Navigácia

Študijné odbory:       

 štvorročný študijný odbor 7902J 00 gymnázium

 päťročný študijný odbor 7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium - sekcia slovensko- anglická

                                                                                        

Kritériá pre prijatie na obe formy štúdia určuje riaditeľ školy v súlade s usmernením MŠ SR a sú zverejňované na stránke školy: www.gymbs.edupage.org

 

Charakteristika školy:

Gymnázium A. Kmeťa je stredná všeobecno-vzdelávacia škola, ktorá sa nachádza v historickom banskom meste Banská Štiavnica a má skôr vidiecky charakter. Približne polovicu jej študentov tvoria žiaci, dochádzajúci z okolitých obcí a miest,  vzdialených od 10 až 50 km. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu a dobré meno školy nie sú výnimkou ani študenti zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Tieto skutočnosti zakladajú dôležité východiská pri formovaní a profilácii školy, hlavnou úlohou ktorej je vybaviť študentom čo najflexibilnejšími kompetenciami a zručnosťami tak, aby sme v žiadnom smere nelimitovali ich výber ďalšieho vysokoškolského štúdia, aby sme ich dostatočne pripravili na vzdelávanie sa v akomkoľvek odbore.

Počet tried v oboch formách štúdia je v súčasnosti 14.

Nadaným žiakom sa venuje dostatočná individuálna pozornosť a starostlivosť, o čom svedčia aj výsledky našich študentov v rôznych predmetových olympiádach, či súťažiach.

01.júna 1999 Gymnázium Andreja Kmeťa na základe predloženého projektu rozvoja a smerovania získalo titul Škola UNESCO. Týmto sa škola zaradila do medzinárodnej siete edukačných zariadení smerujúcich vzdelávací proces k medzinárodnému porozumeniu a spolupráci. Rozvíjajúc princípy UNESCO je školou otvorenou, formujúcou mladú generáciu v duchu tolerancie, humanizmu a demokratických princípov.

V súčasnosti je škola zapojená do viacerých projektov na rozvoj a skvalitňovanie výučby hlavne pri použití IKT finančne podporovaných EÚ( Modernizácia vyučovania na stredných školách, Tvorba školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT, Škola budúcnosti, Fit učiteľa)

 

 

Filozofia školy

  „ Výchova čistá a prostá, ideálom ktorej je dobrý, múdry a šťastný človek.“

Výchovno-vzdelávací  proces vychádza z koncepcie tvorivo – humanistickej výchovy. V centre pozornosti je žiak – jeho potreby a záujmy, požiadavky rodičov i vysokých škôl.

Škola naplno využíva možnosť vytvárať svoj profil prostredníctvom školského vzdelávacieho programu pre obe formy štúdia, ktorý je orientovaný na prepojenie školy s celoživotným vzdelávaním a praxou. Tento program dáva možnosť študentom profilovať sa na základe vlastných záujmov a schopností.

V záujme kvalitnej prípravy pre vysokoškolské štúdium všetkých zameraní  poskytujeme široký základ vedomostí v slovenskom jazyku a literatúre, v cudzích jazykoch, v matematike Za prvoradé považujeme u študentov rozvíjať kritické myslenie, kreativitu, schopnosť riešiť problémy, objektívne hodnotiť situáciu, prijímať riešenia , prezentovať výsledky svojej práce, nachádzať východiská.

 

 

Materiálno-technické vybavenie školy:

V súčasnej dobe škola sídli v dvoch chodbou prepojených budovách, z ktorých jedna je majetkom VÚC Banská Bystrica a druhá je majetkom Rímsko-katolíckej cirkvi. Gymnázium Andreja Kmeťa v nej má prenajatú časť priestorov, ktoré predstavujú fyzikálne laboratórium a 8 učební. V budove samotného gymnázia sú umiestnené ďalšie učebne, kancelárske priestory, riaditeľstvo školy, zborovňa, kabinety, jazykové laboratórium, chemické laboratórium, 2 poloodborné učebne chémie a biológie, 2 učebne slúžiace na výučbu IKT, gymnastický telocvičný priestor a šatne. Počet učební je pre súčasný stav študentov dostačujúci..

Priestory a vybavenie laboratórií plne vyhovujú potrebám gymnaziálneho štúdia. Na hodinách laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a biológie študenti pracujú v dvoch moderných laboratóriách, kde je k dispozícii okrem bežných aj trinokulárny mikroskop s možnosťou snímať prácu kamerovým systémom, dva veľké hvezdárske ďalekohľady a pod.

Vybavenie školy počítačovou technikou je na dostatočnej úrovni, študenti majú neobmedzený prístup k využívaniu internetu. Škola má k dispozícii 2 polyfunkčné učebne vybavené audiovizuálnou technikou, ktoré slúžia na zavádzanie nových foriem výučby vo všetkých predmetoch. V marci 2007 škola dostala ako dar od vlády Taiwanskej republiky 16 osobných počítačov, interaktívnu tabuľu a bezdrôtové pripojenie k sieti. Uvedená technika tvorí základ jazykového laboratória.

 

 

Mimovyučovacie aktivity:

Škola sa zapája do mnohých národných i medzinárodných projektov, súťaží, prehliadok a iných aktivít.

