• PK Jazyk a komunikácia

    •  

     PREDMETOVÁ  KOMISIA Jazyk a komunikácia

      

      

      

     Predmetová komisia Jazyk a komunikácia  vznikla na základe členenia predmetov podľa inovovaného školského  vzdelávacieho programu Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici platného od 01.09.2015.

      V školskom roku 2022/2023 sú jej súčasťou tieto vyučovacie predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra
     • francúzsky jazyk
     • nemecký jazyk
     • ruský jazyk
     • španielsky jazyk
     • seminár zo slovenského jazyka a literatúry
     • konverzácia v cudzom jazyku 

     Členovia predmetovej komisie:      Mgr. Nadežda Bírešová Gruľová, FRJ-SPJ

      PhDr. Zora Červenáková, SJL-ESV

                                                               Ing. Mgr. Silvia Debnárová, NEJ-EKO

                                                              PaeDr. Zuzana Horniaková, SPJ-DEJ      

                                                              Mgr. Andrea Jakubíková, FRJ-ANJ                                         

                                                               Mgr. Ivona Janovská, RUJ-OBN-DEJ

                                                               Mgr. Jarmila Passeron ANJ-SPJ

                                                               PhDr. Renata Mikulášová, RUJ-ANJ

                                                               Mgr. Branislav Séleš, NEJ-TEV

                                                               Mgr. Mária Smutná, RUJ-DEJ

                                                               Mgr. Stanislava Statečná, SJL-OBN                                                

                                                               Mgr. Erika Truchlíková PhD., NEJ-OBN

                                                               Mgr. Marek Žilík, SJL-DEJ, vedúci PK

                                                               PhDr. Zdena Zimanová, RUJ-ANJ 

     Svoje vedomosti a komunikačné zručnosti si žiaci môžu rozvíjať  aj v rámci voliteľných predmetov, ktorými v tomto školskom roku sú: seminár zo slovenského jazyka a konverzácia v cudzom jazyku. Tieto predmety sú určené žiakom maturitných ročníkov.

     Všetky predmety – povinné aj voliteľné – sú klasifikované a vyučujú ich plne kvalifikovaní učitelia. Kritériá hodnotenia a klasifikácie  vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie  žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Podrobné kritériá pre jednotlivé predmety sú vypracované v ŠkVP.

     Úlohy a ciele vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj plánované aktivity pre jednotlivých členov PK sú podrobne rozpracované v pláne PK Jazyk a komunikácia. Sú v súlade so Sprievodcom  MŠaV SR na školský rok 2022/2023. Konkrétna realizácia úloh a cieľov je prispôsobená podmienkam školy a záujmom žiakov.​    

        Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia zahŕňa predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra
     • cudzie jazyky
     • ruské reálie.

     Na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa povinne vyučujú viaceré cudzie  jazyky. Cudzí jazyk si žiaci  volia  z nasledovnej ponuky:  nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk.

     Výučba cudzích jazykov prebieha v multimediálnych učebniach, ktoré sú účelovo zariadené a okrem základného vybavenia - CD prehrávača, DVD prehrávača,  majú učebne  aj  interaktívne  tabule  a dataprojektor, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou pri výučbe CUJ a slúžia na prezentácie žiakov aj vyučujúcich.

      Učitelia cudzích jazykov sa podieľajú na  projektoch a pomáhajú žiakom pri vybavovaní individuálnych študijných pobytov v zahraničí. Naša škola ďalej organizuje  poznávacie zájazdy do zahraničia  - Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko.

     V predmete slovenský jazyk a literatúra sa môžu žiaci zúčastniť súťaží v prednese  poézie a prózy Sládkovičova Štiavnica, Zechenterova Kremnica, Kováčova Bystrica,  Hviezdoslavov Kubín, autorskej súťaže vo vlastnej tvorbe Inšpirácie spod Sitna a Literárna Senica. Svoje vedomosti si môžu overiť v korešpondenčnom seminári Slovenčinárik. Žiaci sa môžu zapojiť aj do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

     Okrem toho sa žiaci  zapájajú aj do iných súťaží vo vlastnej tvorbe podľa aktuálnej ponuky. 

     Olympiáda v cudzích jazykoch

     Každý školský rok sa žiaci zapájajú do súťaže olympiáda v  nemeckom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku. Žiaci zvyčajne  súťažia v dvoch kategóriách:

     2A - žiaci 1. a 2. ročníka

     2B - žiaci 3. a 4. ročníka

     Žiaci absolvujú písomný jazykový test (počúvanie, gramatika, slovná zásoba a porozumenie písaného textu). Ústna časť sa skladá zo situačného dialógu a z príbehu vymysleného na základe obrázku. Najlepší žiak z každej kategórie postupuje do okresného kola.

     ​