• Plán práce

    •  

     Plán práce na školský rok 2020/2021

      

     Poslaním výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej  a pedagogickej odbornej starostlivosti   žiakom a v prípade záujmu rodičom, realizovanie výchovno-poradenských aktivít v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.

     Výchovné poradenstvo zabezpečuje vo vzájomnej spolupráci výchovného poradcu  s psychológmi, metodickými pracovníkmi poradní, pedagogickými pracovníkmi školy a rodičmi, aby žiaci úspešne zvládali požiadavky stredoškolského štúdia a po ukončení školy sa dokázali plnohodnotne uplatniť.

      

      

     Práca výchovného poradcu

     A/   Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémov žiakov

     B/   Profesijná orientácia a prezentácia školy

      

      

     Plán práce pre školský rok 2020/2021  rešpektuje predovšetkým záujmy a požiadavky žiakov a to najmä:

     • v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať priebežné sledovanie a aktívnu ochranu detí pred nežiadúcimi vplyvmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie fyzické a psychické týranie, zneužívanie návykových látok,
     • priebežne monitorovať zmeny v správaní detí, priebežne hodnotiť atmosféru v triedach a v škole, zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry,
     • v zmysle Národného programu boja proti drogám zefektívniť preventívne programy a realizovať ich ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu,
     • v súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa podporovať pravidelnú školskú dochádzku,
     • v zmysle Národného programu podpory zdravia a  Národného programu duševného zdravia viesť žiakov k zdravému životnému štýlu aktivitami k Svetovému dňu výživy, týždňu zdravia, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám,
     • pozornosť sústrediť  na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, ktorá bude viac prispievať        k zlepšeniu  medziľudských vzťahov, zvýšeniu sebadôvery a sebaúcty, sebapoznania,
     • pozornosť venovať Národnému programu prevencie obezity,
     • pozornosť venovať  predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie  /Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014,  Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie 2006-2008,
     • zamedzovať a eliminovať šikanovanie v školách – Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach platná od 1. septembra 2018, 
     • uskutočňovať opatrenia na zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov
     • venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a drogovej závislosti,
     • zabezpečiť primerané opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí,
     • v súlade s cieľmi a stratégiou školy zamerať sa na proces humanizácie vzdelávania človeka a optimalizáciu vzťahov  žiak - žiak, žiak - učiteľ, rodič - učiteľ, žiak - rodič
     • zaradiť do vyučovacieho procesu a mimoškolských výchovno-vzdelávacích aktivít výchovu k manželstvu a rodičovstvu podľa vypracovaných učebných osnov  pre VM a R,
     • podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia, spolupracovať s SČK, Ligou proti rakovine  SR a pod.
     • riešiť  a odstraňovať osobnostné ťažkosti ako tréma, neschopnosť sústrediť sa, vyčerpanosť, ťažkosti v sociálnom kontakte, emočné problémy,
     • podporovať rozvoj osobnosti a duševný rast, sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie, hľadanie identity, vyjasňovanie osobných  perspektív,
     • riešiť problémy rovesníckych  vzťahov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov, prvých lások ,
     • formovať zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami,
     • informovať o možnostiach profesijnej orientácie, podporovať rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie,
     • monitorovať a odstraňovať výkonové zlyhania žiakov, narušenie študijnej motivácie, nedodržanie psycho-hygienických zásad štúdia, adaptačné problémy pri vstupe na strednú školu,
     • informovať o novej koncepcii maturitných skúšok, maturitnom poriadku, spôsoboch konania MS, spôsoboch klasifikácie,
     • sprostredkovávať širokú informovanosť o možnostiach vysokoškolského štúdia všetkých zameraní,
     • organizovať aktivity prezentujúce vysoké školy,
     • v zmysle Národného programu prevencie HIV/AIDS je potrebné zamerať  sa na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania,
     • v zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 - 2014 zapájať  študentov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných podujatí s tematikou ľudských práv pravidelne vstupovať do všetkých tried školy.

      

      

      

      

     Hlavné oblasti činnosti

      

     Jednotlivé aktivity, činnosti realizovať v spolupráci s predmetovými komisiami Človek a príroda, Človek a spoločnosť, s koordinátorom prevencie  sociálno-patologických javov a koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

      

     1. Podporovať  a zintenzívniť prevenciu sociálno - patologických  javov

      

     Úloha

     Zodpovední

     Termín

     Zrealizovať v jednotlivých triedach dotazník o šikanovaní, vyhodnotiť ho

     koordinátor prevencie sociálno - patologických javov, školský psychológ, VP

     október 2020 – február 2021

     Nadviazať spoluprácu s PZ SR, organizovať priebežne preventívne akcie v spolupráci s PZ SR

     výchovný poradca,

      koordinátor prevencie soc. - patologických javov,

     október 2020

      

     2 .  Monitorovať klímu školy, sklímu tried, spokojnosť študentov, učiteľov, uplatnenie

            a umiestnenie   absolventov

      

     Úloha

     Zodpovední

     Termín

     Pripraviť, administrovať, vyhodnotiť dotazníky spokojnosti rodičov so školou – bilingválna forma štúdia, štvorročná forma štúdia.

     Pripraviť  on-line  dotazník na web stránku školy.

     RŠ, ZRŠ, výchovný poradca

     december 2020

     máj 2021 – jún 2021

     Pripraviť, administrovať, vyhodnotiť dotazníky spokojnosti   žiakov so školou

     RŠ, ZRŠ, výchovný poradca

     marec 2021 – apríl 2021

     Pripraviť, administrovať,

     vyhodnotiť  dotazníky spokojnosti absolventov so školou

     RŠ, ZRŠ, výchovný poradca

     máj 2021 – jún 2021

     Monitorovať klímu tried, posiľňovať sociálne vzťahy v triednych kolektívoch

     výchovný poradca, psychológ

     november 2020

      

         3. Zvyšovať  účasť rodičov na živote školy, poskytovať rodičom informácie o škole

      

     Úloha

     Zodpovední

     Termín

     Priebežne poskytovať rodičom informácie o aktivitách školy  - web stránka školy, 

     prezentácie pre rodičov

     VP, predsedovia PK

     priebežne počas školského roka

     Nadväzovať a rozvíjať spoluprácu s inštitúciami a organizáciami v meste a regióne

      

     priebežne počas školského roka

     Zúčastňovať sa so žiakmi akcií vzdelávacích, športových kultúrnych organizovaných mestom

     všetci vyučujúci

     priebežne počas školského roka

      

         4. Prezentácia školy, výsledkov školy na verejnosti, , akcie orientované smerom

             k základným školám

      

     Úloha

     Zodpovední

     Termín

     Pripraviť prezentáciu školy na servis profesijných informácií  pre žiakov základných škôl – Stredoškolák   - Žiar nad Hronom, Zvolen, Levice

     výchovný poradca

     november 2020 – december 2021

     Aktualizovať a prepracovať propagačno – informačný materiál o škole – obe formy štúdia, aktualizovať  materiál o bilingválnej forme štúdia

     VP, predsedovia PK

     október 2020

     Pripraviť, propagovať a zrealizovať Deň otvorených dverí 2020

     výchovný poradca, ZRŠ, predsedovia PK

     december 2020 – marec 2021

     Pripraviť a zrealizovať prezentácie školy na jednotlivých základných školách v regióne, v širšom okolí školí, i celoslovensky so zameraním na bilingválnu formu štúdia

     výchovný poradca,  RŠ, ZRŠ

     október 2020 – február 2021

     Pripraviť, koordinovať prípravu, zrealizovať prezentácie ročníkových prác - Projektový deň 2021

     VP

     október 2020 – jún 2021

     Zverejňovať výsledky žiakov, zaujímavé aktivity školy, úspechy školy v regionálnej tlači a médiách

     VP, predsedovia PK, všetci vyučujúci

     priebežne počas školského roka

     Zrealizovať akciu orientovanú na žiakov základných škôl – Jeden deň stredoškolákom – pohľad do života gymnaziálneho dňa

     PK , RŠ, ZRŠ, výchovný poradca

     december 2020  - marec 2021

      

     1. Organizovanie tradičných školských akcií

      

     Úloha

     Zodpovední

     Termín

     Pripraviť, zrealizovať Dni Andreja Kmeťa – prednáškový cyklus, workshopy pre študentov, tvorivé dielne, študentské aktivity

     RŠ, výchovný poradca, predsedovia PK

     október 2020

     Pripraviť, zrealizovať, vyhodnotiť Deň otvorených dverí 2020

     výchovný poradca

     december  2020 – marec 2021

     Zorganizovať   charitatívne akcie:

     Biela pastelka,

     Vianočná zbierka pre detské domovy,

     Koláčik šťastia, Deň narcisov

     predsedovia PK, VP

     priebežne počas školského roka

     Pripraviť a zorganizovať rozlúčku s absolventmi,  ocenenie absolventov Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa

     RŠ, ZRŠ,  výchovný poradca, triedni maturitných ročníkov

     máj 2021

      

     1. Organizovanie  aktivít podporujúcich zdravý životný štýl a výchovu k manželstvu a rodičovstvu

      

     Úloha

     Zodpovední

     Termín

     Zorganizovať Týždeň proti rakovine, Deň jabĺk

     Kováčová, Stajníková, Pažická

     október 2020

     Zapojiť sa so školou do kampane Červené stužky, zorganizovať aktivity k  Svetovému dňu boja proti AIDS

     výchovný poradca,

     Stajníková, Pažická

     október 2020 - december 2021

     V spolupráci s LPR SR zorganizovať Deň narcisov 2021

     Kováčová, Stajníková

     apríl 2021

     Potreba preventívnych gynekologických prehliadok – FGC tour – pracovný seminár

     Stajníková, Kováčová

     október 2020

     Pripraviť aktivity k Svetovému dňu výživy, Dňu zdravia

     Stajníková, Kováčová

     jún 2021

     V spolupráci so SČK Banská Štiavnica pripraviť pracovné semináre na tému Predlekárska prvá pomoc

     Stajníková, Kováčová

     máj 2021

     V spolupráci so SČK Banská Štiavnica pripraviť akcie Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi

     Kováčová, Stajníková

     október 2020,

     február 2021

      

     1. Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      

     Úloha

     Zodpovední

     Termín

     Prehodnotiť začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do vyučovacieho procesu v bežnej triede.

     výchovný poradca, triedni učitelia, jednotliví vyučujúci

     september  2020

     Prepracovať individuálny vzdelávací plán žiakov s ŠVVP pre školský rok 2020/2021,

     v spolupráci s CPPPaP v Banskej Štiavnici 

     výchovný poradca, triedni učitelia, jednotliví vyučujúci

     september  2020

     Sledovať dosahované študijné výsledky žiakov  s ŠVVP.

     výchovný poradca, triedny učiteľ, jednotliví vyučujúci

     priebežne počas školského roka

     Prehodnotiť študijné výsledky žiakov so ŠVVP – koniec klasifikačného obdobia, prehodnotenie zrealizovať v spolupráci s CPPPaP v Banskej Štiavnici a rodičmi žiaka.

     Zrealizovať prípadné úpravy IVP integrovaných  žiakov.

     RŠ, ZRŠ, výchovný poradca, triedny učiteľ, jednotliví vyučujúci

     január 2021

     Zhodnotiť dosiahnuté študijné výsledky  žiaka so ŠVVP za školský rok 2020/2021. Zhodnotiť účinnosť úprav v individuálnom vzdelávacom pláne žiakov.

     RŠ, ZRŠ, výchovný poradca, triedny učiteľ, jednotliví vyučujúci

     jún 2021

      

      

     HARMONOGRAM PRÁCE

      

     SEPTEMBER

      

