Navigácia

Erasmus plus

Mobilita zamestnancov

Učitelia Gymnázia Andreja Kmeťa využili možnosť ďalšieho vzdelávania a zapojili sa do projektu Erasmus plus, konkrétne do  vzdelávacej mobility jednotlivcov KA1 pod názvom „Language in context“- Jazyk v kontexte. Dvojročný projekt  poskytol trom vyučujúcim možnosť  vycestovať  do anglického mesta   Cantenbury    a zúčastniť sa  dvojtýždňového   vzdelávacieho kurzu. Cieľom vzdelávania bolo rozšíriť si pedagogické zručnosti  v oblastiach vyučovania anglického jazyka a detailnejšie oboznámenie sa s metódou CLIL, ktorú aktuálne aplikujeme v bilingválnej forme štúdia na našej škole. Okrem nadobudnutia nových odborných poznatkov sme sa zároveň oboznámili a inšpirovali s formou výučby na školách v zahraničí obdobného typu a vytvorili partnerské vzťahy  prostredníctvom  zúčastnených kolegov. Záverom hodnotíme tento projekt ako prínosný a odporúčame všetkým pedagógom využiť  možnosť ich profesionálneho rozvoja aj touto formou.

Ľ. Pažická, koordinátorka projektu

 

Zrelaxovala som v malom prímorskom mestečku Whistabl“

Absolvovala som  vzdelávanie s názvom: „Teaching Advanced Students of English“- vyučovanie anglického jazyka pokročilých, ktoré sa uskutočnilo na Univerzite Kent, Canterbury, Spojené kráľovstvo v termíne od 17. júla do 30. júla 2016.

Vyššie uvedené vzdelávanie zahŕňalo nasledujúce témy:

 •  prelomenie ľadovcov, čo znamená spoznávanie v skupine, motivačné a zoznamovacie hry, ktoré budujú pozitívnu študijnú atmosféru v triede a odbúravajú stres
 • identifikovanie potrieb pokročilých študentov
 • učenie ustálených  slovných spojení  a idiómov
 • učebné štýly
 • vyučovanie lexikológie a slovnej zásoby
 • učenie pomocou všetkých zmyslov
 • kreatívne písanie
 • učenie s pomocou autentických textov, literatúry a poézie
 • aktivity na rozprávanie pre pokročilých študentov
 • učenie výslovnosti a fonetiky
 • učenie pomocou umenia, drámy a filmu
 •  využívanie online zdrojov
 • oprava chýb a hodnotenie
 • spôsoby precvičovania gramatiky
 • diktáty
 • aktivity na rozvoj počúvania s porozumením
 • kódex správania, spoločensky tolerované prešľapy
 • kreatívne používanie hudby na hodinách anglického jazyka
 • problematika vyhorenia učiteľa

Okrem  odbornej náplne kurzu bolo prínosom komunikovať o danej problematike s účastníčkami kurzu a zároveň výmena názorov k danej problematike , tak ako aj  k problematike výučby cudzích jazykov v zahraničí. Zdieľanie názorov  a metodických nápadov na výučbu anglického jazyka bolo aj medzi kolegyňami zo Slovenska, ktoré vyučujú na škole obdobného typu.

Cez víkend mali účastníci osobné voľno, počas ktorého mali možnosť  bližšie spoznávať kultúru a reálie danej oblasti , ako aj zlepšovať a uplatňovať svoje jazykové vedomosti a zručnosti v praxi. Zrelaxovala som v malom prímorskom mestečku Whistable, kde sa práve konal každoročný festival ustríc a morských plodov. Jeho súčasťou bol aj  miestny karnevalový sprievod v kostýmoch s morskou tematikou. Zároveň som využila možnosť navštíviť mesto Cantenbury  a v ňom historické a prírodovedné múzeum. Nezabudnuteľný bol zážitok v miestnej katedrále, kde sa práve konal celosvetový festival mládeže v spievaní nábožných piesní.

                                                                                                          Mgr. Ľubomíra Pažická

FOTO archív autora

praktické ukážky“

Prostredníctvom spomínaného projektu, do ktorého som sa zapojila prvýkrát, som mala možnosť absolvovať vzdelávanie s názvom CLIL: Content and Methodology for Secondary Teachers, ktoré sa uskutočnilo na Univerzite Kent, Canterbury, Spojené kráľovstvo v termíne od 17. júla do 30. júla 2016.

Vzdelávanie bolo zastrešené inštitúciou Pilgrims: Teacher training a viedla ho skúsená vyučujúca, ktorá mala 10 –ročné skúsenosti s vyučovaním odborných predmetov s použitím metódy CLIL, ktorú sa aj naša škola snaží v súčasnosti uplatňovať v bilingválnej forme štúdia, hlavne pri vyučovaní odborných predmetov v anglickom jazyku.

Spomínaný kurz bol pre mňa prínosný v tom, že  okrem lepšieho pochopenia podstaty tejto metódy som sa oboznámila aj s rôznymi efektívnymi postupmi a stratégiami aplikovania CLIL metódy pri organizovaní vyučovacieho procesu. Okrem teoretických vedomostí sme si z kurzu odniesli aj praktické ukážky uplatňovania tejto metódy pri vyučovaní predmetov z biológie, geografie, chémie a dejepisu, ktoré som poskytla aj svojim kolegom.

