• Zoznam VŠ SR - zameranie

    •  

     Zoznam vysokých škôl a fakúlt podľa zamerania - SR

      

     LEKÁRSKE, ZDRAVOTNÍCKE, FARMACEUTICKÉ A VETERINÁRSKE ZAMERANIE

     Lekárska fakulta UK Bratislava

     Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine

     Lekárska fakulta UPJŠ Košice

     Farmaceutická fakulta UK Bratislava

     Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU Trnava Fakulta zdravotníctva PU Prešov

     Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice

     Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Bratislava Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU Bratislava

     Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava

     Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

     Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

     Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava

     PRÁVNICKÉ ZAMERANIA     Právnická fakulta UK Bratislava Právnická fakulta UPJŠ Košice

     Právnická fakulta UMB Banská Bystrica Právnická fakulta TTU Trnava

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica

     Bratislavská vysoká škola práva BVŠP Bratislava

      

     FILOZOFICKÉHUMANITNÉ   ZAMERANIA

     Filozofická fakulta UK Bratislava Filozofická fakulta PU Prešov

     Filozofická fakulta UKF Nitra

     Filozofická fakulta UCM Trnava Filozofická fakulta KU Ružomberok

     Filologická fakulta UMB Banská Bystrica

     Filozofická fakulta TTU Trnava

     Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

     Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava

     Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava

     Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra

     Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra Vysoká škola v Sládkovičove

      

     PEDAGOGICKÉ A UČITEĽSKÉ ZAMERANIA Pedagogická fakulta UK Bratislava Pedagogická fakulta PU Prešov Pedagogická fakulta UKF Nitra

     Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica Pedagogická fakulta TTU Trnava Pedagogická fakulta KU Ružomberok Pedagogická fakulta UJS Komárno

     Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov Fakulta športu PU Prešov

     Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra

      

       TEOLOGICKÉ A BOHOSLOVECKÉ ZAMERANIA

     Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava

     Teologická fakulta TTU so sídlom v Bratislave Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach Fakulta reformovanej teológie UJS Komárno

      

     PRÍRODOVEDNÉ ZAMERANIA

     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

     Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

     Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

     Fakulta prírodných vied UCM Trnava

     Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica Fakulta prírodných vied UKF Nitra

     Fakulta prírodných vied ŽU Žilina

       Fakulta ekológie a environmentalistiky  TU Zvolen

      

     EKONOMICKÉ ZAMERANIA Národohospodárska fakulta EU Bratislava Obchodná fakulta EU Bratislava

     Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava Podnikovo-hospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava

     Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

     Fakulta manažmentu UK Bratislava

     Ekonomická fakulta TUKE Košice Ekonomická fakulta UJS Komárno

     Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra

     Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŢU Žilina Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín

     Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

     Fakulta manažmentu VŠM Trenčín

     Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy VŠEMVS Bratislava

     Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov

      

     ZAMERANIA NA ARCHITEKTÚRU A STAVEBNÍCTVO

     Fakulta architektúry STU Bratislava Stavebná fakulta STU Bratislava

     Stavebná fakulta TUKE Košice

     Stavebná fakulta ŽU Žilina

      

     ZAMERANIA NA STAVBU STROJOV A STROJNÍCTVO

     Strojnícka fakulta STU Bratislava

     Materiálovo-technologická fakulta STU so sídlom v Trnave Strojnícka fakulta TUKE Košice

     Strojnícka fakulta ŽU Žilina

     Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

     Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Z Zvolen Mechanizačná fakulta SPU Nitra

     Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina

      

     ZAMERANIA NA ELEKTROTECHNIKU, INFORMATIKU A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

     Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

     Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina

     Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina

     Fakulta mechatroniky TnUAD Trenčín

      

     ZAMERANIA NA OSTATNÉ TECHNICKÉ DISCIPLÍNY

     Fakulta technickej a potravinárskej technológie STU Bratislava Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra

     Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Košice

     Hutnícka fakulta TUKE Košice

     Fakulta priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove

      

     ZAMERANIA NA POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

     Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra Lesnícka fakulta TU Z Zvolen

     Drevárska fakulta TU Z Zvolen

      

     UMELECKÉ A VÝTVARNÉ ZAMERANIA

     Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava Divadelná fakulta VŠMU Bratislava

     Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava Vysoká škola výtvarných umení VŠVU Bratislava Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica Fakulta umení TUKE Košice

      

     VOJENSKÉ A POLICAJNÉ ZAMERANIA

     Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS Liptovský Mikuláš

     Letecká fakulta TUKE Košice

     Akadémia Policajného zboru APZ Bratislava