• PK Zdravie a pohyb

    •   

      

     PREDMETOVÁ  KOMISIA zdravie a pohyb

      

     Predmetová komisia Zdravie a pohyb vznikla na základe členenia predmetov podľa Štátneho vzdelávacieho programu gymnázií v SR a zastrešuje tieto predmety:

     Telesná a športová výchova

      

      

      

     Členovia predmetovej komisie:

     Mgr.Bohuslav Melicherčík, predseda PK

     Mgr. Marek Konečný

     Mgr. Ľubomír Longauer

     Cieľ vyučovania:

     • porozumieť zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrať zodpovednosť za svoje zdravie
     • vedieť hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca
     • osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím
     • vedieť aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti
     • porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení
     • byť schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných
     • rozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností
     • osvojiť si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získať zručnosti poskytnutia prvej pomoci
     • racionálne jednať pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia

     Súťaže:

     • školské medzitriedne:  vo volejbale v stolnom tenise 
     • školské športové súťaže/ okresné, regionálne, krajské/ v cezpoľnom behu, stolnom tenise, volejbale, basketbale, silovom päťboji, futbale, atletike, dievčat a chlapcov
     • športové súťaže Dni Andreja Kmeťa ( regionálna súťaž mix stolný tenis družstiev základných škôl)
     • organizovanie športových súťaží v okresnom kole v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ v okresnom kole atletike ZŠ a silovom päťboji SŠ z CVČ
     • organizovanie súťaže VI. ročníka v pretláčaní rukou a tlaku na lavičke v rámci stredných škôl  Banskej Štiavnice
     • organizovanie športových súťaží IV. Gymnaziálna olympiáda