• PK Človek a príroda

    •   PREDMETOVÁ  KOMISIA ČLOVEK  A   PRÍRODA

      

      

     Predmetová komisia Človek a príroda vznikla na základe členenia predmetov podľa Štátneho vzdelávacieho programu gymnázia v SR a v školskom roku 2021/2022

     zastrešuje tieto predmety :

     • biológia
     • chémia
     • fyzika
     • seminár z biológie v anglickom jazyku
     • seminár z chémie v anglickom jazyku
     • prírodovedný seminár
     • úvod do prírodných vied

      

     Členovia predmetovej komisie: RNDr. Alena Stajníková, vedúca PK, BIO – CHEM

                                                            Mgr. Martin Číž, FYZ- INF – CHEM

                                                            Andries Peter de Haas, M.Sc, BIO - CHEM

                                                            Mgr. Miroslava Kováčová, BIO – MAT

                                                            Mgr. Martina Luptovská, ANJ - CHEM

                                                            Mgr. Tomáš Pačan, FYZ - EKL

                                                            Mgr. Ľubomíra Pažická, BIO- ANJ

                                                            Mgr. Radka Sabačová, BIO, školský psychológ

                                                                                                                

                                                     

     Prírodovedne orientujúci sa žiaci si môžu rozvíjať a rozširovať svoje vedomosti a poznatky  na voliteľnom predmete prírodovedný seminár, ktorý je v ponuke pre žiakov druhých a tretích ročníkov klasického štúdia a zároveň pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov bilingválneho štúdia.

     Seminár z biológie v anglickom jazyku a seminár z chémie v anglickom jazyku pripravuje žiakov bilingválnej formy štúdia na maturitnú skúšku.

      

     Všetky predmety vyučujú učitelia podľa inovovaného ŠKVP, všetky predmety PK Človek a príroda sú klasifikované.

     Kritériá  hodnotenia a klasifikácie vychádzajú z Metodického pokynu č.21/2011, 

     ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Podrobné kritériá pre jednotlivé predmety sú vypracované a uvedené v ŠkVP . 

      

     Úlohy a ciele vo výchovno-vzdelávacom procese pre členov PK Človek a príroda a plánované aktivity sú v súlade s Organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR a Sprievodcom školským rokom 2021/22.

     Ich konkrétna realizácia je prispôsobená podmienkam školy a záujmu žiakov. Budú realizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a aktuálnych pokynov MŠVVaŠ, MZ a UVZ SR.