• Úvodná stránka

    • Žiacka rada 2021/2022

      

     Martin Ladislav Doskočil (V.C) – predseda

     Viktória Bujnová (IV.B) – podpredsedníčka


     Sofia Pračková (V.B) – tajomníčka
     Bianka Žembová (III.C) – fotografka
     Anna Viera Hozlárová (III.D) - zapisovateľka
     Anna Chovanová (III.A) – nástenkárka
     Martin Jaško (II.A) – nástenkár
     Vojtech Ilčík (V.C)
     Nina Kňažková (IV.A)
     Alžbeta Funiaková (IV.C)
     Richard Križan (IV.C)

      

      Poriadok zasadania ŽŠR:

     1. Na začiatku každého zasadania predseda ŽŠR alebo ním poverená osoba otvorí zasadanie ŽŠR (ďalej len predsedajúci).

     2. Predsedajúci uvedie program zasadania. Ak niekto z členov ŽŠR bude mať bod na prejednanie, ktorý nie je spomenutý v programe, tak po prečítaní programu si vypýta slovo a oznámi doplnenie programu o daný bod. Daný bod sa bude prejednávať ako posledný bod programu. 

     3. Počas zasadania má slovo výhradne predsedajúci, alebo osoba, ktorej predsedajúci dal slovo. 

     4. Každý člen ŽŠR dostane slovo, a je povinný vyjadriť sa ku každému bodu programu v časovom limite maximálne 1 minúta pre každý bod. 

     5. Na konci každého zasadania ŽŠR predsedajúci zhrnie výsledky zasadania ŽŠR. Ak budú členovia ŽŠR v počte 5 a viac proti určitému odsúhlasenému bodu programu, platnosť daného bodu sa ruší a bude prerokovaný na najbližšom zasadaní ŽŠR, kde sa určí definitívne stanovisko.

     6. Predsedajúci ukončí zasadanie ŽŠR.

      

     Opatrenia pre nerušený priebeh zasadania ŽŠR:

     1. Predsedajúci nevhodne správajúceho sa člena ŽŠR upozorní.

     2. Predsedajúci môže vykázať nevhodne správajúceho sa člena ŽŠR zo zasadania ŽŠR, ak bol daný člen ŽŠR upozornený už po tretíkrát počas jedného zasadania (v hrubom porušení etických al. morálnych princípov ihneď), čo sa bude danému členovi ŽŠR počítať ako neospravedlnená neúčasť na zasadaní ŽŠR