• Prihláška na VŠ štúdium 2

    • Prihláška na vysokoškolské štúdium

     bakalárske – prvý stupeň alebo

     spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku  

      

     AKO POSTUPOVAŤ PRI VYPĹŇANÍ PRIHLÁŠKY?

      

     PRIHLÁŠKA  NA  VYSOKOŠKOLSKÉ  ŠTÚDIUM PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023  - toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole.

     Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

     Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje:

     • vysoká škola alebo fakulta,
     • MŠVVaŠ SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu,
     • iné relevantné informačné zdroje.

      

     Podľa informácie o možnostiach štúdia na  konkrétnej  vysokej škole  resp. fakulte uchádzač vyplní jeden alebo viac študijných programov.

      

     FORMA ŠTÚDIA

     DENNÁ

      

     EXTERNÁ

     METÓDA ŠTÚDIA

     PREZENČNÁ

     charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so žiakom, študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú V  PREZENČNEJ METÓDE ŠTÚDIA

      

     DIŠTANČNÁ

     nahrádza priamy kontakt učiteľa so žiakom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí

      

     KOMBINOVANÁ

      

      

     ŠTUDIJNÝ PROGRAM, PRI KTOROM NIE JE VYZNAČENÁ METÓDA ŠTÚDIA, SA USKUTOČŇUJE V PREZENČNEJ METÓDE ŠTÚDIA.

      

     PRIJÍMACIU SKÚŠKU BUDEM ROBIŤ Z CUDZIEHO JAZYKA

     Je potrebné vypísať slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností fakulty

     ABSOLVOVANÁ ŠKOLA

     Vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí vyznačia krížikom druh strednej školy, v ktorej študujú,

     teda

                                GYMNÁZIUM

      

     ROK MATURITNEJ SKÚŠKY

     Žiaci maturujúci  v tomto školskom roku  uvedú aktuálny rok  ktorom maturujú  - 2022, v ktorom sa maturitná skúška koná.

     ABSOLVENTI  stredných škôl (teda nematurujúci v tomto školskom roku)  uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.

      

     KÓD STREDNEJ ŠKOLY

     000 160 539

     Uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch, NEVYPĹŇA POLOŽKU KÓD STREDNEJ ŠKOLY.

      

     NÁZOV STREDNEJ ŠKOLY  A ADRESA

     GYMNÁZIUM ANDREJA KMEŤA

       KOLPAŠSKÁ 1738/9

     BANSKÁ  ŠTIAVNICA

     969 17

     KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU

     7902J 00  - GYMNÁZIUM,   ŠTVORROČNÁ  FORMA ŠTÚDIA   IV.A

                                                                               7902J 74 – GYMNÁZIUM, BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM,   SEKCIA   ANGLICKO-SLOVENSKÁ

                        V.B, V.C

                                                                       

     STUPEŇ DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA

     J – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou,

      

      

      

     PREHĽAD O PROSPECHU

     Žiak uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta – UVÁDZAJÚ SA KLASIFIKOVANÉ PREDMETY ZO VŠETKÝCH ROČNÍKOV ŠTÚDIA.

     Ak na vyplnenie nepostačuje predtlačená tabuľka, uvedie prospech zo strednej školy v samostatnej prílohe.

      

     PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY

     Žiak   vyplní  predmety svojej maturitnej skúšky v poradí:

     1. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
     2. CUDZÍ JAZYK, Z KTORÉHO VYKONÁVA AJ EXTERNÚ ČASŤ MS,

     V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU-DRUHÝ VYUČOVACÍ JAZYK

     1. VOLITEĽNÝ PREDMET
     2. VOLITEĽNÝ PREDMET

      

     Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov  sa uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

     VYPLNÍ STREDNÁ ŠKOLA

      

     SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV  NA PRIHLÁŠKE – PREHĽAD O PROSPECHU – DOSIAHNUTÉ ŠTUDIJNÉ PRIEMERY - POTVRDZUJE STREDNÁ ŠKOLA - VÝCHOVNÝ PORADCA

     Výsledný priemer za ročník sa uvádza zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

      

     VÝCHOVNÝ PORADCA POTVRDÍ A PODPÍŠE LEN KOMPLETNE VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU!

      

     V prípade uchádzačov MATURUJÚCICH NIE V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU, ktorí k prihláške priložia overené fotokópie všetkých výročných vysvedčení zo strednej školy a overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, NIE JE POTREBNÉ POTVRDZOVAŤ SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV STREDNOU ŠKOLOU.

      

      

     POTVRDENIE LEKÁRA O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vyplní uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

      

     Potvrdenie lekára NIE JE SÚČASŤOU PRIHLÁŠKY LEN V TOM PRÍPADE, ak škola má vo svojich propozíciách o prijímaní na štúdium uvedené – NEVYŽADUJE   SA  LEKÁRSKE   POTVRDENIE.

      

      

      

     PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

     ŽIVOTOPIS

     Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis – ŠTRUKTUROVANÝ   ŽIVOTOPIS.

     Štrukturovaný životopis sa neprikladá k prihláške len ak škola vo svojich propozíciách uvádza NEVYŽADUJE SA ŽIVOTOPIS.

      

     DOKLAD O ZAPLATENÍ POPLATKU  ZA PRIJÍMACIE KONANIE

     Ústrižok kópie poštovej poukážky  alebo doklad o bankovom prevode apod.

      

     OVERENÉ FOTOKÓPIE VYSVEDČENÍ

     Podľa požiadaviek vysokej školy resp. Fakulty.

     V prípade požiadavky overených kópií vysvedčení – je potrebné overiť ich na matričnom úrade alebo u notára.

      

      

     DÔLEŽITÉ JE VYPLNIŤ DÁTUM A PODPÍSAŤ PRIHLÁŠKU!