• Vyhodnotenie Informatickej súťaže
     • Vyhodnotenie Informatickej súťaže

      1. 12. 2020

      Prvé miesto a maximálny počet bodovs percentilom 100 Mariana Rajnohu z III.B triedy, ako aj ďalších 56 úspešných riešiteľov z našej školy. To je úspešná štatistika tohtoročnej medzinárodnej súťaže iBobor 2020.V kategórii Kadet sa na prvýchštyroch miestach umiestnili Filip Lakoštík (I.D), Juraj Žúbor (I.B), Elisabeth Hatiarová (I.D) a Lea Mária Hegyiová (I.C). V kategórii Junior to boli Marian Rajnoha (III.B), Nina Slocíková (II.D), Zuzana Maruniaková (II.A) a Július Jančok (II.B) spolu s Tomášom Balážom (III.C). V najťažšej kategórii senior zabodovali tradične Matúš Garaj spolu s Martinom Ladislavom DoskočilomNatália Záhorcová spolu s Katarínou Filkornovou (všetci IV.C).
      Tu je kompletný zoznam všetkých úspešných riešiteľovs diplomom aj so štatistickým vyhodnotením. Diplomy úspešných riešiteľov na stiahnutie nájdete na tomto odkaze.
      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete.

      Úspešným riešiteľom, ale aj všetkým ostatným gratulujeme a ďakujeme za aktívnu účasť.

      Martin Číž, Martina Medovičová

       

    • Výsledok školského kola Olympiády  v anglickom jazyku
     • Výsledok školského kola Olympiády  v anglickom jazyku

      1. 12. 2020

      Dňa 26.11.2010 sa konalo školské kolo  Olympiády v anglickom  jazyku.  Výsledky sú nasledovné:

      KAT. 2A  ( 1., 2. roč. klasika)

      1.Samuel Mrázek I.A

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasika)

      1.Mária Blaškovičová III.A

      2. Katarína Freigertová IV.A

      KAT 2C1(bilingválni žiaci)

      1.Karma Hasbach  V.C

      2. Marián Rajnoha III.B

      3. Daniel Slovák  V.C

      Do okresného kola postupujú žiaci z prvého miesta. Touto cestou im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcej súťaži. )

      PK anglický jazyk

       

       

    • Informatický Bobor 2020
     • Informatický Bobor 2020

      10. 11. 2020

      Tento a budúci týždeň prebehne už tradičná informatická súťaž iBobor, kde môžu naši žiacisúťažiť v medzinárodnej konkurencii a získať nielen diplom úspešného riešiteľa uznávaný na vysokých školách (vlani sa to podarilo až 97 žiakom), ale aj príslušné ocenenie z informatiky, prípadne z matematiky.

      Súťaží sa kedykoľvek v čase od 8.00 do 15:20 (posledné prihlásenie), súťaž trvá presne 40 minút

      Termíny:

      Utorok 10.novembra:
      súťažia žiaci III.A, IV.A, IV.B, IV.C, V.B a V.C – kategória senior

      Štvrtok  12.novembra:
      súťažia žiaci I.A, II.A, II.B, II.C, II.D, III.B, III.C – kategória junior

      Pondelok 16.novembra:
      súťažia žiaci I.B, I.C, I.D – kategória kadet

      Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

      Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci

      Vyskúšať si môžete aj vyriešenéÚlohy z archívuz minulých kôl a iBobor je samozrejme aj na Facebooku.

      V prípade nejasností, problémom s prihlásením, alebo otázok kontaktujte prosím vyučujúcich informatiky. Prihlasovacie kódy dostanete prostredníctvom edupage, alebo ich nájdete aj tu

       

      Martin Číž

       

       

       

     • Október v znamení ruského jazyka.

      4. 11. 2020

                                

      Naši študenti mali skvelú príležitosť otestovať svoju znalosť ruštiny a schopnosť porozumenia a komunikácie v tomto jazyku a to priamo so skutočnými  nositeľmi jazyka.  Nuž a akože ináč, ak nie online.. ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               V októbri,  v rámci Európskeho dňa jazykov, Ruské centrum vedy a kultúry/ RCVK/ v Bratislave pod záštitou Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike  v spolupráci so Štátnym  inštitútom ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve a ruskými vysokými školami, ako sú Lipecká štátna technická univerzita a Surgutská štátna pedagogická univerzita, pripravilo viacero zaujímavých on-line aktivít v ruskom jazyku pre slovenských žiakov a stredoškolákov, ako aj pre pedagógov.                                                                              

               V prvý októbrový týždeň bol spustený kultúrno- vzdelávací kvíz z dejín a kultúry Ruska a Slovenska. Druhý týždeň od 12.10 do 16.10 bol vyhlásený Týždňom ruského jazyka na Slovensku. RCVK v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi a vedením Chanty- Mansijského autonómneho okruhu Jugry  pripravili zaujímavé prednášky  o pôvode  ruskej lexiky, špecifikách jej používania v rôznych oblastiach života, procesoch jej archaizácie a obnovovania, zaoberali sa vybranými stránkami ruskej literárnej klasiky. Všetci záujemcovia mali možnosť zapojiť sa do on-line hodiny ruského jazyka v réžii vyučujúcich Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity a žiakov a vyučujúcich Slovensko – ruskej základnej školy v Bratislave, pozrieť si divadelné predstavenie – dramatizáciu ruskej rozprávky, zapojiť sa do kvízu Znalci ruského jazyka / otázky boli zamerané na ruské frazeologizmy /. A to všetko pod vedením ruských pedagógov, čo bolo najväčším benefitom týchto podujatí. V ďalších dňoch prebehli semináre pre vyučujúcich ruského jazyka a diskusie odborníkov o aktuálnych problémoch vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka a možnostiach využívania inovačných technológií vo výučbe, aktivitách na Slovensku, ktoré sú zamerané na ruský jazyk / debata bola skutočne obohacujúca a na vysokej odbornej úrovni – hlavné slovo dostali zástupcovia Ruského veľvyslanectva, RCVK, Surgutskej univerzity, Katedry slovanských jazykov UMB v Banskej Bystrici, Inštitútu rusistiky a Ruského centra  pri Prešovskej univerzite a do diskusie sa zapojili aj učitelia ruštiny zo slovenských základných a stredných škôl/.

               Spolu so študentmi našej školy ďakujeme všetkým organizátorom a veríme, že aj v budúcnosti sa budeme môcť stať súčasťou podobných zaujímavých nápadov a spoločných projektov !

       

     • Aktualizovaný manuál pre školy- informácie pre rodičov, žiakov a návštevníkov školy

      17. 9. 2020

      MŠVVaŠ SR dňa  16.9.2020 aktualizovalo manuál pre školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok  2020/2021  - Manuál pre stredné školy

      Vstup do školy a komunikácia so školou 

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Povinnosti zákonného zástupcu

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Formulár na stiahnutie -  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných  Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Plnoletý žiak plní tieto povinnosti sám.

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      25. 8. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020  o 8,00 h v priestoch GAK v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu Z dôvodu šírenia koronavírusu Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných opatrení:

      Kmeňové učebne žiakov  budú zverejnené na stránke školy a zoznam bude umiestnený aj vo vestibule školy. Vo vestibule školy bude zverejnené aj rozdelenie žiakov 1. ročníkov do tried. Po slávnostnom otvorení školského roka bude vyučovanie pokračovať triednickými prácami do 12.00 h

      Vo štvrtok 3. septembra 2020  budú v čase od 7.45 h do 12.00 h pokračovať triednické práce odovzdávaním učebníc z minulého školského roka a preberaním nových učebníc.

      V piatok 4. septembra 2020 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu.

      Odporúčame pravidelne sledovať stránku školy vzhľadom na možné zmeny.


    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
     • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      25. 8. 2020

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverenilo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok  2020/2021.

      Podmienky vstupu do školy

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom - Prehlásenie o bezinfekčnosti.docx

      Povinnosti zákonného zástupcu vyplývajúce  z pokynu MŠVVaŠ SR

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe  v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

       Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).  

      V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

       

       

       

       

    • Slávnostná rozlúčka s maturantmi
     • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

      5. 6. 2020

       

      Slávnostná rozlúčka s maturantmi 5. jún 2020

      Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa  dňa  5. júna 2020  rozlúčilo s absolventmi, ktorí v tomto školskom roku  neabsolvovali maturitnú skúšku v tradičnej podobe, ale administratívne – teda výpočtom priemerov známok zo skupín príbuzných predmetov.

      Štúdium  v školskom roku 2019/2020  ukončilo 16 žiakov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu – trieda IV. A , 55  žiakov v bilingválnom gymnaziálnom štúdiu – triedy V. B, C.

      Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení sa konala tentokrát v čase mimoriadnej situácie  bez účasti rodičov, priateľov a známych.

      Jej súčasťou bolo  udeľovanie rôznych ocenení – ocenenie Vynikajúci absolvent  Gymnázia Andreja Kmeťa, zápis do kroniky školy -   za výborné študijné výsledky a mimoriadne mimovyučovacie  aktivity, umiestnenia v olympiádach a súťažiach počas celého štúdia.

      S rozlúčkovým príhovorom za absolventov vystúpila Viktória Bitušíková z V. B  triedy. Absolventom   sa prihovorila    riaditeľka školy PhDr. Renata Mikulášová, ktorá zhodnotila pôsobenie odchádzajúcich žiakov na škole počas ich štúdia a vyzvala triednych učiteľov aby odovzdali maturitné vysvedčenia. 

      Pri odovzdávaní maturitných vysvedčení niektorí žiaci získali aj pochvalu riaditeľom školy - za vysoko humánny čin - viacnásobné darovanie krvi na školou organizovaných akciách Študentská a Valentínska kvapka krvi  a za aktívny  účasť na akciách prezentujúcich školu na verejnosti a šírenie pozitívneho obrazu školy.

       Kroky našich absolventov vedú na rôzne vysoké školy  u nás i v zahraničí. My  vyučujúci veríme, že  široký rozsah vedomostí, zručností, postojov, ktoré nadobudli počas štúdia na našej škole   uplatnia v ďalšom živote a štúdiu.

      Všetkým želáme veľa šťastia pri vysokoškolskom štúdiu ako aj v ďalšom živote!

      OCENENIA_ZIAKOV_MATURITNYCH_ROCNIKOV.pdf

       

                                                                                                                       Miroslava Kováčová       

     • 2. kolo prijímacích skúšok

      7. 6. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  po prerokovaní v pedagogickej rade školy  rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia - študijný odbor  7902J gymnázium  a do 1. ročníka 5- ročného štúdia - študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia SJL/ANJ/RUJ na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2020/2021. Prijímacie skúšky sa uskutočnia administratívnou formou.

      Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu byť doručené mailom, prostredníctvom edupage, poštou alebo osobne na adresu školy do 19. 06. 2020.

      Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako pre 1. kolo prijímacích skúšok.

     • Upratujeme Banskú Štiavnicu

      5. 10. 2020

      V rámci iniciatívy Svetového dňa čistenia (19. 9.) sa mesto Banská Štiavnica rozhodlo zorganizovať dňa 1. 10. 2020 akciu s názvom Upratujeme Banskú Štiavnicu. Cieľom podujatia, do ktorého sa zapojili i žiaci I.C triedy nášho gymnázia, bolo aspoň malou mierou prispieť k zníženiu množstva odpadu roztrúseného po celom katastri mesta. Vyzbrojení vrecami na separovaný odpad, ktoré nám poskytlo mesto, sa žiaci spolu s dvojicou pedagógov rozhodli pomôcť vyčistiť bezprostredné okolie našej školy, internátu a napokon vodnej nádrže Veľká Vodárenská. Až pri samotnom čistení sme zistili, koľko odpadu sa v prírode nachádza. Akcia, na konci ktorej sme mohli na správne miesta umiestniť viac ako päť plných vriec odpadu, nás donútila zamyslieť sa tiež nad dôsledkami našich vlastných činov. Ruku na srdce, kto nikdy v živote neodhodil len tak papierik od sladkosti, či plechovku obľúbeného nápoja?

      Na záver by sme chceli vysloviť vďaku mestu Banská Štiavnica za možnosť zapojiť sa do akcie, ktorá v žiakoch, ale i v pedagógoch, vzbudila ešte väčší záujem o tému starostlivosti o životné prostredie.

      Mgr. Lukáš Schmidt