• Štatút žiackej rady

    • Štatút Žiackej školskej rady

                                                                             Preambula

     V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút Žiackej školskej rady zriadenej pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

     Článok I.

     Základné ustanovenia

     Žiacka školská rada  (ďalej ŽŠR) školského  zariadenia sa zriaďuje pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

     1.Sídlo Žiackej  školskej rady je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

     Článok II.

     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

     1. ŽŠR je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     2. ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, reprezentuje žiakov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
     3. Členstvo v ŽŠR je čestná funkcia.

     Článok III.

     Činnosť žiackej rady

     1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
     2. ŽŠR navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na vymenovanie a odvolanie riaditeľa školy.
     3. ŽŠR sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 7 zákona SNR č. 542/1990 Zb. a to najmä:
     1. K návrhu na počty prijímaných žiakov.
     2. K návrhu na zavedenie voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.
     3. K návrhu na úpravu v učebných plánoch.
     4. K informáciám o pedagogickom a materiálnom zabezpečení výchovno‑vzdelávacieho procesu.
     5. K správe o výchovno‑vzdelávacích výsledkoch školy.
     6. K návrhu rozpočtu.
     1. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
     2. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
     3. ŽŠR  iniciuje školskú záujmovú činnosť.
     4. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
     5. ŽŠR spolupracuje s Radou mládeže mesta Banská Štiavnica, avšak všetky aktivity, ktoré spolu navrhnú, či vytvoria, sa na škole prezentujú pod menom ŽŠR.

     Článok IV.

     Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

     1. ŽŠR má 9-11 členov.
     2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
     3. V každej triede, okrem maturitných ročníkov sa zvolia najviac dvaja zástupcovia tajným hlasovaním.
     4. Členmi ŽŠR sa stávajú tí zástupcovia tried, ktorí následne získali v tajných celoškolských voľbách najviac hlasov.
     5. Z takto zvolených členov si na prvom zasadaní v tajnom hlasovaní ŽŠR zvolí predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka.
     6. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi rady sa stanú žiaci, zástupcovia tried, podľa poradia hlasov, ktoré získali v celoškolských voľbách.
     7. Členstvo v žiackej školskej rade môže byť hlasovaním zrušené, ak sa člen nezúčastňuje zasadnutí ŽŠR, alebo si neplní dohodnuté úlohy. Členstvo v ŽŠR môže byť zrušené  na podnet triedneho učiteľa alebo vedenia školy ak si žiak neplnení študijné povinnosti.
     8. Členovia ŽŠR sú volení na funkčné obdobie 1 rok. V októbri sa tajným hlasovaním zvolí nový predseda v kruhu oficiálnych členov ŽŠR.
     9. Povinnosť vyhlásiť voľby do ŽŠR má predseda ŽŠR, ktorému končí funkčné obdobie.
     10. Volebná komisia, zostavená z členov ŽŠR, je zodpovedná za dodržiavanie štatútu v priebehu volieb, za sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov.
     11. Voľby do žiackej rady sa konajú každý rok začiatkom októbra.

     Článok V.

     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

     1. Člen má právo:
     1. voliť a byť volený
     2. navrhovať kandidátov na funkcie žiackej školskej rady
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej rady
     4. slobodne sa k nim vyjadrovať
     5. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady
     6. predkladať na rokovanie žiackej školskej vlastné námety, prípadne materiál
     1. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujme o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
     2. Člen žiackej školskej  rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     3. Člen žiackej školskej rady je povinný plniť úlohy, ktoré mu boli pridelené. Opakované neplnenie si povinností sa hodnotí ako nezáujme o výkon funkcie a takýto člen ŽŠR môže byť odvolaný.

     Článok VI.

     Pravidlá rokovania žiackej školskej rady

     1. ŽŠR na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu  a podpredsedu, tajomníka a pokladníka žiackej školskej rady. Musí tiež potvrdiť Štatút ŽŠR.
     2. Predsedu a podpredsedu ŽŠR volia členovia ŽŠR v tajnom hlasovaní.
     3. ŽŠR je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov.
     4. Na platné uznesenie ŽŠR je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov ŽŠR.
     5. Na zmenu alebo úpravu štatútu a na odvolanie predsedu alebo podpredsedu ŽŠR je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov ŽŠR.
     6. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý má povinnosť zvolávať zasadnutie ŽŠR minimálne raz za mesiac. Musí to oznámiť každému členovi ŽŠR a vedeniu školy aspoň päť dní vopred. Zároveň zverejní oznam o mieste a čase konania zasadnutia. Členovia sú povinný vopred oznámiť svoju prípadnú absenciu na stretnutí.
     7. Každé zasadnutie ŽŠR musí byť otvorené jej predsedom. Tajomník žiackej rady poverí vedením zápisnice a prezenčnej listiny zo zasadnutia, niektorého z členov ŽŠR.
     8. Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
     9. Na každom zasadnutí môžu byť prítomní členovia vedenia školy, učiteľského zboru, študenti .
     10. Hostia, ktorí sú členmi vedenia školy alebo učiteľského zboru majú diskusné právo. Nemajú však právo hlasovacie.
     11. Študenti, ktorí nie sú členmi ŽŠR, nemajú hlasovacie právo. Môžu však predkladať návrhy na zasadnutie ŽŠR.
     12. Predseda má právo jedno zasadnutie mesačne organizovať počas vyučovania. Takéto zasadnutie sa nazýva mimoriadna schôdza. Ďalšie schôdze sa musia uskutočniť mimo vyučovania.

     Článok VII.

     Práva a povinnosti ŽŠR

     1. Žiacka školská rada má tieto práva a povinnosti:
     1. právo byť informovaná o pláne práce školy, ktorý sa týka mimoškolskej a záujmovej činnosti, podávať návrhy na jeho zmeny a doplnenie,
     2. právo podávať návrhy na použitie časti finančných prostriedkov rodičovského združenia, ktoré sú určené pre žiakov,
     3. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie vnútorného poriadku školy,
     4. právo podávať návrhy na estetizáciu interiéru školy, budovy a areálu školy a aktívne sa na nej podieľať,
     5. právo obrátiť sa na vedenie školy v prípade nerešpektovanie práv dieťaťa či ich porušovania zo strany pedagógov či spolužiakov,
     6. právo organizovať po dohode s vedením školy podujatia, akcie a súťaže pre žiakov, ako sú
     • besiedky, akadémie, zábavné a tanečné podujatia,
     • súťaže o najkrajšiu triedu, najkrajšiu nástenku, najzdatnejšiu triedu a pod.,
     • športové a vedomostné súťaže a pod.
     1. právo informovať o svojej činnosti a pripravovaných podujatiach prostredníctvom školského rozhlasu, nástenných novín, internetovej stránky školy a lokálnej televízie.
     2. právo podávať návrhy na úsporu energií a ochranu majetku školy a aktívne sa na nich podieľať.
     3. povinnosť vypracovať na začiatku školského roka plán práce ŽŠR, ktorý je pre ŽŠR záväzný. Plán je možné počas školského roka upraviť.

     Článok VIII.

     Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

     1. Predseda ŽŠR je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach ŽŠR, ak nie sú štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
     2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi schôdze ŽŠR. V prípade jeho neschopnosti vykonávať svoju funkciu, povinnosti preberá podpredseda ŽŠR.
     3. Uznesenie ŽŠR alebo jej štatút môže obmedziť právo predsedu ŽŠR  konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

     Článok IX.

     Hospodárenie žiackej školskej rady

     1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi, z prostriedkov získaných od Združenia rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu A. Kmeťa a z dobrovoľných príspevkov.
     2. ŽŠR nemá vlastný majetok .
     3. ŽŠR pripraví požiadavky na financovanie jednotlivých aktivít podľa harmonogramu práce ŽŠR najneskôr 1 mesiac po začiatku školského roka.

     Článok X.

     Záverečné ustanovenia

     1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní ŽŠR pri Gymnáziu Andreja Kmeťa  v Banskej Štiavnici dňa 30.06. 2019 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.
     2. Činnosť ŽŠR koordinuje určený pedagogický zamestnanec.

      

             V Banskej Štiavnici  30.06. 2019

             Činnosť Žiackej školskej rady a jej štatút schvaľuje:

      

                                                             PhDr. Renata Mikulášová

                                                                                   riaditeľka školy