     1. Príprava podkladov pre plán výchovného poradenstva, vypracovanie plánu práce.
     2. Usmerňovanie žiakov  4. ročníka štvorročného štúdia a 5. ročníkov bilingválneho štúdia pri voľbe voliteľných  predmetov v súlade so zameraním vysokoškolského štúdia a predmetmi MS.
     3. Sledovanie prispôsobovania sa žiakov 1. ročníkov, najmä žiakov bilingválnej formy štúdia.
     4. Nadviazanie spolupráce s CPPPaP v Banskej Štiavnici.
     5. Konkretizácia spolupráce výchovného poradcu s koordinátormi výchovy k manželstvu a rodičovstvu a koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov.
     6. Sledovanie prechodu žiakov zo základnej školy na stredoškolské  štúdium a problémy s tým spojené, nadväzovanie rovesníckych vzťahov. Sledovanie aktívnej účasti a pôsobenia žiakov v rámci predmetu Osobnostný a sociálny rozvojI. A, B, C, D.
     7. Informácia o možnostiach prípravných kurzov na rôzne typy vysokoškolského štúdia  /právnické, lekárske fakulty a ekonomické fakulty, Fakultu masmediálnej komunikácie TU, Fakultu medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, technické smery štúdia/ -    Slovenský inštitút vzdelávania.  
     8. Rodičovské združenie pre rodičov žiakov maturitných ročníkov -  informácia o priebehu a jednotlivých častiach maturitnej skúšky 2021. Informácia na web stránku školy. (Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. T: 30. september 2020.
     9. Informácia o maturitných skúškach - požiadavky, spôsoby realizácie maturitnej skúšky, klasifikácia - informácia centrálne prostredníctvom nástenky výchovného poradcu ako aj ústne, informácia na web stránke školy, informácia pre žiakov maturitných ročníkov v triedach.
     10. Vyplnenie a odovzdávanie prihlášok na maturitné skúšky - T: 30. september 2020 - triedy IV. A, V. B, C.
     11. Vypracovanie propozícií  Projektového dňa 2021, informovanie žiakov  III. A, B, C.
     12. Aktualizácia  školského poriadku školy, vypracovanie doplnkov – spôsoby uvoľňovania žiakov na akcie organizované školou, na akcie organizované inými inštitúciami ako školou, dôsledné dodržiavanie pravidiel používania mobilných telefónov, školský režim v čase ochorenia Covid 19 – zásady práce v čase mimoriadnej hygienicko-epidemiologickej situácie.
     13. Príprava   exkurzie  Akadémia 2020, Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania – veľtrh štúdium a kariéry -  III. A, IV. B, C . /podľa situácie prezenčne alebo online/.
     14. Príprava exkurzie Gaudeamus Nitra – veľtrh vysokých škôl. /podľa situácie prezenčne alebo online/.
     15. Prihlásenie školy do celoslovenskej kampane Červené stužky.
     16.  Vyhodnotenie testov – individuálne -   managerských testov a testov profesijnej orientácie         v III.  A – štvorročné štúdium, III. B,C – bilingválne štúdium  v spolupráci s CPPPaP Banskej           Štiavnici a ich  následné individuálne vyhodnotenie.
     17. Prehodnotiť začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   a žiakov so    všeobecným intelektovým nadaním do vyučovacieho procesu v bežnej triede.
     18. Vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre  žiakov so ŠVVP pre školský rok           2020/2021, v  spolupráci s CPPPaP v Banskej Štiavnici a školským psychológom.
     19. Začleniť a podporiť žiakov profesijne vyhranených  v  súťaži organizovanej ECB a NB Slovenska – Generácia uro.
     20. Viac ako peniaze – registrácia tried I.  A, II. B, II. C. Online lekcie z finančnej gramotnosti.
     21.  Prezentácia možností štúdia v zahraničí - UniLink.
     22.  Aktualizácia web stránky výchovného poradenstva, informácia o ukončovaní štúdia  na strednej škole – Maturita 2021 – zmeny v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.
     23.  Monitorovanie umiestnenia absolventov z roku 2019/20 na vysokoškolskom štúdiu resp.na      trhu práce.

      

      

     Október

      

     1. Príprava prezentácie školy na servis  profesijných informácií pre žiakov základných škôl - „Stredoškolák“ v  Žiari nad Hronom -  úprava propagačných materiálov  a prezentácie školy.
     2. Kompletizácia prihlášok, prípadné zmeny na maturitnú skúšku 2021.
     3. Kompletizácia prihlášok na vysokoškolské štúdium   umeleckého zamerania a Fakultu architektúry STU v Bratislave , T: november 2020.
     4. Beseda na tému „Ako efektívne študovať, potreba systematickej prípravy“ - I. A, B, C, D.
     5. Aktualizácia web stránky výchovného poradenstva, informácia o ukončovaní štúdia  na strednej škole – Maturita 2021 – zmeny v porovnaní s predchádzajúcim školským  rokom.
     1. Príprava Dňa otvorených dverí pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v spolupráci s PK Človek a príroda,  Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť.
     2. Projektový deň 2021 - zverejnenie propozícií k danej akcii, zverejnenie  tém zadaných jednotlivými  predmetovými  komisiami, prihlasovanie sa žiakov.
     3. Týždeň proti rakovine - Deň jabĺk - onkologická výchova v spolupráci  s Ligou proti rakovine SR,  príprava prezentácií pre žiakov.
     4. Prezentácia Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici – prednášky zamerané na aktualizáciu  zaujímavostí z prírodných vied, online.
     5. Pracovný seminár – SCIO testovanie v ČR a SR – IV. A, V. B, V. C.
     6. Príprava aktivít  Kampane boja proti AIDS – Červené stužky.
     7. Svetový deň duševného zdravia10. október 2020 „Podliehame stresu? Sme schopní odolávať stresovým situáciám?“ – pracovné workshopy  s pracovníkmi CPPPaP v Banskej Štiavnici, so školským psychológom.
     8.   Dni Andreja Kmeťa – akcia realizovaná v závislosti od aktuálnej hygienicko-epidemiologickej         situácie v súvislosti s ochorením Covid 19.
     9. Študentská kvapka krvi –  dobrovoľné darcovstvo krvi – Slovenský Červený kríž v Banskej         Štiavnici a Národná transfúzna služba v Banskej Bystrici, prípravný seminár o význame darcovstva    krvi, darovanie krvi.
     10.  FLiP Erste Viedeň – interaktívna výstava zameraná na finančnú gramotnosť – III. B, III. C.
     11.  Nefajčiarsky deň – osveta, pracovné semináre so zameraním na prevenciu.
     12.   Monitorovanie umiestnenia absolventov z roku 2019/20 na vysokoškolskom štúdiu resp. na       trhu práce.

      

      

     November

      

     1. Prieskum profesijnej orientácie žiakov  maturitných ročníkov, individuálne pohovory so žiakmi.
     2. Kampaň boja proti AIDS – Červené stužky - 1. december 2020, prezentácie, prednášky, workshopy, nosenie červenej stužky.
     3. Prezentácia školy na akcii „Stredoškolák - servis profesijných informácií pre žiakov základných škôl“ v Žiari nad Hronom, vo Zvolene a Leviciach.
     4. Triedne rodičovské združenia - informácia o priebehu maturitných skúšok, riešenie výchovných problémov.
     5. Prezentácia školy na triednych rodičovských združeniach 9. tried  základných škôl v regióne.
     6. Informácia v médiách, v regionálnej tlači - informácia o študijných programoch – štvorročná forma štúdia, bilingválna forma štúdia, o profile absolventa, informácia o školskom vzdelávacom programe.
     7. Projektový deň 2021 – výber tém pre spracovanie žiakmi, prihlásenie sa žiakov  do sekcie výberom témy,  vytvorenie zoznamu vybraných tém  a konzultantov v jednotlivých ročníkoch.
     8. Beseda na tému „Ako efektívne študovať, potreba systematickej prípravy“  - II. A, B, C, D.
     9. Prehodnotenie študijných   výsledkov  žiakov   so ŠVVP.
     10. Prezentácie vybraných vysokých škôl, zahraničných univerzít, možností štúdia v zahraničí.
     11. Zorganizovanie akcie orientovanej na žiakov základných škôl v regióne – korešpondenčný seminár z matematiky – on-line, v spolupráci s PK Matematika a práca s informáciami.
     12. Týždeň  vedy   a techniky - prezentačné aktivity popularizujúce vedu, techniku  a výskum.
     13. Dni otvorených dverí na UMB v Banskej Bystrici – popularizácia prírodovedných predmetov.
     14. Popularizácia  prírodných vied, humanitných vied, vedeckého výskumu – realizovaná online formou – Európska noc výskumníkov 2020 – Banská Bystrica – 27. november 2020.
     15. „Ako sa učí mozog“ – ako  /sa/ učiť – pracovný seminár pre pedagóg/žiak – školský psychológ.

      

      

      

     December

      

     1. Inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na vysokoškolské štúdium –  IV. A, V. B, C.
     2. Prevencia rizikového správania sa v rámci dospievania - prevencia HIV/AIDS - Národný program prevencie HIV/AIDS na roky 2004 - 2007  - beseda s psychológom a lekárom pre vybrané skupiny študentov.
     3. Svetový deň boja proti AIDS - názorná agitácia, rozhlasové relácie, besedy s lekárom, psychológom – Červené stužky - 1. december 2020.
     4. Zadanie adaptačného  dotazníka pre žiakov I. A, B, C.
     5. Deň otvorených dverí – prezentácia školy smerom k základným školám, príprava sprievodných aktivít.
     6. Jeden deň  gymnazistom – prezentačná akcia školy pre jednotlivcov, v závislosti od aktuálnej hygienicko-epidemilogickej situácie.
     7. Pracovný seminár zameraný na prevenciu pred obchodovaním s ľuďmi, na prevenciu pred  sexuálnym zneužívaním, otrockou prácou, riziká práce v zahraničí.
     8. Medzinárodný deň migrantov – zdôraznenie vzájomného rešpektu, porozumenia a ľudskosti – III. B, C – školský psychológ.

