• Vzdelávací projekt

    •                     

      

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Dopytovo-orientovaný projekt.


     Názov Projektu:                  Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT


     Operačný program:                       Vzdelávanie
     Spolufinancovaný fondom:          Európsky sociálny fond
     Prioritná os :                                  1       Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
     Opatrenie :                                     1.1   Premena tradičnej školy na modernú 

      

     Cieľ projektu :
     Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.

     Špecifický cieľ Projektu 1
     Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby.

     Špecifický cieľ Projektu 2
     Zostavenie multimediálnej učebne

     Špecifický cieľ Projektu 3
     Príprava pedagogockých zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovania

      

     Začiatok realizácie projektu : 10/2009
      

     Ukončené aktivity:

     1.1 Analýza potrieb

     1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu

     1.3 Implementácia do vyučovania

     2.1 Dodávka multimediálnej učebne

     2 .2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov3
      
     3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít.

     3.2 Školenie pedagogických zamestnancov