Navigácia

Študijný odbor: gymnázium - bilingválne  štúdium  7902 J 74, sekcia anglicko - slovenská


V školskom roku 2010/2011  sa na našej škole otvoril nový študijný odbor – anglicko – slovenské bilingválne štúdium.

Štúdium je päťročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí.   

Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium.

Jeho ambíciou je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v anglickom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí. 

Dosiahnutiu tohto cieľa bude napomáhať predovšetkým školský vzdelávací program. Tento dáva žiakovi možnosť formou povinných predmetov získať kvalitný základ vo všeobecno-vzdelávacích premetoch a zároveň sa profilovať výberom zo širokej ponuky voliteľných a nepovinných predmetov.

Prvý ročník bilingválnej formy štúdia je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, ktorá vytvára predpoklady na úspešné štúdium odborných predmetov v anglickom jazyku v nasledujúcich ročníkoch.

V prvom ročníku majú žiaci týždenne 16 hodín anglického jazyka.

Na začiatku každého školského roku si žiaci overujú svoje schopnosti a zručnosti z anglického jazyka formou testu, ktorého výsledky im slúžia ako informácia o jazykovej úrovni, ktorú dosiahli.

 

Celoročný program  výučby anglického jazyka je rozdelený nasledovne:

Course Book Classes/Anglický jazyk                                              Complete PET the First EditionComplete First the Second EditionComplete Advanced the Second Edition

Hlavnou učebnicou v prvom ročníku je Complete (PET/FIRST). Žiaci si počas týchto hodín precvičujú základné jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. V ďalších ročníkoch si žiaci osvojujú učivo z učebníc tohto kurzu (FCE,CAE) na úrovni intermediate, upper-intermediate a  advanced, ktoré umožnia úspešne absolvovať maturitnú skúšku na úrovni C1.

 

Conversation/Konverzácia v anglickom jazyku

Náplňou vyučovacích hodín je  precvičovanie rôznych komunikačných situácií,
diskusie o kontroverzných témach, vzťahoch, etike a náboženstve, o sociálnych problémoch, aktuálnych spoločenských, politických a kultúrnych udalostiach, príprava na interakciu v inom kultúrnom a jazykom prostredí.

Cieľom hodín je podporiť komunikačné zručnosti (speaking skills).

 

Writing/Písanie

Cieľom hodín je rozvoj rôznych foriem čítania a písania žiakov v anglickom jazyku a tvorba vlastného čitateľského denníka a denníka anglicky píšucich autorov. Svoju vlastnú tvorbu majú  možnosť  žiaci  publikovať v školskom časopise.

 

Introduction  to Natural Sciences / Úvod do štúdia prírodných vied

Cieľom hodín je príprava žiakov na štúdium prírodných vied v anglickom jazyku, získanie základnej slovnej zásoby v oblasti prírodných vied, osvojenie si kompetencií ako pripraviť, viesť a vyhodnocovať jednoduché experimenty.

 

Introduction  to Social Sciences/Úvod do štúdia humanitných vied

Náplňou vyučovacích hodín je osvojenie si základnej slovnej zásoby v oblasti humanitných vied, štúdium literatúry faktu, práca so sekundárnymi zdrojmi, zhromažďovanie, triedenie a analýza informácií.


           V druhom až piatom  roku štúdia získavajú žiaci vedomosti v súlade s učebnými plánmi a osnovami pre jednotlivé ročníky, pričom určené všeobecno-vzdelávacie predmety: geografia, biológia, dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra, etická výchova  študujú čiastočne alebo úplne v anglickom jazyku.    

Samostatné hodiny anglického jazyka sa vnútorne sa členia na:

 • Course Book Classes
 • Konverzačné a doplnkové hodiny podľa výberu a záujmu žiakov (Business Studies – obchodná a ekonomická angličtina).

V štvrtom a piatom ročníku sa zintenzívni príprava na maturitnú skúšku a štátnu jazykovú skúšku. Hodinová dotácia ANJ sa člení na:

 • Course Book Classes
 • Revision Seminar maturitný seminár
 • English literarature

Doplnkovými formami štúdia v ročníkoch 2. – 4. sú komunikácia v rámci medzinárodných projektov Erasmus+ a UNESCO a poznávacie a študijné jazykové pobyty podľa záujmu a možností.

 

Žiaci sa v priebehu roka majú možnosť zapojiť do nasledovných  aktivít a súťaží.

 

 Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je každoročná školská aktivita, počas ktorej si pripomíname potrebu znalosti cudzích jazykov, myšlienky európskej integrácie a spolupráce, multikulturality a tolerancie vo forme prednášok, prezentácii a aktivít  žiakov a učiteľov o ich skúsenostiach z pobytov v zahraničí.

 

Súťaž Mladý prekladateľ

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici organizuje pre žiakov všetkých ročníkov školskú jednodennú súťaž v preklade anglických textov.