Na vzdelávaní som sa stretla s učiteľmi nielen zo Slovenska, ale aj z Talianska, Dánska, Španielska, Nemecka, Poľska a Maďarska, s ktorými sme si vymenili cenné pedagogické skúsenosti pri vyučovaní anglického jazyka, ale aj odborných predmetov v anglickom jazyku. S účastníkmi kurzu sme sa zhodli na tom, že jedným z najväčších  úskalí tejto metódy je momentálny nedostatok učebníc a materiálov na vyučovanie odborných predmetov s CLIL metódou, t.j. každý učiteľ si viac menej musí vyrábať svoje vlastné pracovné listy. Vedúca nášho kurzu bola však veľmi flexibilná a pripravila pre nás zoznam  internetových stránok a publikácií, ktoré sa jej osvedčili počas jej praxe vyučovania touto metódou.   

 

Kurz pozostával zo 64 vyučovacích hodín, ktoré mali charakter seminárov a boli rozdelené v rámci pracovných dní do 3 vyučovacích celkov, ktoré začínali od  9 :00 do 15:: 30 lokálneho času. V poobedňajších hodinách sme mali možnosť absolvovať nepovinné  prednášky na rôznu tematiku súvisiacu s vyučovaním anglického jazyka, ktoré trvali od 16 :00 do 17 :30 a od 20: 00 do 21: 30 lokálneho času.

Cez víkend sme mali osobné voľno, počas ktorého sme si nenechali ujsť možnosť navštíviť známu Canterburskú katedrálu a miestne múzeá. Vďaka projektu sme teda  bližšie spoznali  kultúru a reálie mesta Canterbury, nadviazali zahraničné kontakty a popritom sme si zlepšili a uplatnili svoje jazykové vedomosti a zručnosti v praxi.

Mgr. Katarína Šajbanová

FOTO archív autora

vniesť do zaužívaných stereotypov niečo nové“

V čase  od 9.4.2017 do 15.4.2017 som sa zúčastnila kurzu s názvom „ Kreatívna metodológia na hodinách anglického jazyka“, cieľom ktorého bolo vniesť do zaužívaných stereotypov niečo nové. Každý učiteľ má tendenciu postupom času spadnúť do akejsi rutiny, a práve kurzy ako tento pomáha tomu predchádzať. Každý, kto kurz absolvoval, sa naučil, ako premeniť aj najobyčajnejšiu aktivitu na kreatívnu, bez použitia finančne nákladných pomôcok a bez potreby zmeny učebnice. Počas kurzu sme sa zamerali na nácvik všetkých jazykových zručností a kompetencií. Každý učiteľ mal možnosť vcítiť sa do role žiaka, a týmto spôsobom posúdiť náročnosť a zaujímavosť jednotlivých aktivít, ktoré boli rovnomerne rozdelené na celý týždeň, tak ako ich vidíte v uvedenom časovom rozvrhu.

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

 

 

09.00 – 10.30

 

Úvod

Potreba anlyzácie plynulosti

 

 

Povzbudenie arozvíjanie jazykovej zručnosti- počúvanie

 

 

 

Kreatívne použitie jazyka

 

 

Učenie bez materiálov

(Dogma)

 

 

Slovná zásoba a gramatika

Zábavnou formou

 

 

Prestávka

 

 

11.00 – 12.30

 

 

Nácvik gramatiky kreatívne

 

 

 

Od hovorenia k písaniu

 

 

 

Oživme učebné texty

 

 

Používanie autentických materiálov

 

 

Otvorená diskusia a zdieľanie skúseností

 

 

 

Obed

 

 

14.00 – 15.30

 

 

Motivácia a zahrievacie aktivity

 

 

Kreatívne písanie

 

 

Využívanie učebnice

 

 

Variabilnosť angliského jazyka

 

 

Spätná väzba

 

Popoludnia boli vyplnené zaujímavými prednáškami o škole, v ktorej sme mali možnosť absolvovať tento kurz, ale aj diskusiou o  v tom čase veľmi aktuálnej téme „Brexit“. Spolu s ostatnými sme sa venovali príprave na nasledujúce dni ako aj spoznávaniu mesta Canterbury alebo jeho blízkeho okolia. Počas tohto kurzu sa vytvorili mnohé priateľstvá a hlavne partnerstvá, ktoré ďalej pretrvávajú a veríme, že budú mať pozitívny dopad na celkové dianie v našej škole. Spolu s kolegami z Holandska sme vytvorili spoločný projekt výmeny, pričom žiaci našej školy vycestujú do Holandska mesta Middelharnis už 15. 4. 2018 a žiaci z Holandskej školy prídu na Slovensko v júni 2018. Škola sa ďalej plánuje zapojiť do projektu Erasmus plus, pričom oslovila aj ostatných kolegov, ktorí sa zúčastnili daného školenia. Pevne verím, že všetky plány, ktoré spolu máme, sa zrealizujú v najbližšom čase.

Mgr. Andrea Jakubíková

 FOTO archív autora

Didaktický materiál

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria