Navigácia

Vzdelávací projekt 1.1 Analýza potrieb 1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu 1.3 Implementácia do vyučovania 2.1 Dodávka multimediálnej učebne 2.2 Dodávka podporného hardváru pre pedagogických zamestnancov 3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít 3.2 Školenia pedagogických zamestnancov ZMLUVY Aktuality

                    

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Dopytovo-orientovaný projekt.


Názov Projektu:                  Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT


Operačný program:                       Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:          Európsky sociálny fond
Prioritná os :                                  1       Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie :                                     1.1   Premena tradičnej školy na modernú 

 

Cieľ projektu :
Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.

Špecifický cieľ Projektu 1
Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby.

Špecifický cieľ Projektu 2
Zostavenie multimediálnej učebne

Špecifický cieľ Projektu 3
Príprava pedagogockých zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovania

 

Začiatok realizácie projektu : 10/2009
 

Ukončené aktivity:

1.1 Analýza potrieb

1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu

1.3 Implementácia do vyučovania

2.1 Dodávka multimediálnej učebne

2 .2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov3
 
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít.

3.2 Školenie pedagogických zamestnancov


 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria