• 7902 J gymnázium

    • Učebný plán - Študijný odbor  7902 J gymnázium

     platný  od 1.9.2015               

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     Počet hodín

      

      

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Prvý cudzí jazyk (a)

     4

     4

     3+1

     3+1

     14+2

     Druhý cudzí jazyk (a)

     3

     3

     3

     3

     12

     Seminár zo slovenského jazyka (d3)

     0

     0

     0

     0/4

     0/4

     Konverzácia v anglickom jazyku (d3)

     0

     0

     0

     0/4

     0/4

     Konverzácia v nemeckom jazyku (d3)

     0

     0

     0

     0/2

     0/2

     Konverzácia vo francúzskom jazyku (d3)

     0

     0

     0

     0/2

     0/2

     Konverzácia v ruskom jazyku (d3)

     0

     0

     0

     0/2

     0/2

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika (b2, , d3)

     4+0,5

     4

     4

     0/4

     12+0,5+0/4

     Informatika (a, d3)

     2

     1

     1

     0/2

     3+1+0/2

     Seminár z matematiky (d1,d2)

     0

     0/2

     0/2

     0

     0/4

     Cvičenia z matematiky (d3)

     0

     0

     0

     0/2

     0/2

     Programovanie (d3)

     0

     0

     0

     0/2

     0/2

     Človek a príroda

     Fyzika (b3, d3)

     2

     2

     1+1

     0/4

     5+1+0/4

     Chémia (b1, d3)

     2

     2

     1+1

     0/4

     5+1+0/4

     Biológia (b2,c, d3)

     2

     3

     1+1

     0/4

     6+1+0/4

     Prírodovedný seminár (d1,d2)

     0

     0/2

     0/2

     0

     0/4

     Človek a spoločnosť

     Dejepis (d3)

     2

     2

     2

     0/4

     6+ 0/4

     Geografia (d3)

     1

     2

     1+1

     0/4

     4+1+0/4

     Občianska náuka (d3)

     0

     1

     2

     0/4

     3+ 0/4

     Spoločenskovedný seminár (d1,d2,)

     0

     0/2

     0/2

     0

     0/4

     Ekonomika (d3)

     0

     0

     0

     0/4

     0/4

     Umenie a kultúra

     Umenie a kultúra

     2

     0

     0

     0

     2

     Človek a hodnoty

     Etická výchova/Náboženská výchova (a)

     1

     1

     0

     0

     2

     Osobnostný a sociálny rozvoj

     0+0,5

     0

     0

     0

     0+0,5

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova (a)

     2

     2

     2

     2

     8

     SPOLU

     Povinné hodiny spolu

     30

     30

     23

     11

     94

     Disponibilné hodiny  určené všetkým žiakom

     1

     0

     6

     1

     8

     Disponibilné  hodiny, ktoré si žiak vyberá z ponuky ( d)

     0

     2

     2

     18

     22

     Disponibilné hodiny spolu

     1

     2

     8

     19

     30

     Počet hodín spolu

     31

     32

     31

     30

     124

     Kurz na ochranu zdravia a života

     0

     0

     3x6

     0

     18