Medzi medzinárodné projekty, v ktorých študenti majú možnosť uplatňovať  a rozvíjať databázu vedomostí, ale aj získavať nové zručnosti, nadviazať priateľstvá a spoluprácu so zahraničnými partnermi, majú možnosť zoznámiť sa so základmi vedeckej práce, učia sa fakty overovať a následne výsledky svojej práce prezentovať doma aj v zahraničí, patria projekty v rámci Programu celoživotného vzdelávania – COMENUIS  a   participačné projekty UNESCO.

V nedávnom období sme realizovali finálne práce na projekte COMENIUS: Voda – zázrak života, na ktorom sme spolupracovali  s partnermi z Turecka, Írska, Talianska, Rumunska.

Dvojročný participačný projekt UNESCO pod názvom  Zachovávaj, chráň a rozvíjaj dedičstvo svojich predkov má za úlohu zviditeľniť hmotné a nehmotné dedičstvo najmä v lokalite Banská Štiavnica a okolí  a následne urobiť porovnanie získaných vedomostí a materiálov s partnermi zo zahraničia. Práca sa realizovala v dvoch sekciách: prírodovednej a etnografickej.

 

Snahou pedagógov je viesť študentov k samostatnej práci pri získavaní nových zručností čoho dôkazom je tradícia Projektového dňa, počas ktorého študenti 3. ročníkov  verejne prezentujú výsledok celoročnej práce nad témami, ktoré si sami zvolia. Prezentácie projektových prác   sa realizujú v niekoľkých odborných sekciách, pred odbornou komisiou. Našim cieľom je prácu na projektových prácach rozšíriť aj na študentov nižších ročníkov a zrealizovať verejné prezentácie pre širokú rodičovskú verejnosť.

 Veľmi dôležitou sa javí aj spolupráca s vysokými školami ako napr: s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave , ktorá realizovala smerom k stredným školám projekt ProVek – propagácia vedeckej kariéry v oblasti prírodných vied, kde formou videokonferencií predstavovala zaujímavé témy z oblasti prírodovedného poznania. U našich študentov sa táto možnosť on-line sledovať prednášky a experimenty a následne sa priamo zapojiť do diskusie stretla s veľkým záujmom.

Škola už niekoľko rokov spolupracuje s Ligou proti rakovine SR   a pravidelne realizuje aktivity cieľom ktorých je vzbudiť a vypestovať u študentov záujem o vlastné zdravie, poukázať na zásadný význam zdravého spôsobu života ako určujúceho spôsobu prevencie, informovať študentov o rizikových faktoroch onkologických ochorení. Onkologická výchova sa nevyučuje ako samostatný predmet ale je realizovaná v rámci hodín biológie, ekológie, semináru z biológie a predovšetkým v mimoškolskej činnosti.  A tak sa pravidelne na škole realizujú Týždeň proti rakovine, Deň jabĺk, Deň zdravia a zdravej výživy, Nefajčiarsky deň,  Gymnaziálna kvapka krvi a Deň narcisov.

 

Každá z uvedených aktivít umožňuje študentom profilovať sa, orientovať sa v rôznych vedných disciplínach, určovať si  smer ďalšieho vysokoškolského pôsobenia.

 

Okrem práce na medzinárodných projektoch sa študenti zúčastňujú krúžkovej činnosti, v takých krúžkoch ako: astronomický, turistický, chemický, jazykové krúžky – francúzsky jazyk, španielsky jazyk,  krúžok priateľov matematiky, stolnotenisový krúžok, lyžiarsky a historický.

Popularite sa tešia aj  všetky druhy predmetových olympiád a odborných súťaží.

 

Škola poskytuje veľmi dobré podmienky pre kompenzáciu duševného zaťaženia rôznymi telovýchovnými aktivitami. Pre telovýchovnú a športovú činnosť slúžia 2 viacúčelové športové ihriská, gymnastická telocvičňa, telocvičňa pre športové hry a posilňovňa. V rámci hodín TV žiaci navštevujú aj neďalekú plaváreň. Škola organizuje lyžiarske kurzy, hodiny tel. výchovy v plavárni, turistické a cykloturistické akcie,  cez zimné a jarné prázdniny lyžiarske zájazdy, cez letné prázdniny kondično-relaxačné pobyty pri mori. Žiaci sa zapájajú do rôznych športových súťaží / cezpoľný beh, volejbal, basketbal, stolný tenis, futbal, atletika/.

Nemalé finančné prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu  a na mimoškolskú činnosť škola získava z príspevkov rodičov, sponzorov a darcov.

 

Ubytovanie -     dochádzajúci študenti sú ubytovaní v domovoch mládeže, ktorých zriaďovateľom je VÚC Banská Bystrica.

Mesto Banská Štiavnica   ponúka študentom viacero možností kultúrneho a športového vyžitia sa. Je tu niekoľko múzeí, kino, mládežnícke kluby, diskotéky, štadión, krytá plaváreň, niekoľko ihrísk a telocviční.

 

 Kontakt:

 

Riaditeľ školy:           PhDr. Renata Mikulášová

                                   e-mail: schranka@gymbs.sk

Výchovný poradca:   Mgr. Miroslava  Kováčová

           

Gymnázium Andreja Kmeťa

A. Gollnerovej – Gwerkovej 6

969 17 Banská Štiavnica

tel:  +421 45 6920593

fax: +421 45 6920592

www.gymbs.edupage.org

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria