Navigácia

7902 J gymnázium

Učebný plán - Študijný odbor  7902 J gymnázium

 

platný  od 1.9.2015               

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Počet hodín

 

 

1.

2.

3.

4.

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk (a)

4

4

3+1

3+1

14+2

Druhý cudzí jazyk (a)

3

3

3

3

12

Seminár zo slovenského jazyka (d3)

0

0

0

0/4

0/4

Konverzácia v anglickom jazyku (d3)

0

0

0

0/4

0/4

Konverzácia v nemeckom jazyku (d3)

0

0

0

0/2

0/2

Konverzácia vo francúzskom jazyku (d3)

0

0

0

0/2

0/2

Konverzácia v ruskom jazyku (d3)

0

0

0

0/2

0/2

Matematika a práca s informáciami

Matematika (b2, , d3)

4+0,5

4

4

0/4

12+0,5+0/4

Informatika (a, d3)

2

1

1

0/2

3+1+0/2

Seminár z matematiky (d1,d2)

0

0/2

0/2

0

0/4

Cvičenia z matematiky (d3)

0

0

0

0/2

0/2

Programovanie (d3)

0

0

0

0/2

0/2

Človek a príroda

Fyzika (b3, d3)

2

2

1+1

0/4

5+1+0/4

Chémia (b1, d3)

2

2

1+1

0/4

5+1+0/4

Biológia (b2,c, d3)

2

3

1+1

0/4

6+1+0/4

Prírodovedný seminár (d1,d2)

0

0/2

0/2

0

0/4

Človek a spoločnosť

Dejepis (d3)

2

2

2

0/4

6+ 0/4

Geografia (d3)

1

2

1+1

0/4

4+1+0/4

Občianska náuka (d3)

0

1

2

0/4

3+ 0/4

Spoločenskovedný seminár (d1,d2,)

0

0/2

0/2

0

0/4

Ekonomika (d3)

0

0

0

0/4

0/4

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra

2

0

0

0

2

Človek a hodnoty

Etická výchova/Náboženská výchova (a)

1

1

0

0

2

Osobnostný a sociálny rozvoj

0+0,5

0

0

0

0+0,5

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova (a)

2

2

2

2

8

SPOLU

Povinné hodiny spolu

30

30

23

11

94

Disponibilné hodiny  určené všetkým žiakom

1

0

6

1

8

Disponibilné  hodiny, ktoré si žiak vyberá z ponuky ( d)

0

2

2

18

22

Disponibilné hodiny spolu

1

2

8

19

30

Počet hodín spolu

31

32

31

30

124

Kurz na ochranu zdravia a života

0

0

3x6

0

18

 

Poznámky k učebnému plánu

 1.      Vyučovacia hodina  v tomto popise  učebného plánu trvá 45 minút.

2.      Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa platnej legislatívy a podmienok školy.

       (a)  Povinné delenie tried

            - Trieda sa delí na skupiny na každej hodine podľa platnej legislatívy.

- Predmety etická a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách podľa platných predpisov. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.

- Pri vyučovaní predmetu informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.

- V predmete telesná a športová výchova sa trieda delí na chlapcov a dievčatá. Pri nedostatku žiakov v skupine možno spájať skupiny z iných tried tak, aby výsledný počet žiakov neprekračoval platné predpisy. Kurz na ochranu života a zdravia  sa organizuje v 3.ročníku v trvaní troch dní po 6 hodín. V 1.ročníku absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na turistiku, v 2. ročníku kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky kurz, snowboardový kurz).

 (b)  Trieda sa na jednej hodine v týždni  v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny.

 (b1) – delená hodina v 1.ročníku

 (b2) – delená hodina v 2.ročníku

 (b3) – delená hodina v 3.ročníku

 (c)  V predmete biológia sa delená hodina v druhom ročníku využíva  na realizáciu  

         experimentov.

3.      Prvý cudzí jazyk – vyučuje sa jeden z jazykov: anglický,  nemecký, druhý cudzí jazyk – vyučuje sa jeden z jazykov : anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky.

4.      Rozdelenie voliteľných disponibilných hodín:

      (d) – Žiak si vyberá  hodiny zo zoznamu voliteľných predmetov. Zoznam voliteľných

              predmetov je súčasťou ročného plánu školy, Škola pre daný školský rok ponúka

              voliteľné predmety na základe záujmu žiakov, personálnych a materiálnych

              podmienok.

(d1) – voliteľný predmet v 2.ročníku

(d2) – voliteľný predmet v 3.ročníku

(d3) – voliteľný predmet vo 4.ročníku

5.      Spôsob klasifikácie predmetu je uvedený v učebných osnovách príslušného predmetu

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria