiež spomienka na bývalých žiakov nášho gymnázia. Niektorí  z nich reprezentovali školu aj na medzinárodných športových súťažiach. V roku 2012 sa organizoval olympijský deň na štadióne s úvodnou olympijskou hymnou a nechýbal symbolický beh s olympijským ohňom  a oficiálne otvorenie olympijského dňa                    ( gymnaziálnej olympiády ).Súťažilo sa v 12 netradičných športových disciplínach a pravidelnou súčasťou olympijského dňa bol vždy aktuálny  vedomostný olympijský kvíz, ktorý absolvovali všetci žiaci. Tradične sa hral na ploche štadióna malý futbal učiteľov a žiakov. Súťaže prebiehali  aj na viacúčelovom ihrisku starého gymnázia vo volejbale a basketbale. V  roku 2018  sa zúčastnili nášho olympijského dňa  aj gymnazisti z družobného Gymnázia  L. Stockela z Bardejova, ktorí súťažili s našimi žiakmi vo volejbale a futbale. V roku 2019 sa organizoval olympijský deň  pod názvom Gymnázium sa hýbe na štadióne  aj vo veľkej telocvične . Pozrite si spomienkové fotky.

      .

      Mgr. Bohuslav Melicherčík

    • Pokračovanie tradície olympijského dňa
     • Pokračovanie tradície olympijského dňa

      30. 6. 2021

      Začiatky organizovania olympijského dňa na našom gymnáziusiahajú do roku 2012, keď sa prvýkrát organizoval olympijský deň na konci školského roku. Od  roku 2012 sa organizoval olympijský deň každý rok s výnimkou minulého roku, keď boli žiaci doma na dištančnom vzdelávaní kvôli pandemickým opatreniam. Tento rok sa olympijský deň organizoval obmedzene po triedach, ako tomu bolo aj na hodinách telesnej a športovej  výchovy , keď sme mohli  využívať len vonkajšie prostredie. Preto sme si  zvolili  časovo  dostupné priestory(cvičisko pri SOŠ služieb a lesníctva  a športový areál Základnej školy J. Kollára na sídlisku Drieňová). Súťaže prebiehali formou netradičných športových disciplín, atletický trojboj člnkový beh, znožný trojskok a znožný päťskok, hod  2 kg plnou loptou a   štafetové súťaže v basketbale a frisbee.Účasť žiakov bola veľmi dobrá, konečne si mohli schuti  zašportovať. Účelom nebolo  dosiahnuť maximálne výkony, ale zúčastniť sa a súťažiť  športovo zábavným spôsobom .Nikto sa necítil porazený vzájomne sa povzbudzovali,  a to je motivácia aj pre slabších žiakov , ktorí nemajú dispozície pre šport, ale sa snažia  športovať pre seba svoje zdravie. Aj blížiace sa olympijské hry v Tokiu budú iné ako ich poznáme z minulosti. Sú  ale stále symbolom súdržnosti, solidarity, tolerancie  všetkých štátov  sveta. Veríme , že na koncibudúceho školského roka si pripomenieme olympijský deň spoločne za pomoci vyučujúcich, sponzorov a takto zachováme tuto športovú  tradíciu na našej škole. Pozrite  si  fotky  z olympijských dní  na našej škole.

      Mgr. Bohuslav Melicherčík,        Mgr. Marek Konečný

    • Projektový deň 2021 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov
     • Projektový deň 2021 – prezentácie ročníkových prác žiakov tretích ročníkov

      29. 6. 2021

                  Už niekoľko školských rokov  je jeden deň v júni venovaný  prezentáciám ročníkových prác žiakov 3. ročníkov pred odbornými komisiami.

      Projektový deň  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov v oboch formách štúdia, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu.

      Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcimi.

      Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia.  Trvá od novembra daného školského roka až do konca mája.

                   V tomto školskom roku nám situáciu skomplikovala dištančná forma výučby. Napriek tomu, že žiaci začali na svojich ročníkových prácach pracovať, postupne sa preukázali problémy s dostupnosťou knižničných zbierok, so zamedzením vstupu do rôznych laboratórií, inštitúcií kde žiaci mali v úmysle realizovať experimentálnu časť práce. Vzhľadom na tieto skutočnosti riaditeľka školy rozhodla, že nie všetci sú povinní ročníkovú prácu spracovať.

                   A tak pokračovali len tí, ktorých sa takéto obmedzenia nedotkli.

      Prehliadka prác sa uskutočnila 23. júna 2021 v troch sekciách.

      Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: Forenzné techniky, Poruchy videnia, refrakčné a iné chyby zraku, prácami prezentovanými v anglickom jazyku. Žiaci sa venovali biotechnológiám, láske v živočíšnej ríši, spracovali tému Som, alebo nie som, ak nie som súčasťou sociálnej siete?, zaoberali sa problematikou financovania a investovania v práci Investície alebo aj zaujímavou témou Motýlí efekt.

      Hodnotiace odborné komisie pozitívne hodnotili predovšetkým záujem a snahu žiakov spracovať a následne prezentovať ročníkovú prácu aj v takejto situácii sťaženej dištančnou výučbou a epidemiologickou situáciou.

      Veríme ale, že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvorenie dotazníkových formulárov, ich vyhodnotenie a štatistické spracovanie, vyvodenie záverov a následného prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosné.

      Niektoré práce v nasledujúcom školskom roku po prípadnom detailnejšom prepracovaní sa môžu zúčastniť súťažnej prehliadky prác v stredoškolskej odbornej činnosti.

                         

                                                                                                                      Miroslava Kováčová

      PROJEKTOVY_DEN_SEKCIE.pdf

                                                                              

     • Pozorovali sme zatmenie Slnka

      29. 6. 2021

      Dňa 10. júna sme si mohli u nás na škole cez teleskop naživo pozrieť úkaz čiastočného zatmenia Slnka. Aj keď na území Slovenska bol len malý kúsok Slnka prekrytý, pre veľa žiakov a aj učiteľov to bolo zážitkom. Tento moment sa nám aj podarilo zachytiť:

       Kristína Spišiaková, II.C

    • Olympijský deň – beh na školách
     • Olympijský deň – beh na školách

      25. 6. 2021

      Na základe výzvy odboru školstva Úradu BBSK v spolupráci s Olympijským klubom Banská Bystrica sa Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici zapojilo a zorganizovalo Olympijský deň – beh na školách. Športové podujatie bolo realizované v dopoludňajších hodinách 23.06. 2021. Pandemická situácia však v našom okrese umožnila podujatie vykonávať s triedami len individuálnou formou. 

      Po oficiálnom otvorení, ktoré bolo sprevádzané olympijskou hymnou, sa s netradičnými športovými aktivitami spojené s vedomostným olympijským kvízom popasovala trieda I.B. Študenti si zmerali sily nielen v rýchlostných a silových disciplínach, ale svoje vedomosti z olympizmu si overili v olympijskom kvíze. Súťažilo sa na dvoch stanovištiach – na futbalovom štadióne FK Sitno a „Pátračských“ schodoch. Vedomostný kvíz sa realizoval v triede, po ktorom následne prebehlo vyhodnotenie. Na treťom mieste sa umiestnil tím „No name“ s kapitánkou Zdenkou Vágnerovou. Druhé miesto si vybojoval tím „SONIC“ s kapitánkou Bibiánou Helbichovou. Prvé miesto získal tím „Hashtag 2“ (#2) s kapitánkou Sárou Falťanovou.

      Športové podujatie bolo podporené cenami, ktoré venovala Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov v Banskej Bystrici a Tidly Café. Touto cestou sa chceme sponzorom veľmi pekne poďakovať za podporu a ceny, ktoré poskytli, a víťazom srdečne gratulujeme.

      Poďakovanie patrí aj kolegyni Mgr.Jarmile Klementovej za motiváciu a fotodokumentáciu športovej akcie.

      Mgr. Dominika Kondrátová, PhD.

    • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády
     • Úspech v celoslovenskom finále finančnej olympiády

      24. 6. 2021

      22. 6. 2021 sa uskutočnilo v Bratislave finále 9. ročníka finančnej olympiády. Skvelé tretie miesto získala naša škola vďaka Samuelovi Hloušekovi zo 4.B a Karolíne Lovčičanovej z 3.C triedy, ktorí postúpili do prvej dvadsiatky najlepších účastníkov z celého Slovenska a úspešne tak reprezentovali Gymnázium Andreja Kmeťa v náročnej konkurencii, keďže tento rok bolo zapojených rekordných takmer 6000 študentov. Gratulujeme k úspechu.

      Organizátorom tejto vedomostnej súťaže je Nadácia Partners. Súťaž má 3 vyraďovacie kolá - prvé dve kolá sa uskutočňujú formou online testu, ktorý je zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Do 2. kola súťaže postupuje prvých 500 najlepších účastníkov súťaže. Tretie, finálové kolo sa uskutočňuje prezenčnou formou v priestoroch Nadácie Partners v Bratislave. Do 3. finálového kola súťaže postupuje 20 najlepších účastníkov súťaže, pričom náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje. Vo finále riešia študenti testové otázky, slovné a výpočtové úlohy ako aj prípadové štúdie z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.

      M. Číž, M. Kováčová

    • Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku
     • Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku

      16. 4. 2021

      8. a 9. apríla 2021 súťažili tí najlepší v ruskom jazyku – víťazi krajských kôl. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v online formáte a pozostávalo z písomnej aj ústnej časti. Tamara Ľuptáková, žiačka 2.D triedy, ani tentokrát nesklamala a reprezentovala  nás naozaj vynikajúco – umiestnila sa na peknom 2.mieste. Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme aj do budúcna ešte veľa úspechov s ruským jazykom

    • Skvelý úspech na krajskom kole SOČ!
     • Skvelý úspech na krajskom kole SOČ!

      30. 3. 2021

      Na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v piatok 26.3. 2021, ktoré prebehlo online formou, sa naši študenti zaskveli skvelým umiestnením. Mike Hric z II.B získal v 1. miesto v odbore č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia s prácou "Solárny dom", Natália Javorková z V.C získala tiež 1. miesto v odbore č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou "Posttraumatická stresová porucha u veteránov" a napokon Sára Mesiariková zo IV.B získala 2. miesto v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou "Preklad poézie Jána Smreka do anglického jazyka". Všetci postupujú do národného kola, za čo im gratulujeme a držíme palce na celoslovenskej prehliadke.
      Výsledková listina: https://testcvcjunior1.files.wordpress.com/2021/03/rackovavysledkova-listina.pdf
      Školský metodik SOČ
      Miron Breznoščák

     • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      25. 3. 2021

      Dňa 12.marca 2021 sa v online formáte uskutočnilo krajské kolo 50.ročníka
      Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali traja žiaci v troch
      rôznych kategóriách, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

      Lívia Hrončeková z 2.D triedy sa v kategórii B4 z druhého miesta stala úspešnou riešiteľkou
      a Tamara Ľuptáková z tej istej triedy zvíťazila v kategórii B1 a postupuje do
      ďalšieho kola. Obidvom dievčatám blahoželáme a Tamarke prajeme veľa šťastia
      a úspechov aj v celoslovenskom kole !

     • Krajské kolo Biologickej olympiády

      21. 3. 2021

      Dňa 10. a 11. marca 2021 sa online formou konali krajské kolá Biologickej olympiády v kategórii A a B.

      Našu školu reprezentovali v kat. A : Natália Felberová a Nela Kudríková z V.C triedy v kat. B : Adam Miloš Dubovský z II.A triedy a Viktória Bujnová z III. B triedy, ktorí sú aj úspešnými riešiteľmi BIO vo svojej kategórii Adam Miloš Dubovský zároveň postupuje do celoslovenského kola Biologickej olympiády.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom blahoželáme a Adamovi držíme palce v celoslovenskom kole.

      PK Človek a príroda

    • Školská prehliadka SOČ
     • Školská prehliadka SOČ

      5. 3. 2021

      V stredu 3. marca 2021 sa uskutočnila školská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu epidémie na platforme MS Teams. Zapojili sa traja študenti v troch odboroch.

       

       

       

      1.     Mike Hric, 2.B: Solárny dom. Odbor č. 5: Životné prostredie, geografia, geológia

      2.     Natália Javorková, 5.C: Post-traumatická stresová porucha u veteránov. Odbor č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      3.   Sára Mesiariková, 4.B: Preklad poézie Jána Smreka do anglického jazyka. Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      Účastníci stručne predstavili svoje práce a výskum formou prezentácie, videí, či priamej online ukážky. Potom nasledovala obhajoba vo forme otázok a diskusie od hodnotiteľov a porotcov. Všetky tri práce splnili predpísané požiadavky a postupujú priamo na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční 26. marca tiež online formou. Držíme palce!

       P.S.: Práce vychádzajú z ročníkových, či projektových prác, majú rozsah 15-25 strán bez príloh a už účasť, či umiestnenie na krajskom kole sú často vstupenkou na vysoké školy, rovnako aj veľkým bonusom v životopisoch - Curriculum Vitae na univerzity v zahraničí. Neváhajte sa s vašou témou zapojiť aj vy!

      Školský metodik SOČ

      Mgr. Miron Breznoščák

       

     • Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

      8. 2. 2021

       Dňa 8. januára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku formou online. Žiaci našej školy sa zúčastnili v troch kategóriách a zaznamenali nasledujúce úspechy:

      1.       miesto : Alexandra Strižencová,  II.C – kategória A, postup do celoslovenského kola

      2.       miesto: Tamara Číková, III. B – kategória B

      3.       miesto: Karma Hasbach, V.C – kategória D.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcej žiačke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole. 

                                                                                                    Zuzana Horniaková