• PK Anglický jazyk

    •  

     PREDMETOVÁ KOMISIA ANGLICKÝ JAZYK

      

     Predmetová komisia Anglický jazyk vznikla na základe členenia predmetov podľa Štátneho vzdelávacieho programu gymnázií v SR a  v
     školskom roku 2022/2023 sú jej súčasťou tieto predmety:
      Anglický jazyk
      Konverzácia v anglickom jazyku
      Anglofónna literatúra
      Jazykové zručnosti v anglickom jazyku

      
     Členovia predmetovej komisie Anglický jazyk:
     Mgr. Soňa Lujza Dzurňáková ANJ
     Mgr. Svätobor Dudík ANJ
     Mgr. Andrea Jakubíková ANJ - FRJ
     Mgr. Angelika Juhás ANJ - vedúca PK
     Mgr. Eva Kelemen ANJ – VYV
     Mgr. Jarmila Passeron ANJ - SPJ
     Mgr. Dana Kratochvílová PhD. ANJ - ESV
     Mgr. Martina Luptovská ANJ – CHE
     Mgr. Marek Palov ANJ
     Mgr. Ľubomíra Pažická ANJ - BIO
     Mgr. Lukáš Schmidt  ANJ – GEO
     Mgr. Arthur John Paul Wood ANL
     Mgr. Zdena Zimanová ANJ - RUJ

      
     Prioritným cieľom vyučovania anglického jazyka nie je iba formálne zvládnutie jazykového systému, osvojenia si určitej slovnej zásoby
     a gramatických štruktúr, ale aj schopnosť správne použiť anglický jazyk v autentických, životných situáciách ako napr. hľadanie zamestnania v zahraničí, spontánna komunikácia s cudzincami, porozumenie televízneho a rozhlasového vysielania, čítanie dennej tlače, orientácia v cudzom meste, vyhľadávanie základným informácií a pod.


     Vyučovanie anglického jazyka  sleduje ako svoj základný cieľ komunikatívnu zložku. Pomocou tejto zložky spoznáva žiak podmienky
     života, hodnoty, reálie a zvyklosti iných krajín a oboznamuje sa s multikultúrnou  spoločnosťou Kritériá hodnotenia a klasifikácie  vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie  žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Podrobné kritériá pre jednotlivé predmety sú vypracované v ŠkVP.

     Úlohy a ciele vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj plánované aktivity pre jednotlivých členov PK sú podrobne rozpracované v pláne PK Anglický jazyk. Sú v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a so Sprievodcom školským rokom 2021/2022. Konkrétna realizácia úloh a cieľov je prispôsobená podmienkam školy a záujmom žiakov.