• Štruktúra ročníkovej práce

    •  

     NÁZOV PRÁCE – musí vystihovať obsah práce, súvisieť s hlavným cieľom

     Rozsah písomnej záverečnej práce – 12 – 15 strán A4 (prílohy sa nepočítajú do rozsahu )
     Typ písma (font písma) – podľa vlastného výberu – Arial, Times New Roman

                 Veľkosť písma           – 12

                 Riadkovanie              – 1,5

                 Nastavenie strany (okraje)

                 2,54 horný a dolný okraj                              

                 3,17 ľavý a pravý okraj listu

                 číslovanie strán – dolná časť listu (stred strany)

                 titulný list, obsah počítam do stránkovania, ale čísla strán NEPÍŠEM. ČÍSLUJEM   

                  až od ÚVODU

     Údaje v zátvorkách nie sú povinnou súčasťou záverečnej práce

     PREDNÁ ČASŤ:

     (Obal) – fólia

     TITULNÝ LIST

     (Errata, opravy)

     (Abstrakt) – charakteristika  práce v rozsahu 100 – 250 slov

     (Predhovor) – na 1 stranu, voľba témy, stručná charakteristika

     (Čestné vyhlásenie)

     OBSAH – na samostatnej strane, názvy častí záverečnej práce a čísla strán

     (zoznam ilustrácií, tabuliek)

     (zoznam skratiek, symbolov)

     JADRO PRÁCE – začínam písať čísla strán

     Úvod – „Aký význam má práca, komu môže poslúžiť ?“

     KAPITOLY a Podkapitoly

     Záver

     Zoznam bibliografických odkazov – len pramene, ktoré sú uvádzané v záverečnej práci

     Bibliografia – pramene, ktoré nie sú uvádzané v záverečnej práci, ale ich má autor naštudované

     Prílohy – číslujem strany, ale nepočítajú sa do rozsahu práce

      

     TEORETICKÁ ANALÝZA – 1/3 práce, autor dokazuje, že pozná zvolený problém

            (vymedzenie základných pojmov súvisiacich s témou práce, teoretické objasnenie  

            problému)

      

     PRAKTICKÁ ČASŤ:

     ciele a hypotézy výskumu

     ciele a úlohy prieskumu

           metodika a organizácia prieskumu ( zrozumiteľný popis: miesto, vzorka, metódy 

      • dotazník zdroj, počet položiek...)

           výsledky prieskumu (získané výsledky v podobe grafov, tabuliek   bez slovného

           komentára)

           interpretácia výsledkov prieskumu – splnenie úloh, neočakávané výsledky,

           - praktický – teoretický význam získaných výsledkov – komu poslúžia...)

     zhrnutie výsledkov a odporúčania (stručný prehľad získaných výsledkov a odporúčania)

     ÚVOD

     • je vstupnou časťou záverečnej práce, v ktorej uvádzame, na čo je práca zameraná, čo bolo podnetom pre voľbu daného problému,
     • úvodná časť poskytuje čitateľovi predbežnú informáciu o zacielenosti práce a jej prínose
     • táto časť dáva (naznačuje) odpoveď na otázku, čo je cieľom a predmetom práce, z akého uhla (hľadiska)  riešime tému,
     • čo nás motivovalo k výberu danej problematiky, môžeme uviesť, kde pôsobíme (škola) aj štruktúru záverečnej práce...
     • úvod a záver môže byť osobnejší

     TEORETICKÁ  ANALÝZA

     • Tvorí približne tretinu záverečnej práce.
     • Cieľom je dokázať, že skutočne poznáme skúmaný problém, oblasť.
     • Vymedziť základné pojmy.
     • Opísať doterajšie prieskumy (zistenia) v tejto oblasti.
     • Vypracovať teoretické východiská k práci.
     • Rozbor literárnych prameňov a ich prínos pre riešenie danej problematiky.
     • Opísať a zhodnotiť doterajší stav riešenia daného problému.

     VLASTNÝ PRÍNOS

     Ciele a úlohy prieskumu

     Cieľ prieskumu je v podstate zhodný s cieľom záverečnej  práce a s jej názvom.

     Stanovenie úloh na dosiahnutie cieľa prieskumu – cieľa práce.

     Úlohy:

     1. Zistiť postoj spolužiakov ...
     2. Zistiť..... (stačia 3 – 4 úlohy)

     Pri prieskume ide o jednorazové zistenie daného stavu  k nejakého javu.

     Metodika prieskumu

     Popisujem metodiku (metódy) prieskumu, napr. dotazník

     druh dotazníka, počet položiek, forma položiek, miesto prieskumu, spôsob realizácie prieskumu,

     spôsob výberu prieskumnej vzorky (kto sa zúčastní  prieskumu, koľko je respondentov – ich triedenie na  kategórie...).

     Organizácia prieskumu – časový sled, postup pri prieskume.

     Tento popis by mal byť taký dôkladný, aby po prečítaní práce umožnil

     ďalšej osobe zopakovať tento prieskum.

     Výsledky prieskumu

     • Výsledky prieskumu – uvádzajú sa v podobe grafov a tabuliek.
     • Neuvádza sa slovný komentár – ten nasleduje až v ďalšej časti záverečnej práce.

     Interpretácia výsledkov prieskumu

     • Opíšu sa zistenia a interpretujú sa výsledky, ku ktorým sme dospeli.
     • Údaje získané pri prieskume sú obrazne povedané stavebným materiálom pri skúmaní konkrétneho  problému.
     • Sú to údaje, ktoré umožňujú odpovedať na prieskumné úlohy, prípadne zistiť platnosť hypotéz.
     • Spĺňajú dosiahnuté výsledky svoj cieľ (cieľ) práce?
     • Aký budú mať význam (teoretický – praktický)?
     • Komu môžu poslúžiť?
     • Aká je miera zovšeobecniteľnosti výsledkov?
     • Aké ťažkosti sa vyskytli pri realizácii prieskumu – aké ďalšie prieskumy by bolo potrebné realizovať.....
     • Kritický prístup k interpretovaniu získaných údajov.

     Zhrnutie výsledkov prieskumu a odporúčania
     Záver

     Zhrnutie výsledkov prieskumu a odporúčania – dôležitá časť práce.

     V tejto časti práce uvádzame vlastné zhrnutie výsledkov, ku ktorému sme dospeli a  predkladáme odporúčania pre prax.

     Odporúčania  - na skvalitnenie skúmanej oblasti.

     Záver

     V závere je uvedený výsledok celej práce, t.j. záver sa týka tak teoretickej časti, ako aj empirickej časti.

     Podobne ako úvod, ktorý celú prácu uvádza, záver prácu dokončuje.

     Zhodnotiť prácu ako celok, predovšetkým deklarovať či sa podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ.

     TITULNÝ   LIST

     Názov práce

                 (veľkosť písma 14,     7 cm od horného okraja listu)

     Meno, priezvisko, tituly autora práce

                 (12 – 14,   2 cm od HOL)

     Názov inštitúcie

                 (Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica)

                 (12 – 14, 16 cm od HOL)

     Meno, tituly konzultanta (môže a nemusí byť)

                 (12, 19 cm od HOL)

     Miesto a rok

                 (Banská Štiavnica 2022)

                 (12 – 14, 26 cm od HOL)

     Nová kapitola na novú stranu

     Záver – tiež číslujem

     Úvod môžem označiť 0

     Číslovanie kapitol, podkapitol:

     Za posledným číslom sa nepíše bodka ani za nadpisom

     Názvy kapitol veľkými písmenami – veľkosť písma 14 (tučným)

     Názvy podkapitol – prvé písmeno veľké – veľkosť písma 12 (tučným)

     Napr. 1 KVALITA ŠKOLY (kapitola)

     Napr. 1.1 Kvalita vyučovacieho procesu (podkapitola)

     PRÍLOHY, GRAFY, TABUĽKY

     Prílohy označujem – Príloha A, Príloha B

     Prílohy sa číslujú priebežne – nadväzne na číslovanie hlavnej časti práce (nepočítam ich do rozsahu práce), sú to napr. formuláre testov, dotazníkov, osnova rozhovoru, fotografie, výkresy, pozorovacie hárky...Každá príloha sa začína na novej strane.

     Príloha A Dotazník pre študentov

     Tabuľky označujem – Tabuľka 1 a názov (umiestňujem nad tabuľku)

     Napr. Tabuľka 1 Možnosti voliteľnosti predmetov

     Grafy označujem – Graf 1 plus názov grafu, umiestňujem nad graf

     Ako zostaviť zoznam použitej literatúry?

     • použité knihy zoradiť abecedne podľa priezvisk autorov knižných publikácií
     • ku každej publikácii uviesť nasledovné:

     [1] MISTRÍK, J. Základy štylistiky. Bratislava: SPN, 1975, 324 s. ISBN 0-03-864 322-7.

     [2] SORENSON, Sh. How to write research papers. New York: Mc Millan and Mc Grow Hill, 1995, 106 s. ISBN 0-02-860 308-7.

     [3] ZIGO, M. ........

     Teda:

     • Priezvisko a prvé písmeno krstného mena autora (veľkým písmenom),
     • Titul (názov) knihy (kurzívou),
     • miesto vydania,
     • vydavateľstvo,
     • rok vydania publikácie,
     • počet strán celej knihy
     • ISBN (číslo)

     Ako uviesť citáciu v texte práce?

     Po plnom znení citácie pozostávajúcej z uvádzacej vety a priamej reči, napr. Ako píše Mistrík v svojej práci Základy štylistiky: „Ak chceme ......... .“ uvedieme ([1], 311 )

     Teda:

     • do okrúhlej zátvorky umiestnime hranatú zátvorku, do nej vpíšeme číslo citovanej publikácie podľa toho, aké poradové číslo dostala táto kniha v zozname použitej literatúry
     • za hranatú zátvorku s číslom knihy uvedieme konkrétnu stranu, na ktorej sa uvedená – citovaná veta/pasáž nachádza