• Propozície Projektového dňa

    •                

       CIELE PROJEKTU:  

     • rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, viesť žiakov k aktívnemu riešeniu problémových úloh, k schopnosti aplikovať získané vedomosti do praxe,
     • viesť žiakov k individuálnemu štúdiu a samostatnému zvládnutiu určitej problematiky, podporovať odborný rast žiakov vo vybranom odbore, profilujúcom predmete pre prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium daného zamerania,
     • rozvíjať a prehlbovať záujem žiakov o históriu, súčasnosť a budúcnosť svojho mesta, prispieť k zviditeľneniu národných, kultúrnych a historických zaujímavostí Banskej Štiavnice a okolia,
     • rozvíjať spoluprácu s rôznymi inštitúciami, odbornými pracoviskami, vysokými školami,
     • oboznámiť žiakov s metódami a postupmi vedeckej práce, umožniť im aktívne sa zúčastňovať riešenia problémov, nadobudnúť skúsenosti so získavaním údajov, ich spracovaním a následnou prezentáciu

     DOBA TRVANIA PROJEKTU:   október 2021 – jún 2022       

     PREZENTÁCIA  ROČNÍKOVÝCH  PRÁC  ŽIAKMI:    15. jún 2022

      

     REALIZÁCIA PROJEKTU:

     1. Teoretická etapa
     2. Prezentačná časť   a. prezentácia žiackych ročníkových  prác –  15. jún 2022

                                              b. vydanie  zborníka prezentácií študentských projektových prác

      

     TEORETICKÁ   ETAPA

      

     Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici v  školskom roku 2021/2022   žiaci 3. ročníkov -   III.  A, B, C, D  sa zúčastnia projektu  PROJEKTOVÝ DEŇ   2022.

     období október 2021 - jún 2022  vypracujú  projekt – ročníkovú prácu  na tému podľa vlastného výberu alebo z ponuky tém jednotlivých predmetových komisií, následne ju spracujú   do písomnej podoby a  verejne  pred odbornou komisiou prezentujú.

     Do práce na vypracovaní ročníkovej práce je povinný zapojiť sa každý  žiak  z uvedených tried.

     V prípade,  že tak neurobí - teda nevypracuje prácu a nezúčastní sa prezentácie pred odbornou komisiou,  bude mu na konci školského roka 2021/2022 udelených  20    neospravedlnených hodín.

     Žiak je počas spracovávania ročníkovej práce    povinný    ju  pravidelne  priebežne konzultovať so svojim konzultantom a v termíne  od    21. marca  2022  do  25. marca 2022   časť svojho spracovania predložiť     v písomnej  alebo elektronickej podobe svojmu konzultantovi.

      

     ČASOVÝ HARMONOGRAM:

     a. Jednotlivé predmetové komisie zverejnia zoznam tém na možné spracovanie do   30. októbra  2021.

         Témy budú zverejnené na  web stránke školy https://gymbs.edupage.org/Aktivity/Projektový deň  a zároveň     

         v  edupage.org    pre jednotlivé triedy  tretieho ročníka.

     b. Žiak   je povinný  do  24. novembra 2021  vybrať  si  tému svojej ročníkovej práce  z predloženej   

          ponuky predmetových komisií, alebo podľa vlastného výberu po konzultácii  s vyučujúcim  alebo

          koordinátorom projektu.

         Jednotliví vyučujúci môžu v danom školskom roku konzultovať len obmedzený počet prác.

         Tému svojej práce oznámi  do tohto termínu  koordinátorovi  akcie prostredníctvom   

         prihlasovania na EduPage  a  zároveň uvedie   konzultanta - pracovníka odbornej inštitúcie,

         pedagogického pracovníka.

         Oznámenie výberu témy žiakmi  bude zrealizované prihlasovaním sa prostredníctvom EduPage.

         Po tomto termíne bude vypracovaný prehľad žiakmi zvolených tém ročníkových prác.

         Po spracovaní a odovzdaní práce konzultant – pedagogický zamestnanec školy, pracovník

         odbornej inštitúcie – vypracuje k danej ročníkovej práci odborný posudok, v ktorom prácu

         zhodnotí z nasledovných pohľadov:

     1. Úroveň spracovania odbornej problematiky.
     2. Obsiahlosť problematiky, aplikácia teoretických východísk, experimentálna časť práce, jej rozsah, forma spracovania.
     3. Formálna úprava práce – rozsah, členenie,  použitá literatúra, citácie apod.

         Posudok bude spracovaný najneskôr dva dni pred termínom prezentácie a obhajoby práce

         žiakom.  

     c. V čase od  24. novembra  2021  –  do  31. mája 2022  bude prebiehať teoretická príprava,

         získavanie údajov, spracovanie údajov, praktické činnosti a sumarizácia výsledkov  žiakmi.

         Dňa  31. mája 2022  žiak  odovzdá svoju projektovú prácu v písomnej forme

         koordinátorovi projektu.

     d. Práce budú podľa spracovanej problematiky zaradené do odborných sekcií:

          Matematicko - informatická sekcia

          Fyzikálno - astronomická sekcia

          Sekcia  biológie, onkologickej výchovy a aktivít podporujúcich zdravý životný  štýl

          Spoločensko - vedná sekcia

          Jazyková sekcia - sekcia cudzích jazykov, sekcia slovenského jazyka  a  literatúry

          Sekcia  dejepisu,  estetiky a dejín umenia

          Sekcia geograficko - ekologická

          Sekcia chémie a biotechnológií

      

     PREZENTAČNÁ   ČASŤ

     Dňa   15. júna  2022       žiak  pred odbornou komisiou v jednotlivých sekciách   odprezentuje problematiku a výsledky svojej práce verejne pred svojimi spolužiakmi, spolužiakmi z nižších ročníkov, pedagógmi, rodičmi.

     Odborná komisia  vyhodnotí jednotlivé práce.

     Prezentácie  budú prebiehať súčasne v jednotlivých sekciách.

     Žiak je povinný do  stanoveného termínu pred dňom  vlastnej prezentácie a obhajoby práce 

     odovzdať pripravenú prezentáciu. Termín odovzdania bude upresnený.

      

      ROZSAH    ROČNÍKOVEJ  PRÁCE:

      Rozsah práce sa doporučuje na 12 - 15 strán textu vrátane zoznamu použitej literatúry.

      Tabuľky, grafy, mapy, nákresy, obrázky a fotografie sa umiesňujú do príloh.

      Prílohy nie sú súčasťou stanoveného rozsahu.

      

      ŠTRUKTÚRA   ROČNÍKOVEJ PRÁCE:

      Titulná strana

      Obsah

      Úvod

      Metodika

      Teoretické východiská

      Vlastná práca - výsledky

      Diskusia

      Záver

      Zoznam použitej literatúry

      Prílohy

      

      Titulná strana:

     Na titulnej strane musia byť uvedené nasledovné údaje:

     názov práce,  meno autora,   škola, ročník štúdia,   rok napísania práce.

     Obsah:

     Obsah sa uvádza na začiatku práce. sú v ňom  prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca obsahuje, spolu s ich očíslovaním a s číslom strany.

     Kapitoly číslovať  veľkými arabskými číslicami / vzor: 1. Názov kapitoly/,

     podkapitoly označovať / vzor: 1. 1 Názov podkapitoly/.

     Prvou číslovanou stranou býva väčšinou obsah / strana číslo 1/, poslednou zoznam použitej literatúry.

     Prílohy majú vlastné číslovanie.

     Úvod:

     Obsahuje stručný úvod do problematiky - dôvod, prečo sa autor rozhodol spracovať danú tému.

     Stanovuje cieľ práce, má sa v ňom presne vymedziť problém, ktorým sa práca zaoberá.

     Odporúča sa  rozsah jedna až jeden a pol strany.

     Metodika:

     V metodike autor definuje postup a metódy spracovania. Stručne sa opíšu pracovné postupy, prístrojová technika a podmienky, v ktorých sa informácie získavali.

     Teoretické východiská:

     Kapitola môže mať aj iný názov, napr: Všeobecná charakteristika, Teoretická  analýza problematiky apod. Táto časť čitateľa stručne informuje o poznatkoch, ktoré boli v dane oblasti už publikované. Mali by sa uvádzať len informácie, ktoré s reišenou problematikou priamo súvisia.

     Vlastná práca - výsledky:

     V tejto časti sa nachádzajú len vlastné výsledky, zistenia a pozorovania. Výsledky meraní  je vhodné spracovať do tabuliek a grafov.

     Výsledky by sa mali podávať stručne, zrozumiteľne a prehľadne.

     Diskusia:

     Kapitola môže mať aj iný názov, napr: vystihujúcu podstatu alebo riešenie problému.

     V diskusii sa interpretujú hlavne tie výsledky, ktoré majú veľký význam vo vzťahu k riešenému

     problému. Diskusia musí priniesť odpovedena otázky a ciele vytýčené v úvode. V tejto časti autor vyjadruje svoje názory a postrehy k skúmanej problematike.

     Záver:

     Záver stručne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a splnenie vytýčených cieľov, zdôrazńuje nové odlišné fakty, význam a možnosti využitia v praxi.

     Zoznam použitej literatúry :

     Ide o zoznam použitej literatúry,  zoznam web stranok, uvádza sa v abecednom poradí.

     Prílohy:

     Všetky netextové časti sa umiestňujú do príloh. Tie sú podľa potreby rozčlenené na jednotlivé časti: Funkčné modely a technické zariadenia

               Nákresy  /ilustrácie/

               Tabuľky

               Grafy

               Mapy

               Fotodokumentácia a iný dokumentačný materiál

      

     Informácie o štruktúre práce môžete získať aj na adrese https://gymbs.edupage.org/text/?text=text/text102&subpage=1.

      

     RIADITEĽ ŠKOLY:  PhDr. Renata Mikulášová

      

     KOORDINÁTOR PROJEKTU  PROJEKTOVÝ DEŇ 2021:     Mgr. Miroslava Kováčová

     KONTAKT:

         Gymnázium Andreja Kmeťa

         Kolpašská 1738/9

         969 17 Banská  Štiavnica

         tel:  00421 45 6920592/93

         e-mail:  schranka@gymbs.sk

         https://gymbs.edupage.org