Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

e-Testovanie

Pri zavedení elektronického testovania žiakov podpísalo zmluvu  s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  1321 základných a stredných škôl. Online preverovanie znalostí a zručností žiakov umožňuje NÚCEM prostredníctvom národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

 Naša škola je jednou zo stredných škôl, ktorá je do uvedeného projektu zapojená. Práve preto mohli naši žiaci 30. septembra 2015 podstúpiť elektronické testovanie, pri ktorom škola využila techniku, ktorú získala v rámci projektu ESF - Tvorba nového ŠkVP. 

Žiaci 3. ročníka štvorročnej formy štúdia zrealizovali elektronický test Človek a spoločnosť, ktorý trval 45 minút. Žiaci maturitného seminára z matematiky z oboch foriem štúdia – štvorročná forma, bilingválna forma štúdia   si mali možnosť vyskúšať test Matematika pre maturantov, ktorý trval 120 minút. Test bol modelovým zadaním externej maturitnej skúšky z matematiky a v závere testovania sa žiaci dozvedeli dosiahnutú percentuálnu úspešnosť.

Pre žiakov to bola forma prípravy na testovanie počas maturitných skúšok ako aj príprava na prijímacie skúšky na VŠ, ktoré ich v tomto akademickom roku čakajú.

                                                                                   Miroslava Kováčová

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria