• Základné informácie

    • Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021 - termíny prijímacích skúšok

     Rozhodnutie ministra z 26.1.2021- termíny podania prihlášok

      

      Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - štvorročné štúdium

      Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium, sekcia anglicko- slovenská - päťročné štúdium

      Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia rusko- slovenská - päťročné štúdium

      

      Štvorročné štúdium – (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

     Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 00 gymnázium – môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

     Harmonogram prijímacieho konania 

       -    riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium -  26.2.2021

      -     zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ -  8.4.2021

      -     riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium - 16.4.2021

     Termín prijímacích skúšok: 

       -      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok:  3.5. - 4.5.2021

       -      1.kolo  2.termín prijímacích skúšok:   10.5. - 11.5.2021

       -      2. kolo prijímacích skúšok:  22.6.2021                 

      

     Päťročné štúdium – (pre uchádzačov z 8. a  9. ročníka základných škôl)

     Do prvého ročníka päťročného štúdia vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium  môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

     Harmonogram prijímacieho konania 

      -    riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium - 26.2.2021

      -      zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ - 8.4.2021

      -      riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na gymnázium - 16.4.2021

      -     Talentové skúšky  1.kolo 1. termín : 5. 5. - 7. 5. 2021

     -     Talentové skúšky  1. kolo 2. termín:  12. 5. - 14. 5. 2021

      -      2. kolo prijímacích skúšok:  22. 6. 2021 

     Termín cvičného testu - apríl 2021

     Ukážka testu na overenie špeciálnych schopností a zručností na štúdium v cudzom jazyku

     Prihlaska_na_studium_na_strednej_skole(1).pdf