      

      

      

     Január

      

     1. Prezentácia školy na rodičovských združeniach základných škôl, v regionálnej tlači, v regionálnej televízii.
     2. Prezentácia vybraných typov vysokých škôl pre žiakov IV. A, V. B, C tried a predmaturitných ročníkov.
     3. Zadanie   managerských testov a testov profesijnej orientácie v III. A – štvorročné štúdium, III. B,C – bilingválne štúdium  v spolupráci s CPPPaP Banskej Štiavnici a ich  následné individuálne vyhodnotenie.
     4. „Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, možnosti komunikácie a riešenia problémových situácií so žiakmi“, pracovný seminár pre pedagogických pracovníkov – CPPPaP v Banskej Štiavnici, školský psychológ.
     5. Deň otvorených dverí – prezentácia školy smerom k základným školám, príprava sprievodných aktivít.
     6. Prehodnotenie študijných výsledkov žiakov so ŠVVP – koniec klasifikačného obdobia, prehodnotenie zrealizovať v spolupráci s CPPPaP v Banskej Štiavnici a rodičmi žiakov.
     7. Zrealizovať prípadné úpravy IVVP individuálne začlenených žiakov, prehodnotiť opodstatnenosť integrácie.
     8. Kompletizovanie prihlášok na všetky smery vysokoškolského štúdia.
     9. Analýza dosahovaných študijných výsledkov žiakov maturitných ročníkov a prípravy na maturitnú skúšku.

      

      

     Február

      

     1. Podávanie prihlášok na VŠ technického a prírodovedného zamerania, kompletizácia prihlášok na vysokoškolské štúdium všetkých smerov.
     2. Prezentácia vybraných typov vysokých škôl - TU Zvolen, EU Bratislava, Fakulta   chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, Stavebná fakulta STU    v Bratislave, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, fakulta medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.
     3. Zadanie testov záujmových schopností pre žiakov II. ročníkov – II. A, B, C, D.
     4. Svetový deň rakoviny – 4. február – preventívna akcia, súbor prezentácií, videozáznamov.
     5. Valentínska kvapka krvi – dobrovoľné darcovstvo krvi – Slovenský Červený kríž Banská Štiavnica a Národná transfúzna stanica v Banskej Bystrici.
     6. Príprava prijímacích skúšok do bilingválnej formy štúdia. Príprava testov na overenie špeciálnych schopností pre štúdium v cudzom jazyku.
     7. Inštruktáž k priebehu a harmonogramu externej časti MS – klasifikácia a hodnotenie, práva a povinnosti žiakov resp. ich zákonných zástupcov.
     8. Svetový deň bez mobilu – výzva pre žiakov, zhodnotenie stavu pred a po.

      

      

     Marec

      

     1. Konzultácie s psychológom pre žiakov profesijne nevyhranených resp. problémových, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností s požiadavkami zvolenej profesie  /III. A, B, C/ - po vyhodnotení manažérskych testov a testov profesijnej orientácie .
     2. Beseda so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici na tému „Ako postupovať pri začleňovaní do pracovného pomeru. Možnosti práce v zahraničí.“
     3. Beseda s lekárom - gynekológom - Potreba preventívnych prehliadok, výchova k manželstvu a rodičovstvu - II. a III. ročníky  - Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.
     4. Maturitná skúška 2021 - počet predmetov, maturitný poriadok, cieľové požiadavky, spôsoby klasifikácie, dokumenty o vykonaní MS - externá časť MS v predmetoch ANJ, NEJ, MAT - spôsoby realizácie, časový harmonogram, klasifikácia a hodnotenie maturitnej skúšky – vypracovanie a zverejnenie materiálu na web stránke školy.
     5. Rodičovské združenie pre rodičov žiakov v maturitných ročníkochMS   2021 – Vyhláška  z  23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách   klasifikácia a hodnotenie maturitnej skúšky, časový harmonogram  skúšok, organizácia   skúšky, priebeh externej a internej časti.
     6. Prijímacie skúšky do I. ročníka bilingválnej formy štúdia, príprava testov, organizačné zabezpečenie priebehu skúšok.
     7. „Podliehame stresu? Sme schopní odolávať stresovým situáciám?“, beseda so psychológom -  IV. B, C, III. A.
     8.  Sebapoznávanie, sebakontrola, sebarealizácia, kritické zhodnotenie svojich schopností a možností – IV. B, IV. C, III. A – školský psychológ.

