• Plán práce

    • Plán práce školského psychológa

     Školský rok: 2020/2021

     Školská psychologička: Mgr. et Mgr. Lucia Píšová

     Školská psychologička pri svojej činnosti spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyňou. Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, zákonným zástupcom, a pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školská psychologička riadi etickým kódexom  práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

      

     A.HLAVNÉ ÚLOHY

     Poskytovať odborné psychologické služby žiakom, rodičom, pedagogickým a odborným zamestnancom školy na rozvíjanie ich zdravého osobného rozvoja a psychického zdravia, a to  využitím moderných foriem a metód diagnostickej, poradenskej a preventívnej práce –  individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane – prostredníctvom učiteľov, výchovnej poradkyne, rodičov.

     Poskytnúť služby, rady, návrhy, konzultácie žiakom, učiteľom, rodičom, vedeniu školy a riaditeľke, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

     Poskytnúť služby škole a realizovať aktivity pri problémoch a ťažkostiach žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, narušených sociálnych vzťahoch v triede, psychohygienických otázkach školy a vo výchovno – vzdelávacom procese.

     Získavať informácie o potrebách klienta/žiaka vhodnými metódami, vyjasňovať a analyzovať tieto potreby a pripraviť následný poradenský postup.

     Poskytnúť konzultácie rodičom, učiteľom, žiakom ohľadom integrácie a pracovať s integrovanými deťmi a žiakmi v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

     Vykonávať preventívnu činnosť podľa plánu školskej psychologičky a potrieb školy.

     Spolupracovať s inými odbornými pracovníkmi a inštitúciami, najmä so zariadeniami výchovného a psychologického poradenstva.

     Vzdelávať sa v súlade s Ročným plánom profesijného rozvoja, študovať aktuálne trendy a poznatky najmä v oblasti školskej psychológie.

      

     B. PLÁN PRÁCE – AKTIVITY VYKONÁVANÉ CELOROČNE

     Konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy podľa potreby.

     Preventívne a intervenčné aktivity podľa potreby.

     Identifikácia problémov a problémových situácií vo výchovno-vzdelávacom procese.

     Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky podľa aktuálnej ponuky a v súlade s Ročným plánom profesijného rozvoja.

     + iné aktivity špecifické pre danú školu