Navigácia

Úvodná stránka Štatút žiackej rady Aktivity žiackej rady Zápisnice

Žiacka rada 2019/2020

Viktória Bitušíková (V.B) - predseda

Vladimíra Rákayová (IV.C) - podpredseda

Lucia Dvoráková (V.C) - pokladník

Členovia:

Samuel Balžanka (II.A)

Patrik Hrtánek (II.B) 

Viktória Bujnová (II.B)

Martin Ďurík (II.C) 

Samuel Hloušek (III.B)

Martin Doskočil (III.C)

Vojtech Ilčíkl (III.C)

Emma Mičurová (IV.A)

 

 

 

 

 

Poriadok zasadania ŽŠR:

1. Na začiatku každého zasadania predseda ŽŠR alebo ním poverená osoba otvorí zasadanie ŽŠR (ďalej len predsedajúci).

2. Predsedajúci uvedie program zasadania. Ak niekto z členov ŽŠR bude mať bod na prejednanie, ktorý nie je spomenutý v programe, tak po prečítaní programu si vypýta slovo a oznámi doplnenie programu o daný bod. Daný bod sa bude prejednávať ako posledný bod programu. 

3. Počas zasadania má slovo výhradne predsedajúci, alebo osoba, ktorej predsedajúci dal slovo. 

4. Každý člen ŽŠR dostane slovo, a je povinný vyjadriť sa ku každému bodu programu v časovom limite maximálne 1 minúta pre každý bod. 

5. Na konci každého zasadania ŽŠR predsedajúci zhrnie výsledky zasadania ŽŠR. Ak budú členovia ŽŠR v počte 5 a viac proti určitému odsúhlasenému bodu programu, platnosť daného bodu sa ruší a bude prerokovaný na najbližšom zasadaní ŽŠR, kde sa určí definitívne stanovisko.

6. Predsedajúci ukončí zasadanie ŽŠR.

 

Opatrenia pre nerušený priebeh zasadania ŽŠR:

1. Predsedajúci nevhodne správajúceho sa člena ŽŠR upozorní.

2. Predsedajúci môže vykázať nevhodne správajúceho sa člena ŽŠR zo zasadania ŽŠR, ak bol daný člen ŽŠR upozornený už po tretíkrát počas jedného zasadania (v hrubom porušení etických al. morálnych princípov ihneď), čo sa bude danému členovi ŽŠR počítať ako neospravedlnená neúčasť na zasadaní ŽŠR

   

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0902344866
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria