Navigácia

7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

Učebný plán - Študijný odbor  7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium

     

platný od 1.9.2015

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Počet hodín

 

 

 

 

 Jazyk a komunikácia

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

4

12 + 4

Druhý vyučovací jazyk (a)

10

4

4

2+2

2+2

22+4

Cudzí jazyk (a)

3

3

3

1+2

2

10+4

Konverzácia v anglickom jazyku (c, g3)

2

2

0

0

0/4

4+0/4

Anglická literatúra (c,e)

0

0

0

2

2

4

Konverzácia v nemeckom jazyku(g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Konverzácia vo francúzskom jazyku( g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Konverzácia v ruskom jazyku  (g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

 

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

Matematika  (b2,  e g3)

2+1

4

3

3

0/4

12+1+0/4

Informatika (a, g3)

2

1

1

0

0/2

3+1+0/2

Seminár z matematiky( g1 g2 )

0

0

0/2

0/2

0

0/4

Cvičenia z matematiky (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

Programovanie (g3)

0

0

0

0

0/2

0/2

 

 

 

Človek a príroda

 

Fyzika (b4,e, g3)

0

2

2

1+1

0/4

5+1+ 0/4

Chémia (b2, e, g3)

0

2

2

1+1

0/4

5+10/4

Biológia (b3,d,e,g3)

0

2

3

1+1

0/2/4

6+1+0/2/4

Prírodovedný seminár (g1,g2)

0

0

 

0/2

 

0/2

0

0/4

Seminár z biológie(e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Úvod do prírodných vied (c,e)

2

0

0

0

0

0+2

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis (e,g3)

0

2

2

2

0/2/4

6 + 0/2/4

Geografia (e, g3)

0

1

2

1+1

0/2/4

4+1+ 0/2/4

Občianska náuka ( c,e,g3)

0

0

2

1+1

0/2/4

3+1+0/2/4

Regionálna výchova

0,5

0

0

0

0

0+0,5

Úvod do humanitných vied (c,e)

2

0

0

0

0

0+2

Spoločenskovedný seminár (g1,g2)

0

0

0/2

0/2

0

0/4

Seminár z občianskej náuky (e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Seminár z dejepisu(e,g3)

0

0

0

0

0/2/4

0/2/4

Ekonomika( g3)

0

0

0

0

0/4

0/4

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra (e)

0

1

1

0

0

2

 

Človek a hodnoty

Etická výchova/Náboženská výchova (a)

1

1

0

0

0

2

Osobnostný a sociálny rozvoj

0+0,5

0

0

0

0

0+0,5

 Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova(a)

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

Spolu

Povinné hodiny spolu

 

23

28

29

18

4

102

Disponibilné hodiny určené všetkým žiakom

8

2

1

11

10

32

Disponibilné hodiny, ktoré si žiak vyberá z ponuky ( g)

0

0

2

2

16

20

Disponibilné hodiny spolu

8

2

3

13

26

52

Počet hodín spolu

31

30

32

31

30

154

 

Kurz na ochranu zdravia a života

0

0

3x6

0

0

18

 

 

 

Poznámky k učebnému plánu

 

 1. Vyučovacia hodina  v tomto popise  učebného plánu trvá 45 minút.
 2. Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa platnej legislatívy a podmienok školy.

            (a)  Povinné delenie tried

             - Trieda sa delí na skupiny na každej hodine podľa platnej legislatívy.

 -  Predmety etická a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách podľa platných 

     predpisov. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj

     žiakov z rôznych ročníkov.

 -  Pri vyučovaní predmetu informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.

 - V predmete telesná a športová výchova sa trieda delí na chlapcov a dievčatá. Pri nedostatku žiakov v skupine možno spájať skupiny z iných tried tak, aby výsledný počet žiakov neprekračoval platné predpisy. Kurz na ochranu života a zdravia  sa organizuje v 3.ročníku v trvaní troch dní po 6 hodín. V 1.ročníku absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na turistiku, v 2. ročníku kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky kurz, snowboardový kurz).

      (b)  Trieda sa na jednej hodine v týždni  v jednom ročníku delí na skupiny.

      (b1) – delená hodina  v 1.ročníku

      (b2) – delená hodina  v 2.ročníku

      (b3) – delená hodina  v 3.ročníku 

      (b4) – delená hodina  v 4.ročníku

      (c)  Trieda sa delí na skupiny podľa potrieb

      (d)  Trieda sa na jednej hodine týždenne delí na skupiny, delené hodiny sa využívajú na praktické a laboratórne cvičenia

 1. Minimálny počet predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku je 3 vyučovacie predmety, pričom druhý vyučovací jazyk nepatrí do tejto skupiny predmetov, t.j. 3 vyučovacie predmety sú vyučované v druhom vyučovacom jazyku a ďalej samostatný druhý vyučovací jazyk.
 2. V prvom ročníku je rámcový učebný plán koncipovaný tak, aby obsahoval minimálne 8 vyučovacích hodín v predmete druhý vyučovací jazyk. V ďalších ročníkoch predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku sa učia v minimálnej týždennej hodinovej dotácii 35 vyučovacích hodín spolu v 2. Až 5.ročníku tak, aby bolo žiakom umožnené dosiahnuť komunikačnú úroveň druhého vyučovacieho jazyka C1. Každý predmet vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku sa vyučuje minimálne dva roky súvisle a do tohto obdobia možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania, prípadne predmetu, ktorý súvisí s príslušnou vzdelávacou oblasťou.

 (e) Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku

 Riaditeľ školy na začiatku školského roka rozhodne o vyučovacom jazyku predmetov.

 1. Druhým vyučovacím jazykom je anglický jazyk.

      Cudzie jazyky – vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký, francúzsky, ruský   

      a španielsky.

 1. Rozdelenie voliteľných hodín:

           (g) – Žiak si vyberá voliteľné hodiny zo zoznamu voliteľných predmetov. Zoznam

                   voliteľných predmetov je súčasťou ročného plánu školy. Škola pre daný školský

                   rok ponúka  voliteľné predmety na základe záujmu žiakov, personálnych

                   a materiálnych podmienok.

      (g1) – voliteľný predmet v 3.ročníku

      (g2) – voliteľný predmet vo 4.ročníku

      (g3) – voliteľný predmet v 5.ročníku

 1.     Spôsob klasifikácie predmetu je uvedený v učebných osnovách príslušného predmetu.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria