• PK Človek, spoločnosť a hodnoty

    •  PREDMETOVÁ  KOMISIA Človek, spoločnosť a hodnoty

      

     PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK, HODNOTY A SPOLOČNOSŤ

      

     Školský rok 2022/2023

      

     PK Človek, hodnoty a spoločnosť vznikla na základe členenia predmetov podľa vzdelávacieho programu pre gymnáziá v SR a v školskom roku 2022/2023 zastrešuje tieto predmety:

     • Úvod do humanitných vied
     • Dejepis
     • Seminár z dejepisu
     • Občianska náuka
     • Seminár z občianskej náuky
     • Spoločenskovedný seminár – OBN a DEJ
     • Geografia
     • Seminár z geografie
     • Umenie a kultúra
     • Etická výchova
     • Náboženská výchova
     • Regionálna výchova
     • Osobnostný a sociálny rozvoj
     • Ekonómia

      

     Členovia PK:

     1. Mgr. Nadežda Bírešová – ETV (1.ABD), OSR (1.ABCD)
     2. Mgr. Miron Breznoščák – vedúci PK, DEJ (bil.), DEJ (matur.), SED, koordinátor SOČ a neformálneho vzdelávania
     3. PhDr. Zora Červenáková – ETV (I.C), UMK (1.A)
     4. Ing. Mgr. Silvia Debnárová – EKO
     5. Mgr. Ondrej Halan –OBN (bil.), SEO
     6. PaedDr. Zuzana Horniaková – DEJ (svk.), SPS-Dej, ETV (2.A), REV (1.B), koordinátorka Školského parlamentu
     7. Mgr. Eva Kelemen – ETV (2.BC)
     8. Mgr. Dana Kratochvílová, PhD. – UMK (bil.)
     9. Mgr. Slavomír Michna – NAV
     10. Mgr. Jarmila Passeron – ETV (2.D)
     11. Mgr. Lukáš Schmidt – GEO (bil.), koordinátor environmentálnej výchovy
     12. Mgr. Stanislava Statečná – SPS-OBN, OBN (matur.) – 2x
     13. Bohuslav Šušoliak – GEO (svk.), REV (1.CD)
     14. Mgr. Erika Truchlíková, PhD. – OBN (svk.)
     15. Mgr. Martin Winter – GEO, SEG, UHV
     16. Mgr. Mária Smutná – DEJ (rus.) – 4.D
     17. Mgr. Ivona Janovská – OBN (rus.) – 4.D

      

     Charakteristika, ciele výchovno-vzdelávacie stratégie, výkonový a obsahový štandard, hodnotenie, zapracovanie prierezových tém ako finančná, čitateľská gramotnosť, výchova k antifašizmu, multikultúrnej a environmentálnej výchove do výučby, používané učebné zdroje všetkých vyššie uvedených predmetov tvoria materiál školského vzdelávacieho programu tejto predmetovej komisie.

      

     V bilingválnej forme štúdia je podiel anglického jazyka v daných predmetoch uvedený v časovo-tematických plánoch.

      

     Doplňujúce predmety v rámci PK sú spoločenskovedné semináre zamerané na občiansku náuku a dejepis v 2.-3. roč. klasickej formy a v 3.-4. roč. bilingválnej formy štúdia. V maturitnom ročníku majú k dispozícii 4-hodinový seminár z dejepisu. Prváci majú v rámci prípravy na štúdium vo vyšších ročníkov k dispozícii Úvod do humanitných vied, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálnu výchovu o Banskej Štiavnici.

      

     Kritériá hodnotenia a klasifikácie (mimo ETV, NAV, OSR) vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011. Postup a formy klasifikácie sú obsahom plánu školy. Neklasifikované sú OSR, ETV, NAV, hodnotí sa slovom „Absolvoval“. Ostatné predmety majú klasifikáciu známkou podľa MP 1-5.

      

     Úlohy a ciele členov PK

      

     1. Znovu si dať v predmetoch prvé hodiny a aktivity, ktorými sa zistí úroveň vedomostí z obdobia dištančného vzdelávanie počas karantény v druhej vlne epidémie a z konca školského roka.
     2. Získavať a udržať záujem žiakov o predmety patriace do spoločenskovednej sekcie a súčasne sa snažiť vytvárať medzipredmetové vzťahy v rámci tejto aj iných PK.
     3. Vyhľadávať žiakov so záujmom k spoločenským vedám a zapájať ich do plánu PK podľa Sprievodcu školským rokom 2021/2022 od MŠVVaŠ SR v rámci súťaží, SOČ, predmetových olympiád, ročníkových a projektových prácach, ako aj na rôznych akciách, podujatiach a aktivitách.
     4. Neustále zvyšovať podiel IKT a inovatívnych metód, postupov a vyučovacích pomôcok vo výučbe.
     5. Motivovať žiakov k samostatnému prehlbovaniu vedomostí a zručností zadávaním domácich a heuristických úloh s využitím moderných a spoľahlivých informačných prostriedkov.
     6. Využívať dostupnú modernú didaktickú techniku, viesť žiakov k efektívnemu a vhodnému používaniu materiálov v elektronickej forme. Nezabúdať však na pestovanie kladného vzťahu k písanému slovu, ku knižnej a časopiseckej odbornej literatúre a trénovaní tvorivých postupov a kreativity. Na to slúžia postupne budované zbierky pomôcok a literatúry v učebniach DEJ, OBN, UMK, HUM, v knižniciach a stánkoch novín a časopisov.
     7. Klásť dôraz na integráciu etických a humanistických zásad do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rovnako aplikovať estetické cítenie.
     8. Pri výučbe a mimoškolských aktivitách školy rozvíjať kladné charakterové a pracovno-vôľové vlastnosti osobnosti žiakov.
     9. Venovať pozornosť rozvoju multikultúrnej, regionálnej, environmentálnej, ekologickej výchovy, ďalej pestovať finančnú, čitateľskú gramotnosť a viesť žiakov k citlivému vnímaniu a odmietaniu etnickej a rasovej neznášanlivosti, intolerancii, fašizmu, neonacizmu a iných foriem pravicového a totalitného extrémizmu.
     10. Pôsobiť preventívne a aktívne konať pri výskyte záškoláctva, šikanovania, delikvencie, používania návykových látok a pri prejavoch rasizmu, xenofóbie, intolerancie a propagácii hnutí a skupín potlačujúcich ľudské práva.
     11. Vytvárať vo VVP priaznivú pracovnú tvorivú atmosféru, byť žiakom nápomocní a ústretoví po ľudskej a odbornej stránke.
     12. Zachovávať k žiakovi úctu, takt, individuálny a profesionálny prístup, a tak rozvíjať jeho osobnosť a pomáhať mu v jeho profesijnom raste.
     13. Aktívne sa podieľať na projektoch, akciách a podujatiach školy.
     14. Pestovať v žiakoch kladný vzťah k mestu Banská Štiavnica a jeho regiónu.
     15. Spolupracovať s orgánmi a inštitúciami: MPC, Inštitút pre aktívne občianstvo, MsTIK, SBM, MsÚ, archívy a galérie v Banskej Štiavnici, iné mestské a obecné úrady na širokom okolí. Agentúra pre životné prostredie, Úrad PSVaR, CPPPaP, zahraničné veľvyslanectvá a ambasády, v prípade možností British Council aInternational Award Duke of Edinburgh, SNM v Martine a Bratislave, Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v BB, Múzeum vo Sv. Antone, SNK v Martine, ŠVK v BB, HÚ SAV, Demagog.sk, Katedra histórie FF UMB v BB, InterStudy, UniLink, ICM, PZ SR, IPAO a ďalšími inými.
     16. Poskytnúť žiakom dostatočný priestor na ich seba rozvíjanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach, v olympiádach, a v SOČ.
     17. Podieľať sa na príprave Európskeho dňa jazykov, či iných aktivitách školy a Žiackej rady. Organizovať tematické dni vedúce k občianskej angažovanosti, kritickému mysleniu a demokratickému povedomiu. Tento školský rok budú podľa vývoja epidémie len dištančnou formou, či skupinovou a individuálnou v triedach.
     18. V súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti žiakov pripraviť a aktualizovať maturitné zadania v jednotlivých predmetoch pre MS v končiacich triedach oboch foriem štúdia.
     19. Zodpovedne vypracovať a upravovať časovo-tematické vzdelávacie plány v daných predmetoch v súlade so ŠVP pre obe formy štúdia.
     20. V dostatočnom predstihu zabezpečiť informovanosť a zapojenie žiakov do pripravovaných a prebiehajúcich súťaží, SOČ, projektoch a aktivitách PK. 
     21. Animovať popoludňajší čas na ponuku krúžkov a mimoškolskej záujmovej činnosti. PK organizuje krúžky – debatný, umelecký, historický, turistický, filmový a podľa ponuky.
     22. Ponúknuť podnetné témy, poskytnúť radu žiakom, materiál a odbornú pomoc a vedenie pri vypracovávaní ročníkových projektových prác.
     23. Zvýšiť podiel aktivít rozvíjajúcich mediálnu gramotnosť.
     24. Podľa vývoja epidémie Corona víru a podľa časových a finančných možností realizovať zaujímavé predmetové exkurzie zamerané na spoznávanie blízkeho a širšieho okolia Banskej Štiavnice, pamiatok UNESCO, ako aj exkurzie do iných miest s historickými, umeleckými, kultúrnymi, prírodnými, krajinárskymi hodnotami. Okrem múzeí, výstav sa venovať aj terénnym aktivitám a poznávaniu kultúrnych artefaktov a prírody ako životného prostredia človeka, ktoré napomáha rozvíjaniu jeho spoločenských hodnôt.