Navigácia

Škola, ktorá mení svet

SME ŠKOLA, KTORÁ MENÍ SVET!

 

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa týmto rokom zapája do programu Inštitútu pre aktívne občianstvo. Výsledkom budú rôzne aktivity na hodinách občianskej náuky, či etickej výchovy, v mimoškolskej a krúžkovej činnosti (debatný a filmový krúžok), či pri rôznych príležitostiach (exkurzie, Dni Andreja Kmeťa, Európsky deň jazykov). Do aktivít sa okrem učiteľov zapoja aj študenti a žiacka rada.

Program „Školy, ktoré menia svet“v školskom roku 2016/2017 prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

Od 5. septembra 2016 prebieha pilotná verzia programu na piatich základných a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska, v spolupráci s ktorými sa program neustále vyvíja tak, aby variabilne a flexibilne reagoval na individuálne potreby a záujmy žiakov a rôzne organizačné potreby škôl. S nástupom sociálnych sietí, nových spoločenských tém
a občianskych nástrojov sa transformujú aj každodenné prejavy občianskej aktivity, pričom „na Slovensku akoby niektoré už nenapĺňali požiadavky a potreby mladých ľudí, čím sa pre nich stávajú nezrozumiteľné a nepraktické, zatiaľ čo tie nové si ešte nenašli svojich nositeľov.“ Program preto apeluje na potrebu urýchlenej systémovej modernizácie v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania, ktorú považuje za jednu z nevyhnutných podmienok toho, aby občianska kultúra na Slovensku neprišla o ďalšiu potenciálne uvedomelú generáciu.

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/). Sledujte nás aj na našom Facebooku (https://www.facebook.com/ipao.sk).

Inštitút pre aktívne občianstvo je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občiansku participáciu, angažovanosť a dobrovoľníctvo online aj offline, výchove a vzdelávaniu
k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Mgr. Miron Breznoščák

Koordinátor aktivít IPAO na GAK BS

Podľa tlačovej správy zo 7.9. 2016

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria