PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľubica Herdová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PhDr. Zora Červenáková Elektronická databáza v práci pedagogického zamestnanca 6 69
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Využívanie informačno - komunikačných informácií vo vyučovaní 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Martin Číž Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6 91
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Viac ako peniaze 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Ondrej Halan Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16 51
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
,,Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia" 10
Mgr. Andrea Jakubíková Aktívne učenie sa žiakov metódu CLIL 0 40
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Angelika Juhás Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŚ a SŠ 8 83
E-leaning vo výchovnovzdšlávacom procese v ZŠ a SŠ 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Skvalitnenie odborných kompetencií učiteĺom cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16
Mgr. Eva Kelemen Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25 40
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalitikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Ako zvládnuť stres za kaatedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Mgr. Miroslava Kováčová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 70
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Mgr. Martina Medovičová Cabri Geometria- základný kurz 21 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 60
Bohuslav Šušoliak Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
PhDr. Zdena Zimanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 92
,,Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno - vzdelávacia zložka - frokventanti" 14
Finančná gramotnosť 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Marek Žilík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35


© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.07.2021