Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Deň narcisov

Tento rok už po 20-ty raz zakvitnú ulice miest   a obcí celého Slovenska žltými narcismi.  Jediná  verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti  rakovine – Deň narcisov 2016  sa bude konať  v piatok   15. apríla. Pred 20 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. Počas rokov sa  tento projekt   vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.     

 Deň narcisov je jeden deň v roku, kedy pomôcť je veľmi jednoduché a nevyžaduje od nikoho veľa plánovania či času. Všetky vyzbierané finančné príspevky LPR SR vracia do spoločnosti a do vlastných projektov, ktorými priamo poskytuje služby a pomáha tým, ktorí bojujú s rakovinou.

 • psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života i života ich najbližších,
 • výchova, informovanosť a prevencia zameriavajúca sa  nie len na pacientov, ale na širokú verejnosť a najmä na mládež,
 • prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov.

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj v tomto roku podieľa na  organizovaní Dňa narcisov 2016  ako spoluorganizátor Ligy proti rakovine Slovenskej republiky.  Opakovane, už sedemnástykrát  sa  pedagógovia a študenti  Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pripojíme   k tradícii, ktorou všetci spoločne dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.  Symbolom boja proti onkologickým ochoreniam  sa  stali práve  m a l é   u m e l  é   ž l t é    k v e t y  n a r c i s u, ktoré sú   symbolom  aj  tohto dňa.

Kvety narcisu sa    n e p r e d á v a j ú,  ako sa o tom často krát hovorí.

Kvet narcisu sa pripína prispievajúcim za   d o b r o v o ľ n ý      p r í s p e v o k!

Dobrovoľné hliadky našich študentov opäť vyjdú do ulíc mesta a oslovia našich spoluobčanov.

Ak chcete prispieť, hľadajte dobrovoľníkov  s   p o k l a d n i č k a m i  o z n a č e n ý m i      l o g o m       L i g y     p r o t i    r a k o -        v i n e , tohtoročné pokladničky sú  s v e t l o z e l e n é  s potlačením registrového čísla zbierky riadne zapísanej MV SR, názvom zbierky Deň narcisov a dátumom zbierky 15. 4. 2016.

Dobrovoľník, člen hliadky  je riadne označený – má na viditeľnom mieste identifikátor  dobrovoľníka   z e l e n o – ž l t ú  ro z e t u    nápisom DEŇ NARCISOV a s číslom dobrovoľníka, ktoré slúži na jeho identifikáciu.  

Dobrovoľník  reprezentuje našu školu a LPR SR, do zbierky sa zapája nezištne, informuje prispievajúcich o účele zbierky.  Hliadka bude dobrovoľné finančné príspevky vyberať   do  p o k l a d n i č k y   o z n a č e n e j    l o g o m    L i g y   p r o t i   r a k o  -v i n e   vo farebnosti kampane tohto roka. Verejnosť je o uvedenej akcii informovaná aj prostredníctvom mediálnej kampane, ktorá začala   4. apríla.

Žiaci   Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na stretnutie s Vami v uliciach mesta ako aj v priestoroch školy  v piatok – 15. apríla.

 

                                                                                           Mgr. Miroslava Kováčová

   Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria