Navigácia

Študijný odbor: gymnázium 7902 J

Študijný odbor: gymnázium 7902 J        

           Štúdium je štvorročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí.   

Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu .

Štúdium poskytuje široký základ vedomostí v širokom rozsahu  prírodovedne a humanitne zameraných predmetov. Žiak má možnosť počas štúdia získať a rozvíjať vedomosti a komunikačné zručnosti v dvoch z nasledovných cudzích jazykov anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.

Školský vzdelávací program dáva možnosť okrem štúdia povinných predmetov získavať vedomosti a zručnosti vo voliteľných predmetoch. Pri vhodnej voľbe voliteľných predmetov dáva školský vzdelávací program možnosť žiakovi   pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a ktoromkoľvek type vysokej školy.

Cieľom je všestranne a flexibilne vybaviť  žiaka    pre vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania, pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a prax.  

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria