• Integrácia žiakov a poruchy učenia 3

    • CHARAKTERISTIKA NAJČASTEJŠÍCH PORÚCH VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

     DYSGRAFIA je špecifická porucha učenia postihujúca písomný prejav, ktorý býva nečitateľný, dieťa si ťažko pamätá tvary písmen a ťažko ich napodobňuje. Ceruzku drží kŕčovite, nie je schopné vykonávať plynulé ťahy, písmená v texte sú kostrbaté, v diktovaných slabikách a slovách vynecháva a prehadzuje písmená.


     DYSORTOGRAFIA je porucha postihujúca pravopis v tzv. dysortografických javoch, t. j.rozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík, sykaviek a dĺžky samohlások. Ak dieťa v druhom ročníku, kedy sú už v náplni učiva dysortografické javynepíše správne (dĺžne, mäkčene) ide o dysortografiu.


     DYSLEXIA je špecifická porucha učenia prejavujúca sa tým, že schopnosť naučiť sa čítať je výrazne znížená, pričom inteligencia i sociálne prostredie sú v norme. Výkony žiaka v čítaní sú horšie ako v iných činnostiach. Spojenie hláska – písmeno sa buduje veľmi ťažko a zamieňa sa. Žiak ťažko spája písmená do slabík a slov, nie je schopný sledovať čítanie spolužiakov očnými pohybmi, má sklon k dvojitému čítaniu a v dôsledku spomínaných ťažkostí mu uniká obsah textu. Nechápe písomne zadané pokyny a úlohy.


     DYSKALKÚLIA je porucha matematických schopností v dôsledku narušenia mozgových centier pri inteligencii v norme a dobrom sociálno-kultúrnom zázemí. Prejavuje sa ťažkosťami pri matematickej manipulácii s predmetmi (odhad počtu, porovnávanie a triedenie podľa počtu),pri slovnom označovaní počtu alebo poradia, pri chápaní matematických pojmov a vzťahov,pri vykonávaní matematických operácií.

     ZÁSADY A POSTUP PRI OVEROVANÍ VEDOMOSTÍ ŽIAKA, ICH HODNOTENÍ A KLASIFIKÁCII

     1. Učiteľ umožňuje žiakovi s dysgrafiou a dysortografiou prejavovať svoje vedomosti najmä ústnou formou. Pri prípadnom písomnom prejave sa zameria na hodnotenie obsahovej stránky.
     2. Žiakovi s dyslexiou sprístupní učiteľ zadanie úlohy v zvukovej podobe v tých predmetoch a úlohách, kde sa od žiaka vyžaduje presné porozumenie písanému zadaniu (napr. slovné úlohy z matematiky, fyziky a pod.).
     3. Žiak s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou z rôznych gramatických javov len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi. Diktát hodnotí učiteľ slovne, spravidla vyčíslením počtu chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom.
     4. Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia žiaka s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou známkou v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa berú do úvahy výsledky, ktoré žiak dosahuje s pomocou kompenzačných pomôcok rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov.
     5. Žiakovi s dyskalkúliou učiteľ umožní používanie kompenzačných pomôcok podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. Výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom, sa posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov.
     6. Žiakovi s VPU sa pri overovaní vedomostí formou samostatnej práce s textom, vypracovávaní testov, a pod. vo všetkých vyučovacích predmetoch poskytuje dlhší čas ako ostatným žiakom.
     7. Ak druh a stupeň VPU nedovoľuje žiakovi zvládnuť cudzí jazyk, môže riaditeľ školy rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia cudzieho jazyka. K rozhodnutiu pristúpi na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a vyjadrenia zákonného zástupcu žiaka. (1)
     8. V základnej škole sa odporúča žiakov s VPU v predmetoch, v ktorých je preukazovanie dosahovaných výsledkov výrazne ovplyvňované VPU, hodnotiť slovne a to na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a prerokovania so zákonným zástupcom.
     9. Pri hodnotení a klasifikácii sa u žiaka s VPU hodnotia jeho čiastkové výsledky podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Pri súhrnnom hodnotení sa o. i. zohľadní i jeho prístup k školskej práci v príslušnom predmete ako aj domáca príprava na vyučovanie.

     CHARAKTERISTIKA ŽIAKA S AUTIZMOM, ADD A ADHD

     AUTIZMUS

     • vývinová psychická porucha
     • pri hodnotení treba posudzovať a zohľadňovať postup a nie len výsledok
     • lepšie pochopí výklad, keď učivo môže spracovať vizuálne
     • pri práci veľmi rýchlo klesá jeho výkonnosť
     • pri vzdelávaní je veľmi nápomocná činnosť asistenta
     • pri výchove a vzdelávaní musí byť úzka spolupráca rodičov a školy. Je to úloha triedneho učiteľa, výchovného poradcu, odborného asistenta a vedenia školy

     ADD

     • je to porucha pozornosti

      

     ADHD

     • je to porucha pozornosti a správania
     • hyperaktivita
     • poruchy učenia sa
     • porucha motoriky
     • vývinové chyby reči
     • agresívne správanie a neprimeraná často prudká reakcia
     • malá sebaúcta a značná frustrovanosť