 

Olympiáda v cudzích jazykoch

Každý školský rok sa koná súťaž Olympiáda v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku. Žiaci súťažia v troch kategóriách:

2A - žiaci 1. a 2. ročníka

2B - žiaci 3. a 4. ročníka

2C- žiaci bilingválneho štúdia a žiaci 1. až 4. ročníka klasického štúdia, ktorí strávili v krajine, kde sa hovorí daným cudzím jazykom viac ako dva mesiace. Žiaci absolvujú písomný jazykový test (počúvanie, gramatika, slovná zásoba a porozumenie písaného textu). Ústna časť sa skladá zo situačného dialógu a z príbehu vymysleného na základe obrázku.

Najlepší žiak z každej skupiny postupuje do vyššieho kola.

 

Súťaž v písaní anglických esejí                                                                             

Žiaci sa každoročne zúčastňujú súťaže v písaní anglických esejí – English Essay Competition, pričom súťažia v troch kategóriách:

Mladší (1., 2. ročník), starší (3., 4. ročník), anglofónni (žiaci, ktorí strávili v anglicky hovoriacej krajine viac ako 4 mesiace).

 

Súťaž v ovládaní anglických fráz a idióm

            Žiaci v priebehu školského roka dostanú zoznam najpoužívanejších anglických fráz a idióm,  ktoré sa do istého termínu majú naučiť. Ich znalosti si majú možnosť preveriť  v horeuvedenej súťaži.

 

Anglické divadlo

            Žiaci, ktorí chcú rozvíjať  svoj herecký talent a svojou účasťou prispieť k tvorbe divadelného predstavenia sú vítaní a samozrejme tí, ktorí nemajú toľko odvahy sú pozvaní ako hostia.

 

Shakespeare´s Day

            V školskom roku 2015/2016  sa konal 1. ročník Shakespeare´s Day pri príležitosti 400. výročia úmrtia jedného z najväčších spisovateľov sveta Williama Shakespeara. Naši žiaci vďaka svojmu všestrannému talentu predviedli úžasné umelecké predstavenie v anglickom jazyku. Mnohí žiaci vystúpili aj so svojimi vlastnými básňami v anglickom jazyku.

 

Študijný odbor: gymnázium - bilingválne  štúdium  7902 J 74, sekcia rusko - slovenská

 

V školskom roku 2019/2020  sa na našej škole otvoril nový študijný odbor –rusko – slovenské bilingválne štúdium.

Štúdium je päťročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi vzdelávania doma i v zahraničí.   

Učebný plán tohto študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium.

Jeho ambíciou je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v ruskom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí. 

Dosiahnutiu tohto cieľa bude napomáhať predovšetkým školský vzdelávací program. Tento dáva žiakovi možnosť formou povinných predmetov získať kvalitný základ vo všeobecno-vzdelávacích premetoch a zároveň sa profilovať výberom zo širokej ponuky voliteľných a nepovinných predmetov.

Prvý ročník bilingválnej formy štúdia je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, ktorá vytvára predpoklady na úspešné štúdium odborných predmetov v ruskom jazyku v nasledujúcich ročníkoch.

V prvom ročníku majú žiaci týždenne 16 hodín ruského jazyka.

 

Žiaci sa v priebehu roka majú možnosť zapojiť do nasledovných  aktivít a súťaží.

 

 Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je každoročná školská aktivita, počas ktorej si pripomíname potrebu znalosti cudzích jazykov, myšlienky európskej integrácie a spolupráce, multikulturality a tolerancie vo forme prednášok, prezentácii a aktivít  žiakov a učiteľov o ich skúsenostiach z pobytov v zahraničí.

 

Olympiáda v cudzích jazykoch

Každý školský rok sa koná súťaž Olympiáda v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku. Žiaci súťažia v troch kategóriách:

2A - žiaci 1. a 2. ročníka

2B - žiaci 3. a 4. ročníka

2C- žiaci bilingválneho štúdia a žiaci 1. až 4. ročníka klasického štúdia, ktorí strávili v krajine, kde sa hovorí daným cudzím jazykom viac ako dva mesiace. Žiaci absolvujú písomný jazykový test (počúvanie, gramatika, slovná zásoba a porozumenie písaného textu). Ústna časť sa skladá zo situačného dialógu a z príbehu vymysleného na základe obrázku.

Najlepší žiak z každej skupiny postupuje do vyššieho kola.

 

Ruské slovo

Súťaž talentovaných žiakov,ktorí súťažia v prednese umeleckého textu ,poézie alebo prózy alebo v interpretácii piesne podľa vlastného výberu v ruskom jazyku, a taktiež vo vlastnej tvorbe v ruskom jazyku.
Vedomostné a jazykové on-line súťaže preveria vedomosti žiakov z ruských reálií, znalosť prírodovedných predmetov ako aj úroveň ovládania jazyka. Žiaci sa otestujú a zároveň sa môžu porovnať so svojimi rovesníkmi.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria