Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Projektový deň 2016 

Projektový deň 2016  je projekt orientovaný na žiakov tretích ročníkov, ktorí  v danom školskom roku majú povinnosť vypracovať a následne pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovať ročníkovú prácu využijúc didaktickú techniku, ktorú škola získala v rámci projektu ESF - Tvorba nového ŠkVP..

Tému ročníkovej práce si žiaci môžu zvoliť z ponuky tém, ktoré zadávajú jednotlivé predmetové komisie, alebo môžu spracovávať problematiku podľa vlastného výberu po dohovore s vyučujúcim.

Uvedená akcia má na pôde školy už niekoľkoročnú tradíciu. Príprava žiakov na prezentáciu, teda vlastne obhajobu svojej ročníkovej práce je dlhodobejšia, trvá od novembra daného školského roka až do konca mája. Potom nasleduje súťažná prehliadka – teda prezentácia a obhajoba pred odbornými komisiami a spolužiakmi. V tomto školskom roku sa súťažná prehliadka ročníkových prác uskutočnila 15. júna 2016.

Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými témami ako napr: HPV infekcia a karcinóm kečka maternice, Osteoporóza – tichý vykrádač kostí, Výroba topických liečiv, Internetové rádiá, História čísla π  ako aj Obchodovanie na devízovom trhu.

V sekcii spoločenskovednej sa žiaci zaoberali poruchami plynulosti a artikulácie reči, severskou mytológiou, zapojením neformálneho vzdelávania do stredných škôl ako aj vzťahmi Slovákov a Maďarov.

Žiakov zaujímajú aj problémy súvisiace s tvorbou web stránok, holografiou, magnetickou levitáciou, rádioaktivitou alebo nanotechnológiami a ich využitím v praxi.

Tradične boli v sekcii biológie a onkologickej výchovy prezentované práce oboznamujúce s postupmi ako predchádzať nádorovým ochoreniam, oboznamujúce s vplyvmi fajčenia na organizmus, baktériami, ich rozšírením, klasifikáciou a patogenitou  ale aj aká je cesta od rastlinky k čaju apod.

Hodnotiace odborné komisie pozitívne hodnotili predovšetkým práce, ktorých súčasťou bola experimentálna praktická časť, zhodnotenie postojov a názorov rôznych skupín alebo tvorba vlastných modelov.

Veríme, že aj takýto spôsob získavania informácií, ich spracovania, experimentálneho overovania, vytvorenie dotazníkových formulárov, ich vyhodnotenie a štatistické spracovanie, vyvodenie záverov a následného prezentovania výsledkov je pre žiakov rozhodne prínosný.

SEKCIE.pdf

Všetkým oceneným žiakom blahoželáme                    

                                                                                                      Miroslava Kováčová

                                                                        

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria