• Kto je školský psychológ

    • Školský psychológ

     je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje priamo v škole, kde vykonáva psychologickú činnosť.

     Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať odborné činnosti, a tov rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Taktiež vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva – oblasť rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Spolupracuje s rôznymi odborníkmi – špeciálny pedagóg, výchovný poradca, surdopéd, logopéd, poradenský alebo klinický psychológ a pod.. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Žiaci za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

     je PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOMDIAGNOSTIKOM, SPRIEVODCOM A KONZULTANTOM pri riešení problémov, MEDIÁTOROM pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Teba/Vás ...

      

     Pre koho sú psychologické služby určené?

     Je k dispozícii žiakom, pedagógom a rodičom.

      

     V  akej situácii sa obrátiť na školského psychológa?

     Žiaci 

     Nejde Ti učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu?

     Nevieš sa sústrediť pri učení a príprave do školy?

     Prekážajú Ti pocity strachu, hanby, trémy buď pri odpovedaní, alebo vo vzťahoch s kamarátmi?

     Často sa cítiš smutný, niečo smutné sa Ti stalo a chceš sa o tom porozprávať?

     Cítiš sa sám?

     Máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev, zlosť?

     Potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok?

     Potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi či súrodencami?

     Ubližuje Ti niekto v škole, triede, na internete, sociálnych sieťach, doma v rodine?

     Máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.?

     Máš problémy v láske a vo vzťahoch s rovesníkmi?

     Máš pocit, že Tvoj život nemá zmysel?

     Nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam má Tvoj život smerovať?

     Ak máš akúkoľvek inú tému a chcel by si sa o nej porozprávať.
      

     Rodičia a učitelia

     Pri riešení problémov žiakov v správaní a učení.

     Pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede.

     Pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania.

     Pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.).

     Pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť.

     Pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov.

     Pri kooperácii škola a rodina.