• Základné informácie

    • V školskom roku 2022/2023 ponúkame štúdium v študijnom odbore:

      Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium - štvorročné štúdium

      Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium, sekcia anglicko- slovenská - päťročné štúdium

      Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia rusko- slovenská - päťročné štúdium

      

      Štvorročné štúdium – (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

     Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 00 gymnázium – môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

     Harmonogram prijímacieho konania 

       -   riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium -  do 28. februára 2022

      -   zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľke gymnázia -  do 20. marca 2022

     Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného
     zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jedenzákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné
     vyhlásenie.

      Termín prijímacích skúšok: 

       -      1. termín prijímacích skúšok:  2. 5. 2022  alebo 3. 5. 2022

       -       2. termín prijímacích skúšok:   9. 5. 2022  alebo 10. 5. 2022

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

     Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

                   

      Päťročné štúdium – (pre uchádzačov z 8. a  9. ročníka základných škôl)

     Do prvého ročníka päťročného štúdia vzdelávacieho programu gymnázia – študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium  môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

     Harmonogram prijímacieho konania 

      -    riaditeľka gymnázia zverejní kritériá prijatia na štúdium - do 28. februára 2022

      -   zákonný zástupca žiaka podáva vyplnenú prihlášku riaditeľke gymnáziado 20. marca 2022

     Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného
     zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jedenzákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné
     vyhlásenie.

     Termín prijímacích skúšok: 

       -    1. termín : 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022

     -      1. termín : 11. 5. 2022,12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022 

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

     Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     Termín cvičného testu - 1. apríl 2022

     Ukážka testu na overenie špeciálnych schopností a zručností na štúdium v cudzom jazyku