      

      

      

     Apríl

      

     1. Deň narcisov 2021 – spolupráca s Ligou proti rakovine SR – spolupráca pri organizovaní finančnej verejnoprospešnej zbierky.
     2. Kam na vysoké školy - prezentačná akcia, podmienky štúdia, podmienky prijatia, študijné programy - Banská Bystrica.
     3. Poradňa zdravia – poradenstvo pre študentov v oblasti zdravého životného štýlu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.
     4. Pripraviť, administrovať, vyhodnotiť   dotazníky spokojnosti  žiakov so školou.
     5. Vypracovanie  ponukových listov voliteľných predmetov pre žiakov  III. A, IV, B, C. Vypracovanie ponukových listov pre voľbu voliteľných predmetov v II. ročníkoch štúdia a III. B,C.
     6. Sledovať priebežné výsledky žiakov so ŠVVP a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
     7. „Psychologická príprava na ústne MS“ – zvládanie záťaže, efektívne stratégie učenia sa – IV. A, V. B, V. C – školský psychológ.

      

      

      

     Máj

      

     1. Prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia.

     2. Príprava, organizácia a realizácia internej časti MS  v predmetových komisiách.

     3. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách - výklad práv a povinností v súvislosti

         s priebehom internej časti maturitnej skúšky pre  žiakov maturitných ročníkov,

         časový harmonogram ústnej formy maturitnej skúšky.

     4. Slávnostné odovzdávanie  maturitných vysvedčení spojené s rozlúčkou absolventov so

         školou, vyhodnotenie prospechu a aktivity absolventov počas pôsobenia na gymnáziu,

         udeľovanie ocenení Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa.

     5. Zverejnenie  ponukových listov voliteľných predmetov pre žiakov  III. A, IV, B, C.

     6. Vypracovanie  a zverejnenie ponukových listov pre voľbu voliteľných predmetov v II.

         ročníkoch štúdia -štvorročná forma a bilingválna forma štúdia a v  III. B,C.

     7. Pracovný seminár  - Zásady predlekárskej prvej pomoci – spolupráca so Slovenským

         Červeným krížom  - III. a II. ročníky.

         „Psychologické aspekty predlekárskej prvej pomoci“ – školský psychológ.

     8. Zadanie  a následné vyhodnotenie dotazníka spokojnosti absolventov.

      

      

      

     Jún

      

     1. Štatistické spracovanie počtu podaných prihlášok na vysokoškolské štúdium, zameranie

         vysokoškolského štúdia, štatistické spracovanie podľa typov vysokých škôl, štúdium v

         zahraničí a pod. u žiakov maturitných ročníkov.

     2. Akcie zamerané na výchovu k zdravému životnému štýlu - športové podujatia, pracovné

         semináre s odborníkmi – Deň zdravej výživy, Deň zdravia

     3. Začleniť žiakov profesijne vyhranených do aktivít realizovaných vysokými školami – Letná

         škola ekonómie, Študujte s nami alias Letná univerzita pre stredoškolákov.

     4. Zhodnotiť dosiahnuté študijné výsledky  žiakov so ŠVVP a žiakov so všeobecným intelektovým

         nadaním. Zhodnotiť účinnosť úprav v individuálnom vzdelávacom pláne žiak, používanie a účinnosť

         používania kompenzačných pomôcok dosahované výsledky žiaka.

     5. Monitorovanie úspešnosti prijatia absolventov na vysokoškolské štúdium.

     6. Zhodnotenie  a analýza práce  v oblasti výchovného poradenstva za školský rok

         2020/2021.

      

      

     Banská Štiavnica, 2. september  2020

       Vypracovala: Miroslava Kováčová

                             výchovný poradca