• PK Matematika a práca s informáciami

    •  

       

     PREDMETOVÁ  KOMISIA matematika a práca s informáciami

      

     ČLENOVIA   KOMISIE:

     Mgr. Miroslava Kováčová, vedúci predmetovej komisie

     Mgr. Herdová Ľubica

     Matematika - fyzika

     Mgr. Číž Martin

     Informatika – fyzika - chémia

     Mgr. Šušoliak Bohuslav

     Matematika – geografia – nemecký jazyk

     Mgr. Medovičová Martina

     Matematika – geografia - informatika

     Mgr. Júlia Trubanová

     Matematika - biológia

     Mgr. Kováčová Miroslava

     Matematika - biológia

      

     Štúdium predmetov  z vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami prispieva k rozvoju kompetencií:

     kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky

     • používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
     • používať  základy prírodovednej gramotnosti, ktorá umožňuje robiť vedecky podložené úsudky,  používať  získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

     kompetencia  riešiť  problémy

     • uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,

     kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií

     • dokázať  vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
     • osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

     sociálne komunikačné kompetencie

     • využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní a vyjadrovaní informácií,
     • prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odborný jazyk.

     Cieľom vyučovania matematiky  a informatiky je poskytnúť žiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať  štúdium ostatných prírodovedných  predmetov,  ale aj úspešné pokračovanie v štúdiu  matematických odborov, vysokých škôl s technickým  zameraním, vysokých škôl prírodovedného alebo ekonomického zamerania.

      

      

     CIELE  PRE  ŠKOLSKÝ  ROK 2022/2023:

     • Podporovať a viesť  talentovaných žiakov  k zapájaniu sa do rôznych foriem mimoškolskej činnosti, pričom je nutné sledovať u nich únosnú mieru zaťaženosti. Budovať u nich kreativitu v myslení pri riešení náročnejších úloh.
     • S vyššou intenzitou  sa zamerať na žiakov schopných  a ochotných riešiť zadania matematickej olympiády, zadania korešpondenčných seminárov organizovaných vysokými školami, naďalej podporovať angažovanosť žiakov v súťažiach iBobor, Geniuslogicus, Geniusmathematicus, Geniusmemoria, Matematický klokan, MAKS.
     • Diferencovane s ohľadom na záujem o ďalšie vysokoškolské štúdium pripravovať žiakov na maturitné skúšky a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy.
     • Aktívne  sa podieľať na tvorbe Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Andreja Kmeťa. Požadovať, aby v ňom mali trvalé zastúpenie predmety matematika, seminár z matematiky, cvičenia z matematiky, informatika, programovanie. Dbať na prepojenosť  predmetov našej PK s predmetmi vyučovanými na škole, hlavne prírodovednými.
     • V súlade s finančnými možnosťami zabezpečovať moderné pomôcky a didaktickú techniku, výučbové softvéry.
     • Inovovať počítačovú techniku v odborných učebniach INF a multimediálnych učebniach.
     • V čoraz väčšej miere využívať vo vyučovacom procese hodín matematiky IKT, inovatívne metódy vyučovania, výučbové materiály v hodinách matematiky, interaktívne cvičenia, interaktívne testy.
     • Zintenzívniť aktivity podporujúce finančné vzdelávanie, zapojiť žiakov do súťaží a projektov v oblasti finančného vzdelávania,  podporovať finančnú gramotnosť začleňovaním workshopov s danou problematikou od rôznych poskytovateľov.
     • Aktívne pracovať v projektoch, ktoré ponúkajú rôzne finančné inštitúcie v záujme  zvyšovania schopnosti žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií.  
     • Sledovať a monitorovať úroveň finančnej gramotnosti.
     • Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti,  posilňovať schopnosť čítania s porozumením v úlohách vyžadujúcich matematizáciu reálnej situácie. Zdokonaľovať schopnosť čítania, spracovania, interpretovania  a porozumenia tabuliek, grafov, diagramov.
     • Realizovať aktivity zamerané na popularizáciu prírodovedných predmetov napr. matematiky, fyziky, informatiky orientované na žiakov základných škôl v regióne a blízkom okolí.
     • Monitorovať  priebeh vyučovania a dosahované výsledky vo všetkých predmetoch najmä v    predmetoch Seminár z matematiky v II. A, III. B, C, D  a III. A, IV. B, C, D  a v predmete Matematika I. A, B, C, D  formou riaditeľského testovania.
     • Podporovať  a prehlbovať  záujem o predmety PK Matematika a práca s informáciami.

      

     PRÍPRAVA NA MATURITNÚ SKÚŠKU V PREDMETOCH  MATEMATIKA  A INFORMATIKA SA  REALIZUJE V PREDMETOCH:

      

      

      

      

      

     MATEMATIKA

     INFORMATIKA

     Matematika

     4 hod/týždeň

     Informatika

     2 hod/týždeň

     Cvičenia z matematiky

     2 hod/týždeň

     Programovanie

     2 hod/týždeň

      

     Príprava na Maturitnú skúšku 2023  sa realizuje v súlade s Cieľovými požiadavkami  na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky a Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky  platnými od 1. septembra 2018.

      

     Úlohy a ciele vo výchovno-vzdelávacom procese pre členov PK Matematika a práca s informáciami sú v súlade s Organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR a Sprievodcom školským rokom 2022/23.