Navigácia

Študijný odbor: gymnázium - bilingválne  štúdium  7902 J 74

 

V školskom roku 2010/2011  sa na našej škole otvoril nový študijný odbor – anglicko – slovenské bilingválne štúdium .

 Štúdium je päťročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí.   

Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium. Jeho ambíciou je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí. 

Dosiahnutiu tohto cieľa bude napomáhať predovšetkým školský vzdelávací program. Tento dáva žiakovi možnosť formou povinných predmetov získať kvalitný základ vo všeobecno – vzdelávacích premetoch a zároveň sa profilovať výberom zo širokej ponuky voliteľných a nepovinných predmetov.

Prvý ročník bilingválnej formy štúdia je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, ktorá vytvára predpoklady na úspešné štúdium odborných predmetov v anglickom jazyku v nasledujúcich ročníkoch.

V prvom ročníku majú žiaci týždenne 16 hodín anglického jazyka.

 

Celoročný program  výučby anglického jazyka je rozdelený nasledovne:
Course Book Classes / Anglický jazyk

Hlavnou učebnicou v prvom ročníku je Success pre-intermediate. Žiaci si počas týchto hodín precvičujú základné jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. V ďalších ročníkoch žiaci preberú učivo z učebníc tohto kurzu na úrovni intermediate, upper-intermediate a iných učebníc na úrovni advanced, ktoré umožnia úspešne absolvovať maturitnú skúšku na úrovni C1.

 

Conversation / Konverzácia v anglickom jazyku

Náplňou vyučovacích hodín je  precvičovanie rôznych komunikačných situácií,
diskusie o kontroverzných témach, vzťahoch, etike a náboženstve, o sociálnych problémoch, aktuálnych spoločenských, politických a kultúrnych udalostiach, príprava na interakciu v inom kultúrnom a jazykom prostredí.

Cieľom hodín je podporiť komunikačné zručnosti (speaking skills).

 

 

Introduction  to Natural Sciences / Úvod do štúdia prírodných vied

Cieľom hodín je príprava žiakov na štúdium prírodných vied v anglickom jazyku, získanie základnej slovnej zásoby v oblasti prírodných vied, osvojenie si kompetencií ako pripraviť, viesť a vyhodnocovať jednoduché experimenty.

 

Introduction  to Social Sciences / Úvod do štúdia humanitných vied

Náplňou vyučovacích hodín je osvojenie si základnej slovnej zásoby v oblasti humanitných vied, štúdium literatúry faktu, práca so sekundárnymi zdrojmi, zhromažďovanie, triedenie a analýza informácií.


           V druhom až piatom  roku štúdia získavajú žiaci vedomosti v súlade s učebnými plánmi a osnovami pre jednotlivé ročníky, pričom určené všeobecno-vzdelávacie predmety: geografia, matematika, biológia, dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra  študujú čiastočne alebo úplne v anglickom jazyku.

Samostatné hodiny anglického jazyka sa vnútorne sa členia na:

¨       Course Book Classes

¨       Konverzačné a doplnkové hodiny podľa výberu (Creative English – Kreatívna angličtina, Business Studies – obchodná a ekonomická angličtina).

V piatom ročníku sa zintenzívni príprava na maturitnú skúšku a štátnu jazykovú skúšku. Hodinová dotácia ANJ sa člení na:

¨       Course Book Classes

¨       Revision Seminar maturitný seminár

Doplnkovými formami štúdia v ročníkoch 2. – 4. sú komunikácia v rámci medzinárodných projektov Comenius a UNESCO a poznávacie a študijné jazykové pobyty podľa záujmu a možností.

 

         

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria