• PK Matematika a práca s informáciami

    •  

       

     PREDMETOVÁ  KOMISIA matematika a práca s informáciami

      

     ČLENOVIA   KOMISIE:

     Mgr. Miroslava Kováčová, vedúci predmetovej komisie

     Mgr. Herdová Ľubica

     Matematika - fyzika

     Mgr. Číž Martin

     Informatika – fyzika - chémia

     Mgr. Šušoliak Bohuslav

     Matematika – geografia – nemecký jazyk

     Mgr. Medovičová Martina

     Matematika – geografia - informatika

     Mgr. Kováčová Miroslava

     Matematika - biológia

      

     Štúdium predmetov  z vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami prispieva k rozvoju kompetencií:

     kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky

     • používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
     • používať  základy prírodovednej gramotnosti, ktorá umožňuje robiť vedecky podložené úsudky,  používať  získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

     kompetencia riešiť problémy

     • uplatňovaťpririešeníproblémovvhodnémetódyzaloženénaanalyticko-kritickom a tvorivommyslení,

     kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií

     • dokázať  vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
     • osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

     sociálne komunikačné kompetencie

     • využívaťvšetkydostupnéformykomunikácieprispracovaní a vyjadrovaníinformácií,
     • prezentovaťsámseba a výsledkysvojejprácenaverejnosti, používaťodbornýjazyk.

     Cieľom vyučovania matematiky  a informatiky je poskytnúť žiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať  štúdium ostatných prírodovedných  predmetov,  ale aj úspešné pokračovanie v štúdiu samotných matematických odborov, vysokých škôl s technickým  zameraním, vysokých škôl prírodovedného a ekonomického zameraní.

      

     CIELE  PRE  ŠKOLSKÝ  ROK 2021/2022:

     Podporovať a viesť  talentovaných žiakov  k zapájaniu sa do rôznych foriem mimoškolskej činnosti, pričom je nutné sledovať u nich únosnú mieru zaťaženosti. Budovať u nich kreativitu v myslení pri riešení náročnejších úloh.

     S vyššou intenzitou  sa zamerať na žiakov schopných  a ochotných riešiť zadania matematickej olympiády,naďalej podporovať angažovanosť žiakov v súťažiach iBobor, Geniuslogicus, Geniusmathematicus, Geniusmemoria, Matematický klokan.

     Diferencovane s ohľadom na záujem o ďalšie vysokoškolské štúdium pripravovať žiakov na maturitné skúšky a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy.

     Aktívne  sa podieľať na tvorbe Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Andreja Kmeťa. Požadovať, aby v ňom mali trvalé zastúpenie predmety matematika, seminár z matematiky, cvičenia z matematiky, informatika, programovania a deskriptívna geometria. Dbať na prepojenosť  predmetov našej PK s predmetmi vyučovanými na škole, hlavne prírodovednými.

     V súlade s finančnými možnosťami zabezpečovať moderné pomôcky a didaktickú techniku, výučbové softvéry.

     Inovovať počítačovú techniku v odborných učebniach INF a multimediálnych učebniach.

     V čoraz väčšej miere využívať vo vyučovacom procese hodín matematiky IKT, inovatívne metódy vyučovania, výučbové materiály v hodinách matematiky, interaktívne cvičenia, interaktívne testy.

     Zintenzívniť aktivity podporujúce finančné vzdelávanie, zapojiť žiakov do súťaží a projektov v oblasti finančného vzdelávania,  podporovať finančnú gramotnosť začleňovaním workshopov s danou problematikou od rôznych poskytovateľov.

     Sledovať a monitorovať úroveň finančnej gramotnosti.

     Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti,  posilňovať schopnosť čítania s porozumením v úlohách vyžadujúcich matematizáciu reálnej situácie.Zdokonaľovať schopnosť čítania, spracovania, interpretovania  a porozumenia tabuliek, grafov, diagramov.

     Zrealizovať aktivity zamerané na popularizáciu prírodovedných predmetov napr. matematiky, fyziky, informatiky orientované na žiakov základných škôl v regióne a blízkom okolí.

     Sledovať priebeh vyučovania a dosahované výsledky v predmetoch Seminár z matematiky v II. A, III. B, III. C  a III. A, IV. B, IV. C formou riaditeľského testovania.

     Podporovať  a prehlbovať  záujem o predmety PK Matematika a práca s informáciami.

      

     PRÍPRAVA NA MATURITNÚ SKÚŠKU V PREDMETOCH  MATEMATIKA  A INFORMATIKA SA  REALIZUJE V PREDMETOCH:

      

      

      

      

      

     MATEMATIKA

     INFORMATIKA

     Matematika

     4 hod/týždeň

     Informatika

     2 hod/týždeň

     Cvičenia z matematiky

     2 hod/týždeň

     Programovanie

     2 hod/týždeň

     Príprava na Maturitnú skúšku 2021  sa realizuje v súlade s Cieľovými požiadavkami  na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky a Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky  platnými od 1. septembra 2018.