• PK Anglický jazyk

    •  

     PREDMETOVÁ KOMISIA ANGLICKÝ JAZYK

      

     Predmetová komisia Anglický jazyk vznikla na základe členenia predmetov podľa Štátneho vzdelávacieho programu gymnázií v SR a  v školskom roku 2021/2022 sú jej súčasťou tieto predmety:

     • Anglický jazyk
     • Konverzácia v anglickom jazyku
     • Anglofónna literatúra
     • Kultúra a život anglofónnych krajín

      

     Členovia predmetovej komisie Anglický jazyk:

     Mgr. Ondrej Halan ANJ – OBN

     Mgr. Andrea Jakubíková ANJ- FRJ

     Mgr. Angelika Juhás ANJ

     Mgr. Eva Kelemen ANJ – VYV

     Mgr. Jarmila Klementová ANJ - SPJ

     Mgr. Dominika Kondrátová PhD. ANJ - TSV

     Mgr. Dana Kratochvílová PhD. ANJ - ESV

     Mgr. Ján Lukáč ANJ – NEJ

     Mgr. Martina Luptovská ANJ – CHE

     Mgr. Marek Palov ANJ

     Mgr. Ľubomíra Pažická ANJ - BIO

     Mgr. Lukáš Schmidt  ANJ – GEO

     Mgr. Arthur John Paul Wood ANL

     Mgr. Zdena Zimanová ANJ-RUJ

      

     Prioritným cieľom vyučovania anglického jazyka nie je iba formálne zvládnutie jazykového systému, osvojenia si určitej slovnej zásoby  a gramatických štruktúr, ale aj schopnosť správne použiť anglický jazyk v autentických, životných situáciách ako napr. hľadanie zamestnania v zahraničí, spontánna komunikácia s cudzincami, porozumenie televízneho a rozhlasového vysielania, čítanie dennej tlače, orientácia v cudzom meste, vyhľadávanie základným informácií a pod.

     Vyučovanie anglického jazyka  sleduje ako svoj základný cieľ komunikatívnu zložku. Pomocou tejto zložky spoznáva žiak podmienky života, hodnoty, reálie a zvyklosti iných krajín a oboznamuje sa s multikultúrnou  spoločnosťou

     Kritériá hodnotenia a klasifikácie  vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie  žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Podrobné kritériá pre jednotlivé predmety sú vypracované v ŠkVP.

     Úlohy a ciele vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj plánované aktivity pre jednotlivých členov PK sú podrobne rozpracované v pláne PK Anglický jazyk. Sú v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a so Sprievodcom školským rokom 2021/2022. Konkrétna realizácia úloh a cieľov je prispôsobená podmienkam školy a záujmom